INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Aleksandra Stypułkowska     

Aleksandra Stypułkowska  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 2007-2008 w XLV tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Stypułkowska Aleksandra, pseud. Jadwiga Mieczkowska (1906–1982), prawniczka, publicystka, działaczka społeczna.

Ur. 7 X w Warszawie, była córką Władysława Rabskiego (zob.) i Zuzanny z Krausharów (zob. Rabska Zuzanna).

Dzieciństwo i młodość Aleksandra spędziła w Warszawie. Od r. 1912 uczyła się w szkole początkowej inżyniera Jana Grabowskiego, a od r. szk. 1916/17 w Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny, gdzie 6 VI 1924 uzyskała świadectwo dojrzałości. T.r. podjęła studia na Wydz. Prawa Uniw. Warsz. Działała w Kole Prawników Studentów Uniw. Warsz. Dn. 1 X 1927 w Warszawie wyszła za mąż za adwokata Zbigniewa Stypułowskiego (zob.). W r. 1928 ukończyła studia, po czym odbyła aplikację sądową i adwokacką (1934). Odtąd prowadziła w Warszawie, razem z mężem, kancelarię adwokacką.

W czasie okupacji niemieckiej S. zawiesiła aktywność adwokacką, natomiast działała społecznie w środowisku prawniczym i włączyła się w podziemną działalność środowiska narodowego; dla bezpieczeństwa Stypułkowscy fikcyjnie unieważnili małżeństwo. W marcu 1940, w ramach akcji represyjnej wymierzonej w polską inteligencję, została aresztowana w lokalu warszawskiej Rady Adwokackiej i osadzona na Pawiaku; zwolniono ją po dwóch miesiącach. Powtórnie została aresztowana 17 XI 1943 w swoim mieszkaniu przy ul. Krakowskie Przedmieście 30, m.in. wraz z matką, synem i szwagierką, w czasie akcji Gestapo, poszukującego ukrywającego się męża. Poddana śledztwu, do końca lutego 1944 była więziona na Pawiaku. Dn. 1 III t.r. została wysłana w transporcie do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück (nr obozowy 29965). Prowadziła tam konspiracyjną działalność polityczną w środowisku sympatyczek Stronnictwa Narodowego i opiekowała się matką i szwagierką, także osadzonymi w Ravensbrück. Z rozkazu komendantury obozu pełniła funkcję blokowej; sposób, w jaki wykonywała te obowiązki, przyniósł jej uznanie współwięźniarek. W ostatnim tygodniu kwietnia 1945 wraz z ok. 4 tys. kobiet została ewakuowana do Szwecji, dzięki staraniom tamtejszego Czerwonego Krzyża (akcja hr. F. Bernadotte). Osiadła w Sztokholmie, gdzie pracowała w Poselstwie RP do czasu przejęcia placówki przez władze warszawskie. Działała w środowisku byłych więźniarek, agitując przeciw powrotowi do kraju.

W r. 1947 osiedliła się S. w Londynie, gdzie przebywali także jej mąż i syn. Brała udział w powołaniu Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Niemieckich Więzień i Obozów Koncentracyjnych (później działającego jako Związek byłych Kacetowców); do r. 1952 była kolejno jego wiceprezesem i prezesem. Pod koniec l. czterdziestych rozpoczęła działalność publicystyczną i weszła w skład redakcji „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”. Współpracowała z ukazującym się w Londynie czasopismem Stronnictwa Narodowego „Myśl Polska”; ogłosiła tam m.in. studium Estetyka marksistowska w krytyce literackiej w Polsce (1949 nr 142). W londyńskich „Wiadomościach” opublikowała tekst wspomnieniowy poświęcony Aleksandrze Karpińskiej (Siłaczka na wygnaniu, 1952 nr 4/304). Wspólnie z W. Dunin-Borkowskim ogłosiła w specjalnej tzw. krajowej edycji paryskiej „Kultury” studium dotyczące wymiaru sprawiedliwości w Polsce po r. 1945 pt. Ramy życia w Polsce (1952 nr 1).

W r. 1952 została S. zatrudniona przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Rozgłośni Głos Wolnej Polski (od maja 1958 Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa, RWE) w Monachium. Używała odtąd pseud. radiowego Jadwiga Mieczkowska. Nowak-Jeziorański widział ją początkowo jako redaktorkę programów kobiecych (była autorką emitowanej w piętnastominutowych odcinkach od maja 1952 do września 1954 powieści radiowej dla kobiet W czterech ścianach). Dzięki ujawnionym dość niespodziewanie (także dla niej samej) talentom mikrofonowym, publicystycznym oraz literackim, stała się rozpoznawalnym głosem Rozgłośni i szybko została zaliczona do «największych gwiazd zespołu» (Nowak-Jeziorański). Podobne opinie wyrażali inni pracownicy RWE, m.in. Tadeusz Żenczykowski-Zawadzki; podkreślano jej pracowitość, wybitną inteligencję oraz wysoki poziom jej audycji, wyróżniających się logiką argumentacji, niepowtarzalnym stylem i językową elegancją. S. komentowała na antenie bieżące wydarzenia polityczne. Była współtwórczynią programów informacyjnych i historycznych, słuchowisk dla dzieci (bajki i jasełka do programów świątecznych) oraz reportaży literackich, a także adaptatorką książek prezentowanych w cyklu „Na czerwonym indeksie”. Prowadziła również audycje dokumentalne w cyklu „Teatr Wyobraźni”. Za emitowaną w październiku 1953 audycję S-iej Pamiętnik katyński, RWE uhonorowana została nagrodą amerykańskich rozgłośni katolickich «Gabriel Awards». Gdy w listopadzie 1959 powołano do życia jedną z najważniejszych audycji RWE „Fakty, wydarzenia, opinie”, S. była jej współredaktorem i komentatorem. Najważniejsze wypowiedzi radiowe S-iej były systematycznie przedrukowywane (pod pseudonimem lub nazwiskiem) w wydawanym od r. 1963 czasopiśmie RWE „Na antenie”.

S. interesowała się szczególnie stosunkami między państwem a Kościołem (list biskupów polskich do biskupów niemieckich, obchody tysiąclecia chrztu Polski), zyskując w zespole Rozgłośni żartobliwy tytuł «żarliwej matki Kościoła». Zajmowała się również systemem prawnym w PRL, zmianami w kodeksie karnym, praworządnością i stopniem niezależności adwokatury (występowała w obronie szykanowanych adwokatów, m.in. Władysława Siły-Nowickiego i Stefana Kaczorowskiego), patologiami społecznymi, kwestią oświaty i jej reform. Komentowała m.in. procesy Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego, Melchiora Wańkowicza, Ludwika Hassa, Janusza Szpotańskiego, Emila Morgiewicza, organizacji «Ruch», «taterników» i braci Kowalczyków, zajmowała się okolicznościami zabójstwa Jana Gerharda. W swych audycjach informowała o represjach wobec ludzi kultury (m.in. Januarego Grzędzińskiego, Niny Karsow, Jana Nepomucena Millera, Stanisława Cata-Mackiewicza), aktywności frakcji gen. Mieczysława Moczara, antysemityzmie w polityce PRL i sytuacji Polaków w ZSRR. Rewolcie robotniczej na Wybrzeżu w grudniu 1970 poświęciła, obok audycji radiowych, także artykuł Powracająca fala („Tydzień Pol.” 1971 nr 3/19). Okazjonalnie zajmowała się problematyką historyczną, m.in. ogłosiła ankietę na temat miejsca pochówku króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Obok Nowaka-Jeziorańskiego należała do dziennikarzy RWE najczęściej imiennie atakowanych przez władze PRL, była też obiektem działań Służby Bezpieczeństwa i PRL-owskiego wywiadu. W r. 1969 Wiktor Trościanko, współpracujący z wywiadem PRL pracownik RWE, zasugerował fałszywe oskarżenie S-iej o pełnienie funkcji kapo w Ravensbrück, dzięki czemu ocalić miała jakoby życie. Ogłoszenie tej informacji przez Andrzeja Czechowicza w książce „Kapitan Czechowicz wykonał zadanie” (W. 1971) wywołało wstrzas i chorobę S-iej.

W r. 1974 przeszła S. na emeryturę i wróciła do Londynu. Utrzymywała jednak związki z RWE i nadal pisywała dla niej komentarze. W dalszym ciągu współpracowała też z „Dziennikiem Polskim i Dziennikiem Żołnierza”. W wydawanym przez syna, Andrzeja, kwartalniku historycznym „Polemiki” (1970 nr 10) zamieściła artykuł poświęcony nowelizacji prawa karnego w PRL. Była członkiem Inst. Badania Zagadnień Krajowych. Na XXXI Walnym Zjeździe Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii (2–3 IV 1977) wygłosiła referat Naród niepokorny. Należała do założycieli powstałego 1 II 1980 w Londynie Studium Spraw Polskich w Wielkiej Brytanii (Information Centre for Polish Affairs UK) i objęła prezesurę jego zarządu (funkcję tę sprawowała do śmierci). Studium miało pozyskiwać poparcie dla opozycji demokratycznej w PRL; informacje z kraju przekazywano do RWE, wydawano też biuletyny w językach polskim i angielskim, prenumerowane następnie przez ministerstwa spraw zagranicznych, placówki dyplomatyczne i stacje telewizyjne. S. zmarła 20 III 1982 w Londynie, została pochowana na cmentarzu Gunnersbury.

W małżeństwie ze Zbigniewem Stypułkowskim miała S. syna Andrzeja (zob.).

 

Grodziska, Polskie groby Londynu; – Czechowicz A., Siedem trudnych lat, W. 1973 s. 170, 176–8, 180–1, 183, 186, 287 (fot. po s. 256); Friszke A., Życie polityczne emigracji, W. 1999; Hajdasz J., Szczekaczka czyli Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa, P. 2006; Kiedrzyńska W., Ravensbrück. Kobiecy obóz koncentracyjny, W. 1961; Krok-Paszkowski J., Mój bieg przez XX wiek, L. 2001; Machcewicz P., Kryptonim Medal, „Rzeczpospolita” 2004 nr z 18 IX; tenże, „Monachijska menażeria.” Walka z Radiem Wolna Europa, W. 2007; Materiały do dziejów polskiego uchodźstwa niepodległościowego 1939–1990. Uzupełnienia do tomów I, II, V, VI, Red. Z. Błażyński, Londyn 1996; Mierzanowska D., Wolna Europa i świat, Kr. 1998; Nowak-Jeziorański J., Wojna w eterze, Kr. 2000; Tatarowski K., Literatura i pisarze w programie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, Kr. 2005; tenże, Rola i znaczenie audycji kulturalnych i literackich w programie Rozgłośni Polskiej RWE, w: 50 lat Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Materiały sesji jubileuszowej, Red. D. Nałęcz, W. 2003; tenże, Z taśmoteki Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, „Tygiel Kult.” 1996 nr 3 (tekst audycji S-iej z 27 IV 1969); Wokół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Materiały konferencji naukowej, Red. W. Stępniak, W. 2002; – Domańska R., Pawiak. Więzienie Gestapo. Kronika 1939–1944, W. 1978; Truszkowska-Kuliniczowa A., Mój wiek XX. Wspomnienia, Szczecin 2004; Wspomnienia pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, Oprac. A. Grabowska, W. 2002 (wywiad ze S-ą, s. 215–19 oraz jej dwie fot. z czasów pracy w RWE); Żenczykowski T., Pamięci Aleksandry Stypułkowskiej, „Tydzień Pol.” 1982 nr 15/84 (fot.); – „Na antenie” 1963–73; „Orzeł Biały” 1974–6; – Nekrologi i wspomnienia pośmiertne z r. 1982: „Dzien. Pol. i Dzien. Żołnierza” nr z 23, 25, 26 III, „Kultura” (Paryż) nr 4/415, „Orzeł Biały” nr 5/1350, „Tydzień Pol.” nr 14/79; – Arch. Uniw. Warsz.: Akta studenckie S-iej, RP–18187 (fot.).

Rafał Habielski

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.