Będąc najwybitniejszym znawcą geologii i zagadnień górniczo-hutniczych w swoich czasach, decydował o rozwoju przemysłu krajowego. Pracował nad poszukiwaniami surowców mineralnych i ich eksploatacją. Jako jeden z nielicznych wówczas doceniał wydobycie węgla kamiennego i nalegał na jego poszukiwania. Zagospodarował dolinę rzeki Kamiennej, wykorzystywanej jako siła napędowa i środek transportu dla zakładu metalurgicznego. Starał się o zmodernizowanie wydobycia i przeróbki rudy miedzi w okolicach Kielc, a także o rozbudowę hut żelaza w Pankach koło Częstochowy, Samsonowie i Suchedniowie. Przy jego współudziale, otwarta została ponownie nowoczesna huta Aleksandra w Białogonie. Ten największy wówczas zakład przeróbki metali nieżelaznych, zyskał piętnaście pieców hutniczych i odlewni. Huta pomyślana jako zakład szkoleniowy dla Szkoły Akademiczno-Górniczej, została także wyposażona w laboratorium technologiczne. Z jego działalnością wiąże się też  powstanie wielu nowych zakładów przemysłowych, takich jak fabryki kobierców w  Warszawie, obróbki marmurów w Chęcinach, manufaktur i zakładów sukiennych, tekstylnych i przędzalni. Dla powstałych inwestycji budowano osady fabryczne, szkoły i drogi. Aby rozwinąć hodowlę i handel wełną urządzał konkursy i pokazy wyrobów sukienniczych oraz organizował jarmarki. Do końca życia zajmował się sprawami przemysłu, zwłaszcza kopalniami i zakładami włókienniczymi. Starał się o powstanie w Warszawie politechniki i stanął na czele Rady, przygotowującej jej organizację.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Stanisława Wawrzyńca Staszica szukaj w jego biogramie i na innych stronach naszego serwisu.