INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Marian Swolkień     

Marian Swolkień  

 
 
Biogram został opublikowany w XLVI tomie Polskiego Słownika Biograficznego w latach 2009-2010.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Swolkień Marian (1883–1971), szef służb specjalnych, działacz społeczny.

Ur. 6 IX w Krakowie, był najmłodszym synem Bolesława (zob.) i Jadwigi Anieli z Epsteinów (1855–1931).

Po ukończeniu gimnazjum w Krakowie pracował S. w l. 1907–10 jako adiunkt gospodarczy w Przeworsku, w dobrach Ordynacji Przeworskiej Lubomirskich. Od r. 1910 studiował nauki przyrodniczo-społeczne i rolnictwo w Studium Rolniczym UJ. W r. 1912 uzyskał stypendium (380 koron rocznie) z fundacji Damiana Brzeskiego dla młodzieży pochodzenia szlacheckiego. Studia ukończył w r. 1914 bez dyplomu. W „Gazecie Rolniczej” (1914 nr z 4 IX) opublikował artykuł Uwagi dotyczące częściowego zastąpienia owsa otrębami w racji pokarmowej zwierząt roboczych. Przez krótki czas był zarządcą w dobrach Okocim należących do rodziny Götzów-Okocimskich, a następnie przeniósł się do Król. Pol. i pracował kolejno jako asystent Stacji Zootechnicznej w Szamocinie w gub. warszawskiej oraz pomocnik inspektora w Wydz. Hodowlanym Centralnego Tow. Rolniczego w Warszawie. Uczył też hodowli ogólnej i szczegółowej w średniej Szkole Komercyjnej (Handlowej) Edwarda Rontalera, a w okresie 15 III – 30 VI 1915 był kierownikiem biura sekcji końskiej Tow. Wyścigów Konnych. T.r. jako poddany austriacki został wywieziony do Saratowa, gdzie przebywał do końca pierwszej wojny światowej.

W r. 1918 wrócił S. do Warszawy i 22 X t.r. podjął pracę w Urzędzie Aprowizacyjnym przy MSW Rady Regencyjnej. Równocześnie działał w Polskim Zjednoczeniu Ludowym. Od 4 XII pracował w MSZ, najpierw jako sekretarz prywatny wiceministra Tytusa Filipowicza, a od 28 XII jako starszy referent; 2 I 1919 otrzymał nominację na sekretarza Wyższej Komisji Dyscyplinarnej. Od 11 II t.r. kierował Wydz. ds. Szczególnej Wagi; wraz z Janem Wygrzewalskim zajmował się w MSZ sprawami poufnymi. Z polecenia Witolda Jodki-Narkiewicza zorganizował przy MSZ tzw. ochrankę, czyli wywiad, dla śledzenia działalności organizacji prawicowych oraz misji państw koalicyjnych w Polsce. Wraz z Jodką-Narkiewiczem i Włodzimierzem Wiskowskim należał do organizatorów placówki o charakterze wywiadowczym – Warszawskiego Biura Korespondencyjnego (działało do 1 VII). W sierpniu został naczelnikiem Inspektoratu Defensywy Politycznej przy MSW, a 15 III 1921 naczelnikiem Wydz. IVD Komendy Głównej Policji Politycznej, do inwigilacji organizacji o charakterze antypaństwowym i szpiegowskim. Był utalentowanym organizatorem służb specjalnych, a z jego doświadczeń korzystały też obce służby bezpieczeństwa; w l. 1922–3 przyczynił się do organizacji policji politycznej w Finlandii i Rumunii. Po zamordowaniu w grudniu 1922 prezydenta Gabriela Narutowicza znalazł się w grupie funkcjonariuszy Policji, których obciążono odpowiedzialnością za brak właściwej ochrony; otrzymał dymisję, a jego miejsce zajął Henryk Kawecki. W wyniku reorganizacji służb w kwietniu 1923 został szefem Służby Informacyjnej jako kierownik oddz. informacyjnego w Dep. Bezpieczeństwa Publicznego MSW.

Dn. 16 VI 1924 objął S. stanowisko naczelnika powstałego w miejsce zlikwidowanej Służby Informacyjnej Wydz. V Komendy Głównej Policji Politycznej. Był jednak przeciwny częstym reorganizacjom w MSW, wywołującym chaos w dziedzinie bezpieczeństwa państwowego. Stale współpracował z Oddz. II Sztabu Generalnego WP. Dn. 27 VIII t.r. powołany został do I Komisji Kwalifikacyjnej przy MSW do wydawania opinii o kwalifikacjach urzędników Policji Państw. W l. 1924–5 odbył podróże służbowe do Hiszpanii, Francji, Turcji, Łotwy, Estonii, Włoch, Austrii i Szwajcarii, a w maju 1926 ponownie do Łotwy, Austrii, Włoch, Francji, Szwajcarii i Czechosłowacji. W czasie przewrotu majowego t.r. zachował lojalność wobec rządu Wincentego Witosa, w związku z czym 28 V został usunięty ze stanowiska i przeniesiony 9 VI «w stan nieczynny», a 10 XII w stan spoczynku (emerytura). W r. 1927 utrzymywał, że gen. Włodzimierz Zagórski został zamordowany w lokalu «Strzelca» w Warszawie, ale zagrożony odpowiedzialnością karną za «szerzenie nieprawdziwych pogłosek», wycofał się z tego twierdzenia.

W r. 1931 kupił S. w Chrzanowie Małym (pow. Błonie) w sąsiedztwie Milanówka drewniany dom, który przebudował w willę «Pomianówka». Zajmował się odtąd problemami lokalnymi, zwłaszcza elektryfikacją. W czerwcu 1932 wszedł do zarządu Powszechnego Związku Emerytów Państw., a w r. 1935 został prezesem Zarządu i dyrektorem Spółdzielni Elektryfikacyjnej «Sami sobie» w Milanówku. W l. trzydziestych był zaprzyjaźniony m.in. z Marią Dulębą i Kazimierzem Wierzyńskim, a także Janem Stanisławem Jankowskim.

W czasie okupacji niemieckiej S. nadal kierował Spółdzielnią «Sami sobie». Ukrywał ludzi zagrożonych wywiezieniem na roboty do Niemiec, a w r. 1945 Jankowskiego, któremu m.in. odradzał udział w spotkaniu z wojskowymi radzieckimi w Pruszkowie. W nowych warunkach politycznych włączył się w działalność Wiejskich Spółdzielni Spożywców. W r. 1947 został wybrany do Rady Okręgowej Okręgu Warszawskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni RP. Był zwolennikiem Stanisława Mikołajczyka i t.r. wysuwano w PSL jego kandydaturę na listy wyborcze do Sejmu.

Po przejęciu 31 XII 1948 Spółdzielni «Sami sobie» przez Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Warszawskiego pełnił w nim S. od stycznia 1949 funkcję zastępcy dyrektora ds. administracyjno-finansowych, a w l. 1951–2 był kierownikiem Oddziału Ogólnego. W r. 1952 objął kierownictwo Sekcji Zaopatrzenia Służby Inwestycyjnej w Zakładzie Sieci Elektrycznych Warszawa – Teren w Pruszkowie, ale w maju 1953 został zwolniony w wyniku reorganizacji Zakładu. Znajdował się odtąd w trudnej sytuacji materialnej, a ze względu na pokrewieństwo swoje i żony z mjr. Zygmuntem Szendzielarzem «Łupaszką» był kilkakrotnie przesłuchiwany w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego. Dopiero w r. 1956 dyrektor Ogniska Muzycznego w Grodzisku Maz. Feliks Dzierżanowski zatrudnił go do prowadzenia sekretariatu i finansów. Dn. 2 II 1958 został S. radnym Miejskiej Rady Narodowej w Milanówku; przez pewien czas był w Radzie przewodniczącym jej Komisji Finansów i Budżetu. Pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, lecz zrezygnował w r. 1960, a wkrótce potem przestał też działać we władzach samorządowych. W l. sześćdziesiątych był czynny w Lidze Ochrony Przyrody. Zmarł nagle 30 V 1971 w Milanówku, został pochowany w grobie rodzinnym na tamtejszym cmentarzu. Był odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1924) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1925), a także rumuńską Komandorią «Stella Romana» (1923) i fińskim Krzyżem Komandorskim Orderu «Białej Róży» (1924).

Zawarte w październiku 1924 małżeństwo S-a ze Stanisławą Ludwiką Rettinger (1887–1945), urzędniczką w MSW, było bezdzietne. W drugim małżeństwie (od lutego 1948) z Jadwigą ze Światopełk-Mirskich (1916–1994), wdową po poległym pod Falaise rtm. Józefie Lichtarowiczu, miał córkę Marię Stanisławę (ur. 1948), zamężną Osiecką, nauczycielkę w Milanówku.

 

Portret przez Kotowskiego w posiadaniu córki, Marii Swolkień Osieckiej w Milanówku; – Pettyn A., Milanówek. Informator. Historia, ludzie, architektura, przyroda, Milanówek 2003 s. 89; – Bernaś F., Zaginieni bez wieści, L. 1989 s. 125; Cieślikowski Z., Tajemnice śledztwa KO–1042/27. Sprawa generała Zagórskiego, W. 1979; Hausner R., Pierwsze dwudziestolecie administracji spraw wewnętrznych, W. 1938; Litwiński R., Korpus policji w II Rzeczypospolitej. Służba i życie prywatne, L. 2007; Misiuk A., Historia policji w Polsce od X wieku do współczesności, W. 2008; tenże, Policja Państwowa 1919–1939. Powstanie, organizacja, kierunki działania, W. 1996; Sibora J., Narodziny polskiej dyplomacji u progu niepodległości, W. 1998; – Godlewski J., Na przełomie epok, W. 1990; Kuszyk W., Walki klasowe na wsi polskiej 1918–1919. Materiały źródłowe, W. 1968; – „Czas” 1912 nr z 26 VI; „Express Poranny” 1922 nr z 19 XII; „Gaz. Lud.” 1918 nr 49; „Gaz. Roln.” 1918 nr 21–22; „Gaz. Warsz.” 1923 nr z 29 VI; „Ilustr. Kur. Codz.” 1932 nr 157; „Kur. Warsz.” 1918 nr 168, 1923 nr z 24 VI; „Monitor Pol.” 1921 nr 189, 1924 nr z 22 VIII; „Przegl. Wieczorny” 1924 nr z 4 XI (o ślubie S-a); „Rzeczpospolita” 1923 nr z 1 VII; „Słowo Pol.” 1923 nr z 24 VI; „Wiek Nowy” 1924 nr 6888; – Arch. UJ: sygn. SR 54, 55; CAW: sygn. 62/53 (wspomnienia żony S-a, Jadwigi); – Mater. Red. PSB: Życiorys S-a oprac. przez córkę, Marię Swolkień Osiecką; – Informacje Marii Swolkień Osieckiej z Milanówka i Janusza Zatheya z Kr.

Elżbieta Orman

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.