INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Wawrzyniec (w zakonie Augustyn) Sutor     

Wawrzyniec (w zakonie Augustyn) Sutor  

 
 
Biogram został opublikowany w XLVI tomie Polskiego Słownika Biograficznego w latach 2009-2010.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Sutor Wawrzyniec, w zakonie A u g u s t y n (1837–1907), przeor klasztoru augustianów w Krakowie, komisarz generalny polskich augustianów, działacz Towarzystwa Tatrzańskiego.

Ur. 15 IV w Wysokiej koło Jordanowa w rodzinie chłopskiej, był szóstym z ośmiorga dzieci Macieja i Magdaleny ze Stolarczyków, siostrzeńcem ks. Józefa Stolarczyka (zob.).

S. uczęszczał do szkoły powszechnej w Nowym Targu, którą ukończył w r. 1853. Od r. 1854 uczył się w Gimnazjum św. Anny w Krakowie, gdzie zdał maturę. W r. 1863 pracował jako guwerner w dworach szlacheckich: w Sance koło Krzeszowic (do r. 1864) oraz Węgrzynowie koło Górki Kościelnickiej w pow. włoszczowskim (do r. 1865). Dn. 23 XII 1865 wstąpił w Krakowie do nowicjatu oo. augustianów. W r.n. rozpoczął studia teologiczne na UJ. Pierwsze śluby zakonne złożył 5 VIII 1867. Po ukończeniu studiów w r. 1870 złożył 10 VIII t.r. wieczyste śluby zakonne, a 28 VIII otrzymał w katedrze na Wawelu z rąk bp. Antoniego Junoszy Gałeckiego święcenia kapłańskie. Był następnie w Krakowie katechetą w pięcioklasowej szkole żeńskiej ss. augustianek (1872–82) i szkole powszechnej czteroklasowej (1878–80). Pomagał studiującej młodzieży chłopskiej, m.in. wystarał się o korepetycje dla Andrzeja Chramca. Był czynny w krakowskim oddziale Polskiego Tow. Pedagogicznego oraz Inst. dla Ubogich Uczniów.

Od młodych lat odbywał S. ze swoim wujem ks. Stolarczykiem wycieczki tatrzańskie. Działał w powstałym w r. 1873 Tow. Tatrzańskim (TT) i od r. 1874 był przez trzydzieści lat wybierany do jego Wydziału (zarządu głównego). Uczestniczył w pracach komisji TT nadzorującej powstanie w Zakopanem szkoły snycerskiej i w r. 1876 zawarł umowę o jej prowadzenie z góralem z Olczy Maciejem Mardułą. W l. 1876–8 działał też w komisji TT do ustalania nazw w Tatrach. Wspólnie z ks. Wojciechem Roszkiem i Leopoldem Świerzem, a później też z Walerym Eliaszem zajmował się regulowaniem spraw przewodnickich, weryfikując umiejętności przewodnickie górali. Uczestniczył w wycieczkach tatrzańskich, m.in. w trzecim znanym wejściu na Wysoką (10 VIII 1876) i w pierwszym przejściu przez Przełęcz pod Kozią Strażnicą (11 VIII t.r.). Towarzyszami jego wypraw byli oprócz ks. Stolarczyka także Tytus Chałubiński i Bronisław Dembowski; ze Świerzem i Adamem Asnykiem odbył w r. 1874 wyprawę na Giewont. Był S. gospodarzem Kasyna Zakopiańskiego oraz członkiem miejscowego komitetu, organizującego podczas sezonu letniego życie towarzyskie i wycieczki. Ogłosił rozprawę Życie pasterskie w Tatrach („Pam. Tow. Tatrzańskiego” 1876 t. 1), a w formie informatora-składanki broszurkę Krótki przewodnik do Zakopanego i po Tatrach (Kr. 1878).

Dn. 9 VII 1881 został S. wybrany na przeora klasztoru augustianów w Krakowie. Za jego kadencji kontynuowano remont kościoła św. Katarzyny, ukończono stalle przed wielkim ołtarzem, umieszczono w prezbiterium odrestaurowane obrazy i pokryto dach blachą; sprawiono też nowe organy oraz odrestaurowano bibliotekę klasztorną. W sprawach renowacji korespondował z konserwatorem Krakowa Stanisławem Tomkowiczem. Interesując się dziejami swego zakonu, był wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego Izajasza Bonera (wówczas niezakończonego, rozpoczętego ponownie w r. 1997). Na temat Bonera ogłaszał materiały: Vita et miracula beati Isaiae Boneri… (Kr. 1885), Catalogus scriptorum et historicorum, qui de beato Isaia Bonero [...] egerunt... (Kr. 1885), Dowody oddawania czci od niepamiętnych czasów jako błogosławionemu słudze bożemu Izaijaszowi Bonerowi… (Kr. 1891). Promował działalność Arcybractwa Pocieszenia NMP, związanego z klasztorem augustianów. W l. 1884–97 był radcą Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego, a jego członkiem pozostał do śmierci. W r. 1891 wybrany został na komisarza generalnego zakonu augustianów. W czasie pełnienia funkcji zakonnych nadal przyjeżdżał do Zakopanego i kontynuował swoje zainteresowania folklorem tatrzańsko-podhalańskim.

W l. 1888–96 działał S. w komisji TT dla robót w Tatrach. Jako ekspert konsultował pracę Stanisława Ponikły „Zakopane jako miejsce klimatyczne” (Kr. 1890), badał też w r. 1890 śmiertelność mieszkańców Zakopanego. Od r. 1893 był członkiem komisji TT ds. badań naukowych i górniczych w okolicach Zakopanego. T.r. przestał pełnić obowiązki przeora klasztoru augustianów. Odziedziczył spadek po ks. Stolarczyku i był egzekutorem jego testamentu. W r. 1895 wydał tekst „Reguł świętego ojca naszego Augustyna, Hipponeńskiego Biskupa i Kościoła Doktora” (Kr., także po łacinie), a w r. 1898 ogłosił broszurę Źródło nieprzebrane łask i odpustów, nadanych przez św. Stolicę Apostolską Arcybractwu Pocieszenia Najśw. Marji P. (Kr.). W l. 1901–3 należał do komitetu redakcyjnego opracowującego nazewnictwo mapy Tatr (wyd. przez TT w r. 1903) oraz do komisji zajmującej się redagowaniem „Pamiętnika TT”. Po przyłączeniu klasztoru krakowskiego do prowincji bawarskiej w r. 1904, przestał na własną prośbę pełnić funkcję komisarza generalnego zakonu augustiańskiego. T.r. zaprzestał też pracy w Wydziale TT. Ok. r. 1905 zachorował i osiadł u krewnych w Sósfüred na Węgrzech (obecnie Šarišský Štiavnik na Słowacji). Zmarł tam 24 X 1907, został pochowany na tamtejszym cmentarzu przykościelnym (grób zachowany).

W rękopisie pozostawił zapiski do kroniki klasztoru i kościoła św. Katarzyny w Krakowie od XIV w. do 2. poł. XIX w. (AP w Kr.: Arch. OO. Augustianów).

 

Enc. tatrzańska (1995), (fot.); Gawlik M., Szczepaniak J., Księża katecheci diecezji krakowskiej 1880–1939. Słownik biograficzny, Kr. 2000 (fot.); Kolak W., Katalog Archiwum OO. Augustianów w Krakowie, Kr. 1996; PSB (Stolarczyk Józef); Paryski W. H., Tatry Wysokie. Przewodnik taternicki, W. 1961–2 cz. IX; – Bubak J., Gwara Zakopanego, w: Zakopane, czterysta lat dziejów, Red. R. Dutkowa, Kr. 1991 I 540; Chwaściński B., Z dziejów taternictwa. O górach i ludziach, W. 1979; Hoesick F., Legendowe postacie Zakopanego, W. 1959; Katalog zabytków sztuki w Pol., IV cz. 4; Krygowski W., Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, W.–Kr. 1988; tenże, Mało znane przewodniki górskie, „Wierchy” R. 41: 1972 s. 268–9; tenże, Zarys dziejów polskiej turystyki górskiej, W. 1973; Leniek, Książka pamiątkowa Gimn. św. Anny; Małachowski B., Siedemdziesiąt pięć lat pracy, „Wierchy” R. 18: 1948 s. 41–104; Pinkwart M., Rola duchowieństwa w poznaniu Tatr, „Roczn. Podhalański” T. 7: 1997 s. 131–46; Pisera K., Jak dawniej po Tatrach chadzano, Zakopane 2007; tenże, Problematyka etnograficzna w działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w latach 1873–1939, „Prace i Mater. Muz. Archeol. i Etnogr. w Ł.” 1986, S. Etnogr., nr 26 s. 89–119; Reychman J., Początki Towarzystwa Tatrzańskiego, „Wierchy” R. 18: 1948 s. 36–40; tenże, Udział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w badaniach naukowych Tatr, Podhala i Karpat (1873–1948), tamże s. 105–16; Stecka Z., Historia przewodnictwa tatrzańskiego, Zakopane 1995; Uth G., Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustiańskiego w Polsce, Kr. 1930 (błędna dzienna data śmierci S-a); Wójcik W. A., Wawrzyniec Augustyn Sutor (zakonnik – kapłan – człowiek gór), „Wierchy” R. 73: 2007 s. 129–44; – Chramiec A., Wspomnienia, Kórnik–Zakopane 2004; Kenarowa H., Od zakopiańskiej Szkoły Przemysłu Drzewnego do Szkoły Kenara, Kr. 1978; Posiedzenie odbiorcze Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego w Krakowie w dniach 9 Maja i 6 Czerwca 1884 r. odbyte..., Kr. 1884; Sprawozdania z czynności Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego w Krakowie, Kr. 1890–8; Świerz L., Sprawozdanie z czynności Towarzystwa Tatrzańskiego za czas od 28 maja 1876 do 26 maja 1877 roku, „Pam. TT” R. 2: 1877 cz. 1. s. 3–7; – Nekrologi z r. 1907: „Czas” nr 281 (wyd. wieczorne, błędna dzienna data śmierci), „Eperjesi Lapok” nr 44; – AP w Kr.: Arch. OO. Augustianów, sygn. Aug. 296 (1862–1907, mater. dot. S-a), sygn. Aug. 297 (sprawy dot. spadku S-a, odziedziczonego po ks. Stolarczyku); Arch. Kurii Metropolitalnej w Kr.: Copiae natorum pro villa Wysoka ex anno 1837; Arch. UJ: Katalog studentów Wydz. Teolog. UJ, sygn. WT II 87, WT II 88; B. Nauk. PAU i PAN w Kr.: sygn. 1995 (koresp. S. Tomkowicza) k. 222–3; Muz. Narod. w Kr.: Raptularze tatrzańskie W. Eljasza, sygn. III–r.a.16313, Ew III/Rys. 7738; Paraf. rzymskokatol. p. wezw. Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie: Liber natorum et baptisatorum pro villa Wysoka ab anno 1814–1857.

Wiesław A. Wójcik

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.