INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Teodor Oskar Sobański     

Teodor Oskar Sobański  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 1999-2000 w XXXIX tomie Polskiego Słownika Biograficznego.

  

 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 
Sobański Teodor Oskar (1877–1933), ziemianin, cukrownik, działacz polityczny. Ur. 16 IX w Fluntern pod Zurychem, był synem Michała Eustachego (1837–1878), właściciela Chomenek (gub. podolska), i jego drugiej żony Natalii z Michałowskich. Po rychłej śmierci ojca S. wychowywany był przez matkę.
 
Od jesieni 1891 S. uczył się w Gimnazjum św. Anny w Krakowie, a po złożeniu tam egzaminu dojrzałości w maju 1896, wstąpił na trzyletnie Studium Rolnicze UJ; w r. akad. 1898/9 był prezesem Kółka Rolników – studenckiego stowarzyszenia o charakterze naukowo-towarzyskim. Jako student 3. roku przetłumaczył pod kierunkiem prof. Emila Godlewskiego i wydał „Zasady chemii rolniczej” T. Schloesinga (syna) (Kr. 1899). Podczas pobytu w Krakowie jego wychowaniem religijnym kierował o. Wacław Nowakowski, kapucyn i powstaniec 1863 r. Po ukończeniu studiów (egzamin końcowy 14 VII 1899) objął majątek Zwedenówka w pow. jampolskim, liczący 996 dziesięcin ziemi. Od r. 1900 S. należał do Tow. Rolniczego Podolskiego w Winnicy (Podolskie obszczestwo sielskogo chozjajstwa i sielsko-chozjajstwiennoj promyszlennosti); założył przy nim sekcję gorzelniczą, której przewodniczył, oraz zasiadał w komitecie wystaw rolniczych. Należał do władz Podolskiego Syndykatu Rolniczego w Kamieńcu Podolskim, został wybrany do ziemstwa gubernialnego i na sędziego przysięgłego. S. był udziałowcem i wchodził w skład zarządu cukrowni «Sitkowce» (w pow. lipowieckim), zakładu hodowli nasion «Meridian» (który eksportował nasiona buraków cukrowych do Francji i USA) oraz kilku innych przedsiębiorstw przemysłu rolnego na Podolu.
 
Po r. 1905 S. podjął również działalność polityczną. Na zgromadzeniu przedwyborczym ziemian polskich pow. jampolskiego w Czerniowcach 23 I 1906 został wybrany na członka pow. komitetu wyborczego i kandydata na posła do Dumy, lecz lista polska poniosła w gub. podolskiej porażkę. W listopadzie 1906, przed kolejnymi wyborami do Dumy, S. nawoływał więc do sojuszu polskich ugrupowań ziemiańskich z pokrewnymi politycznie środowiskami rosyjskimi, by zapobiec sukcesowi kandydatów chłopskich lub żydowskich. Na zebraniu przedwyborczym w Jampolu 22 I 1907 został obrany powtórnie członkiem komitetu wyborczego z ramienia gminy murafskiej i jednym z pięciu «dyktatorów», mających kierować wyborcami polskimi podczas głosowania w Kamieńcu.
 
Podczas pierwszej wojny światowej S. działał w organizacjach charytatywnych: był członkiem zarządu oddziału kijowskiego Polskiego Tow. Pomocy Ofiarom Wojny; pracował głównie w jego Sekcji Opieki nad Dziećmi i przy organizacji Tow. Żłobków Dziecięcych, którego został prezesem. W r. 1917 był pierwszym skarbnikiem Zarządu Głównego Polskiej Macierzy Szkolnej w Kijowie. Brał udział w Zjeździe Polskim na Rusi, który odbył się w Kijowie w dn. 18–24 VI t.r.; bez sukcesu kandydował w przeprowadzonych na nim wyborach do Polskiego Komitetu Wykonawczego na Rusi. W tym czasie zainicjował powstanie w Kijowie Rady Ziemian Ziemi Podolskiej, Wołynia i Kijowszczyzny i został jej wiceprzewodniczącym; był też jednym z inicjatorów założenia Stronnictwa Pracy Narodowej i jego wiceprezesem. Należał do grupy polityków konserwatywnych, którzy w poł. 1918 r. objęli patronat nad „Dziennikiem Kijowskim”, a wobec zagrożenia akcją uwłaszczeniową proklamowaną przez Centralną Radę Ukraińską zainicjowali zbliżenie linii politycznej gazety do środowiska endeckiego. Jako jeden z organizatorów Polskiego Tow. Popierania Szkoły Średniej na Ukrainie współfinansował zakup budynku dla zespołu polskich szkół średnich i Wolnej Wszechnicy Polskiej w zaułku Rylskim w Kijowie. Po zajęciu miasta przez oddziały Armii Czerwonej S. wyjechał do Odessy, gdzie dowodził strażą chroniącą polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne; stamtąd w kwietniu 1919, wraz z 4. Dyw. Strzelców gen. Lucjana Żeligowskiego, dotarł przez Rumunię do Polski.
 
Po przyjeździe do Warszawy S. został 25 VII 1919 podsekretarzem stanu w Min. Aprowizacji, kierowanym przez Antoniego Minkiewicza, a po jego ustąpieniu, zawiadował od 30 IX do 5 XI 1919 ministerstwem; z tej racji przewodniczył wówczas Państwowej Radzie Aprowizacyjnej. Zaproponował politykę bezwzględnego sekwestru, która spotkała się z opozycją w Sejmie i S. musiał złożyć urząd. Za swe usługi na tym stanowisku otrzymał potem medal pamiątkowy. Po przekazaniu obowiązków min. Stanisławowi Śliwińskiemu objął w styczniu 1920 Dyrekcję Skarbu w Zarządzie Cywilnym Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego w randze podsekretarza stanu. Najpóźniej w grudniu 1920 został naczelnym dyrektorem Przedsiębiorstwa Transportu i Żeglugi «Polbal» (inna nazwa: Polsko-Bałtyckie Tow. Handlowe) z centralą w Warszawie przy ul. Miodowej 8, które świetnie prosperowało dzięki dużym zamówieniom państwowym. Wg Augusta Iwańskiego jr., do gabinetu S-ego «było równie trudno się dostać, jak gdzie indziej do premiera», lecz po zmianie układów personalnych w rządzie « szybko usechł i wkrótce został zlikwidowany». W r. 1922 S. uczestniczył w pracach nad utworzeniem zbliżonej do obozu Józefa Piłsudskiego partii liberalnej pod nazwą Unia Państwowo-Narodowa. Na jej konferencji założycielskiej odbytej 28–30 VI t.r. w Warszawie został wybrany na członka Rady Naczelnej. Był członkiem władz Związku Zawodowego Cukrowni b. Król. Pol. i z jego ramienia wszedł do powstałej wczesnym latem 1922 Rady Naczelnej Polskiego Przemysłu Cukrowniczego. W l.n. zasiadał w zarządach wielu towarzystw i instytucji ekonomicznych, m.in. cukrowni «Gosławice» (woj. łódzkie), Banku Towarowego, Banku Kupiectwa Polskiego, ale dłużej jedynie w zarządzie cukrowni «Wożuczyn» (woj. lubelskie). Po zamachu majowym 1926 S. wycofał się z życia politycznego pod wpływem synów, negatywnie nastawionych do Piłsudskiego; utrudniło mu to znalezienie pracy. Od września 1926 do 1 XI 1927 był sędzią handlowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, a następnie pracował jako starszy kontroler w Wydz. Kontroli Zarządu Miejskiego Warszawy. W marcu 1928 opracował projekt zmiany ustawy o obrocie cukrem (22 VII 1925) mający na celu wsparcie jego eksportu. Ponowił go w r.n., proponując dodatkowo utworzenie kartelu producentów cukru i buraka cukrowego (Projekt nowej ustawy o obrocie cukrem, W. 1929). S. był członkiem Rady Głównej i przez dwie kadencje wiceprezesem Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej. Przewodniczył też oddziałowi «Caritas» przy parafii św. Barbary w Warszawie. Od r. 1930 działał w Archikonfraterii Literackiej przy katedrze św. Jana oraz w Tow. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Zmarł 8 X 1933 w Warszawie; pochowany został na cmentarzu Powązkowskim.
 
Z małżeństwa zawartego w r. 1901 w Żytomierzu z Janiną Anną z Domaniewskich, córką Stanisława Domaniewskiego (zob.) i Krystyny z Prusinowskich, wnuczką Jana Prusinowskiego (zob.), w l. 1917–19 działaczką oświatową w Kijowie, S. miał synów: Michała Kazimierza (zob.), Wacława, Stanisława i Andrzeja, oraz córki: Annę (1903–1980), zamężną za Ignacy Wilskim, Teresę Marię, Zofię (1911–1997), zamężną za Stefanem Kieniewiczem, historykiem i profesorem Uniw. Warsz., Marię (1913–1914), Janinę (1916–1998), zamężną za Alfredem Koszutskim, Krystynę (1919–1998), żołnierza Armii Krajowej, sanitariuszkę w powstaniu warszawskim, po wojnie działaczkę społeczną na emigracji w Londynie, zamężną za Ryszardem Zakrzewskim, i Elżbietę (ur. 1921), uczestniczkę powstania warszawskiego 1944 r., po wojnie zamieszkałą w Londynie, zamężną za Janem Szymonem Zarembą.
 
Wacław (28 X 1905 – 19 I 1968), prawnik, czynny w Stow. Katolickiej Młodzieży Akademickiej «Odrodzenie» (SKMA), współtworzył jej frakcję p.n. Katolicka Młodzież Narodowa; po zjednoczeniu obu organizacji w r. 1929 był prezesem koła warszawskiego i członkiem Rady Naczelnej SKMA «Odrodzenie». Był zatrudniony w Zarządzie Miejskim Warszawy i w Związku Izb i Organizacji Rolniczych. Jako oficer WP brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. W czasie okupacji niemieckiej prowadził przedsiębiorstwo wykorzystywania odpadków i był czynny w organizacji konspiracyjnej «Unia». Po wojnie pracował jako dziennikarz, był wiceprezesem Rady Nadzorczej Zachodniej Agencji Prasowej i kierownikiem Redakcji Informacji Analitycznej Polskiej Agencji «Interpress». W l. sześćdziesiątych organizował spotkania nowego «Odrodzenia» w Częstochowie i w Warszawie.
 
Stanisław (7 XI 1907 – 16 XII 1965) był absolwentem Wyższej Szkoły Handlowej, działaczem katolickim, oficerem WP i Armii Krajowej, uczestnikiem powstania warszawskiego, po drugiej wojnie światowej maklerem okrętowym.
 
Teresa Maria (ur. 17 X 1909) była pracowniczką przedsiębiorstwa «Lot»; uczestniczyła w powstaniu warszawskim 1944 r. jako sanitariuszka w szpitalu na Starym Mieście (pseud. Czarna Teresa); ciężko ranna, ewakuowana na Wolę, zmarła 2 IX 1944.
 
Andrzej (16 VIII 1919 – 30 III 1995), był uczestnikiem kampanii wrześniowej 1939 r. i powstania warszawskiego 1944 r., po wojnie ukończył Akad. Handlową w Poznaniu, był współzałożycielem Fundacji na Rzecz Jazdy Polskiej w Grudziądzu.
 
 
 
Album sterników państwa pol., s. 286–7 (fot.); Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, L. 1995 [III] 76 (dot. syna, Wacława); Słown. Geogr. (Zwedenówka); Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939–1945, W. 1988 s. 368 (dot. córki, Marii Teresy); Armorial général de la noblesse titrée. Comtes Sobański, osobna odb., Paris [b.r.w.]; Boniecki, IV 357 (Domaniewscy); Żychliński, XIX; Jasiewicz K., Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939–1959, W. 1995 s. 968 (dot. córki, Marii Teresy); Spisok ćlenov Podol’skago obščestva sel’skago chozjajstva i sel’sko-chozjajstvennoj promyślennosti, [b.r. i m.w.] s. 12; Spisok dvorjan, vnesennych v dvorjanskuju rodoslovnuju knigu podol’skoj guberni, Kamenec-Podol’sk 1913 s. 781; Woreyd. Almanach 1929/30, W. [b.r.w.]; – Braun L., Reportaże z Powstania Warszawskiego, W. 1983 (dot. córek, Krystyny i Elżbiety); Dzieje cukrownictwa w Polsce, Red. C. Łuczak, P. 1981 s. 169; Fierich J., Studium Rolnicze (1890–1923) i Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kr. 1934 s. 233; Iwanicki K., Kościoły i kaplice w Kijowie, W. [b.r.w.]; Kornecki J., Oświata polska na Rusi w czasie wielkiej wojny, W. 1937; Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski międzywojennej, 1918–1923, W. 1967 I; Nałęcz D., Sen o władzy. Inteligencja wobec niepodległości, W. 1994; Orman E., Zarys działalności naukowej i dydaktycznej Kółka Rolników Wszechnicy Jagiellońskiej w latach 1891–1939, „Zesz. Nauk. Akad. Roln. w Kr.” Nr 217, Historia Rolnictwa, Z. 8: 1987 s. 227; Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski, Londyn 1967 II; Ślisz A., Prasa polska w Rosji w dobie wojny i rewolucji (1915–1919). W. 1968; Turowski K., «Odrodzenie». Historia Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej, W. 1987 (dot. synów, Wacława i Stanisława); – Dziesięciolecie sądownictwa na Wołyniu, Łuck 1929 s. 13; Iwański A., Wspomnienia 1881–1939, W. 1968; Kalendarz dla cukrowników na rok 1913–1914, Wyd. T. Rukowski, W. 1913 s. 59; Polsko-Bałtyckie Towarzystwo Handlowe i Transportowe. Spółka akcyjna 1921, W. 1921; toż za l. 1922–4; Roczn. polskiego przemysłu i handlu 1929, W. 1928 nr 637; toż za r. 1934, W. 1933 nr 4219; Spraw. dyrektora c.k. gimnazjum Nowodworskiego czyli św. Anny w Krakowie za r. szk. 1892, Kr. 1892 s. 58; toż za r. szk. 1896, Kr. 1896 s. 95; Swieżawski S., W nowej rzeczywistości. 1945–1965, L. 1991 (dot. syna, Wacława); Szymanowski K., Korespondencja, Zebrała i oprac. T. Chylińska, Kr. 1997 III; Unia Narodowo-Państwowa. Deklaracja programowa i uchwały konferencji krajowej z dn. 28 i 29 czerwca 1922, W. 1922 s. 11, 22; Zjazd polski na Rusi w Kijowie w dniach 18–24 czerwca 1917 roku, Winnica [b.r.w.] s. 70, 90, 128, 129; – „Dzien. Kijowski” 1906 nr z 30 XI/13 XII; „Gaz. Cukrownicza” R. 29: 1922 t. 54 s. 638; „Kur. Warsz.” 1933 nr 279 wyd. wieczorne, nr 280 wyd. wieczorne, nr 281 wyd. poranne, wyd. wieczorne, nr 285 (wspomnienie A. Dobrowolskiego), Ilustr. Dod. Niedzielny (fot.), nr 291 wyd. wieczorne; „Pam. Kijowski” T. 2: 1963 s. 179, T. 4: [1980] s. 159; „Tyg. Ilustr.” 1933 nr 43 s. 859 (fot.); „Wiad. Min. Aprowizacji” 1919 nr 6–7 s. 240–3, 246, 258–64, 267–71, 281, nr 8–9 s. 319–31, 344–5, 249–50, 352–3, 357–60, 362–8, 370–82, 386, 391–4, 396–8, 415, 419, 1920 nr 1 s. 16–7, 19, 21, 24–7; „Życie Warszawy” 1968 nr 19 (dot. syna, Wacława), 1994 nr 206 (dot. córki, Marii Teresy); – Arch. UJ: Kartoteka studentów UJ z l. 1854–1918; B. Jag.: rkp. 7989 IV k. 3–4, 8–9, rkp. 7990 k. 72, 95v. (spisy wyborcze gub. podolskiej z r. 1906); B. Ossol.: sygn. 13499/II k. 201–202; – Mater. Red. PSB: Informacje Michała Sobańskiego oraz Oskara Koszutskiego z W.
 
                                                                                                                                                                                                                                       Andrzej A. Zięba
 
 
 
 

Powiązane zdjęcia

   

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.