INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Stefan Henryk Rygiel  

 
 
1887-04-07 - 1945
Biogram został opublikowany w latach 1991-1992 w XXXIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Rygiel Stefan Henryk, krypt. Rgl (1887–1945), bibliotekarz, bibliofil, dyrektor Biblioteki Uniw. Wil. i Uniw. Warsz. Ur. 7 IV (podawana jest również data 1 IV) w Warszawie, był synem Henryka, handlowca, i Leonii z Borszów.

W r. 1904 R. ukończył 6 klas rządowej szkoły realnej w Warszawie, a w r. 1907, jako ekstern, zdał maturę filologiczną w gimnazjum rządowym w Teodozji na Krymie. W r. akad. 1907/8 studiował polonistykę na Wydz. Filozoficznym UJ, a w l. 1908–13 filologię słowiańską i niemiecką na uniwersytecie w Berlinie, gdzie pod kierunkiem Aleksandra Brücknera napisał pracę doktorską Puteanus und die Polen (Berlin 1913), którą obronił dn. 17 XII 1913. W l. 1909–10 publikował w czasopismach „Program i Krytyka” oraz „Scena i Sztuka” recenzje teatralne i muzyczne, a także korespondencje z wystaw i in. berlińskich wydarzeń kulturalnych. Ogłosił też drukiem pracę Rzymskie wzory i źródła satyr Krzysztofa Opalińskiego (Lw. 1912, odb. z „Eos”). W l. 1912–13 był wolontariuszem w dziale słowiańskim Królewskiej Biblioteki w Berlinie. W okresie 1914–21 uczył historii, języka polskiego i niemieckiego w warszawskich prywatnych szkołach średnich, m. in. w szkole realnej Witolda Wróblewskiego. Równocześnie w r. 1914 pracował w redakcji „Wielkiej Encyklopedii Powszechnej Ilustrowanej” i zamieszczał w niej swe artykuły. Od sierpnia 1915 do czerwca 1921 był kolejno asystentem, bibliotekarzem i kustoszem Biblioteki Uniw. Warsz. Od r. 1917 należał do Związku Bibliotekarzy Polskich (ZBP), a w r. n. został przewodniczącym sekcji bibliotekoznawczej tego stowarzyszenia. Był także członkiem Komisji Bibliotecznej przy Magistracie m. st. Warszawy. Wykładał w l. 1918–19 na kursach bibliotekarskich, organizowanych przez ZBP, w r. 1918 na kursie organizacji bibliotek utworzonym przez Polskie Tow. Krajoznawcze oraz w l. 1920–1 na kursach dla instruktorów oświatowych Instytutu im. Staszica w Warszawie. Był stałym współpracownikiem warszawskiego „Bibliotekarza” i lwowskiego „Exlibrisu”, publikował też liczne artykuły z dziedziny bibliotekoznawstwa, bibliofilstwa i bibliografii w pismach „Książka”, „Gazeta Polska”, „Naród”, „Nowa Gazeta”, „Polska Macierz Szkolna”, „Przegląd Muzealny”, „Przegląd Narodowy”, „Rzeczpospolita” i in. Od sierpnia 1920 brał udział jako ochotnik w stopniu szeregowca w wojnie polsko-radzieckiej.

W lipcu 1921 został R. powołany na pełnomocnika Delegacji Polskich w Komisjach Mieszanych Reewakuacyjnej i Specjalnej w Moskwie i Piotrogrodzie oraz działał jako ekspert do spraw rewindykacji polskich zbiorów bibliotecznych, a od 1 I 1923 kierował tymi pracami. W związku z tym ogłosił sporo publikacji, m. in.: Rewindykacja gabinetu rycin b. Biblioteki Publicznej w Warszawie (W. 1922–3 Cz. I–II), Rewindykacja zbiorów polskich Petersburskiej Biblioteki Publicznej przez Delegację Polską w Mieszanej Komisji Specjalnej w Moskwie (W. 1923) i Sprawa zwrotu mienia kulturalnego Wileńszczyzny z Rosji (Wil. 1924, odb. z „Ateneum Wil.”). W „Tygodniku Ilustrowanym” w r. 1924 opublikował też wspomnienia o tej pracy Rok w piotrogrodzkiej Bibliotece Publicznej. Powrócił do kraju w początku 1924 r. i od 1 II t. r. objął stanowisko dyrektora Biblioteki Uniw. Wil. Przeprowadził remont gmachu bibliotecznego, urządził czytelnie czasopism i profesorską, salę katalogową a także pracownie rękopisów, rycin i map. Zreorganizował system katalogowania i inwentaryzacji nabytków oraz opracował regulamin korzystania ze zbiorów. Od 1 II 1926 był R. równocześnie kierownikiem Biblioteki Państwowej im. Wróblewskich w Wilnie. W r. 1926 wziął udział w Międzynarodowym Kongresie Bibliotekarzy w Pradze, gdzie wygłosił referat Międzynarodowe znaczenie bibliotek polskich (opublikowany w „Congrès International des Bibliothécaires tenu à Prague 1926” Prague 1928 t. 2 i odb.), a w r. 1928 zorganizował retrospektywną prezentację książki wileńskiej na Wystawie Regionalnej w Wilnie. Przeprowadził 3 aukcje książki zabytkowej, a także wygłosił cykl odczytów w rozgłośni wileńskiej Polskiego Radia pt. Kultura książki.

R. opublikował w tym okresie znaczną liczbę artykułów i większych prac, dotyczących głównie bibliotekarstwa i organizacji grupujących bibliotekarzy i bibliofilów, m. in.: W Wileńskiej Bibliotece Publicznej i Uniwersyteckiej (Kr. 1925, odb. z „Silva Rerum”), Warszawski zjazd bibliofilów, biliotekarzy i bibliografów 1926 (W. 1926, odb. z „Ruchu Liter.”), Organizacja naczelnych władz bibliotecznych (Kr. 1927, odb. z „Przegl. Bibliot.”), Czarodziejska moc książki (Wil. 1928), Estreicher a Wilno (Wil. 1928) i Biblioteka Państwowa im. Wróblewskich (wespół z Heleną Drège, w książce zbiorowej „Biblioteki Wileńskie”, Wil. 1932, odb. 1934). R. był w l. 1924–30 przewodniczącym wileńskiego koła ZBP i na posiedzeniach tegoż koła wygłosił wiele odczytów. Był także przewodniczącym wileńskiego koła Tow. Bibliofilów Polskich. Od czerwca 1929 został dyrektorem Biblioteki Uniw. Warsz. (BUW), dojeżdżając do Wilna i nie przestając kierować bibliotekami wileńskimi: do 31 III 1930 Biblioteką Uniwersytecką, a do 29 II 1932 Biblioteką im. Wróblewskich. W prowadzonym w l. 1929–30 remoncie budynku BUW powstały na skutek niesumienności podległych R-lowi pracowników administracyjnych niedokładności w dokumentacji finansowo-budowlanej. Zarzucano także R-lowi nieprzestrzeganie przepisów. W wyniku długotrwałego dochodzenia doszło do procesu sądowego oraz do rozprawy dyscyplinarnej, prowadzonej przez Komisję Dyscyplinarną przy Min. WRiOP. Oba wyroki – Sądu Okręgowego w Warszawie z r. 1936 i dyscyplinarny z r. 1937 – uznały R-la winnym niedopatrzenia, natomiast zwolniły z oskarżenia o nadużycie. W związku z tą sprawą R. przestał być w r. 1936 dyrektorem BUW, przekazując tę placówkę Wacławowi Borowemu. R. był w latach trzydziestych prezesem warszawskiego koła i członkiem Rady ZBP, a także członkiem Rady Bibliofilów. Opublikował w tym okresie Bibliografię bieżącą polskich spraw morskich, rzecznych, emigracyjnych i kolonialnych (W. 1934), a także kilkanaście artykułów w „Wiadomościach Literackich”, „Tygodniku Ilustrowanym”, „Ziemi” i in. pismach.

W okresie okupacji niemieckiej w mieszkaniu R-la przy ul. Niemcewicza 9 odbywały się cotygodniowe spotkania środowe bibliofilów, historyków, heraldyków itp. R. w latach wojny opracowywał encyklopedię Warszawy. Pracę tę przerwał wybuch powstania 1944 r. W pierwszych dniach sierpnia t. r. R. redagował gazetkę, przepisywaną na maszynie, zawierającą informacje pochodzące z nasłuchu radiowego i przeznaczoną dla pobliskich mieszkańców. Działał też w samorządzie obywatelskim, który powstał w okolicznych blokach Ochoty. W mieszkaniu R-la kwaterowała przez kilka dni grupa żołnierzy harcerskiego oddziału «Zawisza». W połowie sierpnia 1944, prawdopodobnie przez obóz w Pruszkowie, został R. wywieziony do obozu koncentracyjnego w Bergen-Belsen, gdzie zmarł w lutym 1945. Symboliczny grób R-la znajduje się na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie.

Ożeniony był R. z Wandą z Sieramskich (ślub 3 VII 1920).

Jedyny syn R-la Iwo, pseud. Bogusław (1921–1944), wychowanek Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Warszawie, w okresie okupacji niemieckiej słuchacz kursów politechnicznych, podharcmistrz, hufcowy hufca Ochota Szarych Szeregów, podchorąży Armii Krajowej, dowódca II plutonu III kompanii harcerskiego batalionu Grup Szturmowych «Zośka», poległ pod Pęcicami koło Warszawy 2 VIII 1944.

 

Łoza, Czy wiesz, kto to jest? Olszewicz, Lista strat kultury pol.: Słown. Pracowników Książki Pol.: Przewodnik po zespołach i zbiorach archiwum PAN, Wr. 1978; – Biblioteki wileńskie, Wil. 1932 s. 7, 143–5, 153, 187–8; Lisowski S., Uniwersytecka Biblioteka Publiczna w Wilnie w l. 1919–1929 w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia i X wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, Wil. 1929 II 2–3, 6–7, 10, 14–15; Ludność cywilna w powstaniu warszawskim, W. 1974 I; Manteuffel, Uniw. Warsz. 1915/16–1934/5; Pożegnanie dyr. Rygla w Wilnie, „Przegl. Bibliot.” 1930 s. 278–9; Sierotwiński S., Kronika życia literackiego w Polsce pod okupacją hitlerowską w l. 1939–1945, Kr. 1988 I–II; Szulc E., Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie, W. 1989; W cieniu śmierci. Ewangelicy–ofiary, W. 1970 s. 286; Walka o dobra kultury. Warszawa 1939–1945, W. 1970 II; Wroniszewski J. K., Ochota 1939–1945, W. 1976; – Rabska Z., Moje życie z książką, W. 1964 II; – Rygiel S., Rok w piotrogrodzkiej Bibliotece Publicznej, „Tyg. Ilustr.” 1924 t. 1 s. 29, 42–3; – AAN: Karta ewidencyjna Min. WRiOP nr 299, teczka akt personalnych Min. WRiOP nr 5510; Arch. UJ: WF II 348a; B. Narod.: rkp. 2723, 2727, 7048–7051, III 7530; B. Ossol.: rkp. 7047/II, 7055/III, 7066/II, 13190/II, 13589/III, 13987/II, 14017/I; B. PAN w Kr.: rkp. 3544.

Stanisław Konarski

 

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 

Postaci powiązane

   
 

Postaci z tego okresu

 

w biogramy.pl

 

Józef Kazimierz Ziemacki

1856-09-18 - 1925-09-30
chirurg
 
 
więcej  

Postaci z tego okresu

 

w ipsb

 

Leon Wincenty Gajewicz

1855-03-09 - 1933-10-22
ekonomista
 

Kazimierz Zenon Skierski

1908-01-18 - 1961-05-20
powieściopisarz
 
więcej  
  Wyślij materiały Wyślij ankietę
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.