INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Henryk Kieszkowski      Henryk Kieszkowski, wizerunek na podstawie ilustracji prasowej z 1892 r.
Biogram został opublikowany w latach 1966-1967 w XII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.

  

 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Kieszkowski Henryk (1821–1905), współzałożyciel i dyrektor Tow. Wzajemnych Ubezpieczeń, radny m. Krakowa, poseł na sejm. Ur. 10 V w Hruszatycach w ziemi przemyskiej, syn Stanisława, właściciela dóbr, członka Stanów Galicyjskich, i Marianny z Sigert von Sigertstein. Początkowo kształcił się w domu, w l. 1832–3 uczęszczał do gimnazjum w Samborze, następnie w Buczaczu, skąd w r. 1835 przeniósł się do Przemyśla. W l. 1840–4 studiował na politechnice w Wiedniu. W r. 1844, po skończeniu studiów, wrócił do kraju i gospodarował w dzierżawionych majątkach ziemskich (Dąbrówka, potem Bażanówka). Po śmierci ojca przypadł mu w udziale majątek Tarnawa Wyżna w pow. turczańskim, w którym osiadł dopiero w r. 1856. W r. 1845 ożenił się z Zofią Leszczyńską (ok. 1828–1917), córką Jana, właściciela dóbr Turzepole w Sanockiem. Dn. 15 VII 1848 r. został przewodniczącym komisji organizacyjnej Gwardii Narodowej obwodu sanockiego, a od 18 VIII 1848 r. był członkiem Rady Narodowej ziemi sanockiej. Z powodu niepowodzeń w gospodarce przeniósł się w r. 1858 do Krakowa.

K. zainteresował się wówczas jako członek od r. 1858 Tow. Gospodarczo-Rolniczego Krakowskiego sprawami gospodarczymi oraz pracą instytucji ubezpieczeniowych jako likwidator w l. 1859–60 prywatnego Pierwszego Austriackiego Tow. Ubezpieczeń w Wiedniu. W grudniu 1859 r. został korespondentem Izby Handlowo-Przemysłowej w Krakowie. W tym okresie włączył się również w kampanię prowadzoną przez F. Trzecieskiego o utworzenie polskiego towarzystwa ubezpieczeniowego. Dn. 1 III 1860 r., powołany został K. do komisji dla przerobienia statutu, w której pracował obok A. Potockiego, H. Wodzickiego i F. Paszkowskiego. Z inicjatywy K-ego odrzucono w komisji punkt zabraniający przyjmowania ubezpieczeń od włościan i miast. Po uzyskaniu koncesji na założenie towarzystwa w Krakowie, 20 XI 1860 r. K. został wybrany dyrektorem-referentem.

K. zaprowadził w towarzystwie sprawną administrację, a umiejętną propagandą przy pomocy broszur i pism wkrótce zyskał zaufanie społeczeństwa i osiągnął sumę 6 mil. złr. ubezpieczeń, od której zależało pełne ulegalizowanie instytucji. Działalność K-ego natrafiała na poważne trudności, gdyż bogate towarzystwa austriackie usiłowały utrącić towarzystwo krakowskie. Ponadto w r. 1863 władze zaatakowały Tow. Wzajemnych Ubezpieczeń, podejrzewając, że finansuje powstanie, przechowuje kwity Rządu Narodowego w kasie i wpisuje je jako gotówkę.

Dokonano nawet rewizji w budynku towarzystwa w poszukiwaniu broni. W rzeczywistości K. działał na rzecz powstania, udzielał budynku towarzystwa na kwatery i magazyny powstańcze oraz współorganizował wymarsze oddziałów do Królestwa. W l. 1865–9 K. uzupełnił istniejące działy towarzystwa ubezpieczeniem od gradobicia, życiowym i od wypadków, a w r. 1871 nawiązał stosunki z towarzystwami ubezpieczeniowymi w Królestwie Polskim, a następnie w Moskwie i na Śląsku.

Poza towarzystwem działał K. w organizowaniu instytucji gospodarczych w Galicji. W r. 1866 utworzył w Krakowie Kasę Oszczędności, którą w r. 1873 przejęło miasto, a K. został wówczas członkiem Wielkiego Wydziału Kasy. Zwracał również uwagę na sprawy kredytu dla drobnych posiadaczy: chłopów i rzemieślników, wyzyskiwanych i rujnowanych przez lichwiarzy. W r. 1870 K. założył pierwszą kasę zaliczkową dla powiatów krakowskiego i chrzanowskiego, a następnie przystąpił do organizacji kółek rolniczych w Galicji. Z inicjatywy K-ego powstało w Wiedniu Tow. dla Wzajemnego Rozdziału Szkód łączące 9 towarzystw ubezpieczeniowych opartych na wzajemności. Równocześnie zainicjował K. organizowanie w miastach ochotniczych straży pożarnych, zapewniając subwencję towarzystwa na zakup sprzętu. W r. 1864 dopomógł do utworzenia ochotniczej straży pożarnej w Krakowie.

K. interesował się również położeniem wielkiej własności i sprawą przechodzenia jej w obce ręce. W pracy pt. Kilka słów o obecnej sytuacji właścicieli dóbr ziemskich (Kr. 1880) proponował utworzenie stowarzyszenia ziemian, którego celem byłoby porządkowanie własności dóbr ziemskich obciążonych długami przez dostarczanie im kredytu, a w razie potrzeby parcelowanie tych dóbr. K. był ponadto członkiem wielu instytucji i komisji: w r. 1865 wiceprezesem oddziału krakowskiego I Powszechnego Stowarzyszenia Urzędników w Wiedniu, w r. 1868 cenzorem filii Galicyjskiego Akcyjnego Banku Hipotecznego w Krakowie; w r. 1873 był przewodniczącym Wydziału Związku Kredytowego Ziemskiego Krakowskiego. W l. 1876–90 był radnym m. Krakowa, początkowo należał do sekcji ekonomicznej, a w r. 1878 przeniósł się do skarbowej. W r. 1881 wybrany został radcą m. Krakowa i prezesem Koła Radzieckiego Rady Miejskiej. Zaproszony był również w r. 1876 przez ówczesnego prezydenta M. Zyblikiewicza w imieniu Wydziału Krajowego do narad nad położeniem materialnym kraju, a w r. 1878 wybrany posłem na sejm krajowy z większych posiadłości okręgu wyborczego sanockiego. W r. 1882 wszedł w skład Rady Nadzorczej Banku Krajowego i na wniosek K-ego bank stał się niejako centralną instytucją Towarzystw Zaliczkowych.

K. interesował się również historią sztuki. Należał do komitetu restauracji ołtarza Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie w r. 1865, poważną sumę ofiarował na założenie Domu Matejki. Ponadto wydał z własnych funduszy pracę Jana Wincentego Smoniewskiego „O kościołach kolegiackich w Krakowie” (Kr. 1868) i tegoż „Wiadomości historyczno-statystyczne o kościele archiprezbiterialnym N. Panny Marii w Krakowie” (Kr. 1868). Tow. Wzajemnych Ubezpieczeń obchodziło w r. 1886 uroczysty jubileusz 25-lecia działalności i równocześnie wyraziło uznanie dla ćwierćwiekowej działalności K-ego. Urzędnicy utworzyli fundację na rzecz wdów i sierot p. n. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agentów Tow. Wzajemnych Ubezpieczeń imienia H. K-ego. Tow. Rolnicze Krakowskie mianowało K-ego członkiem honorowym, a Rada m. Krakowa i Rada m. Sanoka obywatelem honorowym tych miast.

W r. 1892 K. opracował statut emerytalny i kasy zapomogowej dla urzędników towarzystwa, a w r. 1895 wydał pracę pt. Dział ubezpieczeń na życie, jego powstanie, rozwój i ćwierćwiekowa działalność 1869–1894 (Kr. 1895). W r. 1897 wykrycie poważnej defraudacji w Tow. Wzajemnych Ubezpieczeń wykazało konieczność reformy administracji, K. jednak nie czuł się już na siłach podjęcia jej i złożył swoją rezygnację. Dla pokrycia strat spowodowanych defraudacją ofiarował swoją pensję emerytalną i oddał mieszkanie pozostawione mu dożywotnio. Na uroczystym pożegnaniu Rada Nadzorcza Towarzystwa nadała mu godność dożywotniego kuratora towarzystwa. K. wycofał się z życia publicznego, w l. 1898–1900 spisał swój pamiętnik będący przyczynkiem do historii Tow. Wzajemnych Ubezpieczeń. Zmarł 12 III 1905 r. w Krakowie. K. miał dziesięcioro dzieci, z których syn Czesław był naczelnikiem wydziału ubezpieczeń w towarzystwie, Bogusław starostą w Samborze, córka Helena poślubiła architekta Tomasza Prylińskiego.

 

Boniecki; Uruski; – Doerman A., Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie 1861–1911. Księga pamiątkowa półwiekowej działalności, Kr. 1911 (fot.); Jubileusz Tow. Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie 1861–1911, Kr. 1911; Kraków Mickiewiczowi. Praca zbiorowa pod red. D. Rederowej, Kr. 1956 s. 78; Mrazek J., Monografia Tow. Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie, Kr. 1886; tenże, Opis obchodu uroczystości jubileuszowych Tow. Wzajemnych Ubezpieczeń, Kr. 1887; Tarnowski S., H. K., „Przegl. Pol.” 1905 t. 156 s. 143–6; – Chłędowski K., Pamiętniki, Wr. 1951 I; Kalita K., Ze wspomnień krwawych walk, Lw. 1913 s. 9, 11, 24; Mieroszewscy Sobiesław i Stanisław, Wspomnienia lat ubiegłych, Wyd. H. Barycz, Kr. 1964; Stenograficzne sprawozdania sejmowe z piątej sesji czwartego periodu sejmu krajowego Królestwa Galicji i Lodomeryi wraz z W. Ks. Krakowskim w r. 1882, Lw. 1882 s. 671; – „Czas” 1887 nr 120, 121, 1905 nr 59, 62–3; „Głos Narodu” 1917 nr 69 wyd. popołudniowe; Kalendarz krakowski J. Czecha, 1877 s. 68, 1906 s. 88; „Tyg. Ilustr.” 1905 nr 13 s. 225; – Arch. m. Krakowa: Protokoły obrad Rady Miejskiej 1878 s. 571, 1881 s. 579, 1886 s. 589; B. Jag.: rkp. 6509 IV t. 49; B. Ossol.: rkp. 6793 II, 5942 I; B. PAN w Kr.: rkp. 2159 t. 8; Pamiętnik H. K-ego oraz materiały K. Rollego w zbiorach Redakcji PSB.

Irena Homola

 

 

Powyższy tekst różni się w pewnych szczegółach od biogramu opublikowanego pierwotnie w Polskim Słowniku Biograficznym. Jest to wersja zaktualizowana, uwzględniająca opublikowane w późniejszych tomach PSB poprawki i uzupełnienia.    

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.