Drzeworyt opublikowany w dziele "Com[m]une incliti Poloni[a]e Regni priuilegium co[n]stitutionu[m] [et] indultuu[m] publicitus decretorum approbatoru[m]q[ue] [...]", wydanym przez Jana Łaskiego i wydrukowanym przez Jana Hallera w Krakowie z datą 27.01.1506 roku.