INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Konstanty (Wincenty Konstanty) Kalinowski     

Konstanty (Wincenty Konstanty) Kalinowski  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 1964-1965 w XI tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Kalinowski Wincenty Konstanty, pseud. Chamowicz, Jasko haspadar spad Wilni, Wasyl Switka (1838–1864), działacz rewolucyjny w powstaniu styczniowym na Litwie i Białorusi. Ur. 21 I w Mostowlanach w pow. wołkowyskim gub. grodzieńskiej, był synem Szymona i Weroniki z Rybińskich. Ojciec K-ego dorobił się, założywszy niewielką manufakturę tkacką, którą pomieścił w nabytym przez siebie (1850) folwarku Jakuszówka. K. był jednym z 17 rodzeństwa i przebijał się w życiu o własnych siłach. W l. 1850–5 uczęszczał K. do słynnej niegdyś szkoły w Świsłoczy, a po jej ukończeniu wyjechał na uniwersytet do Moskwy, gdzie studiował jego brat Wiktor; po pół roku przenieśli się obaj bracia do Petersburga, gdzie K. rozpoczął studia na Wydziale Prawa i otrzymał stypendium. W Petersburgu należał do przywódców studenckiego «Ogółu» polskiego i nawiązał też kontakt z polskimi i rosyjskimi kołami rewolucyjnymi, zwłaszcza z kołem Z. Sierakowskiego i J. Dąbrowskiego. Okres pobytu w Petersburgu był dla K-ego szkołą jego późniejszych poglądów rewolucyjnych. W początku 1861 r. jako kandydat nauk prawnych złożył w Wilnie podanie o przyjęcie na służbę rządową, ale nie został przyjęty. Wraz z W. Wróblewskim zawiązał wówczas w Grodzieńszczyźnie tajną organizację rewolucyjną, stawiając sobie jako główny cel przygotowanie chłopów do masowego ludowego powstania. Przebrany za kupca wędrownego lub nawet włóczęgę, przemierzał wspólnie z F. Różańskim Grodzieńszczyznę, wyjaśniając chłopom oszukańczą tendencję carskiego ukazu uwłaszczeniowego, zapowiadając bliskie zdobycie ziemi i wolności poprzez obalenie caratu. W celach propagandowych K. rozpoczął wydawanie tajnego czasopisma w jęz. białoruskim pt. „Mužyckaja Prauda”. Pierwszy numer (druk. łacińską czcionką, prawdopodobnie w Grodnie) ukazał się w początkach lipca 1862 r., ostatni numer (7) wyszedł już po wybuchu powstania. Pismo to, redagowane z udziałem W. Wróblewskiego, podpisywano zbiorowym pseudonimem Jasko haspadar spad Wilni. „Mużyckaja Prauda” rozchodziła się szeroko po całym obszarze Białorusi, a w kolportażu jej uczestniczyło wielu chłopów. Mobilizowała ona chłopów białoruskich do walki z caratem, ukazując w nim głównego winowajcę uciskającej chłopów pańszczyzny, podatków, służby rekruckiej i prześladowania wyznaniowego. Wzywała zarazem chłopów do sprzymierzania się z ruchem rewolucyjnym polskim i w związku z tym popularyzowała program społeczny Centralnego Komitetu Narodowego.

W połowie lata 1862 r. K. zakończył prace organizacyjne w woj. grodzieńskim i przeniósł się do Wilna, w związku, być może, z planami J. Dąbrowskiego rychłego wywołania powstania. Dn. 30 VII obecny był w Kiejdanach na ślubie Z. Sierakowskiego. W Wilnie K. wszedł to tzw. Komitetu Ruchu, wkrótce zaś, po wyjeździe L. Zwierzdowskiego, K. zajął w tym komitecie czołowe stanowisko. Zagrożony aresztowaniem, przeszedł w tym czasie do nielegalnej działalności. Jako przywódca «czerwonych» na Litwie wszedł w zatarg z warszawskim Komitetem Centralnym i jego komisarzem w Wilnie, N. du Lauransem. Uznając potrzebę wspólnego działania, bronił przecież niezawisłości Litwy od Warszawy ze względów zarówno zasadniczych, jak i taktycznych. Rokowania prowadzone w tej sprawie z O. Awejdem przez wysłanników K-ego do Warszawy: E. Weryhę i B. Dłuskiego (listopad 1862 – styczeń 1863) nie zostały sfinalizowane. W tym czasie K. jeździł do Petersburga, być może dla nawiązania kontaktu z Komitetem Ziemli i Woli. Jako organ Komitetu Prowincjonalnego Litwy założył pismo tajne: „Chorągiew Swobody” (nr 1 z 1 I 1863).

Z chwilą wybuchu powstania w Królestwie poparł je bez zastrzeżeń, ogłaszając 1 II uwłaszczenie chłopów na zasadach przyjętych przez Rząd Tymczasowy. W jednej z instrukcji wzywał dowódców powstańczych, aby karali śmiercią, z wyroku sądu wojennego, właścicieli ziemskich szczególnie okrutnie uciskających chłopów. Tymczasem «biali» przeszli na stronę ruchu; w marcu Rząd Tymczasowy oddal władzę na Litwie w ręce Wydziału o składzie czysto ziemiańskim, pod przewodnictwem J. Gieysztora. K. ostro zaprotestował przeciw temu zwycięstwu kontrrewolucji; mimo to podporządkował się Wydziałowi. Objął początkowo funkcje pomocnika naczelnika miasta Wilna (przy A. Oskierce), a następnie przyjął nominację na komisarza w woj. grodzieńskim. Być może, iż misja ta była najwygodniejszą formą pozbycia się z Wilna niebezpiecznego człowieka.

Jako komisarz K. rozbudował organizację grodzieńską, nastawiając ją przede wszystkim na współpracę z dowództwem wojskowym, tj. pomoc w werbunku i zaopatrywaniu oddziałów. Przebywał dużo w terenie, odwiedzając obozy partyzanckie; jego wysiłkom przypisać należy liczny udział chłopów białoruskich w walce zbrojnej. W końcu maja zaczęły się aresztowania członków Wydziału. K. przybył wówczas do Wilna, wezwany, jak się zdaje, przez du Lauransa, który chciał posłużyć się nim przeciw stygnącym już w zapale «bialym» przywódcom. Wykorzystując konflikt między du Lauransem a Gieysztorem, K. umacniał swoje stanowisko w Wydziale, zrazu jako sekretarz, a następnie kierownik wydziału spraw wewnętrznych. Z jego inicjatywy ukazała się w języku białoruskim (być może już w czerwcu) odezwa do chłopów, zwalczająca antypowstańczą propagandę M. Murawiewa. Z pomocą najbliższego sobie W. Małachowskiego K. w końcu lipca odsunął od władzy Gieysztora, przekształcając Wydział na Komitet Litewski, formalnie tylko zależny od Warszawy. Przysłany do Wilna Awejde musiał pogodzić się z tym stanem rzeczy wobec całkowitego odstąpienia «białych» od powstania. K. otrzymał nominację na komisarza pełnomocnego Rządu Narodowego na Litwę.

Odtąd w ciągu pół roku K. stał na czele powstania litewskiego, które jednak obumierało już pod ciosami Murawiewa. Musiał też K. zgodzić się na wydanie rozkazu rozpuszczenia oddziałów na okres zimy 1863/4 r., licząc się jednak z możliwością pozostawienia kadr, które z wiosną rozwinęłyby się w armię narodową uzupełnioną pospolitym ruszeniem. Musiał również wydać okólnik zezwalający na podpisywanie adresów wiernopoddańczych, chcąc w ten sposób złagodzić terror murawiewowski w stosunku do bezbronnych; potępił jednak list biskupa żmudzkiego M. Wołonczewskiego, wzywający ludność do zaprzestania walki. Zmieniając często miejsce zamieszkania, kontaktując się tylko z pewnymi osobami, zdołał K. przetrwać do początków lutego 1864 r., kiedy to nastąpiła ostateczna katastrofa. Zdradzony przez W. Parfianowicza został K. aresztowany w nocy z 9 na 10 II w gmachu pouniwersyteckim (gdzie mieszkał pod nazwiskiem W. Witożeńca). W pierwszym przesłuchaniu K. wyparł się jakiejkolwiek działalności, przyznając się jedynie do krótkiego pobytu w oddziale B. Wysłoucha. Skonfrontowany z pewnymi osobami przyznał się wreszcie do swego nazwiska. W dalszym śledztwie, trwającym miesiąc, nie wydał nikogo, ani też nie wyjawił całej swej bogatej działalności (np. ukrył fakt organizowania Grodzieńszczyzny podając, iż wówczas przebywał u swego ojca). W obszernym piśmie-wyznaniu z 28 II odpierał zarzut działania przeciwko Rosji, twierdząc, że walczył jedynie dla wyzwolenia z ucisku ludu wiejskiego. Sąd wojenny skazał go na śmierć przez rozstrzelanie (co Murawiew zmienił na powieszenie) «za przyjęcie stanowiska członka rewolucyjnego Komitetu Litewskiego, a potem głównego naczelnika powstania w tutejszym kraju». Dn. 22 III o godz. 1030 K. został stracony na placu Łukiskim w Wilnie. Gdy w odczytywanym mu wyroku nazwano go szlachcicem, miał wykrzyknąć: «Nie ma szlachty! Wszyscy są równi!».

K. przeszedł do tradycji jako wybitny rewolucyjny demokrata Litwy i Białorusi z okresu powstania styczniowego oraz jako pierwszy rewolucyjny przywódca ludu białoruskiego. O interpretację jego poglądów, o jego przynależność narodową do dzisiaj toczą się spory. Polak z pochodzenia, stawiał na naczelnym miejscu dobro ludu chłopskiego swoich stron rodzinnych; nie głosił zerwania z Polską, ale domagał się uszanowania odrębności narodowej tego ludu. Ideowy przeciwnik K-ego, J. Gieysztor, tak o nim pisał: …«przy gorącym patriotyzmie odznaczał się K-krańcowymi teoriami, kochał lud, w nim widział przyszłość Polski… Wytrwałości niezrównanej jak i osobistego poświęcenia, był najpiękniejszym, najczystszym przedstawicielem niezrównanego spiskowca, ten jeden człowiek wystarczał za seciny, bo umiał pracować, poświęcać się i ukrywać…».

 

Gąsiorowski J., Bibliografia druków dotyczących powstania styczniowego 1863–1865, W. 1923; Kozłowski E., Bibliografia powstania styczniowego, W. 1964; [Nowolecki A.] Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich, Kr. 1868 cz. 1 s. 70; Stupnicki H., Imionospis poległych i straconych ofiar powstania w 1863 i 1864 r., Lw. 1865; – Abramavičjus, Valerij Vrublevskij, K stoletiju geroičeskoj bor’by za našu i vašu svobodu, Moskva 1964; Beiersdorf O., K. K. Popularny szkic o K. K-m, Kr. 1955; Cvikevič I., K. K., „Polymja” 1924 nr 2; [Dąbrowski J.] Grabiec J., Rok 1863, P. 1922; Fajnhauz D., K. K., „Pergale” 1951 nr 5; Janulaitis A., Powstanie w Litwie 1863–1864, Wil. 1923; Kąkolewski K., K. K. i jego pisma w l. 1862–1864, Z dziejów współpracy rewolucyjnej Polaków i Rosjan w drugiej połowie XIX w., Wr. 1956; Kisialeu G., Sejbity večnaga, Minsk 1963; Kordowicz W., K. K. Rewolucyjna demokracja polska w powstaniu styczniowym na Litwie i Białorusi, W. 1955 (błędne dane co do pochodzenia rodziny i stanu majątkowego); Limanowski B., Historia powstania narodu polskiego 1863 i 1864 r., Wyd. 2., Lw. 1909; tenże, W. Wróblewski, Szermierze wolności, Kr. 1911; Ljaskovskij A., Litva i Belorussija v vostanii 1863 g. (Po novym archivnym materialam), Berlin 1939; Ločme’l I., Očerk bor’by belorusskago naroda protiv pol’skich panov, Moskva 1940; Luščickij I., Socijalna-palityčnyja pogljady K. K-ego, „Polymja” 1948 nr 6; Percev V., K. K, „Polymja” 1945 nr 9–10; Przyborowski, Dzieje 1863 r., II 260, III 3–8, 18, 22, 31, 32, 40, V 47, 116, 119, 120, 413; tenże, Historya dwóch lat, V 313–5; tenże, Ostatnie chwile powstania styczniowego, Kr. 1887 I 19, 332–6, II 311; Sladkevič N., Revoljucionery v Peterburgskom universitete, „Vest. Leningr. Gosud. Univ.” 1947 nr 11; Smirnov A., Gistoryki Narodnaj Pol’šči pra K. K-ga, „Polymja” 1958 nr 1; tenże, K. K., Moskva 1959 (fot.); tenże, K. K. borec i myslitel’, „Vopr. Filos.” 1951 nr 2; tenże, K. K. u paustanni 1863 goda, Minsk 1959; tenże, Mužyckaja Prauda, Vosstanie 1863 g. i russko-polskie revoljucionnye svjazi, Moskva 1960; tenże, Vosstanie 1863 goda v Litve i Belorussi, Moskva 1963; Stankevič A., Da gistoryi belorusskaga polityčnaga vyzvalenija. Z nagody 70-leccja smerti K. K-ego red. Mužyckoj Praudy (1864) i 50-Ieccja Gomonu (1884), Vil’na 1934; tenże, K. K. Mužyckaja Prauda i ideja nezaležnasci Belarussi, Vil’na 1933; tenże, Mužyckaja Prauda i Gomon, Kalos’se 1934; Szczotka S., Zaburzenia chłopskie na Białostocczyźnie (1861–1869), W. 1954; Witkowski J., Powstanie 1863 r. i rosyjski ruch rewolucyjny początku 1860 lat, Mińsk 1931; – Archivnye materiały Murav’evskago Muzeja, otnosjaščiesja k pol’skomu vosstaniju 1863–64 gg. v predelach Severo-Zapadnago Krajs. Sost. A. Milovidov, C. 1–2, Vil’na 1913–15; Awejde O., Zeznania śledcze i zapiski, Moskwa 1961; Cylov N., Dnevnik člena vilenskoj političeskoj tin I., Iz zapisok…, S. Pet. 1905; Pis’mo ad Jaska gaspadara spad Vilrti do muzykov zjafnli pol’skoj, Vil. 1863 (druk przypisywany K-emu, wyd. prawdopodobnie przez „białych” jako akt przeciwpropagandy rewolucyjnej); Pismo spod Szubienicy, Giller, Historia powstania, I 327–35 (autentyczność tych ostatnich wyznań K-ego bywa kwestionowana); Powstanie styczniowe. Rosyjsko-polskie związki rewolucyjne, Moskwa 1963 I–II; Ratć V., Svedenija o pol’skom komissii pri gr. Murav’eve 1863–64 g., Russkij Archiv, 1906 t. 3; Gieysztor J., Pamiętniki z lat 1857–1865, Wil. 1913 I–II (fot.); Kazn’ K. K-ego, Chrestomatija po istorii SSSR. Izd. 2., Moskva 1954 III 160–1; Mosolov A., Vilenskie očerki 1863–1865 (Murav’evskoe vremja), S. Pet. 1898; Nikomjateže 1863 g. v severozapadnoj Rossii, Vil’na 1867 I–II; Rok 1863 na Mińszczyźnie. (Materiały Archiwum Wydz. III b. Kancelarii Cesarskiej), Zebr. i oprac. J. Wikowski, O. Janiewicz, L. Lech, Mińsk 1930; Różański F., Z województwa grodzieńskiego. W 40 rocznicę powstania 1863 r., Lw. 1903; Sbornik rasporjażenij grafa M. N. Murav’eva po usmireniju pol’skago mjateža v Severo zapadnych gubernijach 1863–4, Sost. N. Cylov, Vil’na 1866; Zeznania śledcze o powstaniu styczniowym. Z. Janczewski, K. Majewski, O. Awejde, W. Daniłowski, Oprac. S. Kieniewicz, Wr. 1956; – „Czas” 1864 nr 73.

Red.

 
 

Powiązane zdjęcia

   

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.