INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Adam Stabrawa     
Biogram został opublikowany w 2002 r. w XLI tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Stabrawa Adam, pseud.: Szałas, Borowy (1908–1991), podpułkownik Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Ur. 25 IX w Myślenicach, był synem Andrzeja, zarządcy podatkowego, i Heleny z domu Klebert, nauczycielki.

Od r. 1919 uczęszczał S. do Państw. Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach, gdzie w r. 1927 zdał maturę. Dn. 1 IX t.r. został słuchaczem w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi-Komorowie, ale już 15 X 1928 przeniesiono go do Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu, którą ukończył 30 VIII 1930. Następnie, jako podporucznik (ze starszeństwem od 15 VIII 1930), został przydzielony do 24. p. artylerii lekkiej (pal) w Jarosławiu, gdzie m.in. był oficerem baterii i dowódcą plutonu łączności, a od 28 IV 1938 dowódcą 1. baterii. Awansował kolejno do stopnia porucznika (ze starszeństwem od 19 III 1933) i kapitana (ze starszeństwem od 19 III 1939).

W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. walczył S. w szeregach 24. pal w ramach 24. DP w składzie Armii «Karpaty». Dowodząc 9. baterią tego pułku przeszedł szlak bojowy od Wisłoki aż do Lwowa. Dn. 22 IX dostał się do niewoli niemieckiej, z której zbiegł i ukrywał się w Krakowie i Myślenicach. We wrześniu lub w październiku 1940 wstąpił do Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW), formacji zbrojnej konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego. Pełnił początkowo funkcje doradczo-organizacyjne przy sztabie Komendy pow. Myślenice NOW, a od jesieni 1941 do kwietnia r.n. był szefem tego sztabu (pseud. Szałas). W maju 1942 został zastępcą komendanta Podokręgu Kraków-Miasto NOW, mjr. rezerwy Szweda (pseud. Horawski), a po jego aresztowaniu (lipiec t.r.) – nowym komendantem (październik). Zaraz potem, w listopadzie 1942, rozpoczął scalanie sił NOW z AK i został dowódcą obwodu AK Nowy Targ (jako «Borowy»); funkcję tę pełnił do sierpnia 1944, przy czym, do października 1943, był nadal komendantem Podokręgu NOW. Zreorganizował prace obwodu nowotarskiego AK, kładąc szczególny nacisk na utworzenie silnych oddziałów partyzanckich i odbudowę placówek konspiracyjnych, rozbitych po aresztowaniach, które nastąpiły na tym terenie w l. 1942–3. W tym czasie został awansowany do stopnia majora ze starszeństwem od 11 XI 1943. Dn. 22 IX 1944 objął dowództwo inspektoratu Nowy Sącz po zmarłym z ran odniesionych w czasie aresztowania ppłk. Stanisławie Mireckim, przekazując jednocześnie komendę obwodu Nowy Targ ppor. Janowi Kabłak-Ziembickiemu. W ramach akcji «Burza» został S. równocześnie dowódcą odtwarzanego na terenie jego inspektoratu 1. p. strzelców podhalańskich (psp) AK (22 IX), który liczył pod koniec t.r. ponad 1 tys. ludzi. W myśl założeń planu powstania powszechnego, 1. psp AK wchodził w skład Grupy Operacyjnej «Śląsk Cieszyński» i wraz z innymi jej jednostkami miał opanować Zaolzie, do czego jednak nie doszło. Zarówno oddziały pułku składającego się z 4. baonów i należącego do największych jednostek AK w Polsce południowej, jak i inspektoratu, wielokrotnie walczyły z Niemcami (m.in. 4. baon w dn. 18–20 IX stoczył jedną z najważniejszych bitew partyzanckich na tamtejszym terenie z Niemcami pacyfikującymi Ochotnicę). Wg raportu S-y z 21 XII 1944 dla Komendy Okręgu AK Kraków, w walkach tych było po stronie niemieckiej 332 zabitych, 144 rannych oraz 20 wziętych do niewoli. W końcu grudnia t.r. 1. psp AK odebrał liczne zrzuty ludzi i sprzętu przeznaczonego dla Okręgu AK Kraków; były to ostatnie tego typu operacje nad Polską.

S. usiłował utrzymać na terenie Sądecczyzny współpracę z dominującym tam Stronnictwem Ludowym (SL) «Roch», ale po śmierci 21 X 1944 dowódcy oddziału BCh Kazimierza Wątróbskiego, który zginął z rąk żołnierzy jednego z oddziałów AK, wzajemne stosunki pogorszyły się i doszło do częściowego zerwania umowy scaleniowej BCh z AK. Po wojnie posłużyło to oficjalnej propagandzie i niektórym historykom do uzasadnienia rzekomo «reakcyjnego» charakteru dowództwa AK w inspektoracie Nowy Sącz, czego dodatkowym dowodem miała być wcześniejsza przynależność S-y do NOW. We wrześniu 1944 spotkał się S. w Jaworkach z Józefem Polakiem reprezentującym AL. Ustalone zostały wówczas zasady wzajemnych stosunków, a S. gwarantował oddziałom AL bezpieczeństwo i współdziałanie. Nawiązał także poprawne stosunki z dowódcą partyzantki sowieckiej na terenie inspektoratu, ppłk. Iwanem Zołotarem (zrzuconym w nocy z 10 na 11 IX t.r. pod Gorcem Kamienieckim wraz z grupą operacyjną członków Sztabu Radzieckiego Zgrupowania na Podkarpaciu). Dn. 13 XII t.r. wracając z Krakowa wraz z kilkoma osobami z nowosądeckiej konspiracji został S. ostrzelany przez partyzantów sowieckich pod Gruszowcem. Ranny, od tej pory przebywał pod opieką lekarską pułkowego lekarza, Mariana Mosslera, w konspiracyjnej lecznicy przy ul. Siemiradzkiego w Krakowie. Do pułku powrócił dopiero 13 I 1945. Dn. 12 I t.r. 1 baon 1. psp AK stoczył pod Szczawą ostatnią większą bitwę z Niemcami na ziemiach polskich. Niedługo potem, w dn. 20–21 I rozwiązał S. wszystkie oddziały 1. psp AK, a 22 I otrzymał potwierdzenie tego rozkazu z Komendy Okręgu AK Kraków. Przez jakiś czas przebywał jeszcze w Krakowie (do marca t.r. trwały czynności likwidacyjne dowodzonego przez niego pułku i inspektoratu). Komisja Likwidacyjna AK Okręgu Kraków awansowała go na podpułkownika i odznaczyła orderem Virtuti Militari V kl.

Zagrożony aresztowaniem, S. opuścił Polskę latem 1945. Od 24 IX t.r. do 31 I 1947 służył w 7. p. artylerii konnej w II Korpusie we Włoszech (jego ostatni awans nie został uznany), po czym do demobilizacji (31 I 1949) należał do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia w Wielkiej Brytanii. Po wyjeździe z Wielkiej Brytanii osiadł S. w Kanadzie, gdzie prowadził własną farmę. Zarządzeniem ogólnym, nie imiennym, prezydenta RP w Londynie Ryszarda Kaczorowskiego z dn. 10 XI 1990 (podnoszącym stopień wszystkim oficerom w związku z zakończeniem działalności władz emigracyjnych) otrzymał awans na podpułkownika. Zmarł w Vancouver 22 IV 1991. Prochy jego zostały przez rodzinę sprowadzone do Polski i pochowane w grobowcu rodzinnym w Myślenicach. Odznaczony był Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami (1945).

S. rodziny nie założył.

Dwaj bracia S-y, Andrzej, pseud. Sosna (ur. 1922), i Władysław, pseud. Sęp (1910–1987), byli również żołnierzami 1. psp AK, w oddziale ochrony dowództwa pułku. Pierwszy z nich osiedlił się po zakończeniu drugiej wojny światowej w Kanadzie, drugi pozostał w Polsce i pracował jako prawnik.

Pośmiertnie ukazała się relacja S-y z pracy w konspiracji (przechowywana w Studium Polski Podziemnej w Londynie) pt. Inspektorat nowosądecki AK. Relacja mjr Adama Stabrawy (oprac. G. Mazur, W. Rojek, „Wojsk. Przegl. Hist.” 1996 nr 1 s. 116–140), oraz jego Raport inspektora nowosądeckiego AK dla Komendy Okręgu AK Kraków z akcji przeprowadzonych w ramach planu „Burza” w okresie od lipca do grudnia 1944 r. (oprac. G. Mazur, W. Rojek, „Studia Hist.” 1994 nr 4 s. 541–55).

 

Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939–1956, Kr. 1997–8 II 136–7 (A. Kuler, Stabrawa Władysław Józef, błędny pseud. Władysława: Sem i błędna informacja, jakoby Adam zaginął podczas wojny), III (G. Mazur, fot.); – Dalecki R., Armia „Karpaty” w wojnie obronnej 1939 r., Rzeszów 1989; Filar A., U podnóża Tatr 1939–1945, W. 1985; Fitowa A., Bataliony Chłopskie w Małopolsce, 1939–1945, W. 1984; taż, Inspektorat AK Nowy Sącz i 1 pułk strzelców podhalańskich pod dowództwem Adama Stabrawy „Borowego” w świetle dokumentów źródłowych, „Studia Hist.” R. 39: 1996 nr 1 s. 65–88; Marczyński A., Organizacja obwodu Armii Krajowej Nowy Targ w okresie od jesieni 1943 do września 1944, tamże 1976 nr 2 s. 243–5, 254–5, 259, 261, 263, 265, 269; Mazur G., Podhalańska epopea. Mjr Adam Stabrawa i jego pułk, „Polska Zbrojna” 1994 nr 46 Magazyn Tyg. s. I (fot.); Mazur G., Rojek W., Zgórniak M., Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu, na obszarze Inspektoratu ZWZ-AK Nowy Sącz 1939–1945, Kr. 1998 (fot.); Wnuk W., Walka podziemna na szczytach, Kr. 1965 (fot. po s. 240); – Roczn. oficerski, W. 1932; – Biedroń T., Konflikt „Ognia” z Armią Krajową w świetle dokumentów 1. P. Strzelców Podhalańskich AK, „Zesz. Hist. WiN-u” R. 4: 1995 nr 6 s. 6–9, 11–12; Budarkiewicz W. „Podkowa”, Strzelcy podhalańscy w walce. Fragment dziennika, „Studia Hist.” 1968 nr 2 s. 226–40, 242–4; Owoc W., Krakowska Narodowa Organizacja Wojskowa. Wojna i okupacja. Wspomnienia, Paryż 1977 s. 19; Swieżawski S., Wielki przełom 1907–1945, L. 1989; Zubek J. „Tatar”, Ze wspomnień kuriera, Kr. 1988; – CAW: sygn. Ap. 8762; Studium Polski Podziemnej w Londynie: Koperta weryfikacyjna S-y; – Informacje Andrzeja Suchcitza z Londynu; Informacje i dokumenty udostępnione przez brata S-y, Andrzeja z Kanady.

Grzegorz Mazur

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.