INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Leon Stempowski      Leon Stempowski, pokolorowana rycina z lat 1830-ych.

Leon Stempowski  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 2004-2005 w XLIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Stempowski (Stępowski) Leon (1794–1855), marszałek szlachty powiatu uszyckiego, uczestnik powstania listopadowego na Podolu, emigrant.

Ur. w pow. uszyckim (być może w Strudze) na Podolu, był jednym z dziewięciorga dzieci Kazimierza (zm. 1810) i Joanny (Jeannette) z Ilnickich. Ojciec S-ego poświęcił się karierze wojskowej; od r. 1758 służył w kawalerii, był kolejno chorążym (11 XII 1776) i porucznikiem (15 V 1777) w 94. chorągwi Józefa Niemojewskiego, wchodzącej w skład 1. Brygady Kawalerii Narodowej w Dyw. Ukraińskiej i Podolskiej. Dn. 9 XI 1789 awansował na majora 1. Brygady Ukraińskiej Kawalerii Narodowej. Był komendantem twierdzy w Kamieńcu Podolskim. W r. 1789 nabył od Szczęsnego Potockiego klucz strugski w pow. uszyckim na Podolu, składający się z majątków: Struga, Strużka, Subocz, Słobódka Szczerbowiecka, Bałabanówka i Kułaczkowce. Został wybrany na marszałka pow. uszyckiego. Jeden z braci S-ego, Gorgoni (zm. 1822), był prezesem sądów apelacyjno-granicznych. Drugi, Stanisław, za udział w powstaniu listopadowym został zesłany do Orenburga, skąd wrócił w r. 1833. Trzeci, Czesław (zm. 1832), ukończył w r. 1809 Uniw. Wil.; po wspólnej z bratem Stanisławem sprzedaży odziedziczonych majątków Subocz i Kułaczkowce nabył z nim klucz wońkowiecki w pow. uszyckim, gdzie obaj założyli obok Wońkowiec nową wieś Stempów; w czasie zesłania Stanisława, Czesław do swej śmierci administrował tym majątkiem.

S. przygotowywał się do zawodu jurysty, praktykując w Barze i Kamieńcu Podolskim. Po śmierci ojca odziedziczył z bratem Wincentym Strugę, Strużkę i Szczerbowiec w pow. uszyckim. Prawdopodobnie zamieszkał w Strudze i w r. 1814 wzniósł tam kościół murowany p. wezw. Wszystkich Świętych (konsekrowany w r. 1816). W Uszycy pełnił urząd sędziego grodzkiego. W l. dwudziestych zaprzyjaźnił się z kapucynem ks. Trankwilinem Romanowskim, wikarym, a następnie proboszczem parafii w Uszycy. Sympatyzował z powstającą wówczas na Podolu konspiracją niepodległościową. W r. 1826 został wybrany przez szlachtę na marszałka pow. uszyckiego.

Po wybuchu powstania listopadowego w Król. Pol. został S. w grudniu 1830 uznany przez władze rosyjskie za jednego ze szczególnie niebezpiecznych obywateli Podola i Wołynia; poddano go wtedy obserwacji policyjnej. S. rzeczywiście przygotowywał powstanie na Podolu; w lutym 1831, na tajnym zebraniu Tow. Patriotycznego Podolskiego, wybrany został, wraz z kpt. Karolem Marchockim, na organizatora wystąpienia zbrojnego w pow. uszyckim. W kwietniu t.r. objął funkcję naczelnika powstania pow. uszyckiego i przystąpił z bratem Wincentym do formowania oddziału. Datę wybuchu powstania na Podolu wyznaczono na 27 IV; informacja, że emisariusz Rządu Narodowego Bazyli Chróściechowski przesunął ją na 3 V do S-ego nie dotarła. Dn. 29 IV zwołał S. swoich włościan i ogłosił im nadanie wolności i przyznanie prawa własności. Zawiadamiając szlachtę pow. uszyckiego o wybuchu powstania, wezwał ją do zniesienia poddaństwa i uwłaszczenia chłopów. Dn. 30 IV połączył się z bratem Wincentym we wsi Strużka i na czele oddziału 57 jeźdźców, pochodzących głównie z własnej służby, oraz kapelanem ks. Romanowskim, wyruszył w kierunku Szarawki. Nie zastawszy tam nikogo, powstańcy dowiedzieli się o przesunięciu daty wystąpienia. Po trzydniowym błąkaniu się oddział został rozbity w Karyszkowie. S. z niedobitkami wycofał się do Strugi i przekazał dowództwo Marchockiemu. Dn. 5 V oddział zajął pozycję między Romankami a Szarogrodem, a następnie wycofał się do Strużki, gdzie S. rozesłał gońców, wzywając okoliczne dwory do powstania. W południe 10 V doszło koło Strużki do starcia ze szwadronem jazdy rosyjskiej; oddział powtórnie został rozbity, a powstańcy schronili się w lasach zamiechowskich. Wg Aleksandra Gołyńskiego gen. W. S. Szeremietiew kazał wtedy porwać żonę S-ego, którą zmusił do napisania listu proszącego męża o spotkanie; w czasie tego spotkania (pod Strużką) został S. wzięty do niewoli. Natomiast wg Feliksa Wrotnowskiego S., mając rannego konia, schronił się u sąsiada, ale zadenuncjowany przez jego służącego, został aresztowany przez Szeremietiewa w Zamiechowie; tam odwiedziła go żona. S. był więziony w Kamieńcu Podolskim, a następnie w Kijowie. Odrzucił możliwość uwolnienia pod warunkiem uznania się za obłąkanego. Dekretem sądu wojennego skazano S-ego za «uzbrojenie pod swoją wodzą oddziału» na karę śmierci; car Mikołaj I zmienił wyrok na zesłanie do kopalń nerczyńskich na Syberii. W październiku 1831 z ostatniego więzienia w klasztorze Bernardynów w Żytomierzu został S. wysłany etapem na katorgę. W rozkazie przewiezienia zapomniano dopisać, że jest katorżnikiem, toteż nie zakuto go w kajdany. Korzystając z tego oraz z pomocy ks. Romanowskiego, który jadąc po kweście za konwojem podstępem upił strażników, uciekł w przebraniu woźnicy nocą 27 X. Obaj przedostali się do Galicji, dokąd zdołał też zbiec brat S-ego Wincenty. W październiku 1832 wyjechali do Francji. W rodzinie S-ego opowiadano «rozmaite warianty historii udziału w powstaniu, o jego pojmaniu, skazaniu na śmierć, ułaskawieniu, zesłaniu, ucieczce, tułactwie, śmierci» (S. Stempowski).

Na emigracji w Paryżu S. od początku zaangażował się w działalność polityczną. W artykule O panu Chrościkowskim dyplomatycznym agencie na Podolu, Wołyniu i Ukrainie („Pamiętniki Emigracji” 1832 cz. 2 nr 2: „Kazimierz II”) oskarżył Chróściechowskiego o zdradę i spowodowanie klęski powstania na Podolu. Majątek S-ego na Podolu (liczący 410 poddanych chłopów i przynoszący roczny dochód 2821 rbs.) został w r. 1836 skonfiskowany; podobny los spotkał majątek jego brata Wincentego. Dn. 25 II 1836 podpisał S. Akt założycielski Konfederacji Narodu Polskiego (KNP); obok gen. Józefa Dwernickiego i Jana Ledóchowskiego należał do jego tymczasowej Komisji, w której był odpowiedzialny za zbieranie składek; wraz z nimi podpisywał też odezwy KNP, m.in. z 9 III t.r., wzywającą rodaków do zjednoczenia i uzasadniającą prawo powstańców-emigrantów do przemawiania w imieniu Polski. Odezwa ta wywołała protest ambasadora rosyjskiego w Paryżu P. P. Pahlena i w rezultacie S. wraz z sygnatariuszami Aktu założycielskiego został 16 IV wezwany do prefektury paryskiej, gdzie otrzymał nakaz opuszczenia Francji. Dn. 29 IV podpisał w Paryżu z Dwernickim i Ledóchowskim kolejną Odezwę wzywającą członków Tow. Demokratycznego Polskiego i Młodej Polski do wstępowania w szeregi kontynuującej działalność niepodległościową KNP. Przed wypłynięciem z Boulogne Dwernicki, Ledóchowski i S. zwrócili się 3 V z Odezwą do Francuzów, w której przypomnieli, że KNP powstała za zgodą rządu francuskiego, a nakaz wyjazdu został wydany na żądanie państw rozbiorowych i jest pogwałceniem praw narodów.

S. i inni konfederaci przybyli 4 V 1836 do Londynu i zostali przyjaźnie przyjęci przez polityków brytyjskich oraz uroczyście powitani przez Ogół Londyński na nadzwyczajnym posiedzeniu 5 V. Dn. 12 VI podpisał S. z Dwernickim i Ledóchowskim kolejną Odezwę o połączeniu KNP z Ogółem Londyńskim. Po wstąpieniu Dwernickiego do Komitetu Ogółu Emigracji Polskiej tymczasową Komisję KNP reprezentowali już tylko Ledóchowski i S. Zapewne trudna sytuacja finansowa (władze brytyjskie nie przyznały konfederatom żołdu) przyczyniła się do wyjazdu w lipcu 1837 S-ego i jego brata Wincentego do Belgii, gdzie zamieszkali z Ledóchowskim i Franciszkiem Trzcińskim we wsi Ciney (prow. Luksemburg). Pod koniec t.r. działalność KNP zamarła. W r. 1838 ponownie przyjechał S. do Wielkiej Brytanii; od 29 VIII t.r. do 11 IX 1840 utrzymywał się z zasiłku rządu brytyjskiego.

Pod koniec września 1840 wrócił S. do Paryża; w mieszkaniu Dwernickiego uczestniczył 16 V 1841 w powołaniu Stow. Ojców Rodzin Polskich w Wychodźstwie (22 V t.r. zmieniło nazwę na Tow. Wychowania Narodowego Dzieci Wychodźców Polskich), z którego inicjatywy powstała w r. 1842 Szkoła Narodowa Polska (Szkoła Batiniolska) w dzielnicy Batignolles w Paryżu. W r. 1843 przeprowadził S. akcję zbierania pieniędzy na koncesję wieczystą grobu płk. Piotra Łagowskiego na cmentarzu Montmartre; opublikował też o nim wspomnienie pt. Żywot Piotra Łagowskiego (Paryż 1845). Przyczynił się do uratowania licznych grobów polskich, a w r. 1844 zainicjował założenie w Paryżu polskich nekropolii, organizując na ten cel zbiórkę pieniędzy; doprowadził do powstania grobów zbiorowych, projektując ich wykonanie i wystawianie pomników. Wg rodziny pracował w Paryżu jako introligator. W r. 1854 jego nazwisko było na liście emigrantów pobierających zasiłek od rządu francuskiego. Niedługo przed śmiercią ukończył pisanie Pamiętników (rkp. przechowywany w B. Narod., spłonął w czasie drugiej wojny światowej). S. zmarł 25 III 1855 w Paryżu; został pochowany 27 III na cmentarzu w dzielnicy Batignolles. Dn. 27 III 1856 trumnę przeniesiono na cmentarz Montmartre i pochowano w jednym ze zbiorowych grobów, którego prawo własności podarowała S-emu Francuzka, wdowa Maria Elżbieta Deniot.

S. był żonaty, nie miał dzieci. Stryjecznym wnukiem S-ego był Stanisław Stempowski (zob.).

Nazwisko S-ego znajduje się na pomniku Seweryna Gałęzowskiego, wzniesionym na dziedzińcu szkoły przy rue Lamandé w Paryżu, kontynuatorki Szkoły z Batignolles.

 

Litogr. przez F. Villana, w: Straszewicz J., Les Polonais et les Polonaises de la Revolution du 29 Novembre 1830, Paris 1836; – Bibliogr. historii Pol. XIX w.; Estreicher w. XIX, IV; Lewak–Więckowska, Zbiory B. Rap. Katalog; PSB (Romanowski Mikołaj Trankwilin); Słown. Geogr. (Struga); Śliwowska, Zesłańcy (mylnie Józef Stępowski); Więckowska, Zbiory batignolskie; – Rac L., Konfederacja Narodu Polskiego. Z dziejów Wielkiej Emigracji, cz. II, „Przegl. Hist.” 1935 z. 1 (33) s. 89–90, 95–6, 103, 105, 115, 168, 172, 174; Sokołowska S., Młoda Polska. Z dziejów ugrupowań demokratycznych Wielkiej Emigracji, Wr. 1972; Tokarz W., Wojna polsko-rosyjska 1830–1831, W. 1993; Wroński A., Major Bazyli Chróściechowski – zagadkowy emisariusz powstania listopadowego, „Przegl. Human.” R. 32: 1988 nr 8/9 s. 46, 52–3; tenże, Polacy pochowani na cmentarzu Montmartre oraz Saint-Vincent i Batignolles w Paryżu, W. 1999; – Bartkowski J., Wspomnienia z powstania i pierwszych lat emigracji, Kr. 1967; Beauvois D., Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914, L. 2005; Budzyński M., Wspomnienia mojego życia, P. 1880 I 219; Dylągowa H., Towarzystwo Patriotyczne i Sąd Sejmowy, W. 1974; Gmurczyk-Wrońska M., Wroński A., Inskrypcje grobów polskich na cmentarzach w Paryżu. Saint Quen. Studia z dziejów emigracji i grobów polskich we Francji, W. 1994; Gołyński A., Pamiętnik podolskiego powstania 1830–31 roku, W. 1979; Gruss N., Szkoła Polska w Paryżu, W. 1962; Jełowicki A., Moje wspomnienia, W. 1970; Kaczkowski J., Konfiskaty na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim po powstaniach roku 1831 i 1863, W. 1918 s. 362, 365; Listy emigracyjne Joachima Lelewela, Wyd. H. Więckowska, Kr. 1948–52 I–III; Marczyński W., Statystyczne, topograficzne i historyczne opisanie gubernii podolskiej, Wil. 1820 II s. 273–80; Oficerowie Rzpltej 1777–1794 (dot. ojca S-ego); Paszkiewicz M., Lista emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii otrzymujących zasiłki od rządu brytyjskiego w latach 1834–1899, w: Mater. do biogr., geneal. i herald. pol., II; Potrykowski A. J., Tułactwo Polaków we Francji. Dziennik emigranta, Kr. 1974 II; Sabbatyn K., Stan sił insurekcji na Podolu i Ukrainie po dzień 14 maja 1831 roku porządkiem jak się zbierały skreślony, w: Pawłowski B., Źródła do wojny polsko-rosyjskiej, W. 1973 III 142–9; Spisok dvorian, vnesennych dvorianskuju rodoslovnuju knigu podol’skoj gubernii, Kamenec-Podol’sk 1913 s. 217; Stempowski S., Pamiętniki (1870–1914), Wr. 1953; Straszewicz J., Les Polonais et les Polonaises de la Revolution du 29 Novembre 1830, Paris 1836 (błędna data ur. 1791); Wężyk F., Kronika rodzinna, Oprac. M. Dernałowicz, W. 1987; Wrotnowski F., Powstanie na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w roku 1831, Lipsk 1875 II 179–80, 216–18, 348–50; Wspomnienia pośmiertne [oraz] Głos Amancjusza Żarczyńskiego byłego posła winnickiego na pogrzebie Leona Stempowskiego, „Wiad. Pol.” 1855 cz. 4 nr 1–2; Zwierkowski W., Groby polskie wspólne i oddzielne na cmentarzu paryskim du Nord, Montmartre, „Przegl. Rzeczy Pol.” 1858 nr z marca s. 45–7; – AGAD: Polonica, rkp. 663, Alfabetyczny spis Polaków pozostających pod obserwacją w podolskiej i wołyńskiej guberni w grudniu 1830 r., k. 1–3; B. Czart.: rkp. 5313; B. Pol. w Paryżu: Arch. Tow. Opieki nad Pol. Zabytkami i Grobami Hist. we Francji, Akta dot. odnowienia grobu zbiorowego członków Rządu Narod. 1830–1, Zbiór klepsydr, cmentarz Montmartre; BUW: rkp. 1530.

Andrzej Wroński

 
 

Powiązane zdjęcia

   

Powiązane artykuły

 

Obrona Warszawy w 1831 r.

Powstańcy i cywile opanowali miasto już 30 listopada 1830 r. Namiestnik carski i garnizon rosyjski ewakuował się. Warszawa stała się centrum polityczno-administracyjnym i wojskowym powstania listopadowego,......
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.