Bojanowski Gustaw Alfred Kazimierz Ksawery, h. Junosza (1787–1856), wojskowy w służbie pruskiej. Ur. 30 XI, pochodził z rodziny osiadłej w Wielkopolsce. W dziewiętnastym roku życia wstąpił do armji pruskiej jako kornet w 4. p. kirasjerów szefostwa gen. Wegenfelda, zakwaterowanego w Warszawie. Po odbyciu kampanji 1806 i 1807 r. został przeniesiony do pułku kirasjerów śląskich jako podporucznik. Kampanję 1812 r. odbył jako oficer ordynansowy w sztabie gen. Kleista, dowódcy piechoty pruskiej w X korpusie Wielkiej Armji, działającego w Kurlandji i Inflantach. W r. 1813 przeszedł do pułku garde du corps. W czasie kampanji 1814 pełnił obowiązki adjutanta przy boku ks. Meklemburskiego. W r. 1815 awansował na porucznika i był przydzielony jako jeden z adjutantów do sztabu głównego wojsk pruskich. W roku 1817 awansował na majora, w rok później na fligeladjutanta przy boku króla Fryderyka Wilhelma III. Od r. 1828 otrzymał stopień podpułkownika. Na stanowisku adjutanta pozostawał B. do r. 1831, w którym awansował na pułkownika, a od 1832 otrzymał dowództwo 2. p. dragonów im. ks. Wilhelma Pruskiego, zakwaterowanego w Schwedt, Garz i Wrietzen w Brandenburgji. W ciągu swej służby przy królu otrzymał B. wiele wysokich orderów pruskich, badeńskich, rosyjskich i szwedzkich. Swą karjerę sztabową w znacznej mierze zawdzięczał zapewne małżeństwu z Rozalją v. Knobelsdorf. Zmarł jako generał-major pruski w stanie spoczynku w Carve pod Berlinem 13 V 1856.

 

Złota Księga; Ranglisten der Königlich-Preussischen Armee für die Jahre 1806, 1817, 1818, 1821, 1823, 1826, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1836.       

Janusz Staszewski