INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Piotr Klemens Kantecki     

Piotr Klemens Kantecki  

 
 
1851-05-19 - 1885-10-14
Biogram został opublikowany w latach 1964-1965 w XI tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Kantecki Piotr Klemens (1851–1885), historyk, bibliotekarz, publicysta. Ur. 19 V w Wielowsi w pow. odolanowskim, syn Andrzeja i drugiej jego żony Karoliny z Glabiszów (w metryce K-ego podano jako zawód jego ojca «tabernator agricola», metryka ślubu z pierwszą żoną określa Andrzeja «stanu miejskiego». Rodzice wcześnie zmarli, najmłodszym rodzeństwem opiekowała się najstarsza, przyrodnia siostra Antonina. K. zaczął naukę w szkole elementarnej w Ołoboku, pod kierunkiem Wawrzyńca Długosza, a od r. 1861 kontynuował – tak jak bracia: starszy Antoni i młodszy Maksymilian (również historyk) – w gimnazjum ostrowskim, gdzie pod kierunkiem nauczyciela jęz. polskiego Chądzyńskiego zaprawiał się do pracy pisarskiej i uzupełniał wiadomości z historii i literatury polskiej w kółku samokształceniowym uczniów. Pisywał do „Dziennika Poznańskiego” patriotycznie nastrojone korespondencje z Ostrowa, podpisywane różnymi syglami; z powodu krytyki dyrektora gimnazjum, Niemca, w korespondencji w nr 231 z 28 X 1868 r. K. był zmuszony opuścić gimnazjum przed zdaniem matury, co zaciążyło na całym jego życiu, uniemożliwiając regularne studia uniwersyteckie.

Prawdopodobnie z samym końcem 1868 r. zaczął K. praktykę w księgarni K. Żupańskiego w Poznaniu, wkrótce jednak porzucił ten zawód, oddając się publicystyce pod wpływem W. Ordona i przybyłego do Poznania w r. 1870 W. Bełzy. Pisywał w „Sobótce”, w „Tygodniku Wielkopolskim”, „Dzienniku Poznańskim” i był członkiem redakcji wychodzącej krótko (27 III – 29 VI 1872), pod naczelną redakcją Kazimierza Szulca, „Gazety Wielkopolskiej”; wydał też w r. 1872 u F. H. Richtera w Poznaniu pierwszą książeczkę pt. Życie Hieronima Savonaroli. Zarobki pisarskie widocznie nie wystarczały, w księgach meldunkowych figuruje bowiem K. w r. 1872 jako sekretarz Boden Meliorationsgesellschaft. W 2. poł. 1872 r., skłoniony przez W. Bełzę, przeniósł się K. do Lwowa, pisał tu kroniki miejscowe, sprawozdania teatralne i felietony, w redagowanej przez W. Łozińskiego „Gazecie Lwowskiej”. Ponadto w najpłodniejszym lwowskim okresie życia publikował artykuły w czasopismach lwowskich: „Strzecha”, „Ruch Literacki”, „Przegląd Lwowski” (tu przeważnie bez podpisu); w warszawskim „Tygodniku Illustrowanym” (Maurycy hr. Dzieduszycki, 1877 t. 5), krakowskim „Dwutygodniku Naukowym”. Poważniejsze rozprawy zamieszczał K. najczęściej w dodatku do „Gazety Lwowskiej”: „Przewodniku Naukowym i Literackim”, a także w warszawskim „Ateneum” i w „Bibliotece Warszawskiej”. Chcąc wydoskonalić się w metodzie historycznej, uczęszczał K. przez jakiś czas na wykłady i seminaria prof. Ksawerego Liskego, co wkrótce ustało wskutek nieporozumień z profesorem. W okresie od 1 XII 1876 do 15 II 1882 r., a więc do końca pobytu we Lwowie, K. był pracownikiem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, jako skryptor literacki; w tym charakterze przemawiał na dorocznych zebraniach Zakładu i w „Sprawozdaniu z Czynności Zakł. Narod. im. Ossolińskich za r. 1878” (Lw. 1879) ogłosił rozprawę pt. Franciszek Maksymilian Ossoliński, podskarbi w. kor. w życiu publicznym.

W okresie lwowskim K. nie tylko wykorzystywał zasoby archiwalne Ossolineum, lecz również archiwa zagraniczne. W r. 1872 pracował w archiwum w Dreźnie, gdzie skradziono mu futro i pieniądze, co podobno było przyczyną początków ciężkiej choroby, która spowodowała przedwczesną śmierć. W r. 1874 badał archiwa w Petersburgu, Rydze i Mitawie, gdzie znalazł obfite, nie znane materiały z XVII i XVIII w. do dziejów kurlandzkich i polskich, z czego zdał sprawę w V t. „Rozpraw Historyczno-Filozoficznych” AU w Krakowie (Kr. 1876): Rzecz o archiwum w Mitawie. Do spraw kurlandzkich wracał niejednokrotnie, m. in. w pracach: Potomkowie Krzyżaków. (Dzieje Kurlandii aż do Maurycego Saskiego) i Komisya kurlandzka w r. 1727 („Przew. Nauk. i Liter.” 1881 i 1882). W r. 1876 był K. kilka miesięcy w Paryżu, a kwiecień i maj 1877 r. spędził w archiwach wiedeńskich; do archiwów berlińskich nie dopuścił go wówczas prof. Sybel – zwiedził je K. dopiero po przeniesieniu się do Poznania w r. 1882.

W lipcu 1877 r. poślubił K. Marię Syroczyńską (ur. w 1861 w Biłce w Galicji), z którą miał troje dzieci: Antoninę (ur. 4 VI 1880 we Lwowie) i Stefana Witolda (ur. 7 VIII 1884 w Poznaniu; najstarsze dziecko, ur. w 1878 r., wcześnie zmarło). Jak można się domyślać z korespondencji z W. Bełzą, przeniesienie się K-ego do Poznania było następstwem nieporozumień z dyrekcją Ossolineum. Od 1 IV 1882 r. Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu, którego członkiem był K. już dawniej, zaangażowało go jako konserwatora i bibliotekarza. W marcu przebywał K. w Berlinie, gdzie tym razem mógł korzystać z archiwów, a także został członkiem Gesellschaft für Antropologie, Etnologie und Urgeschichte, którego prezesem był wówczas Rudolf Virchow (list do W. Bełzy z Poznania z 31 III 1882). Stamtąd przyjechał K. do Poznania i tu zamieszkał. Uporządkował i skatalogował bibliotekę towarzystwa (ok. 50 tys. tomów), wydał Katalog duplikatów w r. 1883 i – jak sam twierdził – przygotował do druku katalog rękopisów, co ostro dementował w liście do W. Kętrzyńskiego z 13 VI 1885 r. H. Feldmanowski. W Poznaniu osłabła działalność publicystyczna K-ego; pisywał z rzadka w klerykalnym „Kurierze Poznańskim”, „Kłosach” i w krakowskim „Czasie”. Mniej miał też czasu i zdrowia na pracę naukową. Poza kilku mniejszymi nowymi pracami zebrał część artykułów drukowanych w l. 1873–83 po różnych czasopismach i wydał je pt. Szkice i opracowania w r. 1883 w Poznaniu. Błędna kuracja w r. 1884 przyśpieszyła rozwój choroby, powodując bezwład nóg. Jakiś czas urzędował jeżdżąc na wózku, od 1 VII 1884 r. faktycznie przestał pracować, biorąc przedłużający się urlop, a 1 I 1885 r. złożył rezygnację. Wyjeżdżał jeszcze do Niszu w Serbii, do krewnych – w sierpniu wrócił do Poznania, gdzie zmarł 14 X 1885 r.; przy likwidacji cmentarza «staroświętomarcińskiego» w marcu 1959 r., razem z prochami brata Maksymiliana i jego szczątki zostały przeniesione na poznański cmentarz zasłużonych. W miesiąc po K-m 14 XI zmarła jego żona, dzieci wzięła do Galicji jej matka.

Dorobek pisarski K-ego jest obfity; „Bibliografia” Finkla notuje 59 pozycji, nie dając pełnego wykazu. Najwcześniejsze zainteresowania historyczne K-ego dotyczyły późnego średniowiecza, a pierwsze prace (Życie H. Savonaroli, P. 1872, Elżbieta, trzecia żona Jagiełły, „Przew. Nauk. i Liter.” 1873) miały charakter kompilacyjny. We Lwowie, poznawszy zbiory Ossolineum, zasmakował w studiach archiwalnych, pisał prace oparte na materiałach rękopiśmiennych, a tematyka ich obracała się w granicach XVI–XIX w. Z prac wydanych jako książki lub większe odbitki z czasopism, oprócz już wspomnianych, należy wymienić: Dwaj Krzemieńczanie Alojzy Feliński i Józef Korzeniowski (odb. z „Gaz. Lwow.” 1878), Artur Grottger, szkic biograficzny (odb. z „Przew. Nauk. i Liter.” 1878), Stanisław Poniatowski, kasztelan krakowski, ojciec Stanisława Augusta (P. 1880 I–II), Franciszek Maksymilian Ossoliński podskarbi w. koronny (wyd. 2. pomnożone, Lw. 1880), wreszcie Sumy neapolitańskie (odb. z „Przew. Nauk. i Liter.” 1880, W. 1881), praca ta była referowana w Brukseli, na posiedzeniu Tow. Historycznego Belgijskiego, przez zaprzyjaźnionego z K-m prezesa, barona Stevelanda, a także wydana w jęz. niemieckim (P. 1883), w tłumaczeniu dr. Loewenfelda. Trzeba też wspomnieć o opracowanym przez K-ego Żywocie Karola Szajnochy (przy X t. „Dzieł” Szajnochy, W. 1878) i życiorysie ks. A. Prusinowskiego (Ks. A. Prusinowski filozof, doktor, proboszcz grodziski. Studium literackie, P. 1884).

 

Podob.: Sto lat Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Album, s. 47 ryc. 108; – Finkel, Bibliografia; Korbut; – Biederman M., Malowniczy opis Wielkopolski, Stały dodatek do tyg. „Praca” 1901 nr 29 z 21 VII; Gryglewicz S., K. K., „Tyg. Illustr.” 1885 nr 151–3 z 21 i 28 XI i 5 XII; Karwowski S., Historia Dziennika Poznańskiego. Od r. 1859–1864, Książka Jubileuszowa Dziennika Poznańskiego 1859–1909, P. 1909 s. 64; tenże, Historia Wielkiego Księstwa Poznańskiego, P. 1882 (1889) II 431–2; tenże, Ks. dr Antoni Kantecki. Przyczynek do dziejów Wielkiego Księstwa Poznańskiego, P. 1896 s. 1–5 i 281–5; Kętrzyński W., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lw. 1912 s. 68; Koehlerówna A., Biblioteka Pozn. Tow. Przyj. Nauk, „Roczniki Hist.” T. 23: 1957, Księga pamiątkowa w stulecie Pozn. Tow. Przyj. Nauk, s. 405–6; „Spraw. z Czynności Tow. Przyj. Nauk Pozn.” 1882 s. 12–3, 15–8, 24–8, 39, 63, 1883 s. 7–11, 15–20, 1884 s. 5–7, 21, 34; „Spraw. z Czynności Zakł. Narod. Ossol.” 1877–81; Wojtkowski A., Historia Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu, „Roczniki Tow. Przyj. Nauk” (P.) T. 50: 1928 s. 276–80; – Motty, Przechadzki po mieście, II 363–6, 705; – „Ateneum” 1885 t. 4; „Bibl. Warsz.” 1885 t. 4; „Czas” 1885 nr 237; „Dzien. Pozn.” 1868 nr 15 z 19 I, 64 z 17 III, 68 z 21 III, 74 z 29 III, 87 z 15 IV, 231 z 8 X, 245 z 23 X, 248 z 29 X, 276 z 30 XI, 296 z 24 XI, 1885 nr 235 z 15 X; „Gaz. Wpol.” 1872 nr 12 z 16 IV; „Goniec Niedzielny i Świąteczny. Dziennik dla Wszystkich” (Lw.) 1885 nr 30 z 8 XI; „Goniec Wpol.” 1879 nr 293; „Kron. Rodzinna” Pismo dwutyg. poświęcone sprawom społecznym i domowym, W. 1885 t. 12 S. 4 s. 672 nr 21 z 1 XI; „Kur. Pozn.” 1885 nr 235 z 15 X, 238 z 18 X; „Kur. Warsz.” 1885 nr 265a; „Nowa Ref.” (Kr.) 1885 nr 237; – Arch. Państw. w P.: Kartoteka Ewidencji Ludności m. Poznania, Księgi Meldunkowe nr 802, Metryki parafii Ołobok nr 60 z r. 1851; B. Jag.: rkp. nr 6509/IV k. 106–134 1870–1882 (26 listów K-ego do J. I. Kraszewskiego), nr 7834/1V k. 81–2 b. d. (2 listy K-ego do A. Pawińskiego), nr 123/56 t. V (11 listów K-ego do W. Łozińskiego 1879–1883 i listy do W. Kalinki 1883), nr 7891/1II k. 92–3 1877 (listy do nieznanej osoby), nr 6004/1II t. I k. 51 1870 (podpisy na listach: Edmunda Calliera do Karola Libelta), nr 4955/1II 34 1884 (Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu do W. Rzewuskiego), nr 9213/1II k. 204 1882 (na liście zbiorowym do J. B. Zaleskiego), nr 7813/IV k. 161 (dwie wypowiedzi); B. Ossol.: Listy K-ego do: ks. S. Barącza, W. Kalinki, W. Kętrzyńskiego, W. Łozińskiego, E. Pawłowicza, Joanny Szajnochowej (zob. Inwentarz rękopisów Bibl. Zakł. Narod. im. Ossol. we Wr., Oprac. J. Turska, Wr. 1948, 1949, 1962 I–III) oraz nie objęte drukowanym inwentarzem listy K-ego do: W. Eliasza Radzikowskiego rkp. nr 12009/II, do W. Bełzy nr 12420/I s. 279–82 r. 1873, nr 12421/II s. 207–10 r. 1876, nr 12423 s. 177–80 r. 1882 (7 listów), nr 12652/III s. 71–86 r. 1883 (5 listów), nr 12663/III, W. Bartynowskiego nr 12530/II r. 1882, List H. Feldmanowskiego do W. Kętrzyńskiego o K-m nr 6210/II z 13 VI 1885; – B. PAN w Kr.: rkp. nie objęte katalogiem drukowanym nr 2159 t. 8 k. 48–9, nr 2185 t. 2–4 (korespondencja Kolberga, list z 1884).

Maria Wojciechowski

 
 

Powiązane zdjęcia

   

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.