INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Józef Jan Mniszech      Frag. portretu Józefa Mniszcha z XVIII w. A. Rajeckiej. Źródło: invaluable.com.
Biogram został opublikowany w 1976 r. w XXI tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Mniszech Józef Jan Tadeusz h. własnego (zm. 1797), chorąży w. kor., później ochmistrz w. królestw Galicji i Lodomerii, popularyzator wiedzy przyrodniczej. Był synem Jana Karola (zob.) i Katarzyny z Zamoyskich Mniszchowej (zob.), bratem Michała Jerzego (zob.). M. posiadał dobra w Małopolsce, głównie wschodniej: Ulanów, Bieliny, Chyrów, Mikulińce, Laszki Murowane, Szuminę, Przędzel, Sanoczek, Stróże Wielkie i Małe, Dąbrówkę Ruską, Dąbrowicę i in., oraz wójtostwo w Sanoku. Podobnie jak jego bracia, M. zawdzięczał staranne wykształcenie matce. Edukacją Mniszchów kierował zaprzyjaźniony z ich domem Feliks Łoyko, ekonomista, historyk i polityk. M. wraz z braćmi kształcił się w pijarskim Collegium Nobilium w Warszawie. Zanotował wówczas wykłady ks. Antoniego Wiśniewskiego „Elementa philosophiae” z r. 1757 i innych nauczycieli pijarskich, zachowane do dziś. W r. 1758 M. wraz z bratem Michałem brał udział w „Rozmowie filozoficznej o boskich prócz jestności przymiotach przeciw niegodziwie sobie przywłaszczającym nazwisko deistów…”, będącej publicznym czytaniem wypracowań, które wyrażały ducha panującego w Kolegium. Włączona została do t. I wyd. w r. 1760 zbioru A. Wiśniewskiego „Rozmowy w ciekawych … materyach w Kollegium Nobilium … miane”.

W tym czasie M. posiadał już starostwo sanockie, a potem uzyskał również starostwo szczurowickie. W r. 1759 po śmierci ojca we wrześniu został po nim generałem-szefem regimentu konnego im. królowej, otrzymał też wtedy rotmistrzostwo chorągwi pancernej wojsk koronnych. Celem uzupełnienia wykształcenia synów Katarzyna Mniszchowa za radą szwajcarskiego uczonego Emeryka Vattela, z którym była zaprzyjaźniona, wysłała ich do Szwajcarii, do Berna – w r. 1762 Michała, a w sierpniu 1763 Józefa. Ich edukacją zajął się tam pastor Elie Bertrand, znany przyrodnik. M. zaintersował się problematyką rolniczą, zapewne z inspiracji Bertranda, który wprowadził go 26 XI 1763 do grona honorowych członków zagranicznych Tow. Ekonomicznego (Société Oeconomique de Berne), założonego w r. 1760. Nie miało ono charakteru ściśle naukowego; dążąc głównie do podniesienia stanu rolnictwa, popularyzowało wiedzę z tej dziedziny i prowadziło wymianę doświadczeń. Towarzystwo to chętnie przyjmowało Polaków oraz innych cudzoziemców. Obaj bracia Mniszchowie – choć w większym stopniu Michał – przyczynili się do rozszerzenia działalności Towarzystwa w zakresie fundowania nagród za nadsyłane rozprawy konkursowe. M. przygotował nadto dla Towarzystwa rozprawę z dziedziny geologii złóż: Essai sur les tourbes, która została opublikowana w wydawnictwie seryjnym „Memoires et observations recueillies par la Société Oeconomique de Berne” (t. 1 z r. 1765) oraz wydana osobno przez autora w Yverdon w t. r. W części teoretycznej tego opracowania M. wymieniał kraje i miejscowości (zwłaszcza w Szwajcarii), gdzie występują torfowiska, oraz omawiał poglądy na ich powstawanie, a także elementy składowe torfu. W części praktycznej autor przedstawił uwagi o eksploatacji torfowisk i użytkowaniu torfu. Całość stanowiła sumienną kompilację wiedzy z połowy XVIII w. o przedstawionym przedmiocie. Praca M-cha została przełożona na język polski przez Franciszka Bohomolca i wydana w Warszawie w r. 1771 pod nieco zmienionym tytułem: Uwagi z doświadczenia czyli opisanie dokładne torfu. Tłumacz zadedykował w przedmowie dziełko Jackowi Małachowskiemu, referendarzowi kor., jako inicjatorowi przekładu. Bohomolec, pomijając część aparatu krytyczno-naukowego oryginału, uzupełnił tłumaczenie swe pewnymi informacjami o występowaniu i użytkowaniu torfu w Polsce.

Pobytem młodych Mniszchów w Szwajcarii interesował się Stanisław August, który 3 X 1764 powierzył Józefowi misję złożenia Radzie Federacji Helweckiej listów zawiadamiających o jego wstąpieniu na tron, czego M. dokonał w Zurychu i uzyskał przychylną odpowiedź 21 XI t. r. Obaj bracia zabiegali o nawiązanie bliższych stosunków z wybitnymi ludźmi epoki, przebywającymi ówcześnie w Szwajcarii: Voltaire’m, J. J. Rousseau, J. G. Zimmermannem i innymi, usiłując ich pozyskać dla spraw polskich, a nawet sprowadzić do Rzeczypospolitej. M. podejmował w tej sprawie konkretne rozmowy z Zimmermannem (współdziałając z Augustem Czartoryskim) oraz na zlecenie Stanisława Augusta i swej matki – z własnym opiekunem naukowym E. Bertrandem. Jedynie ten ostatni przybył na krótko do Polski. W Bernie M. pozostawał do r. 1765. Następnie w r. 1766, wraz z bratem Michałem, wyruszył w podróż po Europie Zachodniej, zwiedzając Włochy, Francję, Niemcy i Anglię. Podczas pobytu w Paryżu od grudnia 1766 do lutego 1767 obaj bracia, jako protegowani Stanisława Augusta, odwiedzali często salon pani Geoffrin, w którym zbierali się słynni literaci i uczeni.

Po powrocie do kraju M. nie rozwijał nadal swych zainteresowań przyrodniczych, ani nie odegrał takiej roli politycznej, jak brat Michał. Popierał króla w jego staraniach o uprzemysłowienie kraju i wraz z Andrzejem Zamoyskim, kanclerzem w. kor., i Antonim Tyzenhauzem, podskarbim nadwornym lit., należał do grona osób, które dały kapitał i podpisały 11 IV 1766 ustawę, powołującą «Kompanię Manufaktur Wełnianych». Przedsiębiorstwo to działało jednak tylko kilka lat. W konfederacji barskiej M. nie brał udziału, ani też sam otwarcie przeciw niej nie występował. Jedynie dwóch oficerów i kilkudziesięciu żołnierzy z jego regimentu w marcu 1768 uderzyło ochotniczo na oddział konfederatów na Podolu, gdy odmówili tego oficerowie Tadeusza Dzieduszyckiego, regimentarza partii podolskiej. Wydarzenia konfederacji odbiły się jednak pośrednio na losach starosty sanockiego. W r. 1769 w czasie spotkania w Zborowie słowackim przywódców konfederacji doszło do małżeństwa M-cha z Marianną Ossolińską, córką Józefa, woj. wołyńskiego. Ślubu udzielił bp Adam Krasiński 24 IX t. r. w Budzimierzu. Przyczyniły się do tego głównie zabiegi wojewodziny wołyńskiej, Teresy ze Stadnickich, o większe zbliżenie Ossolińskich z Mniszchami z Dukli, Amelią i Jerzym Augustem. Jednak z tego punktu widzenia związek ów okazał się nieużyteczny, gdyż M. był synem Katarzyny, skłóconej z Amelią Mniszchową, i należał do grona osób bliskich Stanisławowi Augustowi. Żona wniosła staroście sanockiemu w posagu dobra Lisko nad Sanem. Podczas sejmu delegacyjnego M. został mianowany 11 IV 1775 konsyliarzem ze stanu rycerskiego do ustanowionej wtedy Rady Nieustającej. Funkcję tę pełnił tylko w ciągu jednej kadencji do r. 1776. W r. 1777 król nadał mu Order Św. Stanisława, a w r. 1780 – Order Orła Białego. Dn. 3 VIII t. r. otrzymał urząd chorążego w. kor., który piastował do r. 1784. Gdy w lutym t. r. zrezygnował z chorąstwa, zostało ono oddane jego bratu Stanisławowi Jerzemu. W l. n. M. nie brał aktywnego udziału w życiu publicznym Rzeczypospolitej, nadal jednak uchodził za stronnika króla. W l. 1790–2 H. Kołłątaj i jego współpracownicy oczekiwali m. in. od M-cha poparcia sprawy przyjęcia przez szlachtę wołyńską uchwał Sejmu Czteroletniego z Konstytucją 3 maja na czele.

Po pierwszym rozbiorze kraju większość dóbr M-cha znalazła się w zaborze austriackim. Przebywał on wówczas głównie na terenie Galicji, gdzie wkrótce zaczął uzyskiwać tamtejsze urzędy i godności. Dn. 22 IV 1783 otrzymał tytuł hrabiego galicyjskiego, a 4 VIII t. r. hrabiego cesarstwa. Następnie 29 XI 1784 objął stanowisko ochmistrza w. królestw Galicji i Lodomerii, a w r. 1788 został powołany na deputata do Stanów Galicyjskich z grona magnaterii i funkcję tę pełnił do końca życia. M. interesował się żywo polityką wewnętrzną Austrii i sytuacją międzynarodową, utrzymując w Wiedniu płatnych korespondentów, przysyłających w listach odpowiednie nowiny – w l. 1791–4 takim korespondentem był J. F. Jekel. M. zmarł w Bielinach nad Sanem 4 IX 1797.

Jego małżeństwo z Marianną z Ossolińskich (zm. 1803 we Lwowie) nie było udane, doszło do separacji i sporów o władzę i opiekę nad dziećmi. Mieli syna Stanisława, sokolnika Galicji i Lodomerii, c. k. szambelana austriackiego, oraz córkę Julię Teresę, żonę Ksawerego Krasickiego (zob.).

 

Estreicher; Nowy Korbut, IV–VI; Haller A., Bibliotheca Botanica, Tiguri 1772 II 549, 550, 561; Borkowski, Almanach; Dworzaczek, tabl. 137; Niesiecki; Uruski; Żychliński, X; Łoza, Kawalerowie; – Bartoszewicz J., Michał Jerzy Mniszech, „Bibl. Warsz.” 1852 t. 4; Chodźkiewicz W., Voyage du comte Michel-Georges Mniszech en Suisse 1762–1767, „Bulletin Littéraire et Scientifique de l’Association des Anciens Élèves de l’École Polonaise” (Paris) 1884 nr 21 s. 1–13; Hryniewiecki B., Pierwsza praca polska o torfie, Sprawozdania z posiedzeń Wydz. IV Tow. Nauk. Warsz., W. 1947 nr 39–40; Konopczyński W., Kiedy nami rządziły kobiety, Londyn 1960 s. 90; tenże, Konfederacja barska, W. 1936 I; tenże, Les rapports intellectuels polono-suisses au XVIII s., w: Pologne–Suisse, Recueil d’études historiques, W. 1938; Korzon, Wewnętrzne dzieje, II; Łojek J., Dzieje pięknej Bitynki, W. 1972; Łoza, Historia Orderu Orła Białego; Nanke C., Szlachta wołyńska wobec Konstytucji 3 maja, Lw. 1907; Rostworowski E., La Suisse et la Pologne en XVIII siècle, w: Échanges entre la Pologne et la Suisse du XIV au XIX siècle, Genève 1964; Smoleński W., Ostatni rok sejmu wielkiego, Kr. 1896; tenże, Przewrót umysłowy w Polsce XVIII w., W. 1949; Tomkowicz S., Z wieku Stanisława Augusta, Kraków 1882 I s. 47–54; Wójcik Z., Aleksander Sapieha i warszawskie środowisko przyrodnicze, W. 1970, Prace Muz. Ziemi, nr 15; tenże, Wpływ Komisji Edukacji Narodowej na rozwój geologii w Polsce w drugiej połowie XVIII w., tamże, W. 1975 nr 23 cz. 2; – Correspondance inédite du roi Stanislas-Auguste Poniatowski et de Madame Geoffrin, Ed. Ch. Moüy, Paris 1875 s. 256, 264, 272; Lubomirski S., Pod władzą ks. Repnina, W. 1971; Mémoires et observations recueillies par la Société Oeconomique de Berne, 1764–5; Vol. leg., VII 167, 201, VIII 87; – „Gaz. Warsz.” 1784 nr 11; „Kur. Pol.” 1759 nr 39; – AGAD: Arch. Roskie XIV nr 21, 22 (listy M-cha do J. K. Branickiego z l. 1759–1771); B. Czart.: rkp. nr 672, 673, 1688; B. Narod.: rkp. nr 6908, 6981/1–2; B. Ossol.: rkp. nr 5449, 5486, 5642, 5645–5647, 5651 (dotąd głównie notatki M-cha z wykładów w Collegium Nobilium), 8041–8044, 11628, 12997, 14169 (korespondencja M-cha z l. 1766–94 otrzymywana przez M-cha i niektóre jego listy – głównie bruliony).

Hanna Dymnicka-Wołoszyńska i Ryszard W. Wołoszyński

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.