INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Maurycy (Mojżesz) Spokorny      Maurycy Spokorny, wizerunek na podstawie fotografii.

Maurycy (Mojżesz) Spokorny  

 
 
Biogram został opublikowany w 2002 r. w XLI tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Spokorny Maurycy (Mojżesz) (1859–1917), farmaceuta, przedsiębiorca, działacz społeczny. Ur. 1 VIII w Ostrołęce, był synem Jana (Izaaka), poborcy podatkowego, i Teofili (Estery) z Bernsteinów (Bornsteinów).

S. uczył się w gimnazjum w Łomży, następnie odbył praktykę w aptece Wilbuszewicza w Białymstoku. Od r. 1880 studiował farmację na Cesarskim Uniw. Warszawskim i uzyskał w marcu 1884 tytuł prowizora. Po studiach zamieszkał w Łodzi i dzięki pomocy teścia, L. Friedländera, współwłaściciela łódzkiej «Tkalni Wełnianej i Jedwabnej Friedländer i Tineman, dawniej Schmidt i Pfietze», odkupił w r. 1884 od Fryderyka Müllera aptekę przy ul. Piotrkowskiej. Działał też, jako prezes, w Stow. Pielęgnowania Chorych «Bikur Cholim». W r.n. wyjechał do Niemiec, gdzie pracował jako robotnik w fabryce waty i po powrocie założył wspólnie z Ottonem Tinemanem przy ul. św. Julii 29 pierwszą w Król. Pol. fabrykę materiałów opatrunkowych, której znaczną część produkcji (ok. 60 ton rocznie) eksportowano do Rosji. W r. 1887 za swą watę higroskopijną S. otrzymał dyplom uznania II st. na Wystawie Higienicznej w Warszawie, której był współorganizatorem. Z nieznanych powodów sprzedał fabrykę lekarzowi Stanisławowi Bartkowiczowi i w r. 1890 wymienił się z F. Müllerem aptekami, a wreszcie oddał własną w dzierżawę. W r. 1893 wystąpił do władz Łodzi o zezwolenie na otwarcie zakładu i pijalni wód mineralnych obok parku miejskiego. Uzyskawszy zezwolenie, przy poparciu Stow. Lekarzy m. Łodzi, którego był członkiem, budował w l.n. (do r. 1901) tzw. Inst. Wód Mineralnych.

W poł. l. dziewięćdziesiątych S. został reprezentantem na Król. Pol. Tow. Akcyjnego «Siemens-Halske» z Berlina; w imieniu tej spółki podjął w r. 1895 zabiegi o koncesję na budowę w Łodzi elektrowni miejskiej, która miała też objąć elektryfikację oświetlenia i komunikacji miejskiej. W ostrej walce z konkurencyjną grupą Juliusza Kunitzera, popieraną przez magistrat i administrację rosyjską, zdołał S. uzyskać interwencję Min. Spraw Wewnętrznych w Petersburgu na korzyść swoich wspólników i doprowadził do podpisania kontraktu między miastem a spółką «Siemens-Halske» w r. 1904 (ale bez koncesji na budowę linii tramwajowych). Tę samą propozycję skierował do władz warszawskich. Ostatecznie skoncentrował się na problemie wymiany konnej komunikacji tramwajowej na elektryczną w Warszawie. Przeniósł się tam i w imieniu firmy «Siemens-Halske» od marca 1902 kierował opracowaniem projektów technicznych i planów finansowych tego przedsięwzięcia. W styczniu 1903 przyłączył się do spółki kapitalistów warszawskich m.in. Seweryna Czetwertyńskiego, Macieja Mikołaja Radziwiłła i Michała Woronieckiego p.n. Tow. Akcyjne Tramwajów Miejskich, które wygrało konkurs na eksploatację tramwajów konnych oraz przerobienie ich na elektryczne; wkrótce objął kierownictwo spółki. T.r. sprzedał Michałowi Lipcowi i J. Zundelewiczowi swoją łódzką aptekę. W r. 1904 przeszedł S., wraz z żoną, z wyznania mojżeszowego na katolicyzm. W r.n. nabył sześciokondygnacyjny dom w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 11 (róg ul. Szopena). W l. 1905–8 nadzorował prace związane z wprowadzaniem trakcji elektrycznej oraz zainicjował w r. 1905 budowę odrębnej elektrowni tramwajowej przy ul. Przyokopowej na Woli. Po uruchomieniu pierwszej elektrycznej linii tramwajowej 26 III 1908 został naczelnym dyrektorem oraz członkiem zarządu Tramwajów Miejskich w Warszawie. W czasie budowy S. popierał przedsiębiorstwa polskie, jak również potem dbał, aby obsługę tramwajów obsadzać Polakami. Organizował specjalistyczne kursy dla motorniczych, konduktorów i pracowników obsługi technicznej w remizach, a także ułatwiał wyjazdy młodzieży do zagranicznych warsztatów w celu fachowego dokształcenia. Dla pracowników tramwajowych założył Kasę Zapomogowo-Pożyczkową, a dla ich dzieci – trzy bezpłatne ochronki. W r. 1912 zainicjował założenie Szkoły Przemysłowo-Rzemieślniczej dla młodzieży rodzin tramwajarskich, finansowanej przez zarząd Tramwajów Miejskich, której budowę rozpoczęto przy ul. Hożej 88 (zakończono po przerwie wojennej i otwarto już po śmierci S-ego). Równocześnie już w październiku 1912 powierzył Helenie Skłodowskiej-Szalayowej uruchomienie w budynku szkoły Pawła Chrzanowskiego przy ul. Smolnej pierwszej klasy szkoły zawodowej, do której przyjmowano wyłącznie dzieci z ochronek tramwajarskich (późniejsze Gimnazjum Miejskie im. gen. J. Sowińskiego). W związku z elektryfikacją warszawskich tramwajów S. był kilkakrotnie atakowany w artykułach prasowych (inspirowanych prawdopodobnie przez konkurentów), m.in. w gazetach „Novoe Vremia” w r. 1911 i „Godzina Polski” w r. 1916, w których wysuwano przeciw niemu zarzuty nieuczciwości, brania i dawania łapówek oraz wypominano żydowskie pochodzenie i niekompetencję (studia farmaceutyczne). W r. 1911 znalazł się S. wśród inicjatorów założenia Tow. Akcyjnego «Elektryczność–Gaz–Trakcja», którego celem była budowa i eksploatacja przedsiębiorstw związanych z elektrycznością i gazem w całej Rosji; spółka ta zaproponowała m. Kaliszowi budowę elektrowni, przejęła elektrownię w Sosnowcu i przygotowywała się do budowy kolejek dojazdowych do Sosnowca. W r. 1913 wraz z A. Wyszniegradzkim i kilkoma kapitalistami łódzkimi przystąpił S. do walki o koncesję na budowę kolejek podmiejskich w okolicach Warszawy, proponując trakcję Grodzisk–Warszawa–Otwock. Dzięki poparciu Banku Międzynarodowego z Petersburga oraz Min. Finansów jego grupa pokonała cztery inne konsorcja i przeszkody ze strony zarządu Tow. Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Realizacji projektu przeszkodził wybuch pierwszej wojny światowej.

S. był jedną z pierwszych osób, którym Arnold Szyfman przedstawił projekt budowy Teatru Polskiego w Warszawie i jednym z głównych inicjatorów założonego we wrześniu 1912 Tow. Akcyjnego Budowy i Eksploatacji Teatrów w Król. Pol.; został jego wiceprezesem. Wspólnie z Władysławem Potockim wziął na siebie poważną część kosztów budowy teatru, m.in. sfinansował kupno placu przy ul. Karasia, a także zlecił Rudolfowi Dworskiemu opracowanie projektu żelaznej kurtyny i sceny obrotowej; teatr otwarto 29 I 1913. Ponadto współpracował przy elektryfikacji oświetlenia w warszawskim Zamku Królewskim. W czasie pierwszej wojny światowej jako członek Polskiego Komitetu Sanitarnego (1915–16) organizował transport rannych z warszawskich dworców do szpitali. W r. 1916 został usunięty ze stanowiska w Tramwajach Miejskich przez niemiecką administrację okupacyjną. S. był kolekcjonerem malarstwa polskiego, posiadał też duży księgozbiór zasobny w stare druki i zaopatrzony własnym ekslibrisem. Był członkiem dożywotnim (tj. ofiarodawcą) Tow. Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorzy wspomnień pośmiertnych zgodnie podkreślali niepospolity talent organizacyjny, wielką energię i pracowitość S-ego; A. Szyfman nazwał go człowiekiem rozsądnym i praktycznym», z kolei Roman Jasiński przekazał, że miał S. «gest szeroki, iście wielkopański». S. zmarł 18 XII 1917 w Warszawie, pochowany został na cmentarzu Powązkowskim (kw. 22-I/II-25/27).

W małżeństwie z Rozą (po chrzcie: Ireną) z Friedlanderów miał S. trzy córki, wszystkie wydał za «rdzennych Polaków, a co jeszcze ciekawsze – za nie pachnących groszem artystów» (R. Jasiński). Maria była żoną muzyka Stefana Malinowskiego (zob.), druga córka wyszła za mąż za Feliksa Gwiżdża (zob.), literata, potem senatora RP, trzecia – za Henryka Szczyglińskiego (1881–1944), malarza; z tych jedna miała na imię Zofia.

 

Chwalewik, Zbiory pol., II; – Kikta T., Nekropol farmaceutyczny. Cmentarz Powązkowski w Warszawie, W. 1985; – Balberyszski M., Łódzki aptekarz Maurycy Spokorny, organizator tramwajów warszawskich, „Wiad. Farmac.” R. 60: 1933 nr 21 s. 278–80 (fot.); Gajewski M., Urządzenia komunalne Warszawy. Zarys historyczny, W. 1979; Kikta T., Działalność społeczna aptekarzy Maurycego Spokornego (1859–1917) i Juliana Różyckiego (1834–1919), „Farmac. Pol.” R. 35: 1979 nr 4 s. 213–16; tenże, Przemysł farmaceutyczny w Polsce (1823–1939), W. 1972 (błędne nazwisko Sporny w indeksie); Lorentowicz J., Teatr Polski w Warszawie 1913–1938, W. 1938 s. XII–XIV; Pytlas S., Łódzka burżuazja przemysłowa w latach 1864–1914, Ł. 1994 s. 54–5, 74–5, 137, 189, 255, 312, 319; Rembieliński R., Zarys historyczny powstania i rozwoju aptek łódzkich, W. 1934 s. 44–5, 48; Żydzi w Polsce odrodzonej, Red. I. Schiper, A. Tartakower, A. Hafftka, W. [1932] II 547; – Spisok studentov Imperatorskago Varšavskago universiteta na 1880/81 akademičeskij god, dod. Spisok farmacevtov, W. [1880] s. 4; Wieržbovskij F., Ukazatel k’ Varsavskim universitetskim izvestijam za 1870–1894 gg, W. 1900 s. 331; – Jasiński R., Trochę wspomnień o mej pracy w przedwojennej redakcji muzycznej Polskiego Radia (1935–1939), „Roczn. Warsz.” [R.] 17: 1984; Ruszczyc F., Dziennik, Oprac. E. Ruszczyc, W. 1994 I; Szyfman A., Labirynt teatru, W. 1964; [Wywiady E. Czekalskiego «Demila» z S-m], „Świat” 1912 nr 52 s. 4, 6–9; – „Dzień” 1912 nr 56; „Kalendarz Pol. Ilustr. dla Wszystkich” 1906; „Kalendarzyk Polit.-Hist. m. st. Warszawy” 1916; „Prawda” 1911 nr 15; „Tyg. Pol.” 1912 nr 6 s. 95; „Wiad. Farmac.” 1886 nr 3 s. 69, nr 26 s. 495, 1887 nr 12 s. 267; „Zdrowie” 1912 nr 11 s. 815; – Nekrologi i wspomnienia pośmiertne: „Godzina Polski” 1917 nr 348, „Kur. Warsz.” 1917 nr 349 (wyd. wieczorne), nr 350–351 (wyd. poranne i wieczorne), „Nowa Gaz.” 1917 nr 629, 631 (wyd. popołudniowe), „Przegl. Techn.” 1918 nr 5/8 s. 46, „Świat” 1918 nr 2, „Tyg. Ilustr.” 1918 nr 1; – AP w Ł.: Akta m. Łodzi, sygn. 2964 (Inst. Wód Mineralnych), sygn. KLS III t. 45 (hip. 262 A) (zapis o chrzcie S-ego); AP w W.: Zbiór Korotyńskich, sygn. X/221, X/222, XI/2330.

Stanisław Konarski

 

 

Powyższy tekst różni się w pewnych szczegółach od biogramu opublikowanego pierwotnie w Polskim Słowniku Biograficznym. Jest to wersja zaktualizowana, uwzględniająca opublikowane w późniejszych tomach PSB poprawki i uzupełnienia.    

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.