INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Antoni Ryszard Sułkowski      Frag. reprodukcji obrazu Maxa Rabesa z 1902 r.
Biogram został opublikowany w latach 2007-2008 w XLV tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Sułkowski Antoni Ryszard Józef Stanisław Kostka (1844–1909), ordynat na Rydzynie, dziedziczny członek pruskiej Izby Panów i poznańskiego sejmu prowincjonalnego, autor sztuk teatralnych.

Ur. 6 II w Rydzynie, był najstarszym synem Augusta Antoniego (zob.) i Marii z Mycielskich.

S. ukończył w r. 1862 gimnazjum katolickie we Wrocławiu. Następnie studiował na uniwersytetach w Monachium oraz Bonn. Podczas wojny francusko-pruskiej 1870 r. walczył w randze podporucznika w leszczyńskim 3. rezerwowym p. huzarów; został odznaczony pruskim Krzyżem Żelaznym II kl. Po wybuchu wojny rosyjsko-tureckiej uczestniczył w lipcu 1877 w Wiedniu w zjeździe działaczy i polityków z emigracji, Galicji oraz Wielkopolski, którą oprócz niego reprezentowali Aleksander Guttry i Władysław Niegolewski. Nie wszedł jednak do utworzonego wówczas tzw. Rządu Narodowego z ks. Adamem Sapiehą na czele. W imieniu Sapiehy nawiązał natomiast kontakt z Adamem Szymańskim, komisarzem Rządu Narodowego na zabór rosyjski, oraz z kółkami konspiracyjnymi młodzieży warszawskiej. Miał być przedstawicielem Sapiehy w Stambule, ale został odwołany zanim dotarł do celu. Pod koniec l. siedemdziesiątych napisał kilka sztuk teatralnych; dwie z nich zostały wystawione w r. 1880: Cesarz marokański umarł (w lutym w Poznaniu) i Nieprzyjaciel kobiet (29 VIII w Lublinie).

Po śmierci ojca (20 XI 1882) odziedziczył S. ordynację rydzyńską, jeden z największych polskich majątków w Poznańskiem (7 645 ha). Ordynacja była zadłużona na ponad 2 mln marek, przede wszystkim na rzecz pruskiego Nowego Ziemstwa Kredytowego dla Prow. Poznańskiej, które nią zarządzało i administrowało. Od r. 1882 zasiadał S. jako dziedziczny członek w Izbie Panów pruskiego sejmu w Berlinie oraz w sejmie prowincjonalnym W. Ks. Pozn. W r. 1885 włączył się w pertraktacje dotyczące obsady arcybiskupstwa gnieźnieńsko-poznańskiego, ale nie zdołał przeforsować swojego kandydata, proboszcza z Margonina ks. Stanisława Kwiatkowskiego (prawdopodobnie nieślubnego syna jego dziada, Antoniego Pawła Sułkowskiego). Wraz ze Stanisławem Mottym i Józefem Kościelskim wszedł w marcu 1888 w skład powołanej przez koło polskie w sejmie pruskim komisji dla zredagowania adresu do nowego cesarza Fryderyka III; zaproponowany przez nich projekt został jednak odrzucony na wspólnym posiedzeniu Kół Polskich sejmu pruskiego i parlamentu niemieckiego. Wspólnie z polskimi posłami sejmu prowincjonalnego odmówił uczestnictwa w powitaniu cesarza Wilhelma II 3 IX 1902, który przyjechał do Poznania w związku z odsłonięciem pomnika Fryderyka III. W latach późniejszych uczestniczył kilkakrotnie w wiecach ludności polskiej skierowanych przeciw polityce germanizacyjnej, m.in. przewodniczył wiecowi zwołanemu w r. 1904 w Osiecznej. W okresie uchwalania ustawy wywłaszczeniowej i w związku z wizytą Wilhelma II w Wielkiej Brytanii wystosował 12 XII 1907 memoriał do króla angielskiego Edwarda VII, traktujący o polityce germanizacyjnej wobec Polaków. Złożony chorobą w Monachium, nie uczestniczył jednak 27 II 1908 w decydującym głosowaniu nad ustawą wywłaszczeniową w Izbie Panów. Występował publicznie w duchu ugodowym; na łamach „Deutsche Revue” (Bd. 4: 1908 s. 91–108) ogłosił artykuł Über eine friedliche Lösung der Ostmarkenfrage. Swoje teksty publikował również w „Berliner Tageblatt”.

Po bezpotomnej śmierci drugiego ze swoich synów został S. ostatnim żyjącym przedstawicielem rydzyńskiej linii rodu. Odtąd jego poczynania zdominowała sprawa przyszłości ordynacji. W myśl postanowień jej statutu z XVIII w., po wygaśnięciu rodu dobra rydzyńskie miały być przekazane KEN, a uzyskane z nich dochody miały służyć wykształceniu młodzieży szlacheckiej. W czasach zaborów za następcę KEN uznał się rząd pruski. Znajdującemu się w ciągłych kłopotach finansowych S-emu władze kilkakrotnie proponowały odszkodowanie za rozwiązanie fundacji i przekazanie jej dóbr rządowi pruskiemu. S., po zasięgnięciu opinii prawnych, ustanowił 30 XI 1905 w Berlinie swymi spadkobiercami krewnych, Henryka Potockiego i Antoniego Wodzickiego. Wraz z nimi podpisał 10 VII 1908 układ z rządem pruskim, przewidujący zawarcie uchwały familijnej rozwiązującej ordynację w zamian za odszkodowanie 4 200 000 marek. W lipcu i sierpniu t.r. ukazały się na łamach „Dziennika Poznańskiego” i „Kuriera Poznańskiego” jego oświadczenia uspokajające opinię publiczną i zapewniające, że otrzymane od władz pruskich pieniądze przeznaczone będą na cele narodowe. Spisana 2 IX t.r. uchwała familijna postanawiała, że ordynacja wygasa wraz ze śmiercią S-ego i przechodzi na wolną i nieograniczoną własność rządu pruskiego. Za wyzbycie się tak wielkiego majątku na rzecz Niemców stawiano S-emu i jego spadkobiercom zarzut zdrady narodowej, a tzw. sprawa rydzyńska zyskała szeroki rozgłos, spotykając się z oburzeniem i potępieniem polskiej opinii publicznej wszystkich zaborów. Na przełomie l. 1908 i 1909 przekazał S. rodzinne archiwum Poznańskiemu Tow. Przyjaciół Nauk. W maju i czerwcu 1909 leczył się w zakładzie «Josephinum» w Monachium, gdzie zmarł 15 VI 1909; pochowany został 17 VI na monachijskim cmentarzu Waldfriedhof.

S. był dwukrotnie żonaty. Z małżeństwa zawartego 4 IX 1872 w Brukseli z Emmą Marią Anatolią Gislaną Sanchez d’Alcantara (1852–1877), pochodzącą z osiadłego w Belgii rodu hiszpańskiego, miał synów: Aleksandra Józefa Tomasza (1873–1905), ożenionego w r. 1901 z Anielą z Mycielskich (1874–1902), a potem z Marią z Uznańskich (ur. 1885), i Franciszka (1874–1898); obaj synowie zmarli bezpotomnie. Drugie małżeństwo S-ego, zawarte 20 VIII 1898 we Wrocławiu z Józefą Elżbietą Schmidt (ur. 1859), niemiecką śpiewaczką operową z Monachium (występowała pod nazwiskiem Sulima), było bezdzietne.

Po śmierci S-ego rząd pruski przejął dobra ordynacji rydzyńskiej i w r. 1909 przekazał je Pruskiemu Kolegium Szkolnemu, a w r. 1912 Komisji Kolonizacyjnej. W r. 1919 przeszły one na własność skarbu państwa polskiego, a następnie zostały przekazane powołanej w r. 1924 Fundacji Sułkowskich, prowadzącej w okresie międzywojennym w zamku rydzyńskim znane z wysokiego poziomu nauczania Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich.

 

Fot. S-ego i jego syna, Franciszka w zbiorach Zamku Sułkowskich w Rydzynie; – Bibliogr. dramatu pol., II; Borkowski, Almanach; Wojtkowski, Bibliogr. historii Wpol., I 238–9; Żychliński, IV 341–2, XXII 214 (dot. syna, Franciszka), XXVIII 147–8 (dot. syna, Aleksandra); – Baumgart J., Bracia Sułkowscy, „Roczn. Leszczyński” R. 6: 1985 cz. 1 tabl. VI (po s. 97); Benyskiewicz J., Posłowie polscy w Berlinie w latach 1866–1890, Zielona Góra 1976 s. 201; Borowiak S., Rydzyna i Sułkowscy w prasie polskiej XIX i początku XX w., „Rydzyniak” 2008 nr 1 s. 16–37; tenże, Sprawa ordynacji rydzyńskiej na tle walki o ziemię w Poznańskiem na przełomie XIX i XX w., P. 2008; Dziembowski Z., Sprawa rydzyńska, P. [b.r.w.]; Exner S., Ordynacja rydzyńska i Fundacja Sułkowskich, „Rydzyniak” T. 3: 1937–9 z. 2 s. 178–88; Gawroński F., Rawita, Konfederacja Narodu Polskiego w r. 1876, P. 1919 s. 154; Karwowski, Hist. W. Ks. Pozn., II 197, 475, III 141, 206, 245–51; Kieniewicz S., Adam Sapieha 1828–1903, W. 1993 s. 248–50, 271, 284; Klimkiewicz W., Kardynał Ledóchowski na tle swojej epoki 1822–1902, Oprac. Z. Zieliński, P. 1987 III 340–2; Kościński K., Polskie ordynacje i związki rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem Ordynacji Książąt Sułkowskich, P. 1906; Kulak T., Jan Ludwik Popławski. Biografia polityczna, Wr. 1994 s. 24; Molik W., Rozrzutność i oszczędność ziemiaństwa polskiego w zaborze pruskim w XIX i na początku XX wieku, w: Rozrzutność i skąpstwo w tradycji kulturowej i rzeczywistości, Red. J. Tazbir, A. K. Banach, Kr. 2005 s. 142; Moliński Z., Rydzyna, Rydzyna 1993 s. 13; Pirko M., Niemiecka polityka wywłaszczeniowa na ziemiach polskich w latach 1907–1908, W. 1963 s. 256–7; Piwoń A., Fundacja Sułkowskich w Rydzynie i jej podstawy gospodarcze (1924–1952), „Roczn. Leszczyński” R. 1: 1977 s. 119–34; tenże, W obronie Fundacji Sułkowskich, „Rydzyniak” 1993 nr 1 s. 18–22 (fot.); Preibisz L., Zamek i klucz rydzyński, Rydzyna 1938 s. 137–9; Rączka Z., Bielska linia Sułkowskich i jej archiwum, „Archeion” T. 77: 1984 s. 149; Roll G., Die Zukunft des Fideikomisses Reisen, „Aus dem Posener Lande. Blätter für Heimatkunde” Bd. 4: 1909 z. 3 s. 109–12; Sprawa ordynacji rydzyńskiej i Fundacji książąt Sułkowskich. Opinia prawna Związku Adwokatów Polskich we Lwowie, Lw. 1914; Taborski R., Polacy w Wiedniu, Kr. 2001; Trzeciakowski L., Kulturkampf w zaborze pruskim, P. 1970 s. 164–5; tenże, Posłowie polscy w Berlinie, W. 2003; – Jahresbericht des Königlichen Katholischen Gymnasiums zu Breslau für das Schuljahr 1861/62, Breslau 1862 s. 15; Jażdżewski L., Mowa żałobna na pogrzebie śp. Franciszka ks. Sułkowskiego miana w kościele parafialnym w Rydzynie na dniu 21-go grudnia 1898, P. 1899; Piwoń A., Testamenty ostatnich ordynatów rydzyńskich, „Rydzyniak” 1997/8 nr 1 (7) s. 19–26; Sokolnicki M., Czternaście lat, W. 1936 s. 83–5; Stablewski S., Rodzinne i osobiste wspomnienia spisane dla dzieci i wnuków moich na marginesie książki Z. Ostrowskiej-Kębłowskiej „Architektura pałacowa II połowy XVIII w. w Wielkopolsce”, w: Ziemiaństwo wielkopolskie. W kręgu arystokracji, Red. A. Kwilecki, P. 2004 s. 562; Wierzbiński W., Wspomnienie z roku 1877, „Tyg. Ilustr.” 1929 nr 32; – „Aus dem Ostlande” 1918 z. 5 (fot. po s. 114); „Bibl. Warsz.” 1911 t. 1 z. 1 s. 193–4; „Czas” 1901 nr 228, 1905 nr 120, 1911 nr 65; „Dzien. Pozn.” 1870 nr 263, 1885 nr 3, 50, 52, 1904 nr 159, 1908 nr 168, 196, 1910 nr 279, 284, 1911 nr 29, 35, 1912 nr 63, 65; „Goniec” 1908 nr z 10 IX; „Kur. Pozn.” 1880 nr 32, 1885 nr 48, 51, 1908 nr 168, 180, 200, 1910 nr 279, 284, 1911 nr 35; „Kur. Warsz.” 1909 nr 165; „Posner Tageblatt” 1880 nr z 2 II („Aristokratische Lustspieldichter”); „Posener Zeitung” 1880 nr 103; „Rzeczpospolita” 1911 nr 48 s. 41–6, nr 50 s. 73–6, nr 52, 1912 nr 73 s. 77–80, 1914 nr 123 s. 181–3; „Słowo Pol.” 1909 nr 287, 295, 314, 364, 522, 526, 528, 530, 534, 1910 nr 336, 1911 nr 35, 60, 76, 113; „Świat” 1908 nr 40 s. 8–9 (fot.), 1910 nr 25; „Tyg. Ilustr.” 1905 nr 22 s. 418 (dot. syna, Aleksandra), 1909 nr 43 s. 887, nr 44 s. 907 (fot.); „Ziemia” 1910 nr 52 s. 827–31; – AP w P.: Prezydium Policji, rkp. 6226; AP w P., Oddz. w Gnieźnie: Komisja Osadnicza, Reg. V rkp. 1292; Arch. PAN w P.: Mater. Stanisława Karwowskiego, rkp. 41 (sprawa rydzyńska); B. Jag.: sygn. Przyb. 606/99; B. Nauk. PAU i PAN w Kr.: rkp. 4849 t. 4 (wycinki ks. Jana Fijałka dot. sprawy rydzyńskiej); B. Ossol.: rkp. 11761 (koresp. Henryka Wodzickiego) s. 33–52, rkp. 1187 (koresp. Romana Wodzickiego) s. 117–24, rkp. 11797 (papiery dot. ordynacji Sułkowskich w Rydzynie oraz akta majątkowe Antoniego Wodzickiego), rkp. 14230 (Familienschlüsse betreffend die Fürst Sulkowskische Ordination), rkp. 14445 (Acta Stablewsciana) T. II s. 1023, 1033–4; B. UAM: rkp. 414 (akta dot. sprawy sukcesji rydzyńskiej w r. 1909); Woj. i Miejska B. Publ. w Bydgoszczy: rkp. 233 (akta sprawy o Rydzynę – rkp. nieoprac.), T. 4 poszyt 19, T. 5 poszyt 2, T. 7 poszyt 2; – Informacje Zdzisława Molińskiego z Rydzyny.

Stanisław Borowiak

 
 

Powiązane zdjęcia

   

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.