INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Augustyn Aleksander Szmurło (Szmorło)      Augustyn Szmurło, pokolorowana rycina Edwarda Nicza z 1888 r.

Augustyn Aleksander Szmurło (Szmorło)  

 
 
Biogram został opublikowany w XLVIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego w latach 2012-2013.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Szmurło (Szmorło) Augustyn Aleksander (1821–1888), filolog klasyczny, pedagog.

Ur. 28 VIII w Dołhobyczowie (pow. tomaszowski) koło Hrubieszowa, ochrzczony 12 IX t.r. w Oszczowie, był synem Mateusza (ur. ok. 1765), kontrolera urzędu celnego w Dołhobyczowie, i Magdaleny ze Skłodnickich (ur. ok. 1783).

S. pobierał nauki początkowe w domu, a następnie kształcił się «na koszt skarbu» w Gimnazjum Wojewódzkim (od r. 1837 – Gimnazjum Gubernialne) w Lublinie, które ukończył w r. 1838. Studiował filologię klasyczną na Wydz. Historyczno-Filologicznym uniw. w Moskwie pod kierunkiem Arsenija Mienszczikowa i Karla Hofmanna w zakresie hellenistyki oraz Maksymiliana Jakubowicza i Dmitrija Kriukowa w dziedzinie latynistyki; w r. 1842 otrzymał stopień kandydata nauk historyczno-filologicznych. Po powrocie do Król. Pol. zamieszkał w Warszawie, gdzie uczył języków starożytnych i historii powszechnej w II Gimnazjum, początkowo jako nauczyciel nadetatowy, a następnie etatowy. Od r. 1847, po zamknięciu wyższych klas gimnazjalnych, uczył języka rosyjskiego w Szkole Powiatowej Realnej. Mianowany w r. 1850, po przywróceniu klas wyższych, starszym nauczycielem języków starożytnych w warszawskim Gimnazjum Gubernialnym opublikował zarys Historia litterarum Romanarum brevissime exposita (Varsavia 1851), oparty na „Grundriss der römischen Literatur” Gottfrieda Bernhardy’ego (Halle 1830). Z tytułem radcy honorowego został w r. 1854 przeniesiony do Inst. Szlacheckiego, gdzie pracował do jego likwidacji w r. 1860. Równocześnie był profesorem literatury klasycznej w Akad. Duchownej Rzymsko-Katolickiej, do jej zamknięcia w r. 1867. Wraz z Wilhelmem Fechtem, Cyprianem Izdebskim i Krzysztofem Stotzerem dokonał adaptacji dla potrzeb szkół polskich gramatyki Raphaela Küchnera „Elementargrammatik der lateinischen Sprache...” (Hannover 1853), wydając podręcznik szkolny Gramatyka łacińska teoretyczno-praktyczna (W. 1856–60 I–III), przy czym tom trzeci, poświęcony składni, ułożył samodzielnie. Prawdopodobnie opracował Gramatykę grecką (niewyd., anons w „Bibl. Warsz.” 1862 t. 2).

S. był współtwórcą reformy szkolnej margrabiego Aleksandra Wielopolskiego; w l. 1861–2 wchodził w skład tymczasowej Rady Wychowania oraz zespołu, który w r. 1862 opracował program nauczania dla szkolnictwa średniego. Od r. 1861 pełnił funkcję przełożonego Kursów Przygotowawczych do Szkoły Głównej Warszawskiej oraz profesora języków starożytnych na tych Kursach; z okazji ich otwarcia wygłosił wykład inauguracyjny O dziejowym stanowisku starożytności klasycznej i ważności pedagogicznej języków starożytnych (W. 1862). Uwagi kierowane do słuchaczy Kursów Przygotowawczych, niepozbawione patosu i moralizatorstwa, opublikowano jako Cztery przemowy przełożonego Kursów Przygotowawczych do Szkoły Głównej, profesora Szmurło miane do uczniów tychże kursów d. 24 stycznia, 22 lutego, 20 marca i 12 kwietnia 1862. W r. 1862 powołano S-ę na stanowisko rektora I Gimnazjum na Nowolipkach o profilu humanistycznym, a następnie inspektora, po przemianowaniu zakładu w r. 1864 na II Gimnazjum Męskie. Wśród uczniów słynął jako zwolennik surowej dyscypliny. W r. 1862 został też adiunktem w Katedrze Języków Starożytnych Szkoły Głównej Warszawskiej; w wykładzie inauguracyjnym 26 XI t.r. O kulturze Grecji (W. 1863) dał wyraz przekonaniu o wyjątkowości tej kultury. Ze względu na stan zdrowia, już w r. 1863 zrezygnował z tej posady. Opublikował instrukcję metodyczną dla nauczycieli: Kilka słów o celu i kierunku gimnazjalnego nauczania w ogóle, a w szczególności o metodach wykładu języka polskiego, języka łacińskiego, historii i geografii w zakresie gimnazjalnym (W. 1865). Od r. 1866 przez niecały rok pełnił dodatkowo obowiązki inspektora Progimnazjum Żeńskiego przy ul. Miodowej, do przekształcenia go w gimnazjum mieszane. Uczył też w Prywatnym Wyższym Naukowym Zakładzie Jana Nepomucena Leszczyńskiego. Napisał wtedy O prepodavanii latinskago jazyka v klassičeskich gimnazijach („Cirkular po upravleniju Varšavskim učebnym okrugom” 1868 nr 5).

W następstwie reformy gimnazjów i progimnazjów S., który osiągnął już wiek emerytalny, został w r. 1873 zwolniony ze stanowiska inspektora II Gimnazjum Męskiego. Otworzył wtedy w Warszawie przy ul. Freta Szkołę Prywatną Męską Czteroklasową z kursem progimnazjum czteroklasowego; zaangażował na «stałego nauczyciela» matematyki Wojciecha Górskiego, swojego byłego ucznia, który wspominał, że S. «uczynił [go] pedagogiem» (Górski W., „Wspomnienia”). W r. 1878 Szkoła została przekształcona w sześcioklasową z kursem progimnazjum sześcioklasowego. S. przygotował instrukcję Izvlečenie iz protokola zasedanija pedagogičeskago soveta Častnago mužskago 6-ti klassnago učilišča v gorode Varšave („Cirkular po upravleniju Varšavskim učebnym okrugom” 1878 nr 7). Po przerwaniu w r. 1881 działalności Szkoły wznowił ją w r.n.; jej dzieje przedstawił w broszurze Szkoła prywatna męska sześcioklasowa z programem progimnazjów VI-klasowych, którą utrzymywał Augustyn Szmurło od r. 1873 do 1882 (W. 1882). W r. 1885 uczył się w szkole S-y Henryk Goldszmit (pseud. Janusz Korczak), który po latach źle ją wspominał ze względu na stosowane tam kary cielesne.

S. posiadał tytuł radcy dworu. W r. 1887 przetłumaczył heksametrem „Iliadę” Homera, którą t.r. opublikował w Warszawie, poprzedzając ją obszernym wstępem oraz ośmiowersową elegią w języku greckim; Zenon Przesmycki uznał przekład za nudny i pozbawiony walorów oryginału („Życie” 1888 nr 13, 15). Chory przez wiele lat, S. zmarł 11 II 1888 w Warszawie, został pochowany 15 II na cmentarzu Powązkowskim.

W małżeństwie z Florentyną z Rzeczniowskich (zm. 1903) miał S. m.in. córkę Karolinę, od r. 1892 zamężną za wdowcem Zygmuntem Muszkatem, jej pasierbicą była Zofia Muszkat, późniejsza żona Feliksa Dzierżyńskiego.

W warszawskim kościele Świętego Krzyża odsłonięto w październiku 1894 poświęcone S-le powstałe w r. 1888 klasycystyczne epitafium.

 

Podobizny w: Szkoła Główna Warszawska 1862–1869, Kr. 1900 I 36; – Enc. Org., XXIV; Enc. Org. (1898–1904), XIV; Estreicher w. XIX, IV (błędnie jako Adam); PSB (Górski Wojciech); – Błaszczyk L. T., Filologia klasyczna na Uniwersytecie Warszawskim 1817–1915, W. 1995–2003 I–II; Brzuska B., Filologia klasyczna w Szkole Głównej Warszawskiej, Wr. 1992; Golias M., Polscy homerydzi i ich krytycy, „Prace Polon.”, S. 19, 1963; Grabowski E., Najnowsze przekłady obcych poetów, „Przegl. Liter. Dod. do Kraju” (Pet.) 1888 nr 17–19; Hammer S., Historia filologii klasycznej w Polsce, Kr. 1948; Kieniewicz S., Akademia Medyko-Chirurgiczna i Szkoła Główna (1857–1969), w: Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego (1807–1915), Red. tenże, W. 1981; Lisicki H., Aleksander Wielopolski, Kr. 1878 II; Manteuffel T., Centralne władze oświatowe na terenie b. Królestwa Kongresowego 1807–1915, W. 1929; Matejko J., Profesorowie uczelni warszawskich, w: Społeczeństwo Królestwa Polskiego, Red. W. Kula, W. 1965 I; Olczak-Ronikier J., Korczak: próba biografii, W. 2011; Schiller J., Portret zbiorowy nauczycieli warszawskich publicznych szkół średnich 1795–1862, W. 1998; Zamojska D., Bursz – cygan – legionista, Józef Bogdan Dziekoński 1816–1855, W. 1995; Żmuda R., Działalność dydaktyczna i pisarska profesorów i wychowawców Warszawskiej Akademii Duchownej 1837–1867, W. 1979; – Dzierżanowski W., Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1869, W. 1869; Dzierżyńska Z., Lata wielkich bojów, W. 1969 (dot. rodziny S-y); Górski W., Wspomnienia. Sześćdziesiąt lat pracy na niwie pedagogicznej, Lw. 1937; Hert z, Zbiór poetów pol., Ks. 6; Korczak J., Kiedy znów będę mały, w: Dzieła, W. 1994 IX; Rocznik urzędowy obejmujący spis naczelnych władz cesarstwa oraz wszystkich władz i urzędników Królestwa Polskiego, W. 1850; toż za r. 1866, W. 1866; Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854 ułożony pod kierunkiem Zarządu Policji, W. 1854; Spis wykładów w Szkole Głównej Warszawskiej, z l. 1864, W. 1864; Spisok činovnikov i prepodavatelej Varšavskago i Učebnago Okruga, Varšava 1872; – Adres-Kalendar’ Obščij Štat Rossijskoj Imperii 1843–1863; „Bibl. Warsz.” 1862 t. 2; „Dzien. dla Wszystkich” 1894 nr 229; „Gaz. Warsz.” 1894 nr 267; Kalendarzyk polityczny na rok 1843–1849, Wyd. F. Radziszewski, W. 1843–9; – Nekrologi i wspomnienia pośmiertne z r. 1888: „Ateneum” T. 1 nr 3, „Bibl. Warsz.” t. 1 nr 3, „Gaz. Pol.” nr 35, „Gaz. Warsz.” nr 41, „Kłosy” nr 1182 (podobizna S-y), „Przegl. Pedagog.” nr 5, 8, „Rola” R. 6 nr 3 s. 39–40, nr 7 s. 82, „Tyg. Ilustr.” nr 267 (S. M. Rzętkowski); – Nekrologi żony S-y z r. 1903; „Gaz. Warsz.” nr 103, „Wiek” R. 30 nr 106; – AP w L.: Akta stanu cywilnego paraf. rzymskokatol. w Oszczowie, sygn. 23 s. 86; B. Nauk. PAU i PAN w Kr.: sygn. 7459 t. 1.

Leon Tadeusz Błaszczyk

 
 

Powiązane zdjęcia

   

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.