INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Aniela (Nela) Samotyhowa (z domu Miłkowska, 1.v. Jełowicka)     

Aniela (Nela) Samotyhowa (z domu Miłkowska, 1.v. Jełowicka)  

 
 
1876-11-26 - 1966-10-16
Biogram został opublikowany w latach 1992-1993 w XXXIV tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Samotyhowa z Miłkowskich 1. v. Jełowicka Aniela, imię używane Nela, pseud. Konrada Radwan, krypt. N. M. (1876–1966), nauczycielka, popularyzatorka sztuki, działaczka społeczna. Ur. 26 XI w Nizgórcach na Kijowszczyżnie, była córką Oktawiana Miłkowskiego, administratora majątków ziemskich, stryjecznego brata Zygmunta Miłkowskiego (zob.), i Idalii z Chodossowskich, siostrą Jana Miłkowskiego (zob.).
Uczyła się w Szkole Muzycznej w Żytomierzu, a następnie ukończyła szkołę średnią Izabeli Smolikowskiej w Warszawie i 8 klasę IV Warszawskiego Żeńskiego Gimnazjum Rządowego. W l. 1895–9 studiowała przyrodę na uniwersytecie w Genewie, w r. 1898 uzyskała tytuł bachelier ès sciences physiques et naturelles. Podjętej pracy doktorskiej z zakresu botaniki nie ukończyła. Po powrocie do Warszawy uczyła w l. 1899–1901 algebry i geometrii w tajnej szkole Stefanii Sempołowskiej, a równocześnie wykładała na kursach bezpłatnych Cecylii Śniegockiej. W l. 1903–7 uczyła fizyki, chemii i matematyki w szkole Emilii Pankiewiczówny, będąc równocześnie w l. 1905–7 nauczycielką na kursach dla wychowawczyń Stanisława Karpowicza, a w l. 1906–7 w gimnazjum Julii Jankowskiej-Statkowskiej i na Wyższych Kursach Pedagogicznych Jana Miłkowskiego. Należała w r. 1904 (nosiła wtedy nazwisko Jełowicka) wraz z Stanisławem Kalinowskim, Stefanią Sempołowską i Heleną Radlińską do założycieli Koła Wychowawców i po wybuchu strajku szkolnego brała udział w organizacji kompletów uczniowskich, urządzaniu zebrań rodzicielskich i imprez dochodowych, a także w pisaniu odezw. Reprezentowała Koło Wychowawców na Zjeździe Związku Tow. Samopomocy Społecznej w r. 1905. Była również członkiem Tow. Pedagogicznego, założonego przez S. Karpowicza. W r. 1907 wyjechała do Belgii i do r. 1914 studiowała na Kursach Historii Sztuki i Archeologii w Brukseli. Była wraz z Juliuszem Kadenem-Bandrowskim, Marią Szumską (późniejszą Dąbrowską), Marianem Dąbrowskim, Erazmem Samotyhą (swym późniejszym mężem) i in. współzałożycielką w r. 1910 Tow. im. J. Lelewela w Brukseli, mającego na celu pracę samokształceniową i oddziaływanie w duchu niepodległościowo-demokratycznym na studiującą w Belgii młodzież polską. Od tego okresu życia datuje się jej przyjaźń z Marią Dąbrowską, która wielokrotnie w swoich „Dziennikach” pisała ciepło o obojgu Samotyhach (np. «zawsze bytowali w jakiś anielski, właściwy sobie, a na mnie dziwnie kojąco działający sposób», I 360), a na innym miejscu o S-ej: «Jest bardzo zdolna i wiele z niej – tak jak i z jej uroków – się zmarnowało» (II 217).
Przesyłała z Belgii w l. 1910–13 korespondencje do „Kuriera Warszawskiego”, podpisywane nazwiskiem panieńskim N. Miłkowska. Pisywała też artykuły o tematyce przyrodniczej do „Wszechświata”, a sprawozdania z wystaw artystycznych i artykuły o działalności zachodnioeuropejskich artystów i literatów do dodatku literackiego „Nowej Gazety” (m. in. duży artykuł o Emilu Verhaerenie w r. 1910), a także do „Sfinksa” (m. in. artykuł pt. Leonardo da Vinci 1911 z. 38–41, podpisany: N. Miłkowska). Opublikowała kilka artykułów w „Gazecie Robotniczej” pod pseud. Konrada Radwan. Publikowała także prace w „Z daleka i z bliska” oraz w „Bluszczu”. W r. 1913 wygłosiła cykl odczytów o malarstwie niderlandzkim XV w. w Międzynarodowym Fakultecie Pedologicznym w Brukseli, kierowanym przez Józefę Joteykównę.
W lutym 1914 powróciła do Warszawy. Wygłosiła cykl odczytów ilustrowany przezroczami o miastach belgijskich oraz opublikowała w „Sztuce” artykuł o Hieronimie Boschu, a w „Świecie” artykuł o koncertach dzwonów w Malines. Od września t. r. była sekretarką Wyższych Kursów Pedagogicznych J. Miłkowskiego, od r. szk. 1916/17 prowadziła na tych kursach seminarium z historii sztuki, a w l. 1917–22 była z wyboru Rady Pedagogicznej ich kierowniczką. Była współorganizatorką w r. 1916 Kursów dla Dorosłych m. st. Warszawy, członkiem Rady Pedagogicznej, przez ok. 10 lat prowadziła w ramach tych kursów akcję odczytową na terenie Warszawy. W l. 1918–24 uczyła przyrody w Państwowym Seminarium dla Ochroniarek w Warszawie, a w l. 1922–32 uczyła tego przedmiotu w prywatnych gimnazjach warszawskich Janiny Tymińskiej, Jadwigi Taczanowskiej i Anieli Hoene-Przesmyckiej.
Dn. 6 IV 1926 S. poślubiła Erazma Samotyhę. W styczniu 1927 otrzymała dyplom uprawniający do nauczania przyrody w szkołach średnich i seminariach nauczycielskich. W tym okresie działała również w sekcji kulturalnej Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz w Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, a w l. 1926–36 w Tow. Kultury Etycznej im. E. Abramowskiego. Jej odczyt, wygłoszony 20 XI 1928 pt. Edward Abramowski i jego poglądy na znaczenie dobra i piękna w przebudowie życia, ukazał się w r. 1931 drukiem (W). Również w t. r. ogłosiła broszurę pt. Potrzeba kultury i piękna w dzisiejszym życiu Polski (W.). Opracowała życiorys S. Karpowicza (w: S. Karpowicz, „Wybór pism”, W. 1929), a dla PSB życiorys Mariana Dąbrowskiego, męża Marii (t. V, 1939–46). W r. 1932 zerwała całkowicie z nauczaniem przyrody, a zajęła się popularyzacją i propagandą sztuki. W l. 1932–5 prowadziła seminarium z historii sztuki w Instytucie Pedagogiki Specjalnej, a w l. 1933–9 była członkiem Rady Instytutu Propagandy Sztuki (IPS), organizowała i oprowadzała wycieczki młodzieży i dorosłych po muzeach sztuki i wystawach IPS, wygłaszała odczyty z dziedziny sztuki w Warszawie i na prowincji, a także pogadanki radiowe. W listopadzie 1935 otrzymała srebrny wawrzyn akademicki Polskiej Akademii Literatury. W l. 1937–9 była członkiem komisji kulturalno-artystycznej ASP w Warszawie. Opublikowała w tym okresie wiele artykułów z dziedziny sztuki, sprawozdań z wystaw artystycznych w „Arkadach”, „Gazecie Polskiej”, „Gazecie Robotniczej”, „Głosie Prawdy”, „Kamerze”, „Kobiecie Współczesnej”, „Kurierze Warszawskim”, „Kulturze”, „Niepodległości”, „Nowej Gazecie”, „Pionie”, „Pracy Obywatelskiej”, „Prawdzie”, „Rodzinie Wojskowej”, „Sfinksie”, „Sztuce”, „Świecie”, „Tygodniku Ilustrowanym”, „Wszechświecie” i in.
Lata okupacji niemieckiej 1939–44 spędziła S. w Warszawie. W czasie powstania 1944 przebywała wraz z mężem na Mokotowie, skąd 19 VIII zostali wyrzuceni przez Niemców i osiedli w Piastowie koło Warszawy. S. uczyła tam języka francuskiego na tajnych kompletach, a od marca 1945 w miejscowym liceum. W sierpniu 1945 powróciła do Warszawy i od jesieni t. r. współpracowała z Tow. Uniwersytetów Robotniczych (TUR), gdzie była członkiem komisji kulturalno-oświatowej, i Organizacją Młodzieży TUR. Wygłaszała w placówkach TUR liczne odczyty, a także pogadanki w Polskim Radio, m. in. w r. 1946 cykl odczytów o malarstwie XIX w. Opracowała też 3 scenariusze filmów oświatowych o sztuce, z których projekt filmu o Aleksandrze Gierymskim został nagrodzony. S. publikowała artykuły w „Wiedzy i Życiu” i „Życiu Warszawy”. W l. 1951–6 została odsunięta od wszelkiej działalności odczytowej i publicystycznej. W tym czasie napisała broszurę popularnonaukową Patrzymy na obrazy (W. 1956, Wyd. 2, W. 1958), a w kilka lat później wydała obszerną pracę Malarstwo zachodnioeuropejskie. Popularny zarys rozwoju form malarskich od katakumb do połowy XX wieku (W. 1964, Wyd. 4, W. 1978); kiedy miała ukazać się druga z tych prac, M. Dąbrowska zanotowała: «Fenomen ta Nela! Ma co najmniej lat 88, jeśli nie więcej […]. A teraz ma już w korektach książkę „Historia form malarskich” […]. Dom Książki ma już zamówienie na 17 tysięcy egz.! To się nazywa sukces niebywały i „unikalny”, jak się dziś mówi» („Dzienniki” V 280–1). W r. 1960 S. opublikowała w pracy zbiorowej „Życie i działalność Stefanii Sempołowskiej” (W.) swe wspomnienia pt. Panna Stefania. Subiektywny portret wspomnieniowy. W ostatnich latach życia prowadziła popularyzatorskie wykłady z historii sztuki dla prywatnych słuchaczy. Pozostawiła m. in. wspomnienia z l. 1892–1966 (z przerwami), nieregularnie prowadzone dzienniki i zapiski (znajdują się w B. Narod., tu także korespondencja, wykłady i pogadanki S-ej). S. zmarła w Warszawie 16 X 1966 i pochowana została na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.
S. była dwukrotnie zamężna. Pierwszym mężem był Zdzisław Jełowicki, drugim Erazm Samotyha (26 III 1886 – 2 VI 1963), nauczyciel przyrody w warszawskich szkołach średnich, m. in. w gimnazjum Reginy Gaczeńskiej i Eweliny Kacprowskiej, Gimnazjum im. A. Mickiewicza i Gimnazjum im. T. Reytana. S. dzieci nie miała.
Postać S-ej wprowadził, pod nazwiskiem Tyhańska, Juliusz Kaden Bandrowski do swej powieści „Proch” (1913).

Bibliogr. Warszawy, za l. 1919–28, 1929–44, 1944–53; Enc. Warszawy; Zagórowski, Spis nauczycieli; – Hulewicz J., Ruch filarecki polskiej młodzieży uniwersyteckiej w Belgii jako środowisko młodzieńcze Marii Dąbrowskiej, w: Pięćdziesiąt lat twórczości Marii Dąbrowskiej, W. 1963; Poczet kobiet polskich, „Przyjaciółka” 1971 nr 36 s. 9; Pol. życie artyst. w l. 1915–39; Radlińska H., Z dziejów pracy społecznej i oświatowej, Wr. 1964; Wojnar I., Pionierka wychowania przez sztukę, „Literatura” 1977 nr 10 s. 14; – Dąbrowska M., Dzienniki, W. 1988 I–V (fot. I 148); Dąbrowski, Czerwona Warszawa; Nałkowska Z., Dzienniki czasu wojny, W. 1970; Radlińska H., Wspomnienia uczennicy i nauczycielki, „Niepodległość” 1932 t. 6 s. 46–7; – „Stolica” 1963 nr 27 (nekrolog męża S-ej); „Tyg. Powsz.” 1967 nr 3; „Życie Warszawy” 1963 nr 133 (nekrolog męża S-ej); – B. Jag.: rkp. 7450 IV; B. Narod.: rkp. 7577 t. 37, rkp. 11003–11008, 11010–11022, 11024–11041, 11045.
Stanisław Konarski

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.