INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Adam Suzin     

Adam Suzin  

 
 
1800 - 1879-12-11
Biogram został opublikowany w XLVI tomie Polskiego Słownika Biograficznego w latach 2009-2010.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Suzin Adam, krypt. Adam S. (1800–1879), filareta, zesłaniec.

Ur. w Zaleszanach na Kulinowszczyźnie (pow. kobryński) w zubożałej rodzinie szlacheckiej, był synem Eulalii z Rosenbaumów oraz Dominika (zm. po 1840), właściciela Zaleszan, w r. 1793 kapitana artylerii w Regimencie Pieszym 2. Buławy Wielkiej Litewskiej, w r. 1796 adiutanta króla Stanisława Augusta w Grodnie, sędziego grodzkiego pow. kobryńskiego. S. miał cztery siostry i brata Michała (ur. 1802), od r. 1821 studenta Wydz. Nauk i Sztuk Pięknych Uniw. Warsz.

S. uczył się początkowo na pensji Szymona Zaleskiego, a od r. 1815 w gimnazjum w Świsłoczy, gdzie poznał m.in. Jana Jankowskiego. Po ukończeniu gimnazjum, w r. 1819, podjął studia na Wydz. Fizyczno-Matematycznym Uniw. Wil. W r. 1820 wstąpił tam do Tow. Filaretów; od 26 VI t.r. był członkiem, a następnie sekretarzem matematyczno-fizycznego «Grona Zielonego». Na jednym z filareckich zebrań referował pracę Piotra Bogorskiego „Polak do współrodaków z okazji przywróconego Królestwa Polskiego” (Paryż 1815), pesymistycznie wypowiadając się na temat samodzielności Król. Pol. Należał również do «Filadelfistów Błękitnych», organizacji o programie bardziej radykalnym; 2 I 1821 wprowadził do niej Jankowskiego. W r. szk. 1821/2 pracował jako guwerner synów Michała Kleofasa Ogińskiego w Mohilnie na Białorusi. W r. 1823 uzyskał stopień magistra filozofii Uniw. Wil. W „Dzienniku Wileńskim” (T. 2: 1823) opublikował artykuł Hipoteza Newtona o świetle i ciężkości.

Na początku września 1823, wkrótce po dokonanej podczas jego nieobecności rewizji w mieszkaniu, S. został w Wilnie aresztowany i osadzony w byłym klasztorze Bazylianów. Przesłuchiwany 19 i 20 IX t.r., konsekwentnie wszystkiemu zaprzeczał. Podobnie zeznawał 17 i 18 XI, a więc po ujawnieniu 3 XI nazwisk filaretów przez Jankowskiego. Dopiero podczas przesłuchania 21 I 1824 przyznał się do członkostwa w Tow. Filaretów, jednak w dalszym ciągu nie podał żadnych nazwisk ani żadnych szczegółów działalności. W rezultacie został przez komisję śledczą uznany za jednego z najbardziej winnych (obok Tomasza Zana i Jana Czeczota); wszystkim trzem zarzucono wrogą postawę wobec Rosji oraz pozbawiono ich możliwości wyjścia na wolność za poręczeniem. Na mocy wyroku z 19 VIII t.r. (konfirmowanego 28 VIII przez cara Aleksandra I) S. został skazany na sześć miesięcy twierdzy, a następnie na osiedlenie na Syberii. W październiku więźniów w celi bazyliańskiej odwiedził uwolniony pół roku wcześniej Adam Mickiewicz; zapewne wtedy złożył on hołd niezłomnej postawie S-a, wygłaszając improwizację „Do Adama Suzina” (po raz pierwszy opublikowana w: A. Mickiewicz, „Dzieła” Paryż 1880 V, autentyczność przekazu niepewna).

Dn. 22 X 1824 wywieziono S-a razem z Zanem i Czeczotem kibitką z Wilna. Dn. 3 I 1825 dotarli do Orenburga. Następnie przez pół roku byli więzieni w twierdzy Kizył. Wobec zesłania Czeczota do Ufy dalsze losy dzielił S. tylko z Zanem, przebywając z nim na osiedleniu w Orsku. Pracował tam jako urzędnik w okolicy Orenburga oraz jako guwerner synów komendanta twierdzy, płk. Isajewa. Zaprzyjaźnił się z Janem Witkiewiczem ze związku «Czarnych Braci» w gimnazjum w Krożach, zesłanym z Wilna w marcu 1824. W marcu 1829 przeniesiono S-a i Zana do Orenburga; pracowali obaj w Komisji Pogranicznej i z jej ramienia uczestniczyli w badaniach obyczajów mieszkańców ziem na południe i wschód od Uralu, zwłaszcza Kirgizów. S. zyskał wśród nich autorytet; występował czasem jako sędzia polubowny, rozstrzygając konflikty między plemionami. Zbierał okazy miejscowej flory, przyczynił się znacznie do wyposażenia założonego przez Zana Muz. Przyrodniczego w Orenburgu. Udzielał również lekcji języka francuskiego. Wraz z Janem Karolem Chodkiewiczem, zesłanym za udział w powstaniu listopadowym, przetłumaczył książkę G. de Staël „O Niemczech”. Podjął też inne przekłady z języka francuskiego, m.in. utworów J. Bernardin de Saint-Pierre’a i H. de Balzaca, ale ich nie ukończył. Życzliwy zesłańcom orenburski gen.-gubernator hr. Paweł P. Suchtelen zabiegał o awansowanie S-a w służbie cywilnej (ze względu na stopień magistra należała mu się X ranga), ale z powodu uchybień formalnych car Mikołaj I wniosku nie zaakceptował i 27 XII 1832 otrzymał S. zaledwie XIV rangę urzędniczą. Podejrzany o udział w tzw. spisku orenburskim, został w październiku 1833 aresztowany. Był przesłuchiwany 13 XI t.r. przez komisję śledczą, na czele której stał następca Suchtelena, równie przychylny zesłańcom orenburski gen.-gubernator Wasilij A. Perowskij. Z braku dowodów wszyscy oskarżeni zostali pod koniec listopada 1833 uniewinnieni. Dzięki protekcji Perowskiego uzyskał S. w r. 1834 X rangę urzędniczą. T.r. ze względów zdrowotnych udał się w stepy kazachskie «dla używania kuracji kumysowej»; po drodze był kilkakrotnie podejmowany przez sułtana kirgiskiego Baj-Muchameda. Na zlecenie Komisji Pogranicznej uczestniczył w l. 1834–5 w poszukiwaniach surowców mineralnych i badaniach geologicznych, a na prośbę profesora uniw. w Dorpacie E. Hoffmana przeprowadził wraz z Zanem obserwacje klimatologiczne i meteorologiczne w Kraju Orenburskim.

W rezultacie starań Perowskiego otrzymał S. w poł. r. 1835 urlop. Przyjechał wtedy w rodzinne strony. W r. 1837 dostał zezwolenie na pozostanie w Kobryniu; opiekował się wówczas chorym ojcem. Kilka miesięcy przebywał w Kijowie. W styczniu 1838 został w Młynowie guwernerem przyrodniego brata J. K. Chodkiewicza, Bolesława; zajmował się też domowym archiwum Chodkiewiczów. Podejrzany o udział w spisku Szymona Konarskiego, został latem t.r. aresztowany. Był więziony w Kijowie, a następnie w Wilnie, gdzie 7 IX złożył pisemne zeznania nie przyznając się do winy. Odesłany do Kijowa, był tam sądzony przez sąd wojskowy. Na mocy wyroku konfirmowanego 19 II 1839 przez cara Mikołaja I został odesłany do Zaleszan pod ścisły dozór policyjny. Prawdopodobnie po śmierci ojca oddał dobrowolnie dwóm starszym siostrom w dożywocie odziedziczone Zaleszany.

W r. 1841 przyjechał S. na dłużej do Wilna. Spotkał się tam z Zanem, a w r. 1842 ożenił się z Karoliną, najmłodszą siostrą Antoniego Edwarda Odyńca (zob.). Niedługo potem otrzymał posadę administratora części dóbr poradziwiłłowskich, położonych na Litwie i Białorusi, własności feldmarsz. ks. Ludwika Wittgensteina; na stanowisku tym pracował ponad dwadzieścia lat. Następnie przeprowadził się z żoną do Warszawy; oboje zamieszkali u córki. W „Kronice Rodzinnej” (1870 nr 17–20, 1871 nr 22–24) opublikował relację Wycieczka w stepy kirgiskie odbyta w 1834 roku („Listy z zesłania. Krąg Tomasza Zana, Jana Czeczota i Adama Suzina”, W. 1999, przekł. rosyjski „Južnyj Ural” 1971 nr z 2 IV). W poł. l. siedemdziesiątych zaczął tracić wzrok. Zmarł 11 XII 1879 w Warszawie, został pochowany na cmentarzu Powązkowskim.

W małżeństwie z Karoliną z Odyńców miał S. córkę Michalinę (ok. 1847 – 1913), zamężną z Ottonem Fiszerem (zob.); ich córka Anna Fiszer (zm. 1931) była żoną Stanisława Staniszewskiego (zob.).

Mickiewicz umieścił postać S-a w tzw. scenie więziennej (scena 1) „Dziadów” cz. III (1832).

 

Fot. wg drzeworytu A. Regulskiego wg rys. [Bernarda Julien] J. B., w: „Tyg. Ilustr.” 1879 nr 215; Gerber, Studenci Uniw. Warsz., (dot. brata, Michała); Janowski, Słown. bio-bibliogr. Uniw. Wil.; Nowy Korbut, IX; Oficerowie Rzpltej 1777–1794; Rymkiewicz J. M. i in., Mickiewicz. Encyklopedia, W. 2001 (błędy); Słabczyńscy W. i T., Słownik podróżników polskich, W. 1992; Śliwowska, Zesłańcy; – Beauvois D., Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803–1832, L. 1991 I–II; Bieliński, Uniw. Wil., I–III; Borowczyk J., Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823–1824. Historia śledztwa przeciw uczestnikom konspiracji studenckich i młodzieżowych w Wilnie oraz w Wileńskim Okręgu Naukowym, P. 2003; Czepulis-Rastenis R., Ludzie nauki i talentu. Studia o świadomości społecznej inteligencji polskiej w zaborze rosyjskim, W. 1988; Dernałowicz M. i in., Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Lata 1798–1824, W. 1957; Djakow W., Polonica w Państwowym Archiwum Obwodu Orenburskiego (do 1826 r.), „Przegl. Wschodni” 1994 z. 2; Grickevič V., Ot Nemna k beregam Tichogo okeana, Minsk 1986; Jewsiewicki W., Batyr. O Janie Witkiewiczu 1808–1839, W. 1983; Kamiński A., Polskie związki młodzieży (1804–1831), W. 1963; tenże, Polskie związki młodzieży (1831–1848), W. 1963–8 I, II; Kietlicz-Wojnacki W., Polskie osiągnięcia naukowe na obczyźnie. Od średniowiecza do II wojny światowej, L. 1980; Mościcki H., Wilno i Warszawa w „Dziadach” Mickiewicza. Tło historyczne trzeciej części „Dziadów”, W. 1999; Pietraszkiewiczówna S., Dzieje filomatów w zarysie, W. 1912; Pigoń S., Głosy sprzed wieku. Szkice z dziejów procesu filareckiego, Wil. 1924; Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność, Red. S. Ciesielski, A. Kuczyński, Wr. 1996; Spargalijew G., Djakow W., Polacy w Kazachstanie w XIX w., W. 1982; Świrko S., Z kręgu filomackiego preromantyzmu, W. 1972; tenże, Z Mickiewiczem pod rękę, czyli życie i twórczość Jana Czeczota, W. 1989; Witkowska A., Mickiewicz. Słowo i czyn, W. 1983; taż, Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia, W. 1962; – Arch. Filomatów, Cz. I–III; Arch. Filomatów, Listy, I–IV; Archiwum filomatów. Na zesłaniu, Red. C. Zgorzelski, Wr. 1973 I; Gomolicki L., Dziennik pobytu Adama Mickiewicza w Rosji 1824–1829, W. 1949; Korespondencja filomatów. Wybór, Oprac. Z. Sudolski, Wr. 1999; [Mickiewicz A.], Do Adama Suzina. Improwizacja, w: Dzieła. Wydanie rocznicowe, Wiersze, Oprac. C. Zgorzelski, W. 1995 I; tenże, Dziady. Część III, w: Dramaty, toż, W. 1995 III; Odyniec A. E., Listy z podróży, Oprac. M. Toporowski, W. 1961 I; Społeczeństwo polskie; Trojanowiczowa Z., Sybir romantyków, Kr. 1992; Wybór pism filomatów. Konspiracje studenckie w Wilnie 1817–1823, Oprac. A. Witkowska, Wr. 1959; Zan T., Z wygnania. Dziennik z lat 1824–1832, Oprac. M. Dunajówna, Wil. 1929; – Nekrologi i wspomnienia pośmiertne: „Czas” 1879 nr 291, „Gaz. Narod.” 1879 nr 290, „Kur. Warsz.” 1879 nr 280, „Tyg. Ilustr.” 1880 nr 215 (list otwarty A. E. Odyńca do redaktora „Tyg. Ilustr.”); – AGAD: Katalog poloników, z. II poz. 172, 175, z. VIII poz. 1249; AP w Kr., Oddz. na Wawelu: Arch. Młynowskie Chodkiewiczów, sygn. 783 k. 909–13; Central’nyj deržavnyj istoryčnyj archiv Ukraïny w Kijowie: F. 470 op. 1 col. 159; Lietuvos mokslų akademijos biblioteka w Wil.: F. 151 vol. 606; Lietuvos valstybės istorijos archyvas w Wil.: F. 567 op. 2 vol. 1297, F. 721 op. 1 vol. 822, F. 135 op. 9 vol. 14; Muz. Liter. w W.: sygn. 38; Rossijskij gosudarstvennyj istoričeskij archiv w Pet.: F. 733 op. 62 vol. 988, F. 735 op. 10 vol. 11a, F. 1286 op. 9 1844 vol. 476; Rossijskij gosudarstvennyj voenno istoričeskij archiv w Moskwie: F. 1 op. 1 vol. 12076a.

Jerzy Borowczyk

 
 

Powiązane zdjęcia

   

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.