Nie łatwo było mu znaleźć drukarnię na miarę swoich potrzeb. W krakowskich oficynach, kontrolowanych przez Kościół katolicki, tłoczono jedynie drobne jego utwory. Dlatego prawdopodobnie sfinansował i wspierał powstanie w Krakowie drukarni Macieja Wirzbięty, z którą związany był do końca życia. Tu przygotowano drzeworyt z  portretem autora z podpisem „roku jego od narodzenia 50”. Na początku 1557 roku opuściła tę tłocznię Świętych słów a spraw Pańskich… Kronika albo Postylla polskim językiem a prostym wykładem też dla prostaków krótce uczyniona. Autor dedykował to dzieło królowi Zygmuntowi Augustowi. Przy tej pracy sam dokonał przekładów tekstów z Ewangelii, które są „typową parafrazą, pełną dowolności i odstępstw od oryginału”. Dzieło to dowodzi oczytania autora w Biblii oraz jego rozeznania w kwestiach spornych między teologami katolickimi a reformacyjnymi. Kładł on jednak nacisk na kwestie moralne, mniejszą wagę przywiązując do rozważań dogmatycznych. Do autorytetu „filozofów” i przykładów z „różnych obyczajów świata” odwoływał się zaś w wydanym w roku następnym Wizerunku własnym żywota poczciwego, w którym jako we zwierciedle, snadnie każdy swe sprawy oglądać może. W tym obszernym poemacie tytułom rozdziałów odpowiadały imiona filozofów, których bohater utworu, Młodzieniec, spotykał podczas swojej pełnej dziwnych przygód wędrówki w poszukiwaniu prawdy. Ten sam portret, który ukazywał autora Postylli i Wizerunku zamieszczony został też na wstępie wydanego przez Wirzbiętę w 1562 roku zbioru ośmiowierszowych epigramatów  pt. Źwierzyniec, w którym rozmaitych stanów, ludzi, źwirząt i ptaków kstałty, przypadki i obyczaje są właśnie wypisane.  Wśród epigramatów autor umieścił także poświęcony sobie,  który znalazł się nie wśród  "podobizn" szlachty ruskiej, którą reprezentował na sejmach, lecz w gronie "ślachty krakowskiej”.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat Mikołaja Reya (Reja) z Nagłowic znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.