INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Bolesław Szacki     

Bolesław Szacki  

 
 
Biogram został opublikowany w XLVI tomie Polskiego Słownika Biograficznego w latach 2009-2010.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Szacki Bolesław, pseud.: Skarbek, Pawełek (1888–1934), działacz socjalistyczny i komunistyczny, publicysta.

Ur. w Kuźniecku (gub. saratowska), w rodzinie zesłanej na te tereny za udział w insurekcji kościuszkowskiej. Był synem Władysława (zm. 1919), leśniczego, i Marii (zm. 1927), nauczycielki muzyki. Miał brata Aleksandra Bronisława (1890–1957), doktora nauk medycznych (1913), lekarza 3. Pułku Strzelców w armii rosyjskiej (1913–18), potem pracownika naukowego Wojskowej Akad. Med. w Piotrogrodzie (od r. 1925 Leningrad), który w czasie drugiej wojny światowej był inspektorem-chirurgiem na Froncie Kalinińskim (1942–3), następnie w stopniu pułkownika naczelnym lekarzem I Armii Polskiej w ZSRR, a po wojnie, w stopniu generała, naczelnym chirurgiem WP; 6 I 1946 został odkomenderowany do Armii Czerwonej.

S. ukończył gimnazjum w Niemirowie i od r. 1906 studiował w Inst. Leśnym w Kijowie, gdzie należał do socjalistycznej «Korporacji» polskich studentów. W r. 1907 wstąpił do nielegalnej PPS-Frakcji Rewolucyjnej i prowadzonego przez Henryka Minkiewicza jej paramilitarnego kółka. Uczestniczył w sześciotygodniowym kursie zorganizowanym przez Wydz. Spiskowo-Bojowy PPS w r. 1910 w Krakowie. Po powrocie do Kijowa kierował tamtejszą PPS oraz współtworzył t.r. agendy Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego. Był też jednym z organizatorów powstałego w r. 1912 kółka Związku Stowarzyszeń Polskiej Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej (tzw. Filarecji). Wraz z większością kierownictwa kółka został 27 XII 1913 uwięziony (zapewne na kilka miesięcy), po czym deportowany do Charkowa. Objęty dozorem policyjnym, kontynuował tam studia na politechnice i działał w miejscowej organizacji PPS. Po wybuchu w r. 1914 pierwszej wojny światowej współtworzył w Charkowie tajną POW. W r. 1916 ukończył studia. W 2. poł. t.r. wystąpił z PPS i przeszedł do PPS-Lewicy.

Od 17 III 1917 reprezentował S. Komitet Robotników Polskich w charkowskiej Radzie Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Wraz z m.in. Zygmuntem Zarembą uczestniczył w powołaniu 20 III t.r. Zjednoczenia Socjalistycznego Polskiego (grupującego PPS, PPS-Lewicę i SDKPiL); 26 III został wybrany do kierującego nim Komitetu Robotniczego. Do rozwiązania Zjednoczenia we wrześniu współredagował jego organ – „Jedność Robotnicza”. Następnie działał ponownie w PPS-Lewicy i po opanowaniu Charkowa 13 XII przez Gwardię Czerwoną uczestniczył 24 XII w konferencji tej partii. Dn. 9 I 1918 wszedł w skład komisji, powołanej przez Komisariat Polski przy Ludowym Komisariacie ds. Narodowościowych, mającej wyjaśnić okoliczności rozbrojenia w Biełgorodzie przez Czerwoną Gwardię 1. Polskiego Pułku Rewolucyjnego oraz stracenia jego dowódcy, por. Mieczysława Jackiewicza. Z ramienia PPS-Lewicy był w Charkowie kierownikiem Wydz. Kultury i Oświaty przedstawicielstw Rosji sowieckiej: od stycznia t.r. Ludowego Komisariatu ds. Narodowościowych, a od 28 III Komisariatu Polskiego. Starał się wdrożyć dekret rządu sowieckiego z 1 II o opiece nad zabytkami i dziełami sztuki, należącymi do narodu polskiego. Po zajęciu 9 IV Charkowa przez wojska niemieckie współorganizował tam konferencję PPS-Lewicy (2–3 VI); został na niej członkiem Sekretariatu Centralnego Komitetu Robotniczego.

Gdy 5 II 1919 Armia Czerwona weszła do Kijowa, S. przeniósł się tam i rozpoczął działalność w Radzie Delegatów Robotniczych, Chłopskich i Czerwonoarmijnych. Współtworzył 13 II t.r. Polską Robotniczo-Włościańską Partię Komunistyczną i wszedł do redakcji jej organu „Komunista Polski”, wydawanego w siedzibie zlikwidowanego „Dziennika Kijowskiego”. Już jednak 23 II Polska Robotniczo-Włościańska Partia Komunistyczna weszła w skład Komunistycznej Partii (bolszewików) Ukrainy (KPU) jako jej Sekcja Polska, a S. został w marcu zastępcą komisarza powołanego wtedy Gubernialnego Komitetu ds. Polskich. W tym miesiącu wszedł także do Kijowskiego Komitetu Grupy Komunistów Polskich i współredagował wydawane przez niego od 11 III czasopismo „Głos Komunisty”; kierował nim od 27 IV do sierpnia. W artykule Zagadnienia organizacyjne (1919 nr 29) opowiedział się za utrzymaniem agend Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (KPRP) w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej (USRR); miało to ułatwić agitację komunistyczną w Polsce. Dn. 24 IV został członkiem Kijowskiego Komitetu KPRP. Wraz z Feliksem Konem wydał w Kijowie (28 VI – 2 VIII) trzy numery dwutygodnika „Sztandar Komunizmu”, organu Sekcji Polskiej przy Federacji Grup Zagranicznych KP(b)U. Wobec trwających walk polsko-sowieckich nawoływał żołnierzy WP do dezercji, a kiedy w czerwcu Armia Ochotnicza gen. A. Denikina i armia Ukraińskiej Republiki Ludowej (URL) zbliżały się do Kijowa, wzywał wraz z Konem polskich robotników do obrony republiki sowieckiej. W „Głosie Komunisty” publikował odezwy do żołnierzy WP, przestrzegające przed polską burżuazją. Z ramienia reprezentującej Polaków na Ukrainie Komisji Oświaty Ludowej organizował w lipcu 1919 szkolnictwo wyższe w Komisariacie Oświaty Ludowej USRR.

Po zajęciu 30 VIII 1919 Kijowa przez Armię URL wrócił S. do Charkowa i we wrześniu t.r. został naczelnikiem Biura Zakordonowego oraz kierownikiem Wydz. Polskiego w Radzie Wojskowo-Rewolucyjnej Frontu i Okręgu Zachodniego. Gdy 16 XII t.r. Armia Czerwona ponownie zdobyła Kijów, wszedł w skład Biura Polskiego Komitetu Gubernialnego KP(b)U i 16 II 1920 uczestniczył w otwarciu kijowskiego Polskiego Klubu Robotniczego im. Ludwika Waryńskiego i Róży Luksemburg. Dn. 23 IV t.r. wziął udział w konferencji KC KP(b)U, dotyczącej działalności komunistycznej na terenach Galicji Wschodniej; wybrany został wtedy do Galicyjskiego Komitetu Organizacyjnego KP(b)U. Wobec zajęcia 7 V Kijowa przez WP i wojsko URL przeniósł się do Charkowa i kontynuował tam redagowanie „Głosu Komunisty”. Wraz z m.in. Konem i Julianem Leszczyńskim wydawał także od 27 VI tygodnik „Przegląd Komunistyczny”, którego ostatni numer redagował 26 IX, już w odbitym przez Armię Czerwoną Kijowie. W lipcu, w Polskim Klubie Robotniczym im. Waryńskiego w Charkowie, wystąpił wraz z m.in. Konem z prelekcją gloryfikującą sukcesy Armii Czerwonej w Polsce, a w „Głosie Komunisty” wzywał do walki z WP jako «armią napastniczą». Na początku sierpnia Biuro Polskie KP(b)U mianowało go naczelnikiem Wydz. Politycznego walczącej w Polsce sowieckiej III Armii.

Po podpisaniu 12 X 1920 rozejmu polsko-sowieckiego S. od 25 X t.r. ponownie pracował w Biurze Polskim kijowskiego Komitetu Gubernialnego KP(b)U, a na początku r. 1921 został jego kierownikiem. Objął także kierownictwo Biura Polskiego Oświaty w Komisariacie Ludowym Oświaty USRR i sprawował je do r. 1922. Od 16 VIII 1921 do października t.r. współredagował wydawane przez Biuro Polskie w Charkowie czasopismo „Komunista”. Na Zjeździe Rad Ukrainy w kwietniu 1922 wybrano go do Wszechzwiązkowej Rady Narodowościowej. Podjąwszy ścisłą współpracę z KPRP, w lipcu t.r. przebywał nielegalnie w Polsce. Od sierpnia redagował przez dwa lata kontynuację „Głosu Komunisty”, tygodnik „Sierp”. Następnie podjął współpracę z prasą rosyjskojęzyczną: w l. 1924–5 redagował kijowski dziennik „Proletarskaja Pravda”, potem był zastępcą redaktora czasopisma „Kiev” (do r. 1926), publikował w dzienniku „Kievskaja Pravda”. Od r. 1925 był współpracownikiem Biura Polskiego KC Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) (WKP) oraz zastępcą członka Centralnego Komitetu Wykonawczego USRR. Współtworząc koncepcję autonomii mniejszości polskiej w ZSRR, uczestniczył we wrześniu t.r. w powołaniu na Ukrainie Polskiego Rejonu Narodowościowego (tzw. Marchlewszczyzny). W r. 1926 zamieszkał w Moskwie, gdzie został zastępcą redaktora naczelnego Centralnego Wydawnictwa Ludów ZSRR. Wraz z m.in. Henrykiem Steinem-Kamieńskim redagował tygodnik „Świt”, a w r. 1927 wraz z Konem tygodnik „Trybuna Radziecka”. Pod koniec t.r. przejął od Zofii Unszlicht redakcję miesięcznika „Ku nowej szkole”. W pracy M. Nowakowskiego „Dziesięć lat walki i budownictwa” (Moskwa 1927) opublikował rozdział O Polonii w ZSRR. W artykule O zaspokojenie głodu kulturalnego („Trybuna Radziecka” 1928 nr 181) postulował wspieranie kultury wśród polskiej młodzieży w ZSRR. Wraz z m.in. Zofią Dzierżyńską współredagował „Kalendarz włościański na rok 1928” (Charków 1928). W r. 1928 wrócił do Kijowa, gdzie został kierownikiem Wydz. Propagandy Kijowskiego Obwodowego Komitetu KP(b)U oraz przewodniczącym Okręgowego Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Oświaty. Przejął od Henryka Politura-Radziejowskiego redakcję „Sierpa” oraz redagował czasopismo „Kievskij proletarij”. W tym okresie wydał Rok 1905. Zbiór materiałów (Kijów [b.r.w.]). W r. 1929 współorganizował Zjazd Polaków z Zagranicy i wygłosił na nim referat o polityce zagranicznej i wewnętrznej ZSRR. Od stycznia 1930 do marca 1932 współredagował kijowski kwartalnik „Poradnik Oświatowy”. Wraz z m.in. Politurem-Radziejowskim kierował Inst. Polskiej Kultury Proletariackiej w Kijowie, powołanym w r. 1931 przy Wszechukraińskiej Akad. Nauk. Postulował złagodzenie rygorów kolektywizacji na obszarze «Marchlewszczyzny». Oskarżony w r. 1932 o «nacjonal-oportunizm», został przeniesiony do Czernihowa na stanowisko kierownika Wydz. Kultury i Propagandy Komitetu Obwodowego KP(b)U. Dn. 16 VIII 1933 został aresztowany; jego poglądy w kwestii kolektywizacji propaganda partyjna określiła mianem «skarbkowszczyzny». W śledztwie, prowadzonym przez komisarza spraw wewnętrznych USRR W. Balickiego, oskarżono go o zorganizowanie i kierowanie w USRR siatką szpiegowską POW. Torturowany, przyznał się do winy. Skazany na śmierć przez «kolegium OGPU», został rozstrzelany 9 III 1934 w Kijowie.

W małżeństwie zawartym w r. 1921 z Heleną (Haliną) Brzozowską, 2.v. Łepkowską, od t.r. członkinią Biura Polskiego Komisariatu Ludowego Oświaty USRR, w l. 1924–8 nauczycielką Polskiego Technikum Nauczycielskiego w Kijowie, aresztowaną wraz z mężem i więzioną w łagrze do końca l. czterdziestych, miał S. syna Aleksandra, pracownika naukowego w Tomsku.

Po XX Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego został S. w r. 1956 zrehabilitowany.

 

Chojnacki W., Bibliografia kalendarzy polonijnych 1838–1982, Wr. 1984 s. 189 (poza indeksem); Encyklopedia rewolucji październikowej, W. 1977 s. 477; Kormanow a, Mater. do bibliogr. 1918–39, I; Księga Polaków uczestników rewolucji paźdz., (dot. także brata); Polacy-dziennikarze uczestnicy rewolucji i wojny domowej w Rosji, „Zesz. Prasoznawcze” 1967 nr 3 s. 64–5; Polska prasa rewolucyjna 1918–1939. Katalog, Oprac. M. Krych, W. 1965; Zalewski J., Wykaz literatury o Polsce, Zachodniej Ukrainie i Zachodniej Białorusi, Mińsk 1932; – Daszkiewicz J., Prasa polska na Ukrainie Radzieckiej, „Roczn. Hist. Czasopiśm. Pol.” T. 5: 1966 z. 2 s. 118, 128, 130–1; Głowacki A., Polskojęzyczne wydawnictwa książkowe w ZSRR, w: Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR, Kr. 1992; Iwanow M., Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921–1939, W.–Wr. 1991; Kaleniczenko P., Polacy w rewolucji październikowej i wojnie domowej na Ukrainie 1917–1920, W. 1969; Korzeniowski M., Za Złotą Bramą. Działalność społeczno-kulturalna Polaków w Kijowie w latach 1905–1920, L. 2009; Kowalski J., Trudne lata. Problemy rozwoju polskiego ruchu robotniczego 1929–1935, W. 1966; Kuśnierz R., Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu (1929–1933), Tor. 2005 s. 293–4; Lizak W., Rozstrzelana Polonia, Szczecin 1990 s. 15, 30; Manusiewicz A., Polacy w rewolucji październikowej, W. 1967; Muszkat M., Na marginesie pamiętników Zofii Dzierżyńskiej, „Zesz. Hist.” 1981 nr 57 s. 225; Najdus W., Lewica polska w Kraju Rad 1918–1920, W. 1971; taż, Polacy w rewolucji 1917 r., W. 1967; Sierocka K., Polonia radziecka 1917–1939, W. 1968; Stroński H., Represje stalinizmu wobec ludności polskiej na Ukrainie w latach 1929–1939, W. 1998; Ślisz A., Polska prasa w Rosji w dobie wojny i rewolucji 1915–1919, W. 1968; Wierzejski W. K., Fragmenty z dziejów polskiej młodzieży akademickiej w Kijowie 1834–1920, W. 1939; Z dziejów stosunków polsko-radzieckich. Studia i materiały, W. 1968 III; – Budzyńska C., Strzępy rodzinnej sagi, W. 1997; Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, W. 1961 II; Jabłonowski R., Wspomnienia 1905–1928, W. 1962; Memoirs of Nikita Khrushchev, Oprac. S. Khrushchev, Providence 2007 III; Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów Cz. 1, Red. S. Stępień, Przemyśl 1998 I–II; Polsko-radzieckie stosunki kulturalne 1918–1939. Dokumenty i materiały, W. 1977; Uziembło W., Wspomnienia 1900–1939, W. 1965; Zaremba Z., Wspomnienia. Pokolenie przełomu, Kr.–Wr. 1983; – „Głos Komunistyczny” 1924 nr 14; „Jedność Robotn.” 1917 nr 1, 5; „Poufny Przegl. Inwigilacyjny Policji Państw.” nr 2 poz. 63, nr 29 poz. 37, nr 82 poz. 35; „Trybuna Radziecka” (Moskwa) 1922 nr 33 s. 1, nr 43 s. 23, 1927 nr 35 s. 10; „Z pola walki” 1967 nr 3, 4, 1969 nr 2; – AAN: sygn. 34 k. 132 (Ambasada RP w Moskwie), t. 6705 s. 167–8 (MSZ), sygn. 11979 (PZPR, teczka osobowa S-ego), sygn. 11989 (PZPR, teczka osobowa brata); Arch. Zarządu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie: spr. 602339.

Alicja Pacholczykowa

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.