Był współzałożycielem i długoletnim prezesem Towarzystwa Młodych Drogerzystów w Poznaniu, jedynej tego rodzaju organizacji polskiej w zaborze pruskim. Był inicjatorem i realizatorem prowadzonych przez tę organizację  odczytów i dyskusji, kursów dokształcających oraz szkoły  drogistowskiej. Towarzystwo odciągając od szkół i związków niemieckich młodzież polską, kształciło ją zawodowo, rozbudzając w niej świadomość narodową i patriotyzm. W dowód uznania  mianowano  go najpierw członkiem honorowym, a potem prezesem honorowym. W 1919 roku został prezesem Związku Drogerzystów w Poznaniu, zmienionym w Związek Drogerzystów Rzeczypospolitej Polskiej, który objął swą działalnością całą Polskę. Funkcję prezesa pełnił  do  1939 roku. Był współzałożycielem szeregu szkół drogeryjnych. Wchodził do komitetu redakcyjnego tygodnika „Drogerzysta” i ,,Wiadomości Drogistowskich”. Pisał też do „Młodego Drogerzysty”, „Świata kupieckiego” i „Kalendarza-notatnika drogeryjno-farmaceutycznego”. Związek mianował go swym honorowym prezesem, a na 50-lecie, w 1947 r., wyróżnił go złotą odznaką. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Wiktora Gładysza znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.