INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Ignacy Józef Radliński      Ignacy Radliński, wizerunek na podstawie ilustracji ksiażkowej.

Ignacy Józef Radliński  

 
 
1843-12-13 - 1920-08-13
Biogram został opublikowany w 1986 r. w XXIX tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Radliński Ignacy Józef Eligiusz, krypt.: I. R., Ż. R. (1843–1920), religioznawca, filolog, popularyzator wiedzy. Ur. 13 XII w Dubnie na Wołyniu w zubożałej rodzinie szlacheckiej, był synem Adama, urzędnika sądu powiatowego, i Anieli z Kozłowskich.

R. uczył się w domu, a od r. 1859 mieszkał w Kijowie, gdzie zarabiając na życie korepetycjami, przygotowywał się do matury, którą jako ekstern zdał w r. 1862 w tamtejszym I Gimnazjum. Następnie studiował na wydziale historyczno-filologicznym uniwersytetu w Kijowie. Studia przerywane pracą zarobkową (m. in. jako korepetytor w domu Walentego Grabowskiego w Rzeszczowie) ukończył w r. 1867 ze stopniem kandydata. W czasie studiów w r. 1866 za rozprawę pt. Główne kierunki filozofii w XVIII stuleciu i ich wpływ na Rosję otrzymał srebrny medal, a w r. n. złoty za rozprawę Hermeneutyczny i krytyczny rozbiór Tacyta «Vita Agricolae». W początku r. 1868 podjął R. kilkumiesięczne studia na Wydziale Filozoficznym UJ. Następnie po krótkim pobycie w Dreźnie we wrześniu t. r. przybył do Warszawy, gdzie pozostał z niewielkimi przerwami do końca życia. Został nauczycielem języków klasycznych w III Gimnazjum warszawskim, a w l. 1870–87 uczył tych przedmiotów w IV Gimnazjum. Brak doświadczenia pedagogicznego – nie poznał szkoły nawet jako uczeń – nadrabiał, wypracowując własne metody. Niechęć R-ego do urzędowych programów i rutyny szkolnej, a także przyjazny stosunek do młodzieży polskiej powodował konflikty z rosyjskimi władzami oświatowymi. W r. 1887 z polecenia A. Apuchtina został przeniesiony do Piotrkowa, gdzie uczył w miejscowym gimnazjum. W r. n. władze oświatowe zgodziły się na powrót R-ego do Warszawy, jednakże przeniosły go do I i II progimnazjum i odebrały naukę języków klasycznych, powierzając wykłady nadobowiązkowego języka francuskiego. Na tym stanowisku R. pracował do r. 1905, kiedy to przeszedł na emeryturę. W jesieni t. r. przez 3 miesiące prowadził wykłady pt. Starożytne pomniki piśmiennictwa powszechnego i Źródła do poznania chrystianizmu pierwotnego w Tow. Kursów Naukowych (późniejsza Wolna Wszechnica Polska). Gdy we wrześniu 1906 syn R-ego, Tadeusz, otworzył gimnazjum polskie w Siedlcach, R. dojeżdżał tam i prowadził w wyższych klasach wykłady z filozofii. Wyjazdy te przerwała choroba. W r. 1908 przez krótki okres był dyrektorem prywatnej szkoły męskiej w Warszawie. W czasie pierwszej wojny światowej R. wziął udział w końcu r. 1915 jako prelegent w cyklu wykładów organizowanych przez Polskie Tow. Krajoznawcze, a w pierwszym półroczu 1916 r. prowadził wykłady w Tow. Kursów Naukowych. Zgłoszonych tam na następne lata akademickie wykładów nie podjął ze względu na zły stan zdrowia.

Przez całe życie R. borykał się z trudnościami finansowymi. Praca nauczycielska była źle płatna, a dochody z publikowanych prac nieregularne. Budżet domowy był ponadto obciążony kosztami licznych książek, które R. zakupywał w miejscowych księgarniach i sprowadzał z zagranicy. Cały czas wolny od zajęć szkolnych R. poświęcał na pracę naukową oraz na kontakty z warszawskimi intelektualistami. Największa przyjaźń i związki naukowe łączyły R-ego z geografem Wacławem Nałkowskim, stałe stosunki utrzymywał z Ludwikiem Krzywickim, Stanisławem Kramsztykiem, Aleksandrem Świętochowskim, Piotrem Chmielowskim i wielu innymi. Sporo podróżował po krajach Europy Zachodniej i nawiązał również liczne kontakty z tamtejszymi badaczami. Zainteresowania naukowe R-ego były bardzo szerokie. Przede wszystkim prowadził badania nad historią religii ludów semickich, nad początkami chrześcijaństwa i nad historycznością postaci Chrystusa. W badaniach tych opierał się głównie na analizie filologicznej zachowanych przekazów źródłowych. W tej dziedzinie był pierwszym w Polsce badaczem świeckim. Andrzej Niemojewski napisał o R-m, że «przeniósł Biblię z kruchty w świat nauki» („Myśl Niepodległa” 1907). W swych badaniach R. ulegał silnym wpływom E. Renana. Jedną z pierwszych prac R-ego z dziedziny religioznawstwa była Pierwsza karta historii religii (w: „Ognisko. Książka zbiorowa dla uczczenia 25-letniej pracy T. T. Jeża”, W. 1882), w której R. upatrywał, w ślad za E. B. Tylorem, źródeł religii w animizmie. Spośród licznych prac o tej tematyce wymienić należy trylogię Dzieje jednego Boga (W. 1905), Dzieje jednego z synów Bożych (W. 1907) i Dzieje trzech osób w jednym Bogu (W. 1915), poświęconą rozważaniom na temat Jahwe, Chrystusa i Trójcy chrześcijańskiej, opartą na analizie tekstu Biblii. Ważną pozycją R-ego było studium poświęcone utworom związanym z Biblią, ale nie wchodzącym do ksiąg kanonicznych: Apokryfy judaistyczno-chrześcijańskie. Księga wstępna do literatury apokryficznej w Polsce (Lw. 1905). Analizą objął R. tylko część tych utworów, a mianowicie tzw. apokryfy prorocze. W r. 1911 opracował i wydał Apokryfy judaistyczno-chrześcijańskie w polskich przeróbkach (W.). W swych pracach Spinoza, rzecz historyczno-społeczna (W. 1910) oraz Jezus, Paweł, Spinoza, rzecz historyczno-społeczna (W. 1912) przedstawił R. pogląd na genezę chrześcijaństwa i na rolę Spinozy jako krytyka Biblii, traktowanej jako dokument historyczny.

R. był czynny w polskim ruchu wolnomyślicielskim, brał także udział w międzynarodowych Kongresach Wolnej Myśli w Genewie (1902), Rzymie (1904) i Paryżu (1905). Na ostatnim z nich wygłosił referat. Opublikował też wiele prac popularnych, takich jak Wolna myśl. Ostatni kongres jej wyznawców („Krytyka” 1906), Wolna myśl a nauka i społeczeństwo („Prawda” 1909), Z dziejów wolnej myśli (tamże), a przede wszystkim Katolicyzm, modernizm i myśl wolna (W. 1912). W książce tej omówił ruch umysłowy, jaki powstał we Francji na początku XX w., a także dzieje czołowej postaci tego ruchu ks. A. Loisy. R. poświęcił modernizmowi i ks. Loisy kilka artykułów w prasie warszawskiej. Z ks. Loisy łączyły go przyjazne stosunki, a prace francuskiego księdza wywarły duży wpływ na poglądy naukowe R-ego. R. interesował się też dziejami rozłamu w kościele katolickim, wywołanego doktryną Ariusza w IV w. n. e. Zagadnieniom tym poświęcił pracę Na początku ery naszej („Prawda” 1909). Zajmował się historią reformacji, a zwłaszcza jej polskim ruchem – arianizmem. Prowadził na ten temat cykl odczytów i wykładów w l. 1915–16, a także opublikował pracę Zapomniana karta w dziejach umysłowości polskiej („Prawda” 1910).

Prace R-ego z dziedziny językoznawstwa dotyczyły głównie zabytków literatury ludów semickich, takich jak napisy grobowe i tablice pamiątkowe. R. dokonywał tłumaczeń na język polski tekstów asyryjskich, medyjskich, perskich i hebrajskich, uzupełniając tłumaczenie analizą filologiczną. Do prac z tej dziedziny należą m. in. Napis pamiątkowy króla moabskiego Meszy („Ateneum” 1877), Język asyryjski w rodzinie języków semickich (W. 1880), Zdobycie Babilonu przez Cyrusa według ówczesnej kroniki babilońskiej („Bibl. Warsz.” 1881) czy Nowoodkryty napis w Jerozolimie („Ateneum” 1881). Cenną publikacją R-ego wydaną przez Akademię Umiejętności były Słowniki narzeczy ludów kamczackich (Kr. 1891–4 I–V), opracowane na podstawie materiałów i notatek przekazanych R-emu przez Benedykta Dybowskiego, a dotyczących narzeczy Ajnów, Kamczadalów i Koriaków. R. był też autorem obszernego opracowania historii literatury babilońsko-asyryjskiej, egipskiej, perskiej i hebrajskiej, opublikowanego w I tomie wydawnictwa „Dzieje literatury powszechnej” (W. 1880), redagowanego przez P. Chmielowskiego. Interesował się dziejami człowieka pierwotnego. Oprócz obszernej pracy popularnej Historia nauki o człowieku (W. 1902–3 z. 1–2) ogłaszał liczne artykuły popularyzujące tę dziedzinę wiedzy, z których wymienić należy: Poszukiwania człowieka w okresie trzeciorzędowym („Wędrowiec” 1885), Stosunek człowieka do świata zwierzęcego w wieku kamiennym („Wszechświat” 1891), Wycieczki w dziedzinę etnologii. Świat azjatycki: Ajnowie. Andamani. Todowie i ich sąsiedzi (tamże 1891–2), Zabytki megalityczne ludów pierwotnych (tamże 1891–2). Opublikował nadto kilka artykułów dotyczących kultury współcześnie żyjących ludów dzikich, m. in. Ludy na rozmaitych stopniach kultury pierwotnej („Wędrowiec” 1886) i Ludy znikłe i ginące („Ateneum” 1887).

W niektórych swych pracach R. wiązał wydarzenia z różnych epok historycznych ze współczesnością. Do tego typu prac należą Dwa dokumenty ludzkości (Dziesięcioro przykazań Bożych i Deklaracja praw człowieka), (W. 1907), czy Jehowa, mrok średniowiecza i król pruski Wilhelm II (W. 1919), w której ukazał źródła nienawiści i nietolerancji od czasów biblijnych do hakatyzmu. W pracy Mężczyzna a kobieta (W. 1918) nakreślił dzieje prawno-społeczne stosunku mężczyzny i kobiety od kodeksu Hammurabiego poprzez prawodawstwo biblijne i poglądy chrześcijańskie aż do „Deklaracji praw człowieka i obywatela”. Poruszył też w tej publikacji sprawę równouprawnienia kobiet. R. ogłaszał również prace na tematy współczesne. Wypowiadał się wielokrotnie przeciwko akcjom i metodom kolonizacyjnym, prowadzonym w Afryce i na innych kontynentach: Podział i podbój Afryki („Przegl. Tyg.” 1894), Notatki kolonialne – wyspy Filipińskie („Gaz. Pol.” 1898), Stan obecny badań geograficznych w Afryce („Wszechświat” 1898–9). Publikował też R. sprawozdania z wydarzeń kulturalnych i naukowych, jak np. Wystawa starożytności i co możemy znaleźć na niej dla nauki dziejów („Przegl. Pedagog.” 1890). Publikacje R-ego ukazywały się w ponad 20 czasopismach; najwięcej drukował w „Ateneum”, „Prawdzie”, „Przeglądzie Tygodniowym”, „Wędrowcu”, „Wiśle”, „Ludzie” i „Wszechświecie”. Zbiór niektórych prac, rozsianych po różnych czasopismach, zebrał w książce Przeszłość w teraźniejszości. Zbiór dociekań i rozważań społeczno-naukowych T. 1 (W. 1901). R. współpracował też z „Wielką Encyklopedią Powszechną Ilustrowaną”, „Encyklopedią Wychowawczą” i „Encyklopedią Nauk Społecznych”. W ostatnich latach życia napisał pamiętnik Mój żywot, opublikowany po śmierci R-ego (Łuck 1938). Opinie o pracach R-ego były i są bardzo różne. Wynikało to zapewne stąd, że podejmował kontrowersyjne tematy, a także stąd, że poziom jego prac nie był jednolity: obok poważnych dzieł naukowych, będących wynikiem własnych dociekań i koncepcji, ogłaszał R. publikacje stanowiące streszczenia cudzych prac. Zmarł w Warszawie 13 VIII 1920, pochowany został na cmentarzu Powązkowskim. Swój bogaty i cenny księgozbiór przekazał Bibliotece Publicznej w Warszawie.

Żonaty od r. 1874 z Marią z Roguskich miał z nią R. czworo dzieci: Tadeusza (zob.), Antoniego i Annę, zmarłych w dzieciństwie, oraz Helenę (1886–1978), zamężną 1. v. za Stefanem Boguszewskim, 2. v. za Jerzym Kornackim, pisarkę, znaną pod nazwiskiem Boguszewskiej.

W rocznicę śmierci R-ego w r. 1921 na fasadzie domu, w którym mieszkał przy ul. Koszykowej 43, wmurowano tablicę pamiątkową. Zniszczona została wraz z domem w czasie drugiej wojny światowej.

 

Bibliogr. filozofii pol., III; Enc. Powsz. (PWN); Enc. Warszawy; Filoz. w Pol. Słown., (fot.); Bar, Słown. pseudonimów; – Demby S., Ignacy Radliński, „Kur. Warsz.” 1920 nr 236, wyd. wieczorne, s. 7–8; Dybczyński T., Pamiętnik znakomitego orientalisty…, „Wiad. Liter.” 1934 nr 49 s. 3; Historiografia w dobie pozytywizmu (1865–1900), W. 1968 s. 113; Lechicki C., Ignacy Radliński jako religioznawca, „Euhemer” 1958 nr 1 s. 39–48; Poniecki W., Ignacy Radliński w piętnastą rocznicę zgonu, „Wolnomyśliciel Pol.” 1935 nr 32 s. 385–7; Przedpełski M., Ignacy Radliński, „Argumenty” 1966 nr 12 s. 4; Saczyński W., Ignacy Radliński w dziesiątą rocznicę śmierci, „Wolnomyśliciel Pol.” 1930 nr 17 s. 2–3 (fot.), nr 18 s. 15–19; S. P., Ignacy Radliński, „Robotnik” 1920 nr 225 s. 2–3; Szulkin M., Ignacy Radliński – religioznawca i wolnomyśliciel, „Człowiek i Światopogląd” 1980 nr 11/12 s. 166–74; Śleszyński J., Żywot znakomitego syna ziemi wołyńskiej. Pamiętnik Ignacego Radlińskiego, „Wołyń” 1935 nr 35 s. 4 (fot.); Wawrzyniecki M., Ze wspomnień o Ignacym Radlińskim, „Wolnomyśliciel Pol.” 1930 nr 17 s. 6–9; Wolski Z., Myśl, która cuci z hipnozy, „Argumenty” 1978 nr 14 s. 7, 13; Zarys dziejów filozofii polskiej 1815–1918, W. 1983; Żurawicka J., Ignacy Radliński, „Kultura i Społeczeństwo” T. 17: 1973 nr 4 s. 47–66; taż, Ignacy Radliński uczony warszawski, „Argumenty” 1970 nr 46 s. 14; taż, Miejsce Ignacego Radlińskiego w warszawskim środowisku kulturalnym, w: Studia Warszawskie, t. 19, Warszawa XIX w., W. 1974 z. 3; taż, Twórczość naukowa Ignacego Radlińskiego (1843–1920), Wr. 1975 (bibliogr.); – Boguszewska H., Czekamy na życie, W. 1947; Klemensiewiczowa J., Przebojem ku wiedzy, Wr. 1961; Krzywicki L., Wspomnienia, W. 1958–9 II–III; Limanowski B., Pamiętniki 1870–1907, W. 1958; toż za l. 1919–28, W. 1973; Nałkowska Z., Dzienniki, W. 1975–6 I–II; Wroński H., Przemówienie nad grobem Ignacego Radlińskiego dn. 26 III 1933, „Wolnomyśliciel Pol.” 1933 nr 13 s. 358–60; – „Dzien. Komisariatu Rządu na m. st. Warszawę” 1921 nr 191 s. 2; „Gaz. Warsz.” 1921 nr 232 s. 4; „Naród” 1920 nr 134 s. 3, nr 177, wyd. poranne, s. 7; „Ruch Filoz.” 1920 nr 10 s. 195; „Świat” 1906 nr 44 s. 12 (fot.), 1920 nr 36 s. 11 (fot.); – B. Jag.: rkp. 6004 t. 2; B. Narod.: rkp. 5313/1; B. Ossol.: rkp. 7194, 12283, 14502; B. Publ. w W.: rkp. akc. 16–35, akc. 37–38, akc. 3055–3064; – Biografia R-ego pióra Stefana B. T. Radlińskiego (wnuka R-ego) w Materiałach Red. PSB.

Stanisław Konarski

 

 
 

Powiązane zdjęcia

   

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.