INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Hieronim Jan Olszowski (z Olszowy, Olszewski)      herb Hieronima Olszowskiego - w: Pisarski, Jan Stefan (ca 1630-1678) - Mowca polski albo suplement do tomu pierwszego Mow Seymowych T. 2 ... - 1676, Kalisz - w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Warszawie - sygn.: BJ St. Dr. 19622 I /2 - źródło kopii cy

Hieronim Jan Olszowski (z Olszowy, Olszewski)  

 
 
Biogram został opublikowany w 1979 r. w XXIV tomie Polskiego Słownika Biograficznego.

  

 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Olszowski (Olszewski) Hieronim z Olszowy h. Prus II (ok. 1622–1677), podstoli koronny, potem wojewoda rawski. Był synem Walerego, kaszt. spicymirskiego, i Zofii Duninówny z Wielkiego Skrzynna, młodszym bratem Andrzeja (zob.). Przypuszczalnie razem z Andrzejem uczył się w jezuickim kolegium w Kaliszu. Działalność publiczną rozpoczął w latach «potopu», kiedy to dochował wierności Janowi Kazimierzowi, a następnie walnie przyczynił się do usunięcia Szwedów z woj. sieradzkiego; dowodził (był wtedy starostą brzeźnickim) w r. 1656 pospolitym ruszeniem, wyprawami powiatowymi i rajtarią złożoną z jeńców szwedzkich wziętych do niewoli przy zdobywaniu fortec w woj. sieradzkim. Chorągwią rajtarską dowodził od poł. 1656 r. do jesieni 1658. W nagrodę za zasługi i dzięki poparciu sejmiku szadkowskiego w r. 1658 został chorążym wieluńskim. Dalszą karierę zawdzięczał przede wszystkim protekcji starszego brata. Blisko związany z królową Ludwiką Marią, w zamian za zobowiązanie poparcia planów elekcji «vivente rege», które O. podpisał w styczniu 1661 w Częstochowie, uzyskał na sejmie 1661 r. zwolnienie od płacenia kwarty ze starostwa brzeźnickiego. W l. n. został nagrodzony starostwem wieluńskim (przed r. 1667), otrzymał też godność koniuszego królowej (z tym tytułem uczestniczył w jej pogrzebie 3 IX 1667 w Krakowie). W tych latach sejmy czterokrotnie powierzały O-emu funkcję komisarza do spraw granicznych Wielkopolski ze Śląskiem (1658, 1659, 1661, 1667).

O. był na sejmie abdykacyjnym Jana Kazimierza w r. 1668, t. r. posłował z ziemi wieluńskiej na konwokację. Został wówczas komisarzem do rewizji skarbca i archiwum koronnego, wybrano go też na rezydenta do rady przy prymasie na czas bezkrólewia. Konfederację generalną podpisał z zastrzeżeniem praw Kościoła katolickiego. W r. 1669, jako poseł ziemi wieluńskiej i deputat do egzorbitancji, uczestniczył w pracach sejmu elekcyjnego. Elekcję Michała Wiśniowieckiego podpisał z woj. sieradzkim i ziemią wieluńską. Po elekcji O. poparł króla, uczestniczył w jego koronacji, a 27 XI 1669 wyruszył w orszaku poselskim swego brata Andrzeja, podkanclerzego, do Wiednia dla zawarcia przymierza z cesarzem Leopoldem I i z prośbą o rękę arcks. Eleonory dla króla Michała. Najważniejsze rozmowy prowadził osobiście podkanclerzy bez dopuszczania swych towarzyszy do najistotniejszych spraw. Natomiast O. uczestniczył w ceremonialnej oprawie poselstwa, audiencjach, bankietach i wizytach. Po podpisaniu paktów podkanclerzy 29 XII wyjechał do kraju, ale pozostawił w Wiedniu O-ego, który miał przyjechać na ślub do Częstochowy w orszaku Eleonory i jej matki. Podczas pobytu w Wiedniu, w styczniu 1670 otrzymał O. od króla urząd koniuszego przyszłej królowej. W połowie lutego przekazał królowi w upominku od cesarza cug siedmiu białych koni. W następnym okresie O. stał blisko dworu Michała i był wtajemniczony w politykę króla. Opozycja malkontencka w anonimowej „Informatia Rzpltej potrzebna” przypisywała O-emu, iż na wiosennym sejmie 1670 r. miał głosić, że zamiarem dworu jest strącić wydatniejsze głowy, umniejszyć szlachtę, przerzedzić wojsko polskie, wprowadzić rajtarów cesarskich, zapewnić królowej zarząd jej dóbr przez własnych gubernatorów oraz zawrzeć ligę z Austrią, Szwecją i Brandenburgią. W maju 1670 podkanclerzy wysunął O-ego na posła Rzpltej do Berlina, jednak król powierzył tę misję Szczęsnemu Morsztynowi. Był O. na sejmie jesiennym 1670 r. i został wyznaczony na komisarza do uregulowania spraw granicznych między Śląskiem a Koroną. Miał wówczas dostać odebrane podskarbiemu kor. Janowi Andrzejowi Morsztynowi bogate starostwo kowalskie, ale nie otrzymał go wobec załagodzenia sporu z malkontentami. Podkanclerzy używał O-ego jako zaufanego pośrednika, m. in. przez O-ego szły prośby o nadawanie wakansów, nie bez korzyści własnych O-ego. Na sejmie pacyfikacyjnym 1673 r. (na którym został deputatem izby poselskiej do rady wojennej przy królu) król nagrodził O-ego starostwami kampinoskim i mszczonowskim, a po 25 II mianował go podstolim kor., sejm zaś polecił wypłacić O-emu 10 000 zł, zabezpieczone także jego sukcesorom na dochodach ze starostwa wieluńskiego za odbudowę i utrzymywanie własnym kosztem zamku wieluńskiego.

Przed elekcją 1674 r. O. początkowo był przy królowej Eleonorze, pośredniczył nawet w rozmowach dotyczących spraw stronnictwa prohabsburskiego; liczono na poparcie O-ego dla ks. Karola lotaryńskiego. Jednak O. nie opowiedział się wyraźnie za żadną z kandydatur, wiadomo było, że pójdzie za wskazówkami podkanclerzego. Dlatego też po elekcji Jana Sobieskiego, którą podpisał z ziemią wieluńską, nie przebywał już na dworze Eleonory. W l. 1674–6 bawił w swoich dobrach. Uczestniczył w koronacji Jana III, w Krakowie w lutym 1676.

O. dbał o rozwój fortuny rodzinnej, był najbogatszym z rodziny. Dziedziczył m. in. na Olszowie, Rudnikach, Stryjkowicach i Rudnickiej Kuźnicy w ziemi wieluńskiej. Hojnie uposażył w r. 1676 Bractwo Pocieszenia Najśw. Maryi Panny przy kościele w Zagojściu. Skrupulatnie wypłacał czynsz zapisanej na jego dobrach Rudniki przez brata Andrzeja sumy na rzecz Uniw. Krak. Przetłumaczył z łaciny na język polski „Szkołę salernitańską”, wierszowane porady lekarskie ze wskazówkami dotyczącymi zielarstwa i ziołolecznictwa, popularną w XVII w. (cztery wydania w Krakowie w l. 1640, 1645, 1648, 1684). Był mecenasem Jana Pisarskiego, który w r. 1676 dedykował mu swego „Mówcę polskiego”. Zmarł O. na początku 1677 r., przed 18 II, jako wojewoda rawski, którym został za wstawiennictwem brata, mianowany z antydatacją bezpośrednio po śmierci, «dlatego żeby chociaż na nagrobku był senatorem».

O. był żonaty z Petronelą Wołucką, kasztelanką małogoską; miał córkę Zofię, zamężną za Aleksandrem Lipskim, kaszt. inowłodzkim, i syna Andrzeja, chorążego gostyńskiego, żonatego z Zofią Koniecpolską, wdową po Aleksandrze Załuskim, woj. rawskim.

 

Estreicher, XXIII 348; Enc. Org.; W. Enc. Ilustr.; Bentkowski, Hist. liter., II 453; Bużeński S., Żywoty arcybiskupów gnieźnieńskich, Wil. 1860 IV 194; Korytkowski, Arcybiskupi gnieźn., IV; Niesiecki, I, VII; Uruski, XII; Żychliński, XXI 95; Elektorowie; – Bartoszewicz J., Poselstwo ks. J. Załuskiego do Portugalii i Hiszpanii 1674–1675, w: Dzieła, Kr. 1881 IX 235–6; Hist. B. Jag., I; Kamińska-Linderska A., Polska a Brandenburgia, „Kwart. Hist.” R. 72: 1966 s. 312; Korzon T., Dola i niedola J. Sobieskiego, Kr. 1898 II 364, 422, III 106; Wimmer J., Wojsko polskie w drugiej połowie XVII w., W. 1965; Wiszniewski, Hist. liter. pol., IX 574; Wyrwicz K., Konfederacja gołąbska, P. 1853 s. 59; – Arch. nacji pol. w uniw. padewskim; Dyplomaci w dawnych czasach, Oprac. A. Przyboś i R. Żelewski, Kr. 1959; Die Gelehrte Welt des 17 Jh. über Polen, Zeitgenossische Texte, Hrsg. v. E. M. Szarota, Wien 1972; Hirsch F., Zur Geschichte der polnischen Königswahl v. 1674, Danziger Gesandtschaftsberichte „Zeitschr. d. Westpreuss. Gesch.-Vereins” H. 43: 1901; Kochowski W., Roczników Polski Klimakter IV, Lipsk 1853 s. 64; Listy Piotra Ronquillo posła hiszpańskiego pisane z Polski 1674 r., Wyd. F. Różański, Kr. 1878 s. 13; Lustracje województwa rawskiego XVII wieku, Wr. 1965; Pisma do wieku Jana Sobieskiego; Vol. leg., IV 542, 628, 696, 716, 941, 1019, 1036, 1038, 1062, V 32, 69, 102, 119, 276, 280, 294, 336; Wimmer, Materiały do zagadnienia organizacji armii, Studia i Mater. do Hist. Wojsk., W. 1958 s. 522; Załuski, Epistolae, I 165, 691–2; – Arch. UJ: Akta papierowe rkp. nr 64 s. 482 nr 3238–3240, 3241–3242, B. Czart.: rkp. nr 426 k. 811, 823, nr 530 s. 70, 72, 73 (wiersze satyryczne na H. Olszowskiego), nr 3738 s. 39–41 (list O-ego z W., 12 XI 1670); B. Kórn.: rkp. 356 k. 165 (instrument electiey w Częstochowie z KJMcią); B. PAN w Kr.: rkp. nr 1070 k. 209v. (relacja P. Kochanowskiego transakcji wiedeńskiej), nr 8342 s. 669, 670, 678 (Teki Pawińskiego, Nr 25 – Akta sejmiku woj. sieradzkiego); – Kartoteka Komitetu Źródeł do Dziejów Życia Umysłowego Polski w Materiałach Red. PSB.

Kazimierz Przyboś

 
 

Chmura tagów

TAGI

Za pomocą tagów oznaczamy powiązania tematyczne postaci. Pozwalają one eksplorować serwis wg wybranych przez redakcję najważniejszych tematów dla danej postaci.

tłumaczenia z łaciny, rodzeństwo - 7 (w tym 4 braci), walki ze Szwedami, ojciec - Kasztelan Spicymierski, koronacja Jana III w 1676, podstolstwo koronne, sejm 1669 elekcyjny, warszawski, herb Prus II, rada wojenna przy królu, zięć - Lipski, sejm 1673, pacyfikacyjny, warszawski, brat - Prymas, wierność Królowi podczas Potopu, sejm 1661, zwyczajny, warszawski, sejm 1670 jesienny, zwyczajny, warszawski, mecenat literacki, sejm 1668 abdykacyjny, nadzwyczajny, warszawski, bezkrólewie po abdykacji Jana II Kazimierza, sejm 1670 wiosenny, nadzwyczajny, warszawski, starostwo wieluńskie (Woj. Sieradzkie), królewszczyzny w Woj. Rawskim, starostwo brzeźnickie (Woj. Sieradzkie), rewizja skarbca koronnego, rewizja archiwum koronnego, starostwo kampinoskie (Woj. Rawskie), sprawa elekcji vivente rege, rodzina Olszowskich (z Olszowy) h. Prus II, matka - Duninówna, orszaki ślubne królowych i królewien polskich, dwór królowej Ludwiki Marii, małżeństwo Króla Michała z Eleonorą Habsburską, dwór królowej Eleonory Habsburskiej, królewszczyzny w Woj. Sieradzkim, starostwo mszczonowskie (Woj. Rawskie), rezydenci przy Prymasie, komisje do rewizji skarbu koronnego, deputaci do rady wojennej przy boku Króla, brat - urzędnik ziemski sieradzki, elektorzy z Woj. Sieradzkiego, brat - Podkanclerzy Koronny, stryj - sekretarz królewski, zamek w Wieluniu, stryj - kanonik warmiński, brat - kanonik gnieźnieński, zięć - Wojewoda Kaliski, zięć - starosta w Woj. Łęczyckim, żona - Wołucka, zięć - starosta w Woj. Bełskim, bezkrólewie po śmierci Króla Michała 1673, teść - starosta w Woj. Rawskim, brat - dyplomata, brat - Arcybiskup Gnieźnieński, brat - referendarz koronny, brat - pisarz polityczny, zięć - dyplomata, brat - Biskup Chełmiński, zabiegi o królewszczyzny nieskuteczne, wuj - Burgrabia Krakowski, publikacje translatorskie, walki ze Szwedami 1656, zięć - starosta w Woj. Mazowieckim, zięć - rokoszanin łowicki, koronacja Króla Michała (Wiśniowieckiego) 1669, komisje do sporów na pograniczu śląskim, brat - starosta w Woj. Sieradzkim, zięć - starosta w Woj. Rawskim, brat - mówca, palacja rawska, teść - poseł na sejm I RP, elekcja Michała Wiśniowieckiego 1669, dowodzenie pospolitym ruszeniem, zięć - Kasztelan Sieradzki, posłowanie z Ziemi Wieluńskiej, elekcja Jana III (Sobieskiego) 1674, ojciec - urzędnik ziemski wendeński, brat - prałat w kapitule poznańskiej, zięć - ofiara zabójstwa, teść - deputat do Trybunału Głównego Koronnego, pogrzeb królowej Ludwiki Marii 1667, dedykacje publikacji literackich, teść - deputat do Trybunału Skarbowego Koronnego, dzieci - 2, w tym syn (osób zm. do 1800), sejmy XVII w. (3 ćwierć)
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 

Chmura tagów

 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.