Fotografia Stefana Kurzypa ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.