INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Mikołaj Spicymir z Krakowa  

 
 
Biogram został opublikowany w 2002 r. w XLI tomie Polskiego Słownika Biograficznego.


 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Spicymir (Spiczmer, Spicimir, Spicymierz) Mikołaj z Krakowa (zm. 1469), prawnik, profesor i rektor Uniw. Krak., nuncjusz Stolicy Apostolskiej i kolektor świętopietrza w Polsce. Pochodził z krakowskiej, spokrewnionej ze szlachtą, rodziny mieszczańskiej, której rodowe imię Leliwitów małopolskich – Spicymir, stało się nazwiskiem. S. był synem rajcy krakowskiego Jana Spiczmera.

S. wpisał się na Uniw. Krak. w r. 1417, bakałarzem sztuk wyzwolonych został na Boże Narodzenie 1421, magistrem na początku 1425. Był uczniem Pawła z Worczyna, spisywał ok. r. 1422/3 jego komentarze do dzieł Arystotelesa. Po ukończeniu studiów podjął wykłady na Wydz. Sztuk Wyzwolonych Uniw. Krak. Dn. 19 IX 1432 był w Rzymie: został wymieniony jako świadek w wyroku komisji apostolskiej w sprawie rezydencji bpa włocławskiego pod Gdańskiem. Pobyt w Rzymie zapewne nie był związany z dalszymi studiami S-a. Prawdopodobnie w t.r. lub r.n. znalazł się na soborze bazylejskim razem z mistrzami krakowskimi Janem Puszką z Krakowa i Stanisławem ze Sobniowa. Wszyscy trzej przyjechali do Bazylei bez wiedzy i upoważnienia Uniw. Krak. Wysłał on pismo odwołujące ich do kraju. Konsylium soborowe wzięło wezwanych w obronę, mistrzowie ze swej strony przedstawili sprawę kanclerzowi uniwersytetu, bpowi krakowskiemu Zbigniewowi Oleśnickiemu. Zakończenie sporu nie jest znane. S. wrócił do kraju i kontynuował studia prawnicze. Z okazji uzyskania przezeń bakalaureatu dekretów prof. Jan Elgot wygłosił mowę „Bellator fortissimus”, w której dał polską i niemiecką interpretację etymologiczną nazwiska Spiczmer oraz rozważał często roztrząsane na Uniw. Krak. zagadnienie wojny sprawiedliwej. Doktorem dekretów został S. przed 28 II 1437. Nauczał na Wydz. Prawa Uniw. Krak., a w semestrze zim. r. 1438/9 pełnił godność rektora.

Przed 17 XII 1436 został S. zastępcą kolektora denara św. Piotra, a 17 I 1438 otrzymał nominację na nuncjusza Stolicy Apostolskiej oraz kolektora generalnego świętopietrza w Polsce i przez jakiś czas także w Czechach. Pod groźbą ekskomuniki wydał pewne sumy pieniędzy poselstwu soborowemu, choć król Władysław III zakazał wypłacać cokolwiek soborowi, ponieważ pieniądze były potrzebne na Węgrzech na przygotowanie wyprawy wojennej przeciw Turkom. Przed 6 VII 1447 nieznany dostojnik kościelny w liście skierowanym prawdopodobnie do bpa Z. Oleśnickiego prosił, by S. otrzymał absolutorium z pieniędzy wydanych na rzecz soboru przed złożeniem obediencji papieżowi Mikołajowi V. Obdarzony zaufaniem Mikołaja V, został S. ponownie powołany na nuncjusza Stolicy Apostolskiej i na generalnego kolektora denara św. Piotra w Polsce. Dn. 9 I 1451 otrzymał od Mikołaja V przywilej przyznawania z daniny świętopietrza stypendium sześciu klerykom, studentom Studium Generalnego, zapewne w Krakowie. Ponieważ Henryk Roraw, kolektor denara św. Piotra na Czechy, rościł sobie prawo do zbierania danin w diec. wrocławskiej, papież Kalikst III w r. 1458 skierował do S-a bullę, w której upoważnił go do zbierania danin z tej diecezji jako podlegającej jurysdykcji arcybpa gnieźnieńskiego. Dn. 24 VIII 1459 papież Pius II bullami skierowanymi do króla Kazimierza Jagiellończyka i biskupów polskich polecił, aby pieniądze zebrane na krucjatę przeciw Turkom przekazali S-owi; osobną bullą papieską otrzymał on odpowiednie upoważnienie. Dn. 17 V 1465 papież Paweł II ponownie mianował S-a nuncjuszem i kolektorem generalnym denara św. Piotra w Polsce, którym był do śmierci.

Równocześnie pozyskiwał S. godności i beneficja kościelne. Przed r. 1431 był już kanonikiem katedralnym wrocławskim, z którego to beneficjum zrezygnował w r. 1442, a potem miał je ponownie od r. 1450 do końca życia. Godność kantora kapituły katedralnej wrocławskiej piastował od r. 1435 do początku 1446. Kantorem w krakowskiej kapitule katedralnej był S. już w dn. 31 X 1436. W r. 1449 J. Elgot zabiegał dla S-a u Oleśnickiego o prebendę św. Marii Magdaleny w Krakowie, należną profesorowi Wydz. Prawa. W r. 1455 zabiegał S. o kanonikat kruszwicki, 15 VI t.r. otrzymał kanonię w katedralnej kapitule poznańskiej (zrezygnował 1466); w r. 1454 ubiegał się bezskutecznie o dziekanię w tejże kapitule. Dn. 17 VI 1455 pretendował do kanonii katedralnej w Gnieźnie; otrzymał ją dopiero 26 II 1456. Latem 1455 posłował do Rzymu wysłany przez Kazimierza Jagiellończyka w celu złożenia obediencji papieżowi Kalikstowi III oraz uzyskania potwierdzenia dla nominacji Tomasza Strzempińskiego na bpa krakowskiego. Bullą Kaliksta III dostał wówczas zwolnioną przez Strzempińskiego kanonię w krakowskiej kapitule katedralnej. Mimo poparcia papieża (wskazuje na nie list bez daty do nieznanej osoby), przegrał S. t.r. spór o prepozyturę poznańskiej kapituły katedralnej z Urielem Górką, późniejszym bpem poznańskim. W dokumentach występował jeszcze z tytułami kanonika kieleckiego i włocławskiego. Posiadał nadto kilka pomniejszych beneficjów, m.in. altarię Matki Boskiej i Wszystkich Świętych w kościele Wszystkich Świętych w Poznaniu, prepozyturę kościoła św. Idziego we Wrocławiu, a także altarię św. Anny w katedrze krakowskiej i probostwo kościoła Wszystkich Świętych w Krakowie.

S. był człowiekiem bardzo czynnym nie tylko jako kolektor świętopietrza, ale także jako profesor Uniw. Krak. i posiadacz kilku kanonii. Dokumenty poświadczają jego udział w życiu Uniw. Krak., osobiste uczestniczenie w pracach kapituł katedralnych, a szczególnie krakowskiej. Z jej pełnomocnictwa dwukrotnie posłował na sejm piotrkowski: w r. 1460 po śmierci bpa Strzempińskiego i w r. 1462. W swej bibliotece S. posiadał dzieła z zakresu filozofii i teologii, wypożyczał dzieła prawnicze z biblioteki kapituły krakowskiej. W r. 1463 wypożyczył z niej do przepisania słynny pontyfikał Z. Oleśnickiego, wykonując, być może, pośmiertną wolę Strzempińskiego. Zmarł w r. 1469, przed 29 VII. Dn. 4 IX t.r. Jan Morsztyn (należący do Leliwitów) przedstawił kapitule gnieźnieńskiej list kapituły krakowskiej zaświadczający, że jest najbliższym krewnym po mieczu i wykonawcą ostatniej woli zmarłego. Otrzymał wówczas należne dochody («annus gratiae») z kanonii i prebendy gnieźnieńskiej, po potrąceniu należności za czas nieobecności S-a w Gnieźnie, spowodowanej jego przebywaniem w Krakowie. Ten sam J. Morsztyn zabiegał w Uniw. Krak. o należności po zmarłym.

 

Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, Wr. 1980–1984, Kr. 2000 I–III, VII; Wisłocki W., Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kr. 1877–1881; – Korytkowski, Prałaci gnieźn., III; Łętowski, Katalog bpów krak., IV; Pietrzyk Z., Poczet rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1400–2000, Kr. 2000 s. 66; – Bobrzyński M., Smolka S., Jan Długosz, jego życie i stanowisko w piśmiennictwie, Kr. 1893 s. 252 i n.; Dola K., Wrocławska kapituła katedralna w XV w., L. 1983; Dworzaczek W., Leliwici Tarnowscy. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego, W. 1971 s. 58–9; Dzieje UJ, I; Fijałek J., Mistrz Jakób z Paradyża i Uniwersytet Krakowski w okresie soboru bazylejskiego, Kr. 1900 I–II; Härtel R., Die Prälaten des breslauer Domstiftes bis zum Jahre 1500, „Zeitschr. des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens” 1890 s. 287–8; Kowalczyk M., Krakowskie mowy uniwersyteckie z pierwszej połowy XV wieku, Wr. 1970; Markowski M., Burydanizm w Polsce w okresie przedkopernikańskim, Wr. 1971; Michalski K., Sinko T., Przyczynki z kodeksu mogilskiego do dziejów oświaty w Polsce w XV w., Kr. 1917 s. 13, 54, 60–1; Morawski, Historia UJ; Nowacki, Dzieje archidiecezji pozn., II; Rebeta J., Komentarz Pawła z Worczyna do „Etyki Nikomachejskiej” Arystotelesa z 1424 r., Wr. 1970; – Acta capitulorum; Acta rectoralia; Album stud. Univ. Crac., I 7, 40, 93; Bullarium Poloniae, Ed. et cur. I. Sułkowska-Kuraś et S. Kuraś, Romae–L. 1992–8 IV–VI; Cod. epist. saec. XV, I/2, III; Cod. Pol., II; Cod. Univ. Crac., I–II; Conclusiones Univ. Crac.; Długosz, Historia, V 205; Ioannis de Segovia Historia gestorum generalis Synodi Basiliensis, w: Monumenta conciliorum generalium saeculi decimi quinti, Vindobonae 1886 III 470; Kod. Wpol. II; Księga promocji Wydz. Sztuk Uniw. Krak.; Przybyszewski, Wypisy źródł. do dziej. Wawelu, I; Statuta nec non liber promotionum, s. 15, 17; Vet. Mon. Pol., II; Zbiór dok. katedry i diec. krak., II 274; Zbiór dok. mpol., II 254; – Arch. Archidiec. w Gnieźnie: Acta cap. B15 k. 273; B. Jag.: rkp. 2073, rkp. 2400 k. 122r., rkp. 2415 k. 342v.–343r.; B. Uniw. Wrocł.: rkp. II F 23 p. 121; IH PAN w P.: Kartoteka kanoników gnieźnieńskich XV w. Antoniego Gąsiorowskiego i kanoników poznańskich XV w. Pawła Dembińskiego.

Marian Zwiercan

 

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.