INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Mikołaj Tadeusz Łopaciński h. Lubicz      Mikołaj Łopaciński, frag. portretu olejnego z XIX w.

Mikołaj Tadeusz Łopaciński h. Lubicz  

 
 
Biogram został opublikowany w 1973 r. w XVIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Łopaciński Mikołaj Tadeusz h. Lubicz (1715–1778), poseł na sejmy, pisarz w. lit., wojewoda brzeski lit. Syn Leona (1663–1732), mostowniczego mścisławskiego, i Reginy Święcickiej (zm. 1773), brat Jana Dominika (zob.) i Ignacego (zob.). Ur. 20 V w Łopacinie w woj. mścisławskim. Ochrzczony jako Bernard, używał wyłącznie imion Mikołaj Tadeusz, które przyjął przy bierzmowaniu. Dziedziczył rodowy Łopacin, a z czasem stał się właścicielem rozległych dóbr w woj. mścisławskim, witebskim, połockim, inflanckim, wileńskim i trockim. Ponadto posiadał sześć starostw: żukowskie i kopciowskie w Mścisławskiem, szatrowskie i szakunowskie w Połockiem, raduńskie w pow. lidzkim i poradnickie (?) oraz pałac w Wilnie przy Skopówce (zbudowany przez Marcina Knackfusa). Zdolny i pracowity, dobry mówca i znawca prawa, zwłaszcza litewskiego, posiadał biegłą znajomość języków: łacińskiego, francuskiego, włoskiego i niemieckiego. Od r. 1733 przebywał na dworze Aleksandra Sapiehy, marszałka w. lit., a następnie syna jego Józefa, koadiutora wileńskiego. Z nim dzielił losy Stanisława Leszczyńskiego w oblężonym Gdańsku, a potem w Królewcu, pełniąc tam również funkcję dworzanina królewskiego. Stąd wyjeżdżał w misji politycznej do przebywających w areszcie rosyjskim w Gdańsku senatorów, a w pierwszej połowie 1735 r. z ramienia Sapiehów na Litwę. Po powrocie opuścił w r. 1736 Królewiec i przybył w czasie sejmu pacyfikacyjnego do Warszawy, by złożyć homagium nowemu królowi. W r. 1738 towarzyszył Michałowi Sapieże staroście gulbińskiemu do Drezna. Politycznie ściśle związany z Sapiehami, nawiązał również kontakt z nieświeską linią Radziwiłłów i już w latach czterdziestych stał się klientem hetmana Michała «Rybeńki». Pod koniec lat pięćdziesiątych, nie zrywając z dotychczasowymi protektorami, zbliżył się do obozu dworskiego Jerzego Mniszcha. Dzięki swym uzdolnieniom, dużej ruchliwości i elastycznej polityce, zgromadziwszy z czasem wielką fortunę, stał się jedną z najbardziej wpływowych i szanowanych osobistości na Litwie.
W r. 1739 został krajczym mścisławskim, w r. 1742 podczaszym, a 14 X 1744 wojskim tegoż województwa. Dn. 9 V 1750 mianowany instygatorem w. lit., zasiadał z tego tytułu również w sądach asesorskich i referendarskich. Dzięki podkanclerzemu lit. Michałowi Sapieże dostał 20 VI 1757 starostwo grodowe mścisławskie, które w r. 1767 scedował na rzecz syna Jana Nikodema. W r. 1761 zrezygnował z instygatorii i za poparciem wojewodziny połockiej M. A. Sapieżyny otrzymał 20 XII 1764 urząd pisarza w. lit. i pozostawał na nim do r. 1777. Sześć razy zasiadał jako deputat w Trybunale Lit.: najpierw w r. 1740 z woj. mścisławskiego z funkcją pisarza kadencji ruskiej w Nowogródku, później w r. 1743, następnie w r. 1746 również jako pisarz ruski. W r. 1750 został deputatem z pow. brasławskiego i marszałkiem Trybunału Skarbowego. Po raz piąty pełnił funkcję deputata w r. 1759/60. W l. 1760–1 interweniował wielokrotnie u hetmana w. lit. M. K. Radziwiłła i kanclerza w. lit. M. Czartoryskiego o ochronę woj. mścisławskiego przed gwałtami wojsk rosyjskich, w szczególności upominał się o wypuszczenie pochwyconych na terytorium polskim, a więzionych w twierdzy smoleńskiej obywateli mścisławskich. Dn. 15 II 1761 był marszałkiem mścisławskiego sejmiku deputackiego.
Posłował na 15 sejmów: w r. 1744 z pow. brasławskiego, w r. 1748 z Inflant, w l. 1750 i 1752 z woj. smoleńskiego, w r. 1754 znów z Inflant, w r. 1756 z woj. mścisławskiego, w l. 1758 i 1760 z pow. starodubowskiego, w r. 1761 z woj. mścisławskiego i w r. 1762 z połockiego. W tym okresie swej działalności sejmowej mniej aktywny w komisjach (w r. 1744 brał udział przy rozliczaniu podskarbiego J. A. Czapskiego, w r. 1748 w deputacji sądów relacyjnych sejmowych), dość często natomiast zabierał głos na posiedzeniach plenarnych: w r. 1748 o poprawę administracji skarbowej, o przykładne karanie sprzedajnych sędziów, przeciw odwoływaniu się dyzunitów do obcej potencji, albowiem «on sam jako pograniczny» doskonale był zorientowany, z jak szerokich uprawnień korzystają dyzunici w Polsce, a z żadnych katolicy w Moskwie. W r. 1754 opowiedział się przeciwko podziałowi ordynacji ostrogskiej, narzekał na «złe nałogi» posłów, psucie sejmów, apelował do zgody, ale gorszył się (w r. 1758) stanowiskiem tych, co «naganiali… opositionem unius» i domagał się «ubezpieczenia wolności et liberi veto». W r. 1764 posłował z woj. mścisławskiego na sejm konwokacyjny. Akt Generalnej Konfederacji lit. podpisał dopiero 16 V w Warszawie. Wszedł wówczas do rady na czas bezkrólewia przy prymasie. Był członkiem komisji sejmowej dla dokonania korektury procesu sądowego i uporządkowania regestrów trybunalskich. Popierał już wówczas politykę Czartoryskich i przeprowadzane reformy. Na sejmie elekcyjnym jako poseł z pow. brasławskiego był deputatem «ad pacta conventa», a następnie podpisał z woj. mścisławskim elekcję Stanisława Poniatowskiego. Na sejm koronacyjny posłował z woj. smoleńskiego. W r. 1766 jako poseł z Mścisławskiego był deputatem do konstytucji. Na sejmie tym trzymał się dyrektyw królewskich i tego jeszcze roku dostał Order Św. Stanisława. Do konfederacji radomskiej nie należał, ale z Adamem Czartoryskim posłował z Inflant na sejm warszawski 1767/8 r. Wszedł wprawdzie do delegacji sejmowej, ale na posiedzeniach wypowiadał się z dużą odwagą. Ł. zabierał głos w dyskusji nad prawami kardynalnymi, w sprawie sądów mieszanych dla spraw spornych między katolikami i różnowiercami, zwracając uwagę, że brak projektu ordynacji dla tychże sądów uniemożliwia podpisanie ustawy o dysydentach. Z ostrym protestem wystąpił przeciwko lansowanemu przez prymasa G. Podoskiego projektowi zmierzającemu do skasowania sądownictwa nuncjatury i do uniezależnienia Kościoła w Polsce od Rzymu. Upominał się wówczas również, acz bez pozytywnego skutku, o wydanie archiwaliów polskich przechowywanych w Smoleńsku, Kijowie i innych miejscowościach, niegdyś należących do Rzeczypospolitej. W konfederacji barskiej nie brał udziału, ale wtajemniczony we wszystkie poczynania przywódców tego ruchu, wpływał w kierunku odwodzenia ich od gwałtownych i nieprzemyślanych wystąpień. Dn. 5 II 1776 na sejmiku w Poniewieżu został deputatem pow. upickiego, a następnie marszałkiem Trybunału Głównego Lit. kadencji grodzieńskiej (1 V – 30 IX) i wileńskiej (15 XI 1776 – 15 IV 1777). Za swą lojalną wobec króla postawę otrzymał 23 XII 1776 Order Orła Białego, a 8 X 1777 mianowany został wojewodą brzeskim lit.
Rezydował najpierw w Sarii, dobrach leżących po obu brzegach Dźwiny w woj. połockim, a od początku lat pięćdziesiątych w pobliskich Czuryłowiczach, nazwanych przez pamięć dla ojca Leonpolem, gdzie wystawił piękny pałac, założył park z oranżeriami i cieplarniami. Zgromadził tam cenny, obfitujący w liczne starodruki, księgozbiór. W archiwum przechowywał obszerną korespondencję, jaką prowadził ze Stanisławem Augustem, czołowymi postaciami Rzplitej i licznym gronem działaczy wojewódzkich czy powiatowych W. Ks. Lit. Utrzymywał kontakt osobisty i korespondencję ze Stanisławem Konarskim, Karolem Wyrwiczem, Maciejem Dogielem, Ignacym Krasickim i in. Wzniósł kościół parafialny w Rosicy, kaplicę w Leonpolu, altarię w Szadowie i w katedrze wileńskiej oraz cerkwie w Leonpolu, Rosicy i Szarkowszczyźnie. Testamentem z r. 1760 zapisał na różne kościoły 28 000 złp., odrębną sumę na cerkwie, a dodatkowo testamentem z r. 1777 na katedrę wileńską 25 000 zł i na kościół w Malatyczach 1 000 talarów. Zmarł 4 I 1778 w Leonpolu, pochowany w Wilnie u Trynitarzy na Antokolu.
Żonaty (ślub 27 I 1743 w Wojstomiu w pow. wileńskim) z Barbarą Kopciówną (ur. 1726), pisarzówną lit. (zm. 14 XII 1799 w Wilnie i pochowaną obok męża), pozostawił Ł., nie licząc dzieci zmarłych w młodocianym wieku, 2 córki: Kazimierę Barbarę (1746–1773), za Justynianem Niemiryczem Szczytem, eks-kasztelanem inflanckim, i Brygidę Joannę (1759–1814), za Tadeuszem Sulistrowskim, szambelanem królewskim, oraz 4 synów: Jana Nikodema (1747–1810), starostę mścisławskiego, posła na sejmy, Józefa (1751–1803), sufragana żmudzkiego, biskupa trypolitańskiego, Stanisława (1752–1775), generał-adiutanta buławy polnej lit., i Tomasza Ignacego (1753–1827), szambelana królewskiego. Bogate archiwum Łopacińskich, z którego korzystał w l. 1882–3 Żychliński, uległo zniszczeniu w czasie wojny polsko-radzieckiej w r. 1919. Resztki (rkp. nr 27–9, 156, 170–9, zawierające głównie korespondencję Ł-ego i jego brata Jana) przekazano do Biblioteki Tow. Przyjaciół Nauk w Wilnie.

Estreicher; Finkel, Bibliografia; PSB, X 211; Bartoszewicz J., Pisarze wielcy, „Bibl. Warsz.” 1865 t. 4; Boniecki; Uruski; Żychliński, II, IV, V, XVIII; Wolff, Senatorowie W. Ks. Lit.; – Konopczyński, Konfederacja barska, I; tenże, Od Sobieskiego do Kościuszki, W.–Kr.–L.–Ł.–P. 1921; tenże, Polska w dobie wojny siedmioletniej, W. 1909–11 I–II (pomylony z bratem Ignacym); Kraushar A., Książę Repnin i Polska, Kr. 1897 II 125, 221, 228–31, 251, 281–3, 293, 328; Kurczewski J., Biskupstwo wileńskie, Wil. 1912 s. 483; Ptaszycki S., Dostojnicy litewscy, rozbiór krytyczny i uzupełnienie dzieła Józefa Wolffa, Senatorowie i dygnitarze W. K. L., „Ateneum” 1885–6, Odb. W. 1886; [Rolle J.] Dr Antoni J., Wybór pism, Kr. 1966 I; Skibiński M., Europa a Polska, Kr. 1922 II; Waliszewski K., Potoccy i Czartoryscy, Kr. 1887; – Diariusz życia Ignacego Łopacińskiego pisarza skarbowego W. K. L., brata rodzonego wojewody brzeskiego, „Bibl. Warsz.” 1855 t. 3 s. 393–425; Diariusze sejmowe z wieku XVIII, Wyd. W. Konopczyński, W. 1911–37 I, II; Elektorów poczet, Wyd. O. Pietruski, Lw. 1845; Historia domus Varsaviensis scholarum piarum, Oprac. L. Chmaj, Wr. 1959; Korespondencja Ignacego Krasickiego, Wr. 1958 I; Lubomirski S., Pod władzą księcia Repnina, Oprac. J. Łojek, W. 1971; Matuszewicz M., Pamiętniki, Wyd. A. Pawiński, W. 1876; Mémoires du roi Stanislas-August Poniatowski, Pet. 1914 I; Vol. leg., VII 53, 72–3, 89, 102, 104, 130, 136, 222, 244, 246–7, 252, 256, 276, 285, 362, 395, 399, 403, VIII 143, 445; – AGAD: Arch. Radziwiłłów V 8905, V 8910 (Listy Ł-ego do Radziwiłłów), Tzw. Metryka Lit. XI nr 23, Zbiór z Suchej 21/31, 345/441; B. Czart.: rkp. 670, 942 s. 361–4; B. Pozn. Tow. Przyj. Nauk: rkp. 117 s. 144–8.
                                                                                                                                                                                                                            Wacław Szczygielski

 

 
 

Chmura tagów

TAGI

Za pomocą tagów oznaczamy powiązania tematyczne postaci. Pozwalają one eksplorować serwis wg wybranych przez redakcję najważniejszych tematów dla danej postaci.

katedra w Wilnie, znajomość kilku języków obcych, oblężenie Gdańska 1734, stronnictwo Czartoryskich, sprawa dysydencka, herb rodu Lubiczów, konfederacja litewska 1764, dzieci - 10 (w tym 5 synów), Trybunał Skarbowy Litewski, gromadzenie księgozbioru, pisarstwo wielkie litewskie, starostwo mścisławskie, bezkrólewie po śmierci Augusta III, sejm 1764 konwokacyjny, warszawski, sejm 1764 koronacyjny, warszawski, palacja brzeska litewska, posłowanie z Inflant, marszałkostwo sejmikowe, kościół Trynitarzy w Wilnie, ojciec - urzędnik ziemski, starostwo raduńskie (Woj. Wileńskie), posiadanie pałacu w Wilnie, sejm 1736, pacyfikacyjny, nadzwyczajny, warszawski, klientela Radziwiłłów, skargi na nadużycia rosyjskie, posłowanie z Pow. Brasławskiego, posłowanie z Woj. Smoleńskiego, posłowanie z Pow. Starodubowskiego (egzulanckiego), posłowanie z Woj. Połockiego, sprawa dyzunitów, sprawa Ordynacji Ostrogskiej, elekcja Stanisława II Augusta 1764, sejm 1767-1768 "repninowski", nadzwyczajny, warszawski, rewindykacja archiwaliów, zakładanie parków, fundowanie cerkwi, teść - Pisarz Wielki Litewski, brat - Biskup Żmudzki, sejm 1766, "Czaplica", zwyczajny, warszawski, sejm 1744, zwyczajny, grodzieński , dobra w Woj. Mścisławskim, dobra w Woj. Witebskim, dobra w Woj. Połockim, dobra w Woj. Wileńskim, dobra w Woj. Trockim, królewszczyzny w Woj. Połockim, sejm 1760, zwyczajny, warszawski, sejm 1761, nadzwyczajny, warszawski, korespondencja ze Stanisławem II Augustem, sejm 1762, zwyczajny, warszawski, cesje królewszczyzn w rodzinie, dwór Sapiehów, sejm 1748, "Boni Ordinis", zwyczajny, warszawski, sejm 1756, zwyczajny, warszawski, sejm 1758, zwyczajny, warszawski, Order Orła Białego (I RP), utrata archiwum, fundowanie kaplic, rodzeństwo - 8 (w tym 4 braci), Order Św. Stanisława (I RP), fundowanie kościołów XVIII w., rada przy Prymasie podczas bezkrólewia, zięć - szambelan królewski, brat - doktor praw, syn - mecenas sztuki, syn - kolekcjoner, syn - szambelan królewski, brat - kanonik wileński, brat - pamiętnikarz, brat - dramatopisarz, brat - poseł na sejm I RP, marszałkostwo Trybunału Skarbowego Litewskiego, marszałkostwo Trybunału Głównego Litewskiego, zakładanie oranżerii, korespondencja z Ignacym Krasickim, zięć - poseł na sejm I RP, syn - poseł na sejm I RP, syn - kanonik wileński, syn - biskup sufragan, syn - chorąży husarski, Trybunał Litewski XVIII w., sejmy XVIII w. (1 poł.), sejmy XVIII w. (3 ćwierć)
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 

Chmura tagów

 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.