INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Zygmunt Adam Sowiński      Zygmunt Sowiński, wizerunek na podstawie ilustracji książkowej.

Zygmunt Adam Sowiński  

 
 
Biogram został opublikowany w 2002 r. w XLI tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 
Sowiński Zygmunt Adam (1892–1945), przemysłowiec, poseł na Sejm RP. Ur. 26 XII w Zawierciu, był synem Leonarda, szefa działu (obermeister) w miejscowej tkalni, pochodzącego z Łodzi, i Ludwiki z Dryjskich.
 
Gimnazjum klasyczne ukończył S. w Częstochowie, następnie studiował na dwóch wydziałach Politechn. Lwowskiej i uzyskał tam dyplom inżyniera elektryka oraz absolutorium na Wydz. Budowy Maszyn. Jesienią 1918 został zatrudniony jako asystent w Katedrze Elektrotechniki Ogólnej. Dn. 1 XI t.r. wziął udział w walkach o Lwów, potem służył w WP do 1 V 1921. Po powrocie do Zawiercia, podjął 1 XII t.r. pracę w elektrowni fabryki włókienniczej Tow. Akcyjnego Zakładów Przędzalni Bawełny, Tkalni i Bielarni «Zawiercie» (TAZ), kolejno jako inżynier ruchu i kierownik; przeprowadził tam wiele prac modernizacyjnych. Wobec narastających trudności TAZ-u (w r. 1929 firma ogłosiła upadek), S. skorzystał z propozycji władz miejskich i podjął się organizacji Miejskiego Zakładu Elektrycznego i Wodociągowego, którego dyrektorem był od 1 IX 1928 do 1 XII 1934. Na tym stanowisku nadzorował budowę nadziemnej i podziemnej sieci kablowej wysokiego napięcia (10,5 i 18 km) oraz 10 stacji transformatorowo-rozdzielczych, łączących sieć miejską przez linię Będzin–Zawiercie–Myszków–Częstochowa ze źródłem zasilania – Elektrownią Okręgową Zagłębia Dąbrowskiego «Małobądz–Będzin». Zaprojektował też i zrealizował budowę automatycznej podziemnej stacji wodociągowo-hydroforowej, obliczonej na 40 tys. mieszkańców, oraz sieć wodociągową w środkowej i wschodniej części miasta.
 
Podczas listopadowych wyborów 1930 r. został S. obrany posłem do sejmu z listy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem w okręgu nr 21; przewodniczył Komisji Robót Publicznych, był członkiem komisji: Budżetowej, Przemysłowo-Handlowej, Opieki Społecznej, Kontroli Długów Państwowych, referentem budżetu Min. Pracy i Opieki Społecznej, oraz rzecznikiem sejmowego sądu marszałkowskiego. W r. 1931 zajmował się projektami nowelizacji ustawy elektrycznej z r. 1922 i ustawy o państwowym podatku od energii elektrycznej. W r.n. wraz ze Stanisławem Karwowskim i Augustem Pawłowskim wszedł w skład poufnej komisji do rozpatrzenia oskarżeń Janusza Radziwiłła wobec woj. śląskiego Michała Grażyńskiego o prowadzenie «osobistej» polityki gospodarczej na Śląsku; osiągnięto w wyniku tej mediacji kompromis. W r. 1933 pracował nad projektem rozporządzenia o popieraniu elektryfikacji. Był jednym z inicjatorów i autorów ustawy o funduszu pracy (1933), której celem było wspieranie instytucji zatrudniających bezrobotnych. Jako członek Rady Funduszu Pracy i prezes (w l. 1933–5) Stow. Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą, brał udział w akcji kierowania bezrobotnych do pracy w innych regionach kraju. W r. 1933 został też powołany przez Min. Przemysłu i Handlu na członka komisji rozjemczej dla rozstrzygnięcia sporu o wysokość taryf za energię elektryczną pomiędzy Elektrownią Warszawską a magistratem m. Warszawy. W l. 1933–6 był sędzią kartelowym przy Sądzie Najwyższym, powołanym do kontroli i regulacji produkcji, zbytu, cen i wymiany dóbr w górnictwie, przemyśle i handlu. Dn. 8 XI 1934 władze miejskie Zawiercia postanowiły nadać imię S-ego nowo wybudowanemu mostowi na Warcie (uroczyście otwartemu 1 XII t.r.).
 
W grudniu 1934 przeszedł S. na stanowisko dyrektora technicznego Tow. Akcyjnego Fabryki Szkła w Zawierciu (dawniej Huta Szkła «S. Reich i Sp.»), której właściciele byli obywatelami Austrii. Podjął w zakładzie program naprawczy (m.in. obniżenie zarobków robotniczych), czym wywołał strajk okupacyjny (26 VI – 15 VII 1936) zakończony kompromisem dzięki pośrednictwu władz państwowych. W l.n. współkierowana przez S-ego huta zdołała znacznie zwiększyć produkcję, zdobyć zamówienia zagraniczne i podjąć nowe inwestycje. Jednocześnie działał S. jako prezes zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu (od lutego 1935) i wiceprezes Związku Izb Przemysłowo-Handlowych w Warszawie. Nadal też pracował w sejmie, przewodnicząc w r. 1935 grupie budżetowej BBWR, po ustąpieniu Karola Polakiewicza. We wrześniu t.r. został ponownie wybrany na posła z okręgu wyborczego nr 26 (pow. zawierciański i olkuski). Przewodniczył sejmowej Komisji Przemysłu i Handlu (1937–8), był wiceprezesem Koła Parlamentarnego Obozu Zjednoczenia Narodowego (OZN) i udzielał się na forum Parlamentarnej Grupy Pracy. Był też członkiem Prezydium OZN w Sosnowcu, a od r. 1938 – przewodniczącym Rady Obwodowej OZN pow. zawierciańskiego. W listopadzie 1938 znów wszedł do sejmu z tegoż, co poprzednio, okręgu. Przewodniczył sejmowej Komisji Inwestycyjnej, był członkiem komisji: Budżetowej (i jej generalnym sprawozdawcą) oraz Przemysłowo-Handlowej. Referował preliminarz budżetowy państwa, a w Komisji Budżetowej wygłosił referat generalny o warunkach poprawy gospodarczej (opublikowany w „Gazecie Polskiej” 1939 nr 40). Ponadto działał w Polsko-Holenderskiej Izbie Handlowej (prezes), Związku Hut Szklanych w Polsce (wiceprezes), Tow. Przemysłowców Okręgu Zawierciańskiego (członek rady), Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny (prezes) i w Oddziale Zagłębia Węglowego Stow. Elektryków Polskich. Był zaangażowany w sprawy Centralnego Okręgu Przemysłowego, przewodniczył komitetowi społecznemu budowy kolei Zawiercie–Tarnowskie Góry, przyczynił się do zbudowania nowej siedziby Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Zawierciu, założył i prezesował spółdzielni robotniczej tamże.
 
Wybuch drugiej wojny światowej zastał S-ego w Warszawie. W październiku 1939 wrócił do Zawiercia. Dn. 11 XI t.r. został aresztowany przez niemieckie władze okupacyjne, jako jeden z zakładników. Zwolniony wraz z innymi miesiąc później, pozostawał w areszcie domowym. Na polecenie niemieckiego kierownictwa huty szkła był codziennie doprowadzany i przymuszany do pomocy przy uruchomieniu produkcji zakładu. Pod koniec kwietnia 1940 na terenie huty ponownie go aresztowano i wywieziono do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen (ostrzeżony wcześniej o zagrożeniu, zrezygnował z ucieczki w obawie przed represjami wobec najbliższych); jego willę przy ul. Chmielnej 14 (wówczas: Hopfenstrasse) Niemcy przekształcili w siedzibę Gestapo (oficjalnie: Grenzpolizei Posten). Po miesiącu został przewieziony do Dachau (nr obozowy 19531); wygłaszał tam dla współwięźniów pogadanki o elektryfikacji. Zmarł w obozie Dachau na tyfus 7 III 1945, tuż przed wyzwoleniem. Symboliczny grób S-ego znajduje się na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach. Był odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Obrony Lwowa.
 
S. był od 19 VI 1923 żonaty z Ireną z Helmanów (22 IX 1897 – 8 III 1986), która po drugiej wojnie światowej zamieszkała w Katowicach i utrzymywała się z prywatnych lekcji muzyki i języków. Z małżeństwa tego miał S. dwie córki: Beatę Ludwikę (ur. 16 V 1924), dziennikarkę i krytyka literackiego, w l. 1970–87 kierownika działu literackiego „Życia Warszawy”, oraz Jadwigę (ur. 5 XII 1926), pracowniczkę kolejno: Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach i Śląskiego Wydawnictwa Prasowego.
 
 
 
Ciborska E., Leksykon polskiego dziennikarstwa, W. 2000 (dot. córki S-ego, Beaty); Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Red. J. M. Majchrowski przy współpracy G. Mazura i K. Stepana, W. 1994 (fot.); – Abramski J., Cmentarze Zagłębia Dąbrowskiego i ziemi zawierciańskiej, Zawiercie 1998 s. 65 (błędna inform. o grobie S-ego); – Abramski J., Ocalić od zapomnienia… Zygmunt Sowiński, „Tryb. Ziemi Zawierciańskiej” 1997 nr 6–7; tenże, Zawiercie. Studium monograficzne, Zawiercie 1994; Grzyb P., Ocalić od zapomnienia…, „Tryb. Ziemi Zawierciańskiej” 1999 nr 2; Kubiatowski J., Inżynier Zygmunt Sowiński 1892–1945, „Energetyka” R. 39: 1985 nr 2 s. 74; Musiał T., Dachau 1933–1945, Opole 1972 s. 214–15; Politechnika lwowska 1844–1945, Wr. 1993; Rosikoń L., Huta Szkła Gospodarczego Zawiercie 1884–1894, Kat. 1985; Suma T., Zygmunt Sowiński, poseł Drugiej Rzeczypospolitej, „Szewska pasja” (Wr.) ok. 1999 I; Władyka W., Działalność polityczna polskich stronnictw konserwatywnych w latach 1926–1935, Wr. 1977; – Album inżynierów (fot.); Album-skorowidz Senatu i Sejmu 1935–40 (fot.); Izby Ustawodawcze, „Przekrój” 1939 nr 1 (fot.); Taylor, Who’s Who; Zieleniewski, Sejm i Senat 1935–40; – Ivánka A., Wspomnienia skarbowca 1927–1945, W. 1964; Szymanowski G., Dwanaście lat. Wspomnienia z lat 1927–1939, Tor. 1998 s. 255–7, 290–1; Spraw. stenogr. Sejmu 1930–9; – AAN: BBWR, sygn. 52 k. 46–47; – Mater. i informacje nadesłane przez Urszulę Dybek z Miejskiej Pow. B. Publicznej w Zawierciu; Informacje córki S-ego, Jadwigi Sowińskiej z Kat.
 
                                                                                                                                                                                                                                    Andrzej A. Zięba

 

 

Powyższy tekst różni się w pewnych szczegółach od biogramu opublikowanego pierwotnie w Polskim Słowniku Biograficznym. Jest to wersja zaktualizowana, uwzględniająca opublikowane w późniejszych tomach PSB poprawki i uzupełnienia.    

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.