INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Zygmunt Ferdynand Szczepański h. Dołęga      Popiersie na epitafium w kościele poklasztornym Kartuzów w Kartuzach.

Zygmunt Ferdynand Szczepański h. Dołęga  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 2010-2011 w XLVII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Szczepański Zygmunt Ferdynand h. Dołęga (ok. 1598–1660), dworzanin królewski, starosta mirachowski, poseł na sejmy.

Był synem Jakuba (zob.) i Zuzanny Giengerówny (Gingerin, Genger) z Górnej Austrii (1566–1650), dwórki królowej Anny Habsburżanki.

S. uczył się w kolegium jezuitów w Brunsberdze (Braniewie), gdzie 1 XI 1608 został przyjęty do sodalicji mariańskiej (wystąpił z niej 13 V 1613). Jako student retoryki był autorem jednego z łacińskich utworów prozatorskich, napisanych przez uczniów na cześć zmarłego Marcina Władysława Wejhera, wydanych w zbiorze „Mors Martia [...] Martini Wladislai Weiheri... (Brunsbergae 1611). Dn. 4 VIII 1614 zapisał się na uniw. jezuicki w Grazu, a 26 IX 1618 na uniw. w Padwie.

Po powrocie do kraju S. uczestniczył 2 I 1619 w sejmiku w Malborku, a następnie posłował z pow. gdańskiego woj. pomorskiego na tegoroczny sejm; zapewne w tym czasie uzyskał tytuł dworzanina królewskiego. Dn. 5 II 1624 otrzymał z cesji ojca star. mirachowskie. W sierpniu 1632 gościł w Mirachowie kanclerza lit. Albrychta Radziwiłła, który określił go jako «serdecznego przyjaciela i zarazem adoptowanego przeze mnie syna». Dn. 21 I 1633 w Łobzowie, w trakcie przygotowań do pogrzebu, pełnił straż przy ciałach Zygmunta III i królowej Konstancji. Latem 1634 posłował z sejmiku grudziądzkiego (26 VI) na sejm warszawski, reprezentując pow. mirachowski woj. pomorskiego; 22 VIII t.r. wspólnie z żoną otrzymał z cesji matki klucz parchowski, wydzielony wcześniej ze star. mirachowskiego. W r. 1641 uzyskał od króla Władysława IV nadanie «na wieczność» wsi Kobusewo (woj. pomorskie); 30 VII t.r. przybył jako legat królewski na sejmik przedsejmowy w Malborku. Od r. 1641 toczył spór z cystersami w Pelplinie o granice swoich dóbr Krąg z Wałdówkiem, zakończony w r. 1648 ugodą. Przy parafii w Strzepczu ufundował 30 IV 1646 szpital dla siedmiu ubogich. W r. 1648 otrzymał ze skarbu kor. pieniądze na zaciąg stukonnej chorągwi arkebuzerów; 28 VII t.r. uczestniczył w popisie wojska pod Kaliszem, nie zdołał jednak skompletować chorągwi i przedstawił wówczas jedynie jej «regestr». Dn. 23 VI 1653 za zgodą króla Jana Kazimierza (z 16 VIII 1652) scedował klucz parchowski Stanisławowi i Magdalenie Solikowskim. Jako poseł królewski brał udział w sejmikach generalnych Prus Królewskich: 5 I 1652 w Malborku oraz 30 IV i 4 VII 1658 w Gdańsku.

S. posiadał Szczepanki, Jankowiczki, Kuligi, Szadlino (Sadlinki), Kitnowice (Kitnowo), Borówno i Dąbrówkę w woj. chełmińskim, które 13 IV 1648 odstąpił synowi Gabrielowi Ferdynadowi. Zmarł 1 III 1660, został pochowany najpewniej obok pierwszej żony Zofii, w rodowej kaplicy Szczepańskich p. wezw. Wszystkich Świętych (obecnie św. Brunona) przy kościele klasztornym w Kartuzach, w której ufundował marmurowe epitafium z alabastrowymi, płaskorzeźbionymi popiersiami matki, żony i własnym oraz płytę nagrobną z h. Dołęga, zamykającą wejście do krypty.

S. był żonaty trzykrotnie. Dn. 25 VI 1623 poślubił w Malborku Zofię Konstancję (ok. 1606 – 5 I 1650), córkę Sebastiana Sobieskiego (zob.) i Anny z Zebrzydowskich, dwórkę królowej Konstancji; w uczcie weselnej uczestniczyła para królewska wraz z królewiczem Władysławem. W małżeństwie tym miał S. dziewięcioro dzieci: syna Gabriela Ferdynanda, córkę Reginę, od 12 II 1650 żonę Stanisława Działyńskiego, 2.v. drugą żonę miecznika inowrocławskiego Adama Trzebuchowskiego (zm. 1661), 3.v. małżonkę kasztelanica przemęckiego Adama Rozdrażewskiego, oraz zmarłych w dzieciństwie: Jakuba, Jana, Gryzellę, Cecylię, Konstancję i dwie Anny. Śmierć Zofii Szczepańskiej uczcił Jan Karol Dachnowski wierszowaną „Pamiątką śmierci [...] Zofii Konstancyi z Sobieszyna...” (Gd. 1650). W drugim małżeństwie z Justyną (zm. 1653), córką Krzysztofa Czapskiego, miał S. córkę Teresę Jadwigę (zm. 10 I 1680), żonę Jana Czarlińskiego. Po raz trzeci ożenił się z Magdaleną (zm. 21 III 1678), córką Jana Konarskiego; brak informacji o potomstwie z tego małżeństwa.

Syn S-ego z pierwszego małżeństwa Gabriel Ferdynand (zm. 22 III 1690) był dworzaninem królewskim, a od 3 I 1645 star. grudziądzkim z cesji babki Zuzanny; starostwo to (mimo włączenia do oprawy królowej Ludwiki Marii) trzymał prawdopodobnie do upływu kontraktu w r. 1655. Dn. 20 VIII 1645 wpisał się na uniw. w Padwie i być może studiował również w Rzymie, gdzie został uwięziony za zabójstwo ochmistrza (majordoma). Posłował z woj. chełmińskiego na sejm 1646 r. (obrany posłem na sejmiku w Grudziądzu 5 X t.r.) oraz na sejm koronacyjny Jana Kazimierza w r. 1649 (z sejmiku w Grudziądzu 14 XII 1648). W r. 1648 doprowadził do intromisji jezuitów grudziądzkich w dobra miejskie (plac w pobliżu szpitala i dwa domy), uzyskane przez nich przywilejem króla Władysława IV z 19 V 1646. W r. 1650 nie uznał ugody w sporze z cystersami, zawartej dwa lata wcześniej przez ojca. Dn. 26 VIII 1651 podpisał z gen. gwardii królewskiej Bogusławem Radziwiłłem umowę o wystawienie kompanii rajtarskiej, a sejmik radziejowski w l. 1667–71 wspominał o zaciągnięciu przez niego własnym kosztem chorągwi, uczestniczących w bitwach pod Piławcami (1648) i Beresteczkiem (1651). Żonaty był dwukrotnie; od 26 X 1649 z Teresą (zm. między 10 I a końcem lutego 1691), córką kaszt. elbląskiego Jakuba Oktawiana Konopackiego, siostrą Stanisława Aleksandra Konopackiego (zob.), a jeszcze w trakcie tego małżeństwa poślubił 22 II 1662 w Wiedniu Annę Barbarę Scharpffenberg, co spowodowało proces z Konopackimi o bigamię. W r. 1669 nastąpił rozwód z pierwszą żoną (poślubiła ona później Stanisława Kostkę Branickiego). Wiadomo, że Gabriel Ferdynand miał z nieznaną z nazwiska Katarzyną nieślubnego syna Gabriela Dominika.

 

Popiersie na epitafium w kościele poklasztornym Kartuzów w Kartuzach; – Czaplewski, Senatorowie Prus Król.; Dachnowski, Herbarz; Estreicher, XV 12–13 (dot. Zofii z Sobieskich); Niesiecki; Żychliński, XV; – Ćwiek Z., Z dziejów wsi koronnej XVII wieku, W. 1966 s. 91; Dzięgielewski J., Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, W. 1992 s. 179; Eichendorff J., Die Wiederherstellung des Schlosses der deutschen Ordensritter zu Marienburg, Berlin 1844 s. 51–2; Kaczorowski W., Koronacja Władysława IV w roku 1633, Opole 1992 s. 78; Kowalski K. M., Dawne inskrypcje pomorskie, Gd. 2001 s. 79–83; Kubala L., Wojny duńskie i pokój oliwski 1657–1660, Lw. 1922; Nowosad W., Archiwa szlachty Prus Królewskich, Tor. 2005; Ochmann S., Sejm koronacyjny Jana Kazimierza w 1649 r., Wr. 1985; Paradowski P., W obliczu „nagłych potrzeb” Rzeczypospolitej. Sejmy ekstraordynaryjne za panowania Władysława IV Wazy, Tor. 2005 s. 257; Raepke K., Kościół dawnej Kartuzji Kaszubskiej w Kartuzach, Wejherowo 1992 s. 64–5, 87; Szymański S., Pierwsi studenci z ziem polskich w Grazu, „Przegl. Hist.-Oświat.” R. 22: 1979 s. 511; Szymczak B., Polsko-szwedzkie rokowania pokojowe w Lubece w opinii sejmików koronnych, w: Między Zachodem a Wschodem. Studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej, Tor. 2002 s. 89; Trillerówna E., Mauzoleum rodziny Szczepańskich w Kartuzach, „Mies. Herald.” R. 17: 1938 s. 145–50; Trypućko J., Polonica vetera Uppsaliensia, Uppsala 1958 nr 1757; – Arch. nacji pol. w Uniw. Padewskim (dot. również syna); Diecezja chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928; Hoppe I., Geschichte des ersten schwedisch-polnischen Krieges in Preussen, Hrsg. M. Toeppen, Leipzig 1887 s. 47; Inwentarz aktów sejmikowych Prus Królewskich (1600–1764), Wyd. K. Górski, Tor. 1950; Lengnich, Gesch. d. preuss. Lande, VI, VIII; Die Matrikeln der Universität Graz 1586–1630, Bearb. J. Andritsch, Graz 1977 I; Opis królewszczyzn w województwach chełmińskim, pomorskim i malborskim w roku 1664, Wyd. J. Paczkowski, Tor. 1938; Radziwiłł, Pamiętnik, I; Radziwiłł B., Autobiografia, Oprac. T. Wasilewski, W. 1979; Regestr poboru podwójnego [...] 1648 roku, Wyd. W. Kętrzyński, „Roczn. Tow. Przyjaciół Nauk Pozn.” R. 6: 1871 s. 171, 193; Starostwa i dzierżawy w województwie pomorskim, Wyd. J. Jarmutowski, „Bibl. Warsz.” 1886 t. 4 s. 385; Teki Dworzaczka CD–ROM, Kórnik–P. 1997; Uczniowie – sodalisi gimnazjum jezuitów w Brunsberdze (Braniewie) 1579–1623, Oprac. M. Inglot, L. Grzebień, Kr. 1998; – AP w Tor.: Arch. Szczanieckich z Nawry, sygn. 156 s. 29, sygn. 157 s. 153–6; Arch. Diec. w Pelplinie: Monastica Kartuzy K 3 k. 1–1v (testament S-ego), Kartuzy 10 (Documenta Varia) s. 134–5; B. Czart.: rkp. 976 s. 154, rkp. 977 s. 149–61, 419–28, 437–47; B. Gdań. PAN: rkp. 1311 (G. Schwengel, Apparatus ad annales Cartusiae Paradisi B.M.V., t. 4) s. 186–7, rkp. 1312 s. 13.

Bibliogr. dot. Gabriela Ferdynanda Szczepańskiego: Achremczyk S., Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660–1703, Olsztyn 1991; Ciara S., Senatorowie i dygnitarze koronni w drugiej połowie XVII wieku, Wr. 1990; Dzieje ziemi kujawskiej oraz akta historyczne do nich służące, Wyd. A. Pawiński, W. 1888 II; Froelich X., Geschichte des Graudenzer Kreises, Graudenz 1872 II 44–7; Frydrychowicz R., Geschichte der Cistercienserabtei Pelplin und ihre Bau- und Kunstdenkmäler, Düsseldorf 1905 s. 145, 250; Das Totenbuch des Prämonstratenserinnen-Klosters Zuckau bei Danzig, Hrsg. M. Perlbach, Danzig 1906 s. 18; – AGAD: Arch. Radziwiłłów, Dz. II nr 1256; B. Czart.: rkp. 976 s. 498; B. Wyższego Sem. Duchownego w Pelplinie: rkp. 422/623 (Chronica monasterii Pelplinensi II) s. 51, 101–3, 109–11, 144–5.

Agnieszka Biedrzycka i Jacek Kowalkowski

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.