Pracując jako nauczyciel związał się z Polskiem Stronnictwem Ludowym.  We wrześniu 1918 roku został nauczycielem łaciny i greki w gimnazjum w Zamościu. Włączył się wtedy w działalność polityczno-niepodległościową, stając się jednym z głównych animatorów ruchu ludowego w tym regionie. W porozumieniu z Polską Partią Socjalistyczną i Polską Organizacją Wojskową utworzył w Zamościu straż obywatelską, organizował wiece i manifestacje patriotyczne oraz pisał artykuły do prasy. Zorganizował też akcję pomocy dla oblężonego przez Ukraińców Lwowa. Zyskał na terenie Zamojszczyzny tak wielki autorytet, że wybrano go posłem do Sejmu Ustawodawczego. Został w nim wiceprzewodniczącym komisji konstytucyjnej, która miała opracować projekt ustawy zasadniczej. Dzięki pracowitości szybko poznał problematykę prawa i objął szefostwo Komisji, stając się wiodącym twórcą konstytucji marcowej. Działał też w Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Oświaty. Był członkiem delegacji sejmowej na uroczystość „zaślubin Polski z morzem”. Uznano go za jednego z najpracowitszych i najsumienniejszych posłów. Cieszył się też opinią świetnego mówcy. W pierwszym rządzie Wincentego Witosa został ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Z ramienia rządu wyjeżdżał wielokrotnie w połowie sierpnia 1920 roku na inspekcję frontu, zagrożonego nawałą bolszewicką.  Jako szef resortu  oświaty wniósł pod obrady Sejmu projekty szeregu doniosłych ustaw.  Jednym z najważniejszych wyznań  była dla niego unifikacja szkolnictwa na terenie kraju. W jej wyniku zlikwidowano lokalne zarządy szkolne, a na ich miejsce utworzono kuratoria. Zainicjował szeroką akcję podwyższenia kwalifikacji nauczycielskich i zakładał nowe placówki kształcenia nauczycieli, z których najważniejszą był Państwowy Instytut Nauczycielski w Warszawie. Rozporządzeniem z lipca 1921 roku zniósł w szkołach ostatecznie kary cielesne, które stosowano jeszcze na terenie byłego zaboru pruskiego. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Macieja Rataja czytaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.