INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Jan Jonston  

 
 
1603-09-03 - 1675-06-08
Biogram został opublikowany w latach 1964-1965 w XI tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Jonston Jan (1603–1675), lekarz, przyrodnik, polihistor. Był potomkiem szkockiego rodu Johnston of Cragaburn (Craigiburn). Ojciec jego Szymon wyemigrował pod koniec XVI w. wraz z dwoma braćmi, osiadł w Szamotułach i poślubił w r. 1601 Annę Becker. Tutaj też przyszedł na świat J. 3 IX. Po ojcu był kalwinem. W r. 1611 oddano go na naukę do szkoły braci czeskich w Ostrorogu. Po 3-letnim tam pobycie przeniósł się na studia do Schönaichianum w Bytomiu. W r. 1617 stracił matkę, a w rok później ojca. W r. 1619 został przyjęty do gimnazjum w Toruniu; wpisał się tu do matrykuły dn. 10 IV jako «Samotuliensis Polonus Scotus domo». Już w latach młodzieńczych odznaczał się niezwykłą pracowitością, pracował do trzeciej i czwartej godziny w nocy. Dn. 29 I 1623 r. immatrykulował się w Saint Andrews w Szkocji, gdzie studiował filozofię, teologię i hebrajszczyznę. Arcybiskup Spotswood przyjął go w poczet dwunastu alumnów królewskich. J. studiował w St. Mary’s College, w r. 1625 powrócił do Polski i został wychowawcą młodych Korczbok-Zawadzkich w Lesznie, gdzie pozostał do r. 1628. Tutaj napisał Enchiridion historiae naturalis, które wyszło później pod tytułem Thaumatographia naturalis. W r. 1628 brał udział jako «kandydat medycyny» w naradzie lekarskiej nad wizjonerką Krystyną Poniatowską, sławioną przez Komeniusza, z którym się zaprzyjaźnił. W czerwcu 1628 r. udał się w dłuższą podróż: przez Frankfurt n. Odrą do Lipska, Wittenbergii, po czym dotarł do Holandii, gdzie po krótkim pobycie w Groningen zapisał się 5 X 1629 r. we Franeker jako «Polonus, medicinae studiosus», a 13 II 1630 r. w Lejdzie z takim samym zapisem. W grudniu był jeszcze w Holandii, w maju 1631 r. był już w Londynie, po czym udał się do Cambridge, gdzie przekazał do druku traktat filozoficzny De constantia naturae i historyczny De quatuor monarchiis. Nie przyjął ofiarowanej mu katedry filozofii w Deventer, lecz został wychowawcą młodego Bogusława Leszczyńskiego i Władysława Dorohostajskiego, z którymi udał się w ponowną podróż za granicę: z Polski przez Niemcy dotarł do Holandii. We Franeker wpisał się tym razem jako «Scoto-Polonus, medicinae, philosophiae et artium collentissimus». W 5 miesięcy później, 30 VIII 1632 r. wpisał się w matrykuły uniwersytetu w Lejdzie, gdzie spędził dwa lata. Tutaj wydał w r. 1633 Sceleton historiae universalis civilis et ecclesiasticae. Dzieło to doczekało się mnóstwa wydań, używane było przez 60 lat w gimnazjum w Lesznie. Na podstawie rozprawy De febribus J. uzyskał w Lejdzie 15 IV 1634 r. doktorat medycyny. Nie wiadomo, kiedy zdobył doktorat filozofii. Na życzenie Rafała Leszczyńskiego młodzi podróżnicy, wśród których był i Władysław Korczbok-Zawadzki, udali się do Dordrecht i do Harderwijk celem zwiedzenia urządzeń menniczych i probierczych. Wszędzie J. robił znajomości ze znakomitymi osobistościami. W maju 1634 r. zawitał po raz trzeci do Anglii, gdzie w Cambridge przyjęty został w poczet doktorów medycyny. Wpisał się tu jako «Jonston John from Szamotuły» (w polskiej pisowni). Przez Flandrię i Brabancję dotarł do Paryża, po czym zwiedzał wybitniejsze miasta Francji i Włoch.

Dn. 15 XI 1636 r. powrócił J. do Leszna, gdzie został archiatrą Leszczyńskich i fizykiem miejskim, ponadto trudnił się praktyką lekarską. Do obowiązków jego należał dozór nad lekami. W r. 1642 wydał Ad Theriacae Andromachi… Schediasma. Utrzymywał żywą korespondencję z uczonymi całej Europy. Dn. 19 V 1637 r. ożenił się z Krystyną, córką aptekarza wschowskiego Hortensiusa, która po 5 miesiącach zmarła, po czym J. ożenił się powtórnie z Anną Rozyną, córką lekarza Mateusza Vechnera. Z czworga dzieci przeżyła tylko Anna Regina, późniejsza żona patrycjusza wrocławskiego Samuela von Schafa. J. czynny był jako pedagog w gimnazjum w Lesznie, później osiągnął godność członka Collegium Scholarcharum, które roztaczało dozór nad nauczaniem. Nie przyjął ofiarowanej mu w r. 1642 katedry medycyny we Frankfurcie n. Odrą. Napisał podręcznik medycyny, który cieszył się wiele lat powodzeniem. Była to wydana w r. 1644 Idea universae medicinae practicae. Istniało dużo wydań tego dzieła (m. in. też bezprawnych). Niektóre wydania wychodziły z obszernymi komentarzami, np. Jana Michaelisa. Wyrazem wszechstronności J-a był przekład łaciński Brerewooda „Scrutinium religionum”, dokonany w r. 1650, wydany powtórnie w r. 1659 wraz ze „Scrutinium linguarum” tegoż autora. J. był niezwykle płodnym kompilatorem. Charakter kompilacji ma jego Historia naturalis, obejmująca dwa tomy in folio, która wychodziła częściami w l. 1650–3. Przedmowa pisana jest w Lesznie w r. 1649. Dzieło to znajdowało wydawców jeszcze w XVIII w., i było tłumaczone na języki: holenderski i francuski.

Poza pracą naukową w różnych dziedzinach, J. oddawał się również sprawom publicznym. Na synodzie braci czeskich w r. 1645 wybrano J-a przedstawicielem stanu świeckiego na Colloquium charitativum w Toruniu. O tym, jak żywo zajmowały go sprawy kościołów reformowanych, świadczy obfita jego korespondencja z teologiem szwajcarskim J. H. Hottingerem. Z dokumentów polskiej gminy braci czeskich w Lesznie (istniała i gmina niemiecka) wynika, że J. brał czynny udział w życiu Jednoty, współpracując z J. Bythnerem, dla którego był autorytetem. Bythner do zbioru dokumentów Jednoty włączył wyjątki z polskich listów J-a do niego. Jego nazwisko występuje wielokrotnie w gronie Polaków ex equestri ordine, wybranych na delegatów na Colloquium «z Braci Augustiańskiej». J. znał 12 języków, wśród nich władał świetnie jęz. polskim. W r. 1653 bawił z dworem Leszczyńskiego na sejmie nadzwyczajnym w Brześciu Litewskim. W r. 1654 przez dziesięć tygodni przebywał w Warszawie w czasie obradowania sejmu. Załatwiał sprawy współwyznawców. Stwierdził zresztą, że liczba patronów Kościoła reformowanego w Polsce z dnia na dzień się zmniejsza. W Warszawie odwiedził współwyznawcę Szkota, Wilhelma Davidsona, lekarza królewskiego, któremu wśród innych przyjaciół dedykował w r. 1660 wydane przez siebie z komentarzami „Praenotiones Coacae” Hipokratesa.

Patriotyzm polski J-a przychodzi do głosu w liście do Hottingera z r. 1654, w którym pisze: «… grozi nam sroga wojna z Moskalem… Cała nadzieja dla naszych w zastępach Tatarów krymskich, którzy… czyniliby najazdy przeciwko Moskwie». Poczucie narodowe J-a najlepiej oddaje jego własne określenie «Scoto-Polonus». W okresie powstania przeciw Szwedom, kiedy w kwietniu 1656 r. wierne królowi wojska polskie podeszły pod Leszno, a mieszkańcy tego miasta, stanowiącego ośrodek życia dysydentów, stawili zbrojny opór, los rzucił J-a na Śląsk. Przy ratowaniu mienia oddał mu usługi starosta wschowski Andrzej Osowski, któremu w r. 1661 dedykował swoją Idea Hygieines ze słowami wdzięczności. J. uznawał prawa Jana Kazimierza do korony szwedzkiej, skoro Wilhelma Davidsona nazywał «Poloniae et Sueciae Majestatum archiater», i to w r. 1660, gdy już nie był mieszkańcem Polski. Wojnę szwedzką nazywał niesprawiedliwą i stawiał Szwedów na równi z rebeliantami i innymi wrogami. Choć różnowierca, nie połączył się ze Szwedami.

Jeszcze w r. 1652 nabył w księstwie legnickim posiadłość Ziebendorf, którą zwykł był nazywać Cibeniacum. Tam osiadł, ale marzył o powrocie do Polski, jak pisał w r. 1666: «Ego me isti negotio immiscere nolui, magis de Polonicis Ecclesiis sollicitus; nec diutius in Silesia substituturus quam impacata Polonia fuerit». W r. 1658 wyszła jego praca treści teologicznej De communione veteris ecclesiae, a w r. 1660 pierwsza część dzieła encyklopedycznego Polyhistor, zawierającego dzieje powszechne od początku świata aż do Karola Wielkiego, wraz z wiadomościami o zdarzeniach we wszelkich możliwych dziedzinach. W t. r. ukazała się rozprawa De festis Hebraeorum et Graecorum, a w następnym dziełku treści botaniczno-lekarskiej Notitia regni vegetabilis oraz Idea Hygieines. W r. 1662 wyszła Dendrographia. J. odmówił przyjęcia ofiarowanej mu katedry w Heidelbergu, a w r. 1663 katedry w Lipsku. Mimo słabnących sił dużo podróżował w celach zdrowotnych i publicznych. W r. 1666 wyszła jego zwięzła encyklopedia wszech nauk pt. Polymathia philologica, a w rok później Polyhistor continuatus. Wszystko, co w ciągu życia napisał z zakresu medycyny, zebrał w dziele Syntagma universae medicinae practicae, wydanym w r. 1673. Jako autor dzieł lekarskich nie był oryginalnym, nie eksperymentował, był eklektycznym kompilatorem. Z jego dzieł uczyło się w Europie kilka pokoleń. Zmarł 8 VI 1675 r. Zwłoki przeniesiono później do Leszna, pogrzeb odbył się tam 29 IX t. r. Mowę pogrzebową wygłosił Eliasz Thomae, pierwszy biograf J-a, wydano też drukiem kilka pieśni żałobnych. Niektóre dzieła J-a po jego śmierci zaginęły, przeważnie w rękopisie. Olbrzymi komentarz Teofila Boneta do Syntagma wychodził kilkakrotnie w l. 1690–4.

 

Estreicher; Giedroyć, Źródła do dziejów medycyny; Kośmiński, Słownik lekarzów; – Arnold J. K., „Roczn. Tow. Warsz. Przyj. Nauk” 1811 VII 132 nn.; Bickerich W., Ein ärztliches Gutachten über Christina Poniatowska, „Zeitschr. d. Hist. Gesellschaft f. d. Prov. Posen” 1910 XXV 177 nn.; Bilikiewicz T., J. J. żywot i działalność lekarska, W. 1931 (piśmiennictwo i dostępne wówczas źródła, 3 portrety J-a); tenże, J. J. und seine Tätigkeit als Arzt, „Sudhoffs Archiv f. Geschichte d. Medizin” 1930 XXIII/4 s. 357 nn.; Brzęk G., Historia zoologii w Polsce do r. 1918, L. 1947 I 18 nn.; Gąsiorowski, Zbiór wiad. do hist. sztuki lek.; Hryniewiecki B., J. J. – pierwszy polski dendrolog, „Roczn. Dendrol.” 1956 XI s. 1–20; tenże, Précis de l’histoire de la botanique en Pologne, Kr. 1933 s. 9–10; tenże, Zarys dziejów botaniki, W. 1949 s. 48 n.; Johnston-Rathen M., Geschichte der Familie von Johnston und Kroegeborn, Glatz 1891; Kwacsala J., Des Comenius Aufenthalt in Lissa, „Zeitschr. d. Hist. Gesellschaft f. d. Prov. Posen” 1893 VIII s. 1–32; tenże, J. A. Comenius, Berlin 1892 I; Loewe V., Dr. Johann Jonston ein Polyhistor des 17. Jahrhunderts, „Zeitschr. d. Hist. Gesellschaft f. d. Prov. Posen” 1908 XXIII s. 149 n.; Łukaszewicz J., O kościołach braci czeskich w dawnej Wielkiej Polsce, P. 1835; Myślicki I., Jonston et De Spinoza, „Chronicon Spinozanum” (Haga) 1921 I; tenże, Jonston i De Spinoza, W. 1922 (zestawienie starszego piśmiennictwa o J-ie); Rembowska H., Jan z Szamotuł Jonston przyrodnik XVII-go wieku, „Kosmos” 1925 s. 301 nn.; Schwann J. i S., Dermatologia polska w dobie odrodzenia, Cz. 2: J. J. z Szamotuł, „Arch. Hist. Med.” T. 24: 1961 s. 241 nn., 383 nn.; Wotschke Th., Johann Turnowski, „Jb. d. evang. Vereins f. Kirchengesch. d. Prov. Posen” 1911 s. 73; tenże, Das Lissauer Gymnasium am Anfange des siebzehnten Jahrhunderts, „Zeitschr. d. Hist. Gessellschaft f. d. Prov. Posen” 1906 s. 161 nn.; – Reifferscheid A., Quellen zur Geschichte des geistigen Lebens in Deutschland während des 17. Jahrhunderts, Heilbronn 1889 I (passim); Thomae E., Lampas Perenni Luca oder wolverdientes Ehren-Licht… Herrn Johanni Jonstono…, (Brieg) 1675; Urkunden und Regesten zur Geschichte der Familie Johnston und Kroegeborn, Hrsg. v. M. Johnston-Rathen, Breslau 1895; Węgierski A., Libri quatuor Slavoniae Reformatae…, Amstelodami 1679.

Tadeusz Bilikiewicz

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.