INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Stanisław Mąkowski h. Ogończyk  

 
 
XVI/XVII w. - 3 ćw. XVII w.
Biogram został opublikowany w 1974 r. w XIX tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Mąkowski (Makoski, Makowiecki, Makowski, Monkowski) Stanisław h. Ogończyk (1 poł. XVII w.), dyplomata, opat lubiński. Był synem Andrzeja i Doroty Sieroszewskiej, bratankiem Adama (zob.). Nie wiadomo, gdzie pobierał początkowe nauki i kiedy wstąpił do stanu duchownego. Wg Korytkowskiego właśnie wykształcenie i zdolności otworzyły mu drogę na dwór Zygmunta III, którego sekretarzem został przed r. 1626; z pewnością jednak przyczynił się do tej nominacji stryj Adam. Na przełomie r. 1626/7 wysłał go król do Madrytu w celu podjęcia starań o uzyskanie pomocy Habsburgów w związku z planami odzyskania tronu szwedzkiego. W drodze do Madrytu M. zatrzymał się w Brukseli na dworze regentki Izabeli. Spotkawszy się z jej strony z odmową przyznania Polsce 12 okrętów (list Zygmunta III z 21 I 1627), udał się w dalszą drogę opatrzony w listy polecające do Filipa IV. Dwór hiszpański tak wobec M-ego, jak i poprzez swoich posłów akredytowanych przy królu polskim, ofiarował jedynie pomoc finansową w wysokości 200 000 talarów.

Drugi pobyt M-ego w Madrycie przypadł na r. 1634. Zadaniem M-ego (memoriał z 30 VIII 1634) było wysondowanie opinii dworu madryckiego w sprawie szwedzkiej. Od niej bowiem m. in. zależały dalsze stosunki polsko-szwedzkie w okresie rychłego upływu zawieszenia broni. Dyplomatyczne sukcesy M-ego w Madrycie były iluzoryczne. W trakcie rozmów z sekretarzem de Rocas i hr. Olivarezem M. nie był przygotowany na określenie rozmiarów oczekiwanej pomocy hiszpańskiej. Madryt nie odmawiał swej pomocy, lecz uzależniał ją od decyzji cesarza, bowiem pomoc ta wiązała się z uszczupleniem hiszpańskich sił na froncie w Niemczech. Cała więc sprawa przeniosła się na dwór wiedeński. Odzewem Madrytu na drugą misję M-ego było poselstwo hiszpańskie hr. Solre, członka rady królewskiej, i opata Vasqueza, zaufanego Filipa IV, do Polski (w 2. poł. 1636 r.).

Trzecia madrycka misja M-ego przypadła na l. 1638–47. W podróży towarzyszył mu brat, prawdopodobnie Jan, później student uniwersytetu w Alcalā de Henares. W Wiedniu przebywał M. na wiosnę 1638. Po audiencji u cesarza i cesarzowej, uzyskawszy poparcie dla swojej działalności w Madrycie, przez Padwę (wpisał się do albumu uniwersytetu w czerwcu 1638) i Neapol dotarł M. w lipcu 1639 do Madrytu. Już w pierwszych miesiącach doznał jednak niepowodzeń. W październiku t. r. M. liczył się z możliwością powrotu do Polski. Nie rozwiązawszy sprawy szwedzkiej, pozostał w Madrycie do r. 1647 w związku z kwestią sum neapolitańskich. W misji tej M. występował zrazu jako pełnomocnik Władysława IV (od 1633 r.?), a od r. 1639 także i Jana Kazimierza. Ten ostatni bowiem zrezygnował w lipcu t. r. z usług dotychczasowego swego agenta Antoniego Manary. W sierpniu 1641 uzyskał M. pełnomocnictwa także od Karola Ferdynanda. Wysiłki M-ego zmierzały do odzyskania zalegających stale odsetek oraz do zmiany hipoteki, na którą zapisano sumy. W r. 1636 przebywał M. w związku z tą sprawą w Neapolu, gdzie prowadził pertraktacje wspólnie z ks. Maciejem Tytlewskim, opatem lubińskim. Niezgoda i spory między nimi utrudniały jednakże działalność. Uzyskano zgodę na wypłatę na poczet zaległych odsetek 80 000 szkudów. W r. 1639 wydano kolejne polecenie wypłaty 30 000 szkudów ze skarbu madryckiego oraz 50 000 dukatów z dochodów neapolitańskich. Resztę miano zwrócić w postaci dochodów z majątków ziemskich. M. żądał podwyższenia tych kwot do 100 000 dukatów z Madrytu i 100 000 dukatów z Neapolu, nie licząc innych dochodów. Targi o zabezpieczenie stałych i pewnych źródeł odsetek, wypłacanych od sum neapolitańskich, ciągnęły się od r. 1636. Hiszpania proponowała przeniesienie hipoteki z komory w Foggia na dobra Castelmare, skonfiskowane wówczas księciu Parmy. Władysław IV odrzucił propozycję ze względu na związki polityczne, jakie utrzymywał z tym władcą. Sprawę korzystnie załatwił M. dopiero w r. 1642. Wg umowy z 14 IV t. r. odsetki miały płynąć z dochodów miasta Nola z przyległościami oraz wsi Maratea, Canosa, Terliso, Monteverde, Ricapandida, Castel de Lagranone. Dobra te, skonfiskowane przez Hiszpanów księciu Monaco, przeszły jako lenno w ręce króla polskiego. Kolejna umowa z 7 IV 1646 wynegocjowana przez M-ego, oddała Wazom dodatkowo miasto Theatine i dobra Salerno, oszacowane na 34 286 dukatów rocznego dochodu.

Akcje dyplomatyczne M-ego były dobrze przygotowane od strony organizacyjnej. Podczas trzeciej misji madryckiej towarzyszył mu 26-osobowy dwór. Zasięg działalności M-ego poszerzała sieć korespondentów i pośredników handlowych. W Madrycie współpracownikiem M-ego był Kasper Guzman, dworzanin króla hiszpańskiego, a radami służył mu znawca spraw polskich baron d’Auchy. W Neapolu wspierał go w latach trzydziestych Roncalli oraz wspomniany już Tytlewski (zm. ok. r. 1641). M. załatwiał również wiele innych spraw rodziny Wazów: zabiegał o godności, zapomogi i beneficja dla królewiczów Jana Kazimierza i Karola Ferdynanda. Starał się usilnie o interwencję dworu madryckiego na rzecz uwolnienia Jana Kazimierza z więzienia we Francji. Obfita, rytmicznie docierająca do Warszawy korespondencja M-ego dostarczała bogaty serwis informacyjny o wypadkach politycznych i towarzyskich dworu madryckiego, neapolitańskiego i innych. W listach często posługiwał się M. szyfrem cyfrowym lub literowym. M. dostarczał również Wazom różne przedmioty, jak np. krzyż hebanowy oprawny w srebro, krzyżyki, aparaty kościelne, rękawice itp. Wzorując się na stryju Adamie, starał się o przywilej zwalniający z niewoli hiszpańskiej poddanych polskich, wykupionych z rąk tureckich. Wracając do Polski z trzeciej misji madryckiej, zabrał z Akwizgranu ciało stryja Adama i złożył je 13 XI 1647 w kaplicy Najśw. Maryi Panny w opactwie jędrzejowskim (z faktem tym starsza historiografia łączyła poselstwo M-ego do Francji, co nie zostało źródłowo potwierdzone).

Za osiągnięcia w służbie dyplomatycznej otrzymał z królewskiej prezenty, przed r. 1631, kilka probostw i kanonię włocławską, z której zrezygnował przed wyjazdem na trzecią misję madrycką, tj. w r. 1638. Po odprawieniu drugiego poselstwa do Hiszpanii otrzymał z rąk króla 13 XII 1635 prezentę na kantorię gnieźnieńską, wakującą po śmierci Jakuba Wierzbięty Doruchowskiego, referendarza kor. Wprowadzony został na nią 24 II 1636. W trakcie trzeciej misji madryckiej dostał przed 20 I 1641 królewską prezentę na benedyktyńskie opactwo w Lubiniu, wakujące po śmierci współpracownika M-ego, ks. Macieja Tytlewskiego (zm. 1641). Uroczyście wprowadzony został na opactwo w r. 1647, podczas swego krótkiego pobytu w Polsce, między trzecim poselstwem do Hiszpanii a wyjazdem do Neapolu. Uposażenie opactwa wynoszące 5 000 dukatów rocznie odbierał M. z odsetek sum neapolitańskich. Po otrzymaniu opactwa przez pewien okres trzymał w dalszym ciągu kantorię gnieźnieńską, tłumacząc się przed królem kosztami poselstwa.

Ze sprawą sum neapolitańskich związana była ostatnia misja dyplomatyczna M-ego w Neapolu. Wyjechał w r. 1649, po drodze zatrzymał się w Padwie i wpisał się ponownie do albumu tamtejszego uniwersytetu. W czasie tego pobytu w Neapolu M. posądzony został o otrucie swojego rezydenta Jana Grotkowskiego. Afera oparła się o wicekróla i M. w listach do Polski starał się usilnie o pomoc w tej sprawie. Współpracownikami M-ego byli m. in. komisarz Jana Kazimierza Tomasz d’Ayuino i jezuita Wojciech Cieciszewski, zarządca dóbr Karola Ferdynanda Wazy na obszarze Neapolu. W r. 1655 był M. w kraju; w sierpniu t. r., po najeździe szwedzkim, został wysłany przez Jana Kazimierza do Rzymu, do kardynała Virginiusa Orsini z wiadomościami o tragicznej sytuacji w Wielkopolsce. W grudniu 1656 był jeszcze w Rzymie. Zmarł w Wielkopolsce po r. 1656.

 

Estreicher, XXII 57; Korytkowski, Prałaci gnieźn., II 606–7; Sarna W., Biskupi przemyscy…, Przemyśl 1910 cz. II s. 332; Liber chamorum, cz. II s. 198; Niesiecki, V 325, 380–1; Uruski, X 289–90; – Czermak W., Z czasów Jana Kazimierza, Lw. 1893 s. 110; Kantecki K., Sumy neapolitańskie, W. 1881; Kubala L., Szkice historyczne, Lw. 1880 S. I s. 57; Nowowiejski A. J., Płock, Płock 1930 s. 546; Szelągowski A., Rozkład Rzeszy i Polska za panowania Władysława IV, Kr. 1907 s. 20 i in.; Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów… w Jędrzejowskiem, Marjówka 1930 s. 57; Załęski, Jezuici, III cz. 1 s. 61; – Archiwum nacji polskiej w uniwersytecie padewskim, I 326; Elementa ad Fontium Editiones, III, VII, XXI; Listy Władysława IV…, zebrał A. Grabowski, Kr. 1845 s. 210–13, 214, 223–4; Mąkowski S., Consultas decretos, resoluciones y otros despachos… 1639–1647, folio mn., k. 1, s. 93 i 13; tenże, Memoriali alla Maestà Cattolica di Filippo Quarto Re di Spagna e Biglietti a diversi Ministri, … sopra li negocii di Napoli et altri diversi spettanti alla sua ambasciata, dall’anno 1638 sino al 1647, [b. m., lecz zapewne w Madrycie], folia, k. 144; tenże, Sacra Reel Maesta Signor mio sig. clementissimo! dd: Madridi 26 Febr. 1647, folio s. 18; Ojczyste spominki, Wyd. A. Grabowski, Kr. 1845 I 252; Pułaski F., Opis 815 rękopisów Biblioteki Ordynacji Krasińskich, „Bibl. Ord. Krasińskich Muz. K. Swidzińskiego”, W., T. 23–9: 1915 s. 184 rkp. 209 k. 33; Starowolski, Monumenta Sarmatarum, f. 615; Vet. Mon. Pol., III 457; – B. Czart.: rkp. nr 141 s. 621–993, nr 940 a s. 217–231; B. Jag.: rkp. 1141; B. Uniw. w W.: rkp. 63 t. I k. 180, t. II k. 179.

Jerzy Michalewicz

 

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.