INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Franciszek Scheidt  

 
 
Biogram został opublikowany w 1994 r. w XXXV tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Scheidt Franciszek (1759–1807), chemik, przyrodnik, profesor Szkoły Głównej Koronnej. Ur. 2 IV w Krakowie, był synem mieszczanina krakowskiego Pawła i Elżbiety z Szulców.
W l. 1768–75 S. był uczniem Szkół Nowodworskich, następnie rozpoczął studia na Wydz. Filozoficznym Uniw. Krak.; studiował m.in. fizykę pod kierunkiem Piotra Rydulskiego. W czerwcu 1777 S. uzyskał bakalaureat, a 16 VII 1779 został doktorem filozofii. Poza łaciną biegle władał językiem francuskim i niemieckim. Dzięki protekcji Hugona Kołłątaja skierowany został do Lublina, gdzie objął posadę nauczyciela fizyki i historii naturalnej w szkole wojewódzkiej (w l. 1780–3). Zdołał przełamać niechęć środowiska, przywykłego do nauczycieli-jezuitów, i gromadził na wykładach i pokazach eksperymentów oraz na popisach uczniów publiczność z Lublina i okolic.
Jesienią 1783 S. powrócił do Krakowa i w r. szk. 1783/84 uczył tych samych przedmiotów w Przygłównej Szkole Krakowskiej. Przy współpracy Jana Jaśkiewicza, Jana Śniadeckiego i Jana Szastra przeprowadził 1 IV 1784 udany eksperyment ze wzlotem balonu, napełnionego ogrzanym powietrzem; jednak KEN odmówiła pieniędzy na dalsze doświadczenia aeronautyczne. Dn. 14 I 1785, za poparciem H. Kołłątaja i J. Śniadeckiego, został S. wiceprofesorem Kolegium Fizycznego, a w l. 1789/90 był jego sekretarzem. Wspólnie z J. Jaśkiewiczem organizował gabinet chemiczny, sprowadzając szkła i aparaturę z Wiednia, chemikalia zaś zdobywał w Krakowie. W wykładach z dziedziny chemii S., podobnie jak Jaśkiewicz, upowszechniał teorię spalania ciał A. Lavoisiera; prawdopodobnie stale śledził rozwój nauki i aktualizował swe wykłady. W r. 1786 opublikował w Krakowie rozprawę O elektryczności uważanej w ciałach ziemskich i atmosferze…; początkowo przyjęta krytycznie, praca ta zyskała uznanie, a nawet nagrodę, Szkoły Głównej (w r. 1786). Pomimo starań Szkoły Głównej, po rezygnacji Jaśkiewicza w r. 1787 S. nie dostał patentu na stanowisko profesora, m.in. z powodu intryg Andrzeja Trzcińskiego i niechęci rektora Feliksa Oraczewskiego. Otrzymał wszakże uposażenie profesora i dodatkowo polecenie bezpłatnego wykładania botaniki. Podjął też rozpoczęte przez Jaśkiewicza prace nad urządzaniem i rozbudową krakowskiego ogrodu botanicznego. Pod jego kierownictwem ogród ten szybko się rozwijał; w krótkim czasie zgromadzono ok. 2 tys. okazów, sprowadzonych z Wiednia, Petersburga i Paryża oraz m. in. od Izabeli Czartoryskiej z Puław. W cieplarniach krakowskiego ogrodu S. zdołał nawet wyhodować banany. W obecności króla wygłosił 27 VI 1787 odczyt O chemicznym powinowactwie ciał, ilustrowany wieloma doświadczeniami. Towarzyszył jako przewodnik Stanisławowi Augustowi, który w powrotnej drodze ze zjazdu w Kaniowie zwiedzał kopalnie w Krzeszowicach, Miękini, Chęcinach i Miedzianej Górze. W nagrodę otrzymał od króla pierścień brylantowy.
Wiosną 1788 jako stypendysta KEN wyjechał S. do Wiednia; m. in. studiował botanikę u J. Jacquina, nabywał książki; miał być w Wiedniu dwukrotnie, częściowo na koszt własny. Dopiero 22 VI 1790 otrzymał patent na katedrę historii naturalnej i chemii. Przyznano mu bezpłatne mieszkanie służbowe na parterze obserwatorium astronomicznego przy ogrodzie botanicznym. Prawdopodobnie t.r. ożenił się z Ludwiką z Wolmanów. Oprowadzał po Krakowie J.W. Goethego, który 5 IX 1790 zatrzymał się w zajeździe wuja Ludwiki, Walentego Bartscha. S. interesował się też mineralogią, badał złoża olkuskie i przyłączył się do poszukiwań soli i kruszców w okolicach Krakowa i w Sandomierskiem. Dn. 3 V 1792, na publicznej sesji Szkoły Głównej, przedstawił rozprawę O botanice, jej podziale i użytku w ekonomii i agrykulturze (Arch. UJ.: rkp. 8 s. 459).
Po wybuchu powstania w Krakowie, 25 III 1794, S. powołany został do Komisji Porządkowej; 28 IV oddelegowany został do Sądu Kryminalnego krakowskiego, jako jeden z siedmiu sędziów. O działalności S-a w tych organach niewiele wiadomo; Sąd Kryminalny zasłynął z opieszałości i łagodności. Po zajęciu Krakowa przez wojska pruskie S. wyjechał do Warszawy; po upadku powstania powrócił jednak do Krakowa i do swych obowiązków profesorskich. Początkowo stosunki z władzami austriackimi układały się dobrze; S. uczestniczył nieraz w rozmowach między władzami a uczelnią. Z czasem jednak nastroje pogorszyły się. W r. 1801 S. został współzałożycielem i członkiem rzeczywistym warszawskiego Tow. Przyjaciół Nauk (TPN). W dwa lata później Seweryn Potocki, współorganizując uniwersytet w Charkowie, proponował S-owi objęcie profesury, lecz S., za radą Kołłątaja, wolał skorzystać z propozycji Tadeusza Czackiego, by przenieść się na Wołyń. Pierwotnie zamierzano mu powierzyć kierownictwo gimnazjum w Winnicy. Ostatecznie zgodził się zostać profesorem chemii i historii naturalnej w Liceum Krzemienieckim. Jesienią 1805 wyjechał z rodziną do Krzemieńca i podjął obowiązki nauczycielskie. Pracował równocześnie nad udoskonaleniem i poszerzeniem gabinetów mineralogicznego i fizycznego, urządził laboratorium fizyczne i założył ogród botaniczny. Wiele uwagi poświęcił botanice. Jeszcze w Krakowie organizował wiosną wyprawy w góry z uczniami i zbiory roślin. W Krzemieńcu kontynuował swe zainteresowania i zdołał sporządzić spis ok. dwustu okazów, stosując systematykę K. Linneusza. Nie reagował jednak na wezwania TPN, by przedstawił wyniki swych badań w zakresie botaniki; podobno przygotowywał pracę O istotach roślinnych, jednak nie zdołał jej dokończyć. Prawdopodobnie jego autorstwa (lub współautorstwa) były pozostawione w rękopisie rozprawy: O naturze, Metalurgia, O rozkładzie chemicznym roślin. Z korespondencji Stanisława Jundziłła i Wilibalda Bessera wynika, że S. pozostawił też liczący 1 008 okazów zbiór owadów «determinowanych i niedeterminowanych gatunków».
S. był jednym z pierwszych w Polsce propagatorów osiągnięć Lavoisiera i systematyki Linneusza. Cieszył się uznaniem współpracowników i uczniów; w raportach wizytatorów KEN otrzymywał wysokie oceny. Współcześni podkreślali wartość i urok jego wykładów i pokazów, łagodność charakteru i oddanie nauce. S. zmarł w Krzemieńcu w sierpniu 1807 i tam został pochowany (Liceum uchwaliło wznieść mu pomnik w farze krzemienieckiej; nie wiadomo, czy uchwałę zrealizowano).
Z małżeństwa zawartego ok. 1790 r. z Ludwiką z Wolmanów S. pozostawił dwoje dzieci: córkę Paulinę i syna Konstantego.
S. wspomagał swego młodszego brata Antoniego, studiującego medycynę w Krakowie, a następnie w Pawii i w Wiedniu; prawdopodobnie na decyzję S-a, przyjęcia posady w Krzemieńcu, miała wpływ propozycja zatrudnienia Antoniego w krzemienieckiej Szkole Chirurgów, jednak Antoni zmarł wcześniej, w r. 1804, w Lublinie.

Estreicher; Nowy Korbut (Oświecenie, cz. 1, 2, 3); Enc. Org.; PSB (Jaśkiewicz Jan); Słown. Geogr. (Krzemieniec); Hist. Nauki Pol., VI; – Chamcówna M., Uniwersytet Jagielloński w dobie Komisji Edukacji Narodowej, Wr. 1957; Hryniewiecki B., Botanika w Warszawskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, w: Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Vol. 20, Supplementum, W. 1951; Hubicki W., Franciszek de Paula Scheidt, pionier teorii Lavoisiera w Polsce. Księga Pamiątkowa dziesięciolecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, L. 1955 (tu bibliogr.); Jobert A., Komisja Edukacji Narodowej (1773–1794), Wr. 1979; Krzyżanowski S., Goethe w Krakowie, „Roczn. Krak.” T. 12: 1911 s. 258; Kukulski Z., Pierwsi nauczyciele świeccy szkół lubelskich, L. 1939; Kupczyński F., Kraków w powstaniu kościuszkowskim, Kr. 1912 s. 158, 159, 175, Bibl. Krak. Nr 44; Michalski, Z dziejów TPN, s. 52, 53, 248, 250; Mrozowska K., Funkcjonowanie systemu szkolnego Komisji Edukacji Narodowej na terenach Korony w l. 1783–1793, Wr. 1985; taż, Pierwsza w Koronie. „Szkoły Nowodworskie” w latach 1777–1795, Rozpr. z dziej. oświaty, W. 1989 XXXI; Oleszakowa J., Ogród botaniczny w Krzemieńcu i jego katalogi (1805–1832), Studia i Mater. z Dziej. Nauki Pol., S. B, W. 1971 z. 21; taż, Stanisław Bonifacy Jundziłł i Wilibald Besser w świetle wzajemnej korespondencji, tamże; Piekiełko A., Początki krakowskiego Ogrodu Botanicznego (1783–1809), „Kwart. Hist. Nauki i Techn.” 1980 nr 1; Szumowski W., Krakowska szkoła lekarska po reformach Kołłątaja, Kr. 1929; Tokarz W., Ostatnie lata Hugona Kołłątaja, Kr. 1905; Wojtaszek Z., Zarys historii katedr chemicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (1 X 1783 – 31 VIII 1939), w: Studia z dziej. katedr Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii UJ, Kr. 1964; Zemanek A., Historia botaniki w Uniwersytecie Jagiellońskim, Rozpr. Habilitacyjne UJ, Nr 164, Kr. 1989; – Bergonzoni M., Rzecz czytana o Franciszku Scheidt […] dnia 30 IV 1812, „Roczniki Tow. Przyjaciół Nauk” T. 9: 1816; Kołłątaj H., Listy w przedmiotach naukowych, Kr 1844 I–IV; tenże, Raporty o wizycie i reformie Akademii Krakowskiej, Wr. 1967; Korespondencja Jana Śniadeckiego, Kr. 1932 I, Wr. 1954 II; Koźmian K., Pamiętniki, Wr. 1972; Naruszewicz A., Diariusz podróży Najjaśniejszego Stanisława Augusta króla polskiego na Ukrainę…, W. 1787; Osiński A., Mowa na obchód pamiątki Franciszka Scheidta, [b.m.w.] [1807]; Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji Narodowej 1773–1785, Wr. 1973; Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji Narodowej 1786–1794, Wr. 1969; Statuta nec non liber promotionum; – Arch. UJ: rkp. 7 k. 105, rkp. 8 k. 130, 365, 459, 476–478.
Maria Czeppe i Helena Wereszycka

 

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.