INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Łucja (w zakonie Maria Małgorzata) Szewczyk      Maria Małgorzata Szewczyk, wizerunek na podstawie zdjęcia z ok. 1900 r.

Łucja (w zakonie Maria Małgorzata) Szewczyk  

 
 
Biogram został opublikowany w XLVIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego w latach 2012-2013.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Szewczyk Łucja, w zakonie Maria Małgorzata (1828–1905), założycielka zgromadzenia zakonnego serafitek.

Ur. na Wołyniu, była córką Marianny i Jana, dzierżawcy folwarku i cukrowni w Szepetówce (pow. zasławski).

Po śmierci rodziców mieszkała S. od ok. r. 1837 u starszej siostry przyrodniej. Od młodości należała do Rodziny franciszkańskiej na Wołyniu. W r. 1848 złożyła śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa oraz profesję tercjarską. W r. 1870 pielgrzymowała do Ziemi Świętej i pozostała tam ok. trzech lat, pielęgnując chorych w szpitalu francuskich sióstr św. Józefa w Jerozolimie. Będąc pod kierunkiem duchowym franciszkanina Jukundyna Bielaka, opiekuna polskich pielgrzymów, złożyła przyrzeczenie, że poświęci się Bogu i służbie potrzebującym. Przyrzeczenie to ponowiła we Włoszech, w sanktuarium Matki Bożej w Loreto.

Po powrocie do kraju odprawiła S. w Zakroczymiu rekolekcje pod kierunkiem kapucyna Honorata Koźmińskiego, który patronował działającym w ukryciu żeńskim zgromadzeniom bezhabitowym, opartym na regule trzeciego zakonu św. Franciszka. Dn. 24 VIII 1878 złożyła na jego ręce profesję zakonną, przyjmując imię Maria Małgorzata. Wynajęła w Zakroczymiu dwa mieszkania i razem z pierwszymi kandydatkami zaopiekowała się kilkoma chorymi staruszkami, rozpoczynając w ten sposób działalność bezhabitowego zgromadzenia zakonnego pod nazwą Siostrzyczki Ubogich, formowanego pod kierunkiem Koźmińskiego (od 8 IV 1881). Przez niego została mianowana przełożoną generalną zgromadzenia i mistrzynią nowicjatu. Środki na utrzymanie ubogich zdobywała szyciem bielizny kościelnej i haftowaniem szat liturgicznych. Dzięki pomocy Marii Przeździeckiej z Warszawy zakupiła w r. 1881 dom w Zakroczymiu i urządziła w nim przytułek, czynny przez następne jedenaście lat. W lipcu 1884 i pod koniec r. 1887 otworzyła w wynajętych mieszkaniach w Warszawie dwa następne domy zakonne; kolejny dom założyła w r. 1889 w Częstochowie. W celu zatwierdzenia przez władze kościelne zgromadzenia, na początku r. 1891 wyjechała S. do Galicji i w marcu t.r. uzyskała od biskupa krakowskiego kard. Albina Dunajewskiego zgodę na przejście zakonu do jego diecezji. W dworku ofiarowanym przez barona Mariana Hermana Czecza w Hałcnowie (Hałcniów, pow. bialski, obecnie w granicach Bielska-Białej) otworzyła 14 V pierwszą placówkę w Galicji. Budynek oraz przygotowane habity sióstr poświęcił 14 VIII kard. Dunajewski i od tego momentu zgromadzenie, już jako habitowe, przyjęło nazwę: córki Matki Bożej Bolesnej – serafitki. S. zorganizowała w Hałcnowie opiekę nad staruszkami, sierotami i zaniedbanymi dziećmi, a dla ubogich dziewcząt otworzyła pracownię krawiecką i hafciarską. Za radą kard. Dunajewskiego skontaktowała się w r. 1892 z ks. Andrzejem Knyczem, proboszczem paraf. Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu, i przy jego pomocy rozpoczęła budowę domu macierzystego w tym mieście przy pl. Kościuszki 8. Pod koniec t.r. sprzedała dom w Zakroczymiu i siostry stamtąd (potem także z Warszawy) sprowadziła do Galicji, a pieniądze ze sprzedaży przeznaczyła na budowę klasztoru w Oświęcimiu. Dn. 16 VII 1893 kard. Dunajewski poświęcił kamień węgielny budynku, zaprojektowanego przez Pawła Müllera. Do wznoszonego klasztoru przeniosła S. w grudniu 1894 Zarząd Generalny, a po kilku miesiącach także nowicjat; 13 VI 1895 nastąpiły pierwsze obłóczyny. Przy klasztorze otworzyła zakład dla staruszek, ochronkę dla dzieci oraz zakład dla sierot, a także pracownię krawiecko-hafciarską, przekształconą z czasem w szkołę gospodarczą dla ok. trzystu dziewcząt. Przy klasztorze rozpoczęła w r. 1897 budowę (również wg projektu Müllera) neogotyckiego kościoła p. wezw. Matki Bożej Bolesnej; w ołtarzu głównym świątyni, konsekrowanej 7 XI 1899, umieściła drewnianą rzeźbę Piety. Ołtarze w kościele oraz drewniany krzyż (zachowany w refektarzu) są dziełem przemyskiego rzeźbiarza Stanisława Majerskiego.

Placówki zgromadzenia założyła S. również w innych miejscowościach Galicji. Przy pomocy finansowej arcyks. Albrechta Habsburga wybudowała w r. 1895 w Żywcu dom zakonny z ochronką, sierocińcem i pracownią krawiecką dla dziewcząt. W l. 1896 i 1897 zorganizowała prace sióstr w szpitalach powiatowych w Przemyślu i Przemyślanach. W r. 1897 doprowadziła do wzniesienia domu zakonnego z ochronką i przytułkiem we Frydrychowicach (pow. wadowicki) oraz podobnego domu z zakładem dla sierot, internatem dla dziewcząt, ochronką i pracownią krawiecką w Stryju. W grudniu 1901 powstała placówka z ochronką i zakładem dla sierot w Drohobyczu. S. uzyskała 30 XII 1898 od bp. krakowskiego Jana Puzyny zatwierdzenie konstytucji zgromadzenia na dziesięć lat, a reskrypt Namiestnictwa we Lwowie z 28 XII 1900 przyjął urzędowo do wiadomości istnienie zakonu. Dn. 30 XII 1901, na pierwszej kapit. generalnej serafitek w Oświęcimiu, S. została wybrana na przełożoną generalną. W r. 1902 wybudowała w Oświęcimiu oddzielny dom dla sierot i zorganizowała prace sióstr w Szpitalu Powiatowym w Jarosławiu, a w r. 1903 w Nieszawie w Król. Pol. utworzyła dom zakonny z pracownią krawiecko-hafciarską. Dn. 8 III 1904 złożyła na ręce kard. Puzyny rezygnację z urzędu przełożonej generalnej z powodu złego stanu zdrowia i podeszłego wieku. Zgromadzenie liczyło wówczas 105 sióstr pracujących w jedenastu placówkach. W maju t.r. udała się do Nieszawy, gdzie włączyła się w życie codzienne serafitek, organizując różne formy pomocy dla miejscowej ludności. Zmarła 5 VI 1905 w Nieszawie, została pochowana na cmentarzu parafialnym.

Dn. 18 XI 1931 szczątki S. zostały przeniesione do Oświęcimia i złożone w podziemiach kaplicy cmentarnej, a w r. 1951 w przedsionku kościoła klasztornego. Odtąd grób S., zwanej matką ubogich i sierot, stał się duchowym centrum zgromadzenia. W rocznicę jej śmierci organizowane są pielgrzymki, akademie i spotkania modlitewne, a w placówkach zakonnych serafitek odprawiane są msze o jej beatyfikację. W domu zakonnym w Hałcnowie zachowano pokój S. i niektóre przedmioty przez nią używane. W r. 1991 ulica prowadząca do klasztoru w Hałcnowie otrzymała imię S., a 5 VI 1994 na domu parafialnym w Nieszawie wmurowano tablicę pamiątkową; w r. 1997 serafitki wróciły do swego dawnego domu w Nieszawie i w pokoju S. urządziły kaplicę. Przy domu rekolekcyjnym sióstr w Hałcnowie otworzono w r. 2000 przedszkole jej imienia. Od r. 1993 prowadzono w Krakowie proces beatyfikacyjny S., który w r. 1996 przeniesiono do Rzymu. Dekret o heroiczności cnót S. został promulgowany 19 XII 2011. Od tego dnia przysługuje jej tytuł Czcigodnej Służebnicy Bożej.

 

Portrety i fot. w domu generalnym serafitek w Kr.; – Enciclopedia dei Santi – Bibliotheca Sanctorum II Appendice, Città Nuova 2000 (bibliogr.); – Bar J., Zgromadzenie Sióstr Serafitek 1881–1961, „Prawo Kanoniczne” R. 6: 1963 nr 1–4 s. 75–211; Borkiewicz I., Refleksje na tle życia i cnót Służebnicy Bożej Małgorzaty Łucji Szewczyk, Kr. 1994 (fot.); Czekański M., Matka Małgorzata Szewczyk (1828–1905), w: Święci w dziejach Krakowa, Oprac. tenże, Kr. 1999; Dobosz M., W służbie potrzebującym, „Niedziela” 1995 nr 24; Gwiżdż K., Franciszkański duch pokory i prostoty w życiu Małgorzaty Łucji Szewczyk, Kr. 1998; Janicki S., Duchowość ubóstwa Małgorzaty Szewczyk założycielki zgromadzenia sióstr serafitek, Kr. 2005; Kijas J. Z., Testament założycielki sióstr serafitek – Małgorzaty Łucji Szewczyk, w: Dziedzictwo duchowe Córek Matki Bożej Bolesnej, Oprac. D. Lechowicz, Z. Kijas, Oświęcim 2000; Koźmiński H., Zgromadzenie Córek Boleści Matki Bożej, w: Wybór pism o. Honorata Koźmińskiego, W. 1988 cz. 5; Pędziwiatr J. M., Oświęcimska Porcjunkula, „Gość Niedzielny” 2005 nr 31; Puchała K., Małgorzata Łucja Szewczyk, założycielka zgromadzenia Córek NMP od Siedmiu Boleści czyli serafitek, „Pokój i Dobro” 1937 nr 4; Rozynkowski W., 95-rocznica śmierci Małgorzaty Łucji Szewczyk, „Niedziela” 2000 nr 23; tenże, Siostry serafitki w Nieszawie, Tor. 2004; Ryłko S., Sł. Boża Małgorzata Łucja Szewczyk, „Posłaniec Serca Jezusowego” 2000 nr 7; tenże, Służebnica Boża Małgorzata Łucja Szewczyk, w: Orędownicy Kościoła krakowskiego, Kr. 1999; Stasiowska A., Przejście zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej – serafitek od ukrycia do habitowej formy życia, w: Formy życia konsekrowanego w Rodzinie Honorackiej, Red. T. Płonka, Sandomierz–Zakroczym 2009; taż, Służebnica Boża Małgorzata Łucja Szewczyk, Kr. 2010; Szczęch L., Religijny aspekt cierpienia w świetle duchowości Matki Małgorzaty Łucji Szewczyk, Sandomierz 2004; – Arch. Braci Mniejszych Kapucynów w Kr.: Bronic W., Historia zgromadzenia Córek Boleści Matki Bożej sióstr serafitek (rkp. z r. 1904); Arch. Generalne Sióstr Serafitek w Kr.: Listy S., wspomnienia świadków o S. (rkp.), Bar J., Historia domów zgromadzenia sióstr serafitek, Kr. 1963 (mszp.), życiorys S. oraz Kronika zgromadzenia autorstwa W. Bronic (oba rkp. z r. 1917), Knycz A., Krótki rys początków i rozwoju zgromadzenia Córek MB Bolesnej (rkp. z r. 1898), [Koźmiński H.], Początki zgromadzenia Córek Boleści Matki Bożej (rkp.), Łuczyńska H., Historia zgromadzenia Córek Boleści Matki Bożej – serafitek (mszp. z r. 1930), Piecha W., Relacja z podróży śladami Matki Założycielki, (rkp. z r. 1950), Waliczek F., Historia domu zakonnego w Oświęcimiu (1893–1992), (mszp. z r. 1992); Arch. Hist. Kustodii Ziemi Świętej w Jerozolimie: Pellegrini Ospiti di „Casa Nova” Gerusalemme (1861–1874); Arch. Kurii Metropolitalnej w Kr.: Elenchus Venerabilis Cleri, tam saecularis quam regularis, Dioeceseos Cracoviensis, pro A.D. 1892–1904, Teczka siostry serafitki, koresp. urzęd. z l. 1895–1904.

Ancilla Janina Stasiowska

 
 

Powiązane zdjęcia

   

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.