INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Ozjasz Szechter (Schechter, Schächter)      Ozjasz Szechter.

Ozjasz Szechter (Schechter, Schächter)  

 
 
1901-08-23 - 1982-08-20
Biogram został opublikowany w latach 2010-2011 w XLVII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Szechter (Schechter, Schächter) Ozjasz, pseud.: Jerzy, Pawło, Stefan (1901–1982), działacz komunistyczny.

Ur. 23 VIII w Witkowie Nowym (pow. kamionecki) w ubogiej, religijnej rodzinie żydowskiej, był synem Natana (zm. 1942), szojcheta (rzezaka), i Klary Steinwurcel, powinowatym Szymona Szechtera (zob.).

Od r. 1913 uczył się S. w II Szkole Realnej we Lwowie; od r. 1917 utrzymywał się z korepetycji. W r. 1919 wstąpił do nielegalnej grupy komunistycznej, utworzonej we Lwowie przez Arnolda Barala, a w r. 1920 do Komunistycznej Partii Galicji Wschodniej. Po zdaniu w czerwcu 1920 matury, utrzymując się nadal z korepetycji, zajmował się rozpowszechnianiem nielegalnych druków komunistycznych. Po roku wyjechał do Wiednia, gdzie na tamtejszym uniwersytecie studiował prawdopodobnie chemię, ale w r. 1923 z powodów finansowych przerwał studia i wrócił do Lwowa. Odbył roczną służbę w WP i od poł. r. 1924 pracował w biurze tartaku w Niwach (pow. radziechowski). W r. 1925 osiadł we Lwowie i w grudniu t.r. wstąpił do nielegalnej Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy (KPZU). Dn. 2 III 1926 brał udział tamże w posiedzeniu Czerwonej Pomocy, polskiej sekcji Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom; policja aresztowała zebranych i S. do 26 III t.r. przebywał w więzieniu przy ul. Batorego. Od r. 1927 działał w lwowskim komitecie miejskim KPZU u boku Ostapa Dłuskiego; zajmował się agitacją i propagandą. Po przeprowadzonej rewizji we wrześniu 1926 został ponownie aresztowany; był więziony też krótko w r. 1927. W okresie walk frakcyjnych w KPZU poparł stanowisko «Kominternu» i podczas konferencji partii w Gdańsku (13–16 I 1928) zwalczał «odchylenie nacjonalistyczne większości» (zwolenników ukrainizacji, na czele z Osypem Kriłykiem). Po powrocie do Lwowa był tam więziony w dn. 18–22 I t.r.; ponownie aresztowano go już 4 II. Przed wyborami do Sejmu wyznaczonymi na 4 III prowadził w Małopolsce Wschodniej akcję propagandową na rzecz związanego z KPZU Ukraińskiego Włościańsko-Robotniczego Zjednoczenia Socjalistycznego «Jedność» (Ukraïns’ke Selans’ko-Robitnyče Socialistyčne Objednannia Jednist’ Sel-Rob). W dn. 26–27 IV był po raz kolejny więziony. Uczestniczył w III Zjeździe KPZU (21 VI – 8 VII) w Charkowie; został wtedy wybrany na zastępcę członka KC oraz wszedł w skład jego Wydz. Zawodowego. Wkrótce potem pełnił w KPZU funkcje sekretarza komitetu miejskiego we Lwowie oraz sekretarza komitetu okręgowego w Stanisławowie.

Dn. 26 X 1928 został S. po raz kolejny aresztowany; przetrzymywany w lwowskim więzieniu przy ul. Kazimierzowskiej, współorganizował strajk więźniów. Od 17 VI 1929 wraz z dwudziestoma członkami KPZU był sądzony we Lwowie pod zarzutem zdrady głównej. Uwolniony 5 VII t.r. od tego zarzutu, został skazany za zaburzenia spokoju publicznego na piętnaście miesięcy więzienia z zaliczeniem aresztu. W dn. 7–11 VII odbył się proces S-a i siedmiu innych komunistów, którym zarzucono urządzanie awantur w więzieniu; S. był oskarżony (zapewne fałszywie) o zranienie i «targnięcie się na dozorców» w trakcie przeprowadzania do celi, z których «2-ch pobił aż do utraty przytomności i ciężko na ciele uszkodził». W procesie tym został skazany na siedem miesięcy ciężkiego więzienia. W styczniu 1930 uzyskał przerwę w odbywaniu kary; do więzienia już nie wrócił, żyjąc odtąd w ukryciu. Od kwietnia t.r. był płatnym funkcjonariuszem Centralnego Wydz. Zawodowego KC KPZU; dążył do przejęcia przez komunistów związków zawodowych związanych z PPS i Ukraińską Partią Socjal-Demokratyczną (Ukraïns’ka Socjal-Demokratyčna Partija) we Lwowie, Drohobyczu i Przemyślu. W związku z prowadzoną przez władze od końca października akcją likwidacji KPZU został 18 XI aresztowany we Lwowie i przewieziony do aresztu śledczego w Łucku. Przesłuchiwany wraz z innymi członkami kierownictwa partii, przyznał się 11 XII do działalności w KPZU. Osadzony w więzieniu w Płocku, wniósł do prokuratury w styczniu 1931 skargę o pobicie i wymuszanie zeznań. Informacje o nadużyciach w areszcie śledczym w Łucku ogłosiła prasa francuska, sowiecka i polska, a 3 II t.r. minister spraw wewnętrznych gen. Felicjan Sławoj Składkowski przyznał na forum Senatu, że prawo było łamane. Mimo to ekspertyzy lekarskie nie potwierdziły stosowania tortur, a skargi S-a uznano za taktykę obronną. Oskarżony w lipcu 1933 o dążenie do zmiany przemocą ustroju państwa i oderwania od niego południowo-wschodnich województw w celu przyłączenia ich do ZSRR, był S. sądzony przez Wydz. Karny Sądu Okręgowego w Łucku. W trwającym od 19 II 1934 tzw. procesie łuckim 55 działaczy KPZU protestował przeciw oskarżeniom o działalność antypaństwową oraz odwołał zeznania ze śledztwa jako wymuszone. Dn. 14 IV t.r. został skazany na osiem lat pozbawienia wolności z zaliczeniem aresztu śledczego oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na dziesięć lat. Karę odbywał w Warszawie na Mokotowie, a następnie (od r. 1934) w Koronowie (pow. bydgoski), gdzie uczestniczył w działalności komuny więziennej oraz w kilku głodówkach protestacyjnych. W tym czasie, za przyznanie się w śledztwie do działalności w KPZU, sąd partyjny zawiesił jego członkostwo w partii (z prawem powrotu po upływie roku od wyjścia z więzienia). Na mocy amnestii został S. w marcu 1936 zwolniony. Podjął pracę w Łodzi, w biurze firmy «Len-Konopie». W r. 1937 wrócił do Lwowa i zatrudnił się w Domu Bankowym Ozjasza Grüssa. Podjął ponownie działalność w KPZU; członkiem jej KC był do rozwiązania partii przez «Komintern» w r. 1938.

Po wybuchu drugiej wojny światowej i zajęciu 22 IX 1939 Lwowa przez Armię Czerwoną został S. zatrudniony od końca t.r. w Obwodowym Banku Państw. Po rozpoczęciu 22 VI 1941 wojny niemiecko-sowieckiej ewakuowano go z rodziną do Uzbekistanu, gdzie w Namanganie kontynuował pracę w tym banku. Zmobilizowany w r. 1943 do Armii Czerwonej, służył w piechocie na granicy z Iranem; służbę zakończył latem 1945 w stopniu sierżanta. Dn. 16 IX t.r. został w Moskwie przyjęty do Polskiej Partii Robotniczej; niebawem wstąpił do Związku Patriotów Polskich i w Namanganie był krótko instruktorem jego Zarządu Głównego. W październiku t.r. wrócił do Lwowa i od listopada kierował tam sekcją radiowo-prasową Wydz. Kulturalno-Oświatowego Zarządu Obwodowego Związku Patriotów Polskich.

W marcu 1946 osiadł S. z rodziną w Warszawie. Od 14 III t.r. kierował Wydz. Prasowym Komisji Centralnej Związków Zawodowych oraz wchodził w skład redakcji jego organu, tygodnika „Związkowiec” (prowadził w niej dział ekonomiczny). W r. 1947 został członkiem Związku Zawodowego Dziennikarzy RP (od r. 1951 Stow. Dziennikarzy Polskich). Jako członek delegacji rządowej uczestniczył w r. 1948 w Sesji Rady Ekonomicznej ONZ w Nowym Jorku. Po połączeniu w grudniu t.r. Polskiej Partii Robotniczej i PPS kontynuował działalność w PZPR. Na II Kongresie Związków Zawodowych (1–5 VI 1949) wybrano go do plenum powołanej wtedy Centralnej Rady Związków Zawodowych (CRZZ). Był w CRZZ do końca r. 1950 kierownikiem Wydz. Prasowego i sekretarzem komitetu PZPR, po czym od t.r. kierownikiem grupy instruktorów, a od r. 1951 zastępcą redaktora naczelnego jej organu, dziennika „Głos Pracy”. W r. 1953 przeszedł do wydawnictwa «Książka i Wiedza», gdzie w redakcji klasyków marksizmu zajmował się edycją dzieł zebranych K. Marksa i F. Engelsa. Jako członek egzekutywy organizacji partyjnej w wydawnictwie popierał w okresie października 1956 kurs destalinizacyjny; następnie zaniechał wszelkiej aktywności politycznej. W r. 1961 został odznaczony Orderem Sztandaru Pracy II kl. Po aresztowaniu 9 III 1968 jego syna, Adama Michnika, oraz rozpoczęciu przez władze 11 III t.r. kampanii «antysyjonistycznej», podczas której w kolportowanych na różnych uczelniach ulotkach pt. „Kogo popieracie?” zwracano uwagę na pochodzenie m.in. S-a, na zebraniu Podstawowej Organizacji Partyjnej w wydawnictwie «Książka i Wiedza» S. potępił te działania i wystąpił z PZPR. Zwolniony z pracy, przeszedł na emeryturę; do r. 1969 był objęty zakazem wyjazdów zagranicznych. Po powstaniu 23 IX 1976 Komitetu Obrony Robotników (KOR) skierował do niego w marcu 1977 list, w którym m.in. dokonywał rozrachunku ze swą drogą życiową. Wobec uwięzienia działaczy KOR, brał udział 24–30 V t.r. w głodówce protestacyjnej w warszawskim kościele św. Marcina. W kampanii prasowej władz przeciw uczestnikom głodówki insynuowano S-owi powiązania z politykami RFN („Bocznym wyjściem”, „Trybuna Ludu” 1977 nr 129). W liście do redakcji „Trybuny Ludu” S. bezskutecznie żądał odwołania tych informacji. Od października 1978 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa i odtąd do końca r.n. ponownie był objęty zakazem wyjazdów zagranicznych. W lutym i marcu 1980 przebywał u syna Stefana w Szwecji. Dn. 4 V t.r. w warszawskim mieszkaniu S-a przeprowadzono rewizję. S. zmarł w wyniku choroby nowotworowej 20 VIII 1982 w Warszawie, został pochowany 24 VIII na cmentarzu Powązkowskim; na pogrzeb dowieziono pod konwojem uwięzionego syna, Adama.

W trwającym od r. 1927 związku z Sabiną Szatz (Schatz, zm. przy porodzie w r. 1929), działaczką KPZU, miał S. syna Jerzego Michnika (ur. 1929), elektromechanika, po r. 1957 osiadłego w Izraelu, a następnie w Nowym Jorku. W kolejnym związku (od r. 1930) z Hindą (Heleną) Michnik (1903–1969), doktor historii UJ (1926), nauczycielką gimnazjalną w Drohobyczu, działaczką Organizacji Młodzieży Socjalistycznej «Życie», KPZU i Komunistycznej Partii Polski, następnie Związku Patriotów Polskich, po wojnie wykładowczynią historii i współautorką (z Ludwiką Mosler) podręcznika „Historia Polski do roku 1795” (W. 1956, wyd. 11, W. 1966), miał syna Adama Michnika (ur. 1946), historyka i publicystę, działacza opozycji demokratycznej, od r. 1989 redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”. S. z żoną wychowywał również Stefana Michnika (ur. 1929), jej syna z poprzedniego związku z Samuelem Rosenbuschem, pseud.: Emil, Milek (ok. 1904 – ok. 1937), prawnikiem, sekretarzem okręgowym Czerwonej Pomocy w Drohobyczu, uniewinnionym w procesie KPZU w r. 1929, straconym w okresie czystek w ZSRR. Stefan ukończył w r. 1951 Oficerską Szkołę Prawniczą im. Teodora Duracza w Jeleniej Górze, następnie był do r. 1953 sędzią wojskowym w stopniu podporucznika, potem został awansowany do stopnia kapitana; w r. 1969 osiadł w Szwecji.

Postać S-a przypomniał Adam Michnik w wygłoszonym 7 XI 2001 odczycie „Wyznania nawróconego dysydenta” („Gaz. Wyborcza” 2001 nr z 22–23 XII, wyd. osobne pod tym tytułem, W. 2003).

 

Biedrzycka A., Kalendarium Lwowa 1918–1939 (w druku); Eisler J., Polski rok 1968, W. 2006; Friszke A., Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi, Kr. 2010; Juryś R., Szafar T., Pitaval polityczny 1918–1939, W. 1971 s. 316; Kuroń J., Wiara i wina. Do i od komunizmu, W. 1990; Lipski J. J., Komitet Obrony Robotników, Londyn 1983; Mazur G., Życie polityczne polskiego Lwowa 1918–1939, Kr. 2007; Michnik A., Tischner J., Żakowski J., Między Panem a Plebanem, Kr. 1995; Nasz przyjaciel Adam, W. 2006 s. 200–7 (fot.); Osęka P., Marzec’ 68, Kr. 2008; Radziejowski J., Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy 1919–1929, Kr. 1976; Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 1967–1968 i po niej, Red. G. Berendt, W. 2009; Stola D., Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967–1968, W. 2000; Szwagrzyk K., Prawnicy czasu bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944–1956, Kr.–Wr. 2005 (dot. Stefana Michnika); – Brandys M., Dziennik 1978, W. 1997; Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samooobrony Społecznej „KOR”, Oprac. A. Jastrzębski, W.–Londyn 1994; Fik M., Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944–1981, W. 1991 II; Kryptonim „Gracze”. Służba Bezpieczeństwa wobec Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” 1976–1981, Oprac. Ł. Kamiński, G. Waligóra, W. 2010; Marzec 1968 w dokumentach MSW, Red. F. Dąbrowski i in., W. 2008–9 I, II cz. 1; Protokoły posiedzeń Sekretariatu KC PPR 1945–1946, Oprac. A. Kochański, W. 2001; Sprawozdania Dyrekcji II Szkoły Realnej we Lwowie za l. 1913–17, Lw. 1914–17; Szewczyk J., Żołnierz rewolucji, w: Marceli Nowotko „Marian”, „Stary” 1893–1942. Artykuły biograficzne, wspomnienia, dokumenty, W. 1974; Torańska T., Oni, W. 1997; – „Gaz. Wyborcza” 2008 nr 239; „Słowo Pol.” 1929 nr 189; „Wiek Nowy” 1929 nr 8396, 8398, 8403, 8413; – AAN: sygn. 105/2527 I–III (Arch. Teodora Duracza), sygn. 190, 192, 199 (Zw. Patriotów Pol.), sygn. 424/48, 424/672 (więzienie Sieradz), sygn. 3788 (PZPR – Centr. Kartoteka, teczka osobowa S-a); Arch. Ogólnopol. Porozumienia Związków Zawodowych w W.: sygn. 1266/1399 (Wydz. Kadr, teczka osobowa S-a); – Informacje Adama Michnika z W.

Alicja Pacholczykowa

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 

Postaci powiązane

 

Szymon Szechter

1920-04-05 - 1983-04-01 historyk
 
 
 

Postaci z tego okresu

 

w biogramy.pl

 

Aleksander Wacław Ładoś

1891-12-27 - 1963-12-23
dyplomata
 

Aleksander Dębski

1890-06-13 - 1942-01-31
wojewoda wołyński
 
więcej  

Postaci z tego okresu

 

w ipsb

 

Franciszek Ludwik Neugebauer

1856-04-13 - 1914-11-13
lekarz
 

Albin Stepowicz

1894-03-18 - 1934-12-18
kompozytor
 

Czesław Apolinary Szczepański

1885-07-20 - 1961-08-16
sędzia
 
więcej  
  Wyślij materiały Wyślij ankietę
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.