INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Maciej Rabe (Raba) z Waplewa, h. Kos  

 
 
XV w. - po 1510-05-07
Biogram został opublikowany w 1986 r. w XXIX tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Rabe (Raba) Maciej z Waplewa, h. Kos (zm. 1510), kasztelan elbląski, następnie wojewoda malborski. Pochodził z rodziny przybyłej z Niemiec do Prus najpewniej w 2. poł. XIV w., z gałęzi, która w XV w. osiadła była na ziemiach Prus właściwych. Po wojnie trzynastoletniej R. osiadł w Prusach Królewskich w swym dziedzicznym majątku Waplewo w woj. malborskim.

R. był spowinowacony z rodziną Bażyńskich poprzez małżeństwo najprawdopodobniej swego brata Jana, star. kiszporskiego, z siostrą woj. malborskiego Mikołaja Bażyńskiego – Dorotą. Reprezentował wspólną z Bażyńskimi orientację polityczną, broniąc szeroko rozumianej odrębności pruskiej. Pierwsza wiadomość o działalności publicznej R-go pochodzi z r. 1472, z okresu walk króla Kazimierza Jagiellończyka z bpem warmińskim Mikołajem Tungenem; R. wziął wówczas udział w zjeździe stanów Prus Królewskich w Elblągu w dn. 28 IX – 3 X t.r. i wszedł następnie jako przedstawiciel rycerstwa w skład poselstwa stanów do biskupa warmińskiego. W r. 1476 otrzymał od króla zgodę na wykupienie królewskiej wsi «Rykoczyno» w pow. tczewskim oraz prawo pobierania 30 fl. rocznie przez 3 lata od rajców gdańskich. Być może, iż wspomagał finansowo działania związane ze sprawą Tungena. W r. 1480 na zjeździe stanów w Elblągu w dn. 31 VIII wybrany został razem z Eberhardem Powersche poborcą podatku z pow. sztumskiego i Szkarpawy. W r. 1485 R. wszedł w skład Rady pruskiej, otrzymując na zjeździe stanów w Malborku w dn. 23–26 I t.r. nominację na kaszt. elbląskiego po śmierci Jana Bażyńskiego. W związku z podjętymi na tym zjeździe postanowieniami obrony przywilejów Prus Królewskich R. posłował do Tungena, by wezwać go do współdziałania z Radą. Był on nadto przewidziany na członka przygotowywanego wówczas wielkiego poselstwa do króla. Poselstwo to nie doszło jednak do skutku, m. in. z powodu odmowy poparcia ze strony Tungena. Brał R. następnie udział t.r. w zjeździe stanów w Toruniu, odbywanym przy udziale króla (6 III – 19 IV) i uczestniczył w zawieraniu konfederacji stanów pruskich.

W l. 1487–8 R. brał udział w rozwiązywaniu spornych spraw stanów pruskich z zakonem krzyżackim. W r. 1487 uczestniczył w zjeździe stanowym z przedstawicielami króla w Malborku w dn. 19–20 II i 11–12 III; wziął udział w poselstwie stanów i posłów króla do wielkiego mistrza w Królewcu, a następnie w zjeździe stanowym w Elblągu w dn. 1–4 IV t.r. i w zjeździe sądowym z udziałem posłów wielkiego mistrza w Elblągu w dn. 13–17 XII 1488. Uczestniczył następnie w wysiłkach stanów Prus Królewskich w znalezieniu porozumienia z nowym bpem warmińskim Łukaszem Watzenrode. Był na zjazdach stanowych w Tczewie w dn. 1–4 I 1491 i w Grudziądzu w dn. 6–8 III t.r.; z tego drugiego wysłany został razem z przedstawicielami Elbląga do Watzenrodego z zaproszeniem na wspólny zjazd do Dzierzgonia w dn. 17–20 IV t.r. Na zjeździe dzierzgońskim brał udział w pojednaniu stanów Prus Królewskich z biskupem warmińskim i w odnowieniu postanowień konfederacji toruńskiej z 1485 r. Wybrany wówczas do wspólnego poselstwa stanów pruskich i Warmii do króla, uczestniczył w jego przygotowaniu i w jego, bezskutecznych zresztą, staraniach o doprowadzenie do porozumienia między królem a Watzenrodem, podejmowanych w Wilnie od 8 do 18 II 1492. W r. 1491 R. trzykrotnie powoływany był do sądów komisarycznych: na omówionym zjeździe dzierzgońskim do rozsądzenia sporu między scholastykiem krakowskim Wojciechem Księskim a mieszczanami elbląskimi, z mandatu króla z dn. 18 IV t.r. do rozsądzenia sporu między star. malborskim Zbigniewem Tęczyńskim, Leonardem Dambrowskim i mieszczanami gdańskimi a zakonem krzyżackim i bpem pomezańskim Janem IV oraz z polecenia króla dla rozsądzenia sporów między Prusami Królewskimi a wielkim mistrzem krzyżackim o Mierzeję Wiślaną.

Po śmierci Kazimierza Jagiellończyka i wezwaniu stanów pruskich na elekcję nowego króla, R. uczestniczył w odnowieniu konfederacji z 1485 r. na zjeździe w Elblągu w dn. 5–9 VII 1492, gdzie oskarżył star. malborskiego Z. Tęczyńskiego, iż wypowiedziami swoimi obraził stany pruskie. Zjazd stanowy w Dzierzgoniu w dn. 21–24 IV 1493 powierzył R-mu, razem z burmistrzem Torunia Henrykiem Krügerem, poselstwo do króla w Poznaniu, gdzie miał oczyścić stany pruskie z zarzutu o brak wierności i prosić o podanie terminu przyjazdu do Prus. R. rokował z królem za pośrednictwem bpa włocławskiego Piotra Bnińskiego w dn. 9–15 V 1493, uzyskując oświadczenie królewskie, iż pragnie zachować wszystkie przywileje pruskie, które zaprzysiągł, oraz zapewnienie, że do Prus przybędzie później, uprzedzając o terminie. Dn. 15 V wraz z burmistrzem Torunia został osobiście przyjęty przez króla. Po przybyciu króla do Prus R. najprawdopodobniej uczestniczył w rokowaniach z nim stanów pruskich w Toruniu w dn. 31 X 1494 – 29 V 1495. W listopadzie 1495 R. wyznaczony został razem z podkomorzym chełmińskim E. Powersche przez woj. malborskiego M. Bażyńskiego, jako przedstawiciel ziem, do narady z wysłannikami Gdańska nad sposobem przeciwstawienia się samowoli byłego star. malborskiego Z. Tęczyńskiego (odwołanego na skutek protestu stanów z urzędu latem t.r.), który uwięził «deichgrafa» Wielkich Żuław.

W l.n. R. uczestniczył w wysiłkach dworu polskiego prowadzących do wyegzekwowania od wielkich mistrzów krzyżackich ich obowiązków lennych wobec króla polskiego. W r. 1496 (29 VIII) posłował z Piotrem Myszkowskim do wielkiego mistrza J. Tiefena, żądając od niego udziału w walce przeciw Turkom i Tatarom. Po wyborze nowego wielkiego mistrza krzyżackiego ks. saskiego Fryderyka, R. brał udział w r. 1498 w rokowaniach stanów pruskich z Zakonem w kwestii ważności pokoju toruńskiego z 1466 r. oraz wypełnienia przez wielkiego mistrza obowiązków lennych. W r. 1501 (6 I), wraz z woj. łęczyckim Maciejem Służewskim oraz sekretarzem króla Wojciechem Górskim, posłował do wielkiego mistrza w Królewcu, wzywając go do przybycia na sejm piotrkowski dn. 25 I t.r. i wypełnienia tu swoich obowiązków lennych. W kwietniu 1502 R. prowadził tajne – nie znane bliżej – rozmowy ze star. malborskim Piotrem Szafrańcem i marszałkiem zakonu krzyżackiego W. Isenburgiem. T.r. w dn. 6–7 V był na zjeździe stanów w Malborku, gdzie razem z M. Bażyńskim i posłami Elbląga rozstrzygał pretensje finansowe kupca krakowskiego Wawrzyńca Herrescha wobec Gdańska; kontynuował sąd w maju i wrześniu t.r. w Sztumie.

Po śmierci (27 III 1503) swego protektora Bażyńskiego R. otrzymał po nim urząd woj. malborskiego z rąk posłów króla i radców pruskich na zjeździe stanów w Malborku w dn. 4–9 VII 1503. Nie odgrywał jednak takiej roli w wewnętrznym życiu politycznym Prus Królewskich jak jego poprzednik. Dn. 16 IX 1503 uczestniczył w komisji królewskiej powołanej w związku z wykupem star. sztumskiego z rąk sukcesorów M. Bażyńskiego. Mimo wstawiennictwa R-go na rzecz Jerzego Bażyńskiego, król oddał starostwo Mikołajowi Szpotowi. W listopadzie t.r., wraz z woj. kaliskim Mikołajem Gardziną Lubrańskim i W. Górskim, brał ponownie udział w poselstwie królewskim do wielkiego mistrza krzyżackiego ks. Fryderyka, wzywając go do złożenia przysięgi i wypełnienia powinności lennych na sejmie piotrkowskim zwołanym na 21 I 1504. W t.r. R. był na zjazdach stanów w Malborku w dn. 1–4 I i Elblągu w dn. 18–21 I. Na rokowania stanów z królem Aleksandrem w Toruniu, rozpoczęte 2 IV 1504, R. przybył dopiero 14 IV razem z innymi członkami Rady pruskiej; przeciwny był obecności w tych pertraktacjach rady kor., ale ostatecznie jak i inni Prusacy złożył przysięgę królowi. Na zjeździe Rady pruskiej z królem w Malborku w czerwcu t. r. bronił przywilejów pruskich i sprzeciwiał się zajęciu miejsca w Radzie przez nowego star. malborskiego Ambrożego Pampowskiego. Po wyjeździe króla z Prus Królewskich, R. uczestniczył w zjeździe stanów w Malborku w dn. 29 IX – 3 X t.r., gdzie Rada pruska złożyła stanom sprawozdanie z rozmów z królem i posłowie królewscy wręczyli królewską konfirmację przywilejów Prus Królewskich. T.r. proponowany był przez J. Bażyńskiego, Mikołaja Czemę i Wita Weilsdorfa na sędziego w ich sporze z bpem pomezańskim Hiobem Dobeneck o prawny charakter posiadanych przez nich dóbr w Klasztorku na terenie Pomezanii.

W r. 1509 posiadał R. co najmniej wsie Waplewo z lasem, Ramoty, Tulice, Tropy, połowę Bukowa i Jordanek w woj. malborskim w Prusach Królewskich oraz w Prusach Krzyżackich Różnowo (Rossen) i Młoteczno (Hammersdorf) w komturstwie bałgijskim. W posiadanie dwu ostatnich wszedł przez małżeństwo z dziedziczką Różnowa i w r. 1484 miał do nich już pełne prawa. Zabiegom o dobra R. poświęcił znaczną część swojej aktywności. Procesował się z zakonem krzyżackim o wsie położone na jego terytorium, szukając wsparcia u Bażyńskich, stanów Prus Królewskich i króla. W r. 1490 nie przyjął jednak propozycji królewskiej wykupienia Gniewu z rąk żony Sebastana Legendorfa. R. zmarł w r. 1510, przed 7 V (nominacja dla następcy na woj. malborskim J. Bażyńskiego nastąpiła 1 XI 1511).

Z małżeństwa z Katarzyną, dziedziczką Różnowa, pozostawił syna Anzelma.

 

Niesiecki; Uruski; Żernicki-Szeliga E., Der polnische Adel, Hamburg 1900 I 253; tenże, Die polnische Stammwapen, Hamburg 1904 s. 115; Czaplewski, Senatorowie Prus Król. (mylne informacje); – Biskup M., Polska a zakon krzyżacki w Prusach w początkach XVI w., Olsztyn 1983; Górski K., Łukasz Watzenrode, Wr. 1973; tenże, Pierwsze czterdziestolecie Prus Królewskich (1466–1506), „Roczn. Gdań.” T. 11: 1937 s. 38–9; tenże, Starostowie malborscy; Guddat W., Die Entstehung und Entwicklung der privaten Grundherrschaften in dem Ämtern Brandenburg und Balga, Marburg/Lahn 1975 s. 193, 201; Kętrzyński W., O Bażyńskich, „Roczn. Tow. Przyj. Nauk Pozn.” T. 10: 1878 s. 126; Lengnich, Gesch. d. preuss. Lande, VI Wstęp s. 35; Papée F., Aleksander Jagiellończyk, Kr. 1949; tenże, Jan Olbracht, Kr. 1936; Schmitt F. W. F., Geschichte des Stuhmer Kreises, Tor. 1868 s. 100, 257; – Acten d. Ständetage Preussens, Hrsg. v. F. Thunert, I; Acten d. Ständetage Preussens, Hrsg. v. M. Toeppen, V; Akta Aleksandra; Akta Stanów Prus Król., I–V; Cod. epist. saec. XV, III nr 419, 466; Matricularum summ., I, III–IV; Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198–1525, Ed. E. Joachim, W. Hubatsch, Göttingen 1950, 1973, cz. 1 vol. 2, cz. 2; Schütz C., Historia rerum prussicarum, Gd. 1599 (wstęp oraz s. 386v., 396v.); Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preussen im 15. Jh, Hrsg. v. E. Wise, Marburg 1966 III nr 511; Urk.-buch d. Bisthums Culm, II nr 729; – Arch. Państw. w Tor.: Kat. II, XII 13, Herbarz szlachty pruskiej J. K. Dachnowskiego s. 19, 320, 324.

Witold Szczuczko

 

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.