INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 (Irena Julia) Makryna Mieczysławska (Wińczowa)      Frag. portretu Makryny Mieczkowskiej nieznanego malarza polskiego z połowy XIX w.

(Irena Julia) Makryna Mieczysławska (Wińczowa)  

 
 
brak danych - 1869-02-11
Biogram został opublikowany w 1975 r. w XX tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Mieczysławska Irena Julia Makryna (zm. 1869), przełożona bazylianek w Rzymie. O jej pochodzeniu i życiu do r. 1845 mamy sprzeczne informacje. Wg wersji samej M-iej, ur. 6 I 1784 w Stokliszkach w woj. trockim, w rodzinie szlacheckiej, była córką Józefa i Anny Jagiełło. W r. 1808 miała wstąpić do zakonu bazylianek w Białej, później przenieść się do klasztoru w Mińsku i zostać tam przełożoną (1823). Za odmowę wyrzeczenia się unii przeszła rzekomo z bazyliankami mińskimi w l. 1837–45 (w Mińsku, Połocku, Witebsku i Miadziole koło Wilna) okrutne prześladowania ze strony bpa J. Siemaszki i jego podwładnych, które zmusiły ją i 3 siostry do ucieczki z Rosji. Właśnie opis tych prześladowań, złożony później przez M-ą, wywołał sensację w Europie, a jej samej przyniósł rozgłos. Dochodzenia rosyjskie i polskie (1845–62) oraz badania naukowe (głównie M. Giżyckiego i J. Urbana) wykazały, że fakty podane przez M-ą były albo zmyślone, albo przesadzone. Późniejsze relacje wskazują, że M. mogła pochodzić z nieznanej rodziny żydowskiej i dopiero na chrzcie (u mariawitek wileńskich?) przyjąć nazwisko Mieczysławska. Później, być może, przebywała kilka lat w klasztorze (u benedyktynek w Mińsku?). Opuściwszy klasztor miała pracować jako pokojówka lub garderobiana (u Czetwertyńskich), do czasu małżeństwa z emerytowanym kapitanem wojsk rosyjskich Winczą. Prawdopodobnie po śmierci męża (ok. r. 1830) zaczęła grać rolę skrzywdzonej zakonnicy (najczęściej bazylianki) i podróżując po kraju (m. in. Mińsk w l. 1834–5?, Miadzioł w l. 1837–9?), zyskiwała pomoc finansową i współczucie mieszkańców. Ok. r. 1840 została aresztowana i odesłana po przeprowadzonym śledztwie (bicie?), do miejsca stałego pobytu (Lubcze w pow. wileńskim). M. wymknęła się jednak spod nadzoru policji i osiadła w klasztorze bernardynek w Wilnie.

Jako szafarka w klasztornym hospicjum poznała M. bliżej historię nawracania na prawosławie osiadłych tam bazylianek z Mińska i Miadzioła. Za namową i z pomocą patriotów polskich wiosną 1845 wyjechała do Rzymu, by poinformować papieża o prześladowaniu unitów. Przez Prusy Wschodnie przybyła w sierpniu do Poznania i zatrzymała się w klasztorze szarytek. T. Działyński polecił spisać jej opowiadanie, a kopie przesłał do Hotelu Lambert oraz do Monachium i Londynu. Z rozkazu arcbpa L. Przyłuskiego lekarze dokonali oględzin jej ciała i potwierdzili istnienie śladów opisanych przez nią tortur. Z obawy przed władzami rosyjskimi pobyt M-iej w Poznaniu utrzymano w tajemnicy. Dopiero po przybyciu M-iej do Paryża (10 IX 1845) zmartwychwstańcy (Jełowicki) i obóz Czartoryskiego rozgłosili o jej ucieczce z Rosji. Relacje M-ej pojawiły się w prasie; staraniem Hotelu Lambert ukazała się też osobna broszura francuska. Z całej Europy posypały się protesty przeciw prześladowaniom religijnym i narodowym w Rosji, nastąpiły interpelacje parlamentarne we Francji, Anglii i Bawarii, a w czasie przejazdu M-iej z Paryża do Rzymu (w towarzystwie ks. A. Jełowickiego) ludność i duchowieństwo francuskie zgotowały jej owacyjne przyjęcie. Kult M-iej szerzył się tym łatwiej, że wielu Rosjan uważało jej opowiadanie za wiarygodne.

Dn. 1 XI 1845 M. znalazła się w Rzymie i już 5 XI przyjął ją Grzegorz XVI, który podobnie jak sekretarz stanu kardynał Lambruschini uwierzył w relacje M-iej i zgodził się na komisyjne spisanie jej zeznań. Odmówił jej natomiast ogłoszenia modlitw za Polskę. Również Lambruschini, mimo zabiegów agenta Hotelu Lambert, nie zaprotestował przeciw prześladowaniom unitów w Rosji. Niemniej przybycie M-iej osłabiło wrażenie wizyty cara Mikołaja I u papieża (grudzień 1845). Na początku 1846 r. M. utraciła przejściowo zaufanie Rzymu na skutek enuncjacji rosyjskich i austriackich, które podważyły wiarygodność jej opowiadań, jednakże 20 X 1846 (i ponownie w czerwcu 1848) Pius IX wizytował M-ą; przyjmował ją w Watykanie 4 XI 1848, polecił się jej modlitwom i zgodził na założenie klasztoru bazylianek w Rzymie. Stosunek władz rzymskich oraz atmosfera męczeństwa i cudotwórstwa roztaczana wokół M-iej sprawiły, że w l. 1847–8 cieszyła się ona dużą popularnością. Podporządkowała sobie większość zmartwychwstańców, przepowiedniami i «widzeniami» urabiała poglądy kolonii polskiej, brała udział w naradach politycznych i organizacji Legionu Polskiego w Rzymie w r. 1848. O jej poparcie zabiegał Hotel Lambert i ultramontanie. Osobiście skłoniła Mickiewicza do pogodzenia się z Kościołem, zafascynowała również Z. Krasińskiego, C. Norwida, J. Słowackiego, J. B. Zaleskiego, S. Witwickiego i innych wybitnych Polaków. Po r. 1848 rozczarowano się do niej z powodu jej konserwatyzmu, nadmiernych ambicji i narastających wątpliwości w jej prawdomówność. Odtąd jej działalność ograniczała się niemal wyłącznie do spraw zakonnych.

Odnowiwszy śluby zakonne 6 I 1847, M. przeniosła się z klasztoru Sacré Coeur do tzw. Domku Polskiego w jego ogrodzie. Z zebranych składek zakupiła w r. 1848 budynek Casa di San Giuliano i przyjęła regułę bazyliańską w obrządku łacińskim. W r. 1851 przeniosła się z 3 siostrami (w r. 1848 miała ich 6) do nowego klasztoru i mimo wahań protektora, kard. G. F. Fransoniego, została ksienią. Przełożoną była surową, zastępując nieznajomość reguły przesadną dyscypliną, naraziła się też na skargi sióstr i odsunięcie od kierowania klasztorem. Nie mogąc pogodzić się z monotonią życia, ciągle z kimś wojowała (ze zmartwychwstańcami, spowiednikami, bazylianami polskimi, Fransonim itd.), szukając poparcia zazwyczaj u księżnej Z. Odeschalchi, A. Jełowickiego i M. Ledóchowskiego. W l. 1851–2 dyplomacja carska na próżno zabiegała o usunięcie jej z Rzymu. Zeznania jej ogłosiła ponownie E. Bouchèt w r. 1853. W r. 1867 odwiedzili ją biskupi galicyjscy. Zmarła w Rzymie 11 II 1869 i została pochowana w klasztorze. Przed jego zburzeniem w r. 1873 prochy M-iej przeniesiono do grobowca pani Beaupré na Campo Verano, stamtąd zaś, po likwidacji cmentarza, w miejsce nieznane. Bazylianki umieszczono w Castel Gandolfo, gdzie do dziś przechowywane są z pietyzmem dokumenty i pamiątki po M-iej.

M. intrygowała duchownych, polityków, historyków i literatów. Nigdy do końca nie zdemaskowana, już za życia uważana była bądź za oszustkę, bądź za świętą. Pius IX i zmartwychwstańcy uważali ją za niezupełnie normalną umysłowo. Wiele wskazuje na to, że M. rzeczywiście na skutek choroby (urazu głowy?) sama wierzyła w to, co mówiła. Do literatury weszła dzięki utworom Słowackiego („Rozmowa z Matką Makryną Mieczysławską”, 1846), Wyspiańskiego („Legion”, 1900) i A. Waśkowskiego („Makryna”, 1929). Była również bohaterką opowiadań religijnych (np. „Czytania podlaskie”, 1903 i in.).

 

Akwarela C. K. Norwida: Matka M., Roma 1848 (oryginał w B. Narod. w W.: rkp. 6296); Przypuszczalnie rysy M. M-iej odtworzył Norwid w głównej postaci alegorycznej obrazu «Jutrznia» (olej. na desce, własność Marka Rostworowskiego w Kr.); Portret olejny: Matka M. Mieczysławska (b. d. i autora, oryginał złożył S. Łoziński w B. Lubomirskich we Lw. w r. 1867); Portret ołówkiem: Matka M. Mieczysławska „T. R. Ch.”, Rome 1848; Rycina: Męczeństwo bazylianek, Bendurski, Paris 1845; Fot. w: Matka M. Mieczysławska, Lemercier, Paris 1845 (reprod. m. in. w: Martyre de soeur…, s. 2); Fot.: Matka M. Mieczysławska w trumnie, (Roma 1869, oryginał w B. Paulinów w Częstochowie, Arch. Bazylianek i Zmartwychwstańców w Rzymie); – Estreicher w. XIX, III, X 217, XI 163; Podr. Enc. Kośc.; W. Enc. Ilustr., (bibliogr.); – Catalogus Archivi Congregationis a Resurrectione, Rome 1958 (Jędrzej z Kowala, Jełowicki Ad. i Al., Maukobiński, Mieczysławska, Kajsiewicz, Semenenko, Sacramento del…, i in.); Lewak – Więckowska, Zbiory B. Rap. Katalog; – Boudou A., Stolica Św. a Rosja, Kr. 1928 I; Charkiewicz W., Zmierzch unii kościelnej na Litwie i Białorusi, Słonim 1929 (reprod. portretu); Jędrzejewski F. A., Matka Makryna Mieczysławska, Częstochowa 1929 (reprod. portretu, fot.); toż, New Britain Con. 1936; Klimkiewicz W., Kardynał Ledóchowski na tle swej epoki, P. 1938 II; tenże, Młodość, kapłaństwo i działalność dyplomatyczna ks. M. Ledóchowskiego, P. 1939 I s. XXX–XXXI, 74–5, 99–108, 193–4; Kostenicz K., Legion włoski i „Trybuna Ludów” 1848–1849. Kronika życia i twórczości Mickiewicza, W. 1969 III; Kwiatkowski W., Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, Albano 1942 s. 489–97 (polemika z Urbanem); Mościcki H., Pod berłem carów, W. 1924 s. 256–7; Pelczar J. S., Pius IX i Polska, Miejsce Piastowe 1914 s. 245–68, 323, 329; Smulikowski P., Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, Kr. 1895–6 III 204–340, IV 77, 169, 185–302; Umiński J., Historia Kościoła, Opole 1960; Urban J., Matka Makryna Mieczysławska w świetle prawdy, Kr. 1923 (bibliogr. podstawowa); tenże, Pokłosie po pracy o Mieczysławskiej, „Przegl. Powsz.” T. 202: 1934 nr 605 s. 274–87; Urban W., Ostatni etap dziejów Kościoła w Polsce, Rzym 1966 (bibliogr.); – Bartoszewicz J., Szkic dziejów kościoła ruskiego w Polsce, Kr. 1880 (dodatek nr 1); Budzyński M., Wspomnienia z mojego życia, P. 1880 II 85–8; Jenerał Zamoyski 1803–1868, P. 1918–22 IV, V; Krasiński Z., Korespondencja, W. 1970–1 III, IV (listy do A. Sołtana i K. Gaszyńskiego); tenże, Listy do A. Cieszkowskiego, Kr.–W. 1912; tenże, Listy do Delfiny Potockiej, P. 1939 III 496 i in.; tenże, Listy do S. E. Koźmiana, Lw. 1912; List M. M-iej, „Pam. Liter.” (Lw.) 1920 s. 148 i n.; Listy do A. Mickiewicza w Muzeum A. Mickiewicza w Paryżu, „Arch. Liter.” (Wr.) T. 12: 1968 poz. 607; Majkows’kyj E., List M-iej do L. Przyłuskiego 1854, „Dod. Liter.-Artyst. Dzien. Pozn.” 1908 nr 252; tenże, Pričinki do žittja i spravi m. Mokrini Miečislavskoj, Žovkva 1928 (cz. III listy M-iej); Mémoires de la comtesse Rosalie Rzewuska…, Roma 1939; Mémoires, documents et écrits divers laissés par le prince de Metternich…, Paris 1883 cz. 2 VII; Mickiewicz A., Listy, W. 1955 cz. III; Norwid C. K., Listy, W. 1971 cz. I (Pisma wszystkie, VIII); tenże, Listy do zmartwychwstańców, Kr. 1960; Semenenko P., Dziennik, w: Sacrum Poloniae Millenium, Roma 1955 II; Witwicki S., Listy do J. B. Zaleskiego, Lw. 1901; Zaleski J. B., Korespondencja, Lw. 1901–3 II, IV; Zapiski Josifa mitropolita litovskogo, S. Pet. 1883 I 185, 234 in., II 335 i n. 594 i n.; Arch. Państw. w Kr. (Wawel): rkp. Pot. D 73, Pot. D 77; B. Czart.: rkp. 5377, 5378, 5380, 5451, 5659, 847/ew, 9579/ew, 1154/ew, 1155/ew, 1243/ew, 1348/ew, 1373/ew, 1508/ew, 1530/ew, 1583/ew, 1444/ew, 3217/ew; B. Kórn.: rkp. 279, 735, 2683 i in.; B. Narod.: rkp. 2842, 6296; B. Ossol.: rkp. 4734; B. PAN w Kr.: rkp. 1824–1827, 2408 I, 2210 VIII–X i XIII; Ponadto materiały dotyczące M-iej znajdują się w Arch. Bazylianek w Rzymie, Arch. Kurii Metrop. w P., Arch. Państw. w Wiedniu, Arch. Watykańskim Arch. Zmartwychwstańców w Rzymie, Kr. i P. (np. mszp. poprawionego wydania Historii Zgromadzenia…), w archiwach rosyjskich, B. Jag. (zob. Katalog poprawiony), B. Paulinów w Częstochowie, B. Pol. w Paryżu (rkp. 256), Muz. Mickiewicza w Paryżu (rkp. 404, 607), i in. arch. i bibliot., z których częściowo korzystali inni biografowie Mieczysławskiej.

Jan Wszołek

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.