INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Józef Jakub Muczkowski      Frag. "Portretu Józefa Muczkowskiego" pędzla Fryderyka Pautscha.

Józef Jakub Muczkowski  

 
 
Biogram został opublikowany w 1977 r. w XXII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Muczkowski Józef Jakub (1860–1943), prawnik, historyk sztuki. Ur. 9 VIII w Krakowie, był synem Stefana (zob.) i Pauliny z Sobeskich. Po ukończeniu Szkoły Św. Barbary i w l. 1870–8 Gimnazjum Św. Anny odbył studia wyższe na Wydziale Prawa UJ w l. 1878–82 i 14 VII 1883 uzyskał stopień doktora praw. Przez krótki czas pracował w sądzie w Wiedniu, następnie w Prokuratorii Generalnej we Lwowie, a od końcowych lat XIX w. jako sędzia w Krakowie, od r. 1910 jako sędzia apelacyjny. W latach międzywojennych był prezesem Związku Sędziów i członkiem dyrekcji Kasy Oszczędności Miasta Krakowa. Umiłowaną dziedziną jego zainteresowań, której poświęcał cały czas wolny od zajęć zawodowych, była przeszłość historyczna, a zwłaszcza artystyczna Krakowa. Pod koniec 1896 r. należał wraz z innymi do inicjatorów Tow. Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. W l. 1897–8 był członkiem jego Komisji Kontrolującej, a od r. 1900 do końca życia, więc przez lat 43, członkiem Wydziału, najpierw w l. 1900–16 jako wiceprezes, a następnie w l. 1916–43 jako prezes Towarzystwa. Już w pierwszym roku działalności Tow. Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (1897) ukazała się w wydawanej przez Towarzystwo „Bibliotece Krakowskiej” (t. 4) rozprawa M-ego o kościele na Skałce, niebawem zaś, w r. 1901, o kościele Franciszkanów („Bibl. Krak.” 19). Równocześnie, w l. 1901–3, pojawiły się w VII i VIII tomie „Sprawozdań Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce” AU jego pierwsze komunikaty dotyczące zabytków krakowskiej rzeźby gotyckiej i renesansowej, opracowane pod wpływem często się z nim w tym czasie stykającego Juliana Pagaczewskiego, a będące zapowiedzią syntetycznego ujęcia dziejów rzeźby w Krakowie, ogłoszonego w r. 1904 w VI tomie „Rocznika Krakowskiego”. Tom ten to pierwsze od czasów Augusta Essenweina opracowanie całokształtu dziejów sztuki Krakowa. W tomie VIII „Rocznika” (1906) umieścił M. rozprawę o dawnym ratuszu krakowskim, a w XIII (1911) monografię dawnych warowni krakowskich. Owocem równoczesnego zainteresowania się zagadnieniami konserwatorskimi jest wydana w r. 1914 książka pt. Ochrona zabytków. M. działał też w sprawach konserwatorskich jako członek Grona Konserwatorów Galicjii Zachodniej. Był także członkiem Centralnej Komisji dla Badania i Ochrony Zabytków Sztuki (Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der Kunstdenkmäler) w Wiedniu. Był inicjatorem I Zjazdu Miłośników Ojczystych Zabytków w Krakowie (1911), członkiem Straży nad Zabytkami (1914–18).

Wybuch pierwszej wojny światowej przerwał na pewien czas działalność wydawniczą M-ego. Był to okres dla Towarzystwa bardzo ciężki. Zmarł jego dotychczasowy prezes Stanisław Krzyżanowski, wojna rozproszyła i zdziesiątkowała pracowników naukowych, a fundusze zaczęły niemal zupełnie zanikać. Zdawało się, że zasłużone Towarzystwo nie przetrzyma tego kryzysu. Stało się jednak inaczej dzięki powierzeniu prezesury M-emu. Z niespożytą energią zabrał się on do wyszukiwania nowych źródeł dochodu, m. in. wykorzystał swe członkostwo dyrekcji Kasy Oszczędności Miasta Krakowa i uzyskał od niej stałe subwencje; odkrywał też nowe talenty naukowe. W ścisłym porozumieniu z kierownikami seminariów historycznych i historii sztuki UJ ogłaszał w „Roczniku Krakowskim” i „Bibliotece Krakowskiej” prace młodych pracowników naukowych. Niejeden wybitny uczony zawdzięczał swój debiut wydawniczy M-emu, który stał się – rzec można – opiekunem młodego pokolenia historyków i historyków sztuki. W gościnnym domu M-ego i jego małżonki Jadwigi bywali chyba wszyscy starsi i niemal wszyscy młodsi badacze krakowskiej przeszłości historycznej i artystycznej, a wśród atmosfery towarzyskiej niejednokrotnie narodził się tam wartościowy pomysł naukowy.

Prace redaktorskie – M. był redaktorem 11 tomów „Rocznika Krakowskiego” (w l. 1923–8) i ok. 50 tomików „Biblioteki Krakowskiej” (w l. 1924–36) – i zajęcia związane z prezesurą Tow. Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, jakkolwiek dużo czasu pochłaniające, nie uniemożliwiły M-emu własnej pracy naukowej. W r. 1923, w XIX tomie „Rocznika Krakowskiego”, pierwszym wydanym pod jego redakcją, ukazała się rozprawa M-ego o pomniku Kazimierza Wielkiego w katedrze na Wawelu; autor nawiązał w niej do baldachimowych nagrobków papieskich w Awinionie, z którym Polskę w w. XIV tak ścisłe łączyły stosunki. Tom XX (1926), poświęcony dominikanom, przyniósł rozprawę M-ego o kościele Św. Trójcy w Krakowie, a XXI (1927) wypełniła w całości monografia M-ego i ks. Józefa Zdanowskiego pt. Hans Suess z Kulmbachu, zawierająca po raz pierwszy świetne reprodukcje krakowskich obrazów tego wybitnego norymberczyka, także i tych, które, wywiezione w czasie drugiej wojny światowej przez Niemców, nie zostały dotychczas odnalezione. W dziedzinę ikonografii wkracza rozprawa o obrazie w kościele Bernardynów w Krakowie, przedstawiającym „Taniec śmierci”, ogłoszona w XXII tomie „Rocznika” (1929). Następny tom, XXIII (1932), zawiera rozprawę M-ego o portretach Zygmunta Starego i artykuł o nieznanych widokach zamku na Wawelu. Podjął się też M. trudu przyswojenia polskiej literaturze naukowej podstawowej książki H. Wölfflina pt. „Die klassische Kunst”, wydając w r. 1931 jej przekład. Wystąpił i na forum zagranicznym, przedstawiając na międzynarodowym kongresie dla spraw mieszkaniowych i budowy miast w Rzymie w r. 1929 referat pt. Méthodes d’aménagement pour l’expansion des villes anciennes et historiques en Pologne. La ville de Cracovie. Był wielkim miłośnikiem sztuki włoskiej. Przyswoił czytelnikowi polskiemu w doskonałym tłumaczeniu dzieło Jakuba Burckhardta „Kultura odrodzenia we Włoszech” (1905). Przez wiele lat był prezesem Tow. Polsko-Włoskiego im. Dante Alighieri. Przez kilka lat przewodniczył Tow. Polsko-Węgierskiemu. Jak działalność naukową zaczął w „Bibliotece Krakowskiej”, tak też ją w tej samej serii po 38 latach zakończył, kreśląc w 86 tomiku (1935) sylwetkę krwawego burmistrza krakowskiego z w. XVI, Erazma Czeczotki Tłokińskiego, którego nazwał małym Cezarem Borgią Krakowa.

Duże znaczenie dla Krakowa miała propagandowo-naukowa działalność M-ego, przejawiająca się w licznych artykułach w prasie codziennej, przede wszystkim w krakowskim „Czasie”. Dotyczyła ona zwłaszcza opieki nad zabytkami. Gdy tylko wypłynęła jakaś ważna sprawa konserwatorska, M. chwytał za pióro i z młodzieńczym zapałem walczył w jej obronie. Pamiętna jest jego polemika z „Ilustrowanym Kurierem Codziennym”, który po zburzeniu zmurszałej, nie dającej się uratować starej Wikarówki kościoła Mariackiego rozpętał niebywałą wprost burzę przeciw jej odbudowaniu. Z właściwym sobie humorem paraliżował M. akcję tego poczytnego dziennika; nowa Wikarówka stanęła na miejscu starej, wymaganiom urbanistyki stało się zadość. Zasługą M-ego i Tow. Miłośników Historii i Zabytków Krakowa jest też uratowanie przed wywozem (do Muz. Narod. w W. w r. 1936) cyklu średniowiecznych obrazów z kościoła Św. Katarzyny. M. nie ugiął się w tej sprawie nawet wobec nacisku wywieranego przez specjalnie wysłanego przedstawiciela Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Takich wypadków, w których śmiałe wystąpienie M-ego doprowadziło sporną sprawę do szczęśliwego zakończenia, można by wymienić cały szereg. Działał M. w sprawach konserwatorskich na terenie Rady miasta Krakowa, której był przez wiele lat członkiem. Był też członkiem Komitetu Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu (1910–35). Działalność M-ego na polu historii sztuki spotkała się z uznaniem: PAU powołała go w r. 1934 na członka korespondenta (współpracownikiem Komisji Historii Sztuki był od r. 1901), Tow. Miłośników Historii i Zabytków Krakowa nadało mu godność członka honorowego (1937). Posiadał nadto Krzyż Oficerski Orderu Polonia Restituta, Komandorię Orderu Corona d’Italia i Komandorię Węgierskiego Krzyża Zasługi.

Mimo późnego wieku i jedenaście lat trwającego niedowładu lewej połowy ciała, spowodowanego atakiem apoplektycznym, zachował M. do końca życia młodzieńczą świeżość umysłu. W czasie drugiej wojny światowej nadal brał czynny udział w tajnych pracach Tow. Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Pod jego kierunkiem członkowie Towarzystwa zbierali informacje o poczynaniach okupanta wobec historycznych zabytków miasta, o losach wywożonych do Niemiec obiektów sztuki, wreszcie opracowano plan i podjęto prace badawcze nad przygotowaniem historii okupacji niemieckiej w Krakowie. Ostatnie lata życia M-ego były trudne: do nieszczęść narodu, które żywo odczuwał, dołączyły się osobiste. Syn jego Stefan, aresztowany przez gestapo, zginął w Oświęcimiu; mieszkanie we własnym domu «Pod Krukiem» (Karmelicka 3), w którym wśród zabytkowych mebli i cennych książek pracował, zabrali Niemcy, w późnej starości musiał szukać schronienia w Bronowicach Wielkich, gdzie pozbawiony był własnej biblioteki, odcięty od przyjaciół, a do Krakowa nie miał już sił dojeżdżać. Zmarł po kilkudniowej chorobie 1 XII 1943.

M. był żonaty (od r. 1889) z Jadwigą Mochnacką, córką Edmunda Mochnackiego (zob.). Miał z nią córkę Zofię (1890–1973) i syna Stefana (1894–1942), asystenta Wyższego Studium Handlowego w Krakowie.

 

Portret (olej.) w todze sędziowskiej przez Fryderyka Pautscha (własność Muz. Narod. w Kr.); Portret pędzla Leona Chwistka (olej., 1926) w Muz. UJ; Portret przez Kazimierza Pochwalskiego (dawniej w posiadaniu córki); – W. Enc. Powsz. (PWN); Łoza, Czy wiesz, kto to jest?, (fot.); Olszewicz, Lista strat kultury pol.; Oesterr. Biogr. Lexikon; – Bieńkowski W., Nowe dwudziestopięciolecie (Fakty i refleksje z dziejów Towarzystwa), „Roczn. Krak.” T. 42: 1971; Bochnak A., Józef Muczkowski (9 VIII 1860 – 1 XII 1943), „Prace Kom. Hist. Sztuki” R. 8: 1946 s. 238–40 (fot. wykonana przez Stefana Muczkowskiego ok. r. 1935); tenże, Zarys dziejów polskiej historii sztuki, Kr. 1948 s. 15; Bochnak A., Pieradzka K., Czterdziestolecie działalności Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kr. 1937 (fot.), Bibl. Krak., nr 93; Dąbrowski J., J. Muczkowski, „Kwart. Hist.” (Lw.–Kr.) T. 53: 1939–45 s. 553–7; Fuchs F., Z historii odnowienia Wawelskiego Zamku 1905–1939, Kr. 1962; Kraków w latach okupacji 1939–1945, „Roczn. Krak.” T. 31: 1949–57 s. 89; Leniek, Książka pamiątkowa Gimn. św. Anny; – Muczkowska Z., Pod Krukiem, w: Kopiec wspomnień, Wyd. 2., Kr. 1964 s. 39–80; – „Roczn. PAU” 1934/5 [druk.j 1936 s. XIX, 1939/45 [druk.] 1946 s. LXX; – Informacje córki Zofii Muczkowskiej oraz wspomnienia autora życiorysu.

Adam Bochnak

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.