INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
  Ksawery (właściwie: Franciszek Ksawery Ludwik)      Frag. portretu Księcia Franciszka Ksawerego Saskiego namalowany przez Pietro Rotari`ego, ok. 1760 r.

Ksawery (właściwie: Franciszek Ksawery Ludwik)  

 
 
Biogram został opublikowany w 1970 r. w XV tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Ksawery (właściwie: Franciszek Ksawery Ludwik), (1730–1806), książę saski i królewicz polski. Ur. 25 VIII w Dreźnie; był drugim synem Augusta III i Marii Józefy, arcyksiężniczki austriackiej. Wychowany pod kierunkiem ochmistrza J. F. Bellegarde, kształcony przez guwernerów francuskich, nabył wiadomości zwłaszcza w zakresie inżynierii i wojskowości. Znał dość powierzchownie język polski. Pierwsze zabiegi o zapewnienie mu księstwa kurlandzkiego oraz poparcie jego kandydatury jako następcy tronu polskiego przez sąsiednie państwa podjęte zostały przez dyplomację saską już w dobie wojen śląskich. A. Brühl i K. Flemming, wbrew sympatiom króla popierającego Karola, upatrywali w K-m kandydata na przyszłego króla Rzeczypospolitej również w okresie zabiegów Augusta III o wybór sukcesora «vivente rege» w l. 1751–2, m. in. przy poparciu siostry K-ego – Marii Józefy, od r. 1747 żony delfina francuskiego. W tym okresie, wespół z bratem Karolem, K. brał u boku ojca udział w otwieraniu obrad sejmów 1752 i 1754 r. Przewidywano również ważną podróż polityczną królewiczów do Wiednia, nie doszła ona jednak do skutku, a opór kół rządzących Austrii i Rosji pokrzyżował ówczesne plany polityczne Sasów.

W r. 1756 K., wraz z ojcem, brał udział w organizowaniu krótkotrwałego oporu przeciw inwazji Saksonii przez wojska pruskie, a w październiku t. r. znalazł się razem z królem w Polsce. Wiosną 1757 r. udał się do wojsk austriackich, by brać udział w wojnie z Prusami. Na zimę, wraz z bratem, powrócił do Warszawy, któremu to wydarzeniu F. Bohomolec poświęcił anonimowo wydany poemat. Po zawarciu francusko-saskiego układu o subsydiach (11 III 1758) K. uzyskał 12 VIII 1758 r. rangę generała porucznika i stanął na czele liczącego 10 000 ludzi pomocniczego korpusu saskiego na żołdzie francuskim. Dn. 10 X t. r. odznaczył się w bitwie pod Lutterbergiem przeciw Ferdynandowi brunświckiemu, miesiące zimowe – podobnie jak i w następnych latach wojny siedmioletniej – spędził na dworze francuskim w Wersalu i w Paryżu, zabiegając o umocnienie swej pozycji politycznej. W r. 1760 K. uzyskał dowództwo korpusu rezerwowego (sięgającego 30 tys. ludzi) armii dowodzonej przez ks. de Broglie i 31 VII t. r. zajął miasto Kassel; odznaczył się również w bitwie rozegranej 9 VIII pod murami Kassel. Dn. 10 X 1761 r. opanował Wolfenbüttel, lecz w kampanii n. r. nadszarpnął reputację m. in. jako uczestnik przegranej przez Francuzów drugiej bitwy pod Lutterbergiem 23 VII 1762 r. Po zakończeniu wojny wrócił do Drezna.

W czasie wojny siedmioletniej sekretna dyplomacja Ludwika XV uznała K-ego za najdogodniejszego kandydata na tron polski. Po wycofaniu w r. 1756 kandydatury księcia de Conti, na schyłku r. 1757 K. uzyskał «preferencję» Ludwika XV, którą ten król podtrzymał w r. 1760 i w r. 1763. Działalność «sekretu króla» była jednak wtedy dość nikła i krzyżowała się z oficjalną polityką gabinetu wersalskiego. Natomiast K., blisko związany z delfinem i jego żoną, stworzył własny «sekret», którego głównym inspiratorem był płodny w projekty generał Marie-Antoine Bouet, zwany wicehrabią de Martange, adiutant K-ego i powiernik małżeństwa delfinów. Martange opracował plan uzyskania polskiego tronu dla K-ego po dobrowolnej abdykacji Augusta III, który otrzymałby tytuł króla Saksonii. Projekt przewidywał również, iż gdyby nie udało się K-emu zostać królem polskim, to powinien dostać jakieś suwerenne księstwo w Brabancji, Neuchâtel lub we Włoszech. W trakcie odwrotu korpusu saskiego po bitwie pod Minden w sierpniu 1759 r. plany te dostały się w ręce Anglików, którzy wyzyskali je celem czasowego – lecz poważnego – poróżnienia K-ego z Augustem III, nie zamierzającym bynajmniej zrzec się tronu polskiego.

Po śmierci Augusta III (5 X 1763) K. zrazu uczestniczył w solidarnych staraniach całej rodziny, aby zapewnić polską koronę najstarszemu z braci, elektorowi Fryderykowi Chrystianowi. Już wtedy jednak rozpoczęła się cicha wojna podjazdowa między K-ym a królewiczem Karolem. Od początku bezkrólewia monarsze aspiracje K-ego podsycał z Paryża Martange, który swój system oparł na projekcie pozyskania poparcia Fryderyka II, w zamian za oddanie mu Prus Królewskich z Gdańskiem. Po śmierci Fryderyka Chrystiana (17 XII 1763) K. został administratorem Saksonii, jako opiekun małoletniego bratanka Fryderyka Augusta. Odtąd stał się oficjalnym kandydatem Saksonii i Francji, równocześnie jednak zaogniła się rywalizacja między nim a Karolem. Mimo ruchliwej działalności Martange’a Francja odmówiła efektywnej pomocy dyplomatycznej i finansowej. Stopniowo K. coraz bardziej się skłaniał do myśli, iż o wyniku bezkrólewia zadecyduje odpowiednio opłacony król pruski. Był również zdania, że jeśli polski kryzys doprowadzi do rozbioru, to Saksonia powinna w nim, tytułem «odszkodowania», uczestniczyć. Swych polskich stronników wspierał pieniężnie i utrzymywał w Rzeczypospolitej licznych agentów, z Józefem Bratkowskim i Stanisławem Radzimińskim na czele. W lipcu 1764 r. dla pruskich planów Martange’a pozyskał Gabriela Podoskiego i Andrzeja Mokronowskiego. Gdy próby zjednania sobie Fryderyka II zawiodły, K. utracił nadzieję na sukces elekcyjny. Podtrzymywał jednak rekonfederackie poczynania stronnictwa saskiego, z myślą o tym, aby mieć mocną pozycję przetargową, gdy nadejdzie pacyfikacja i rokowania o odszkodowania dla królewiczów (apanaże i pensja).

Po elekcji Stanisława Augusta K. zabiegał, aby Francja, Austria i Hiszpania zwlekały z uznaniem nowego króla, stawiając warunki w sprawie odszkodowań dla Wettynów i saskich stronników. Z Warszawą wiązały go nadal liczne sprawy, tyczące administracji nieruchomości należących do dworu saskiego, m. in. budynku teatru, a agenci K-ego gromadzili dlań stale szczegółowe informacje o życiu politycznym i kulturalnym stolicy i całej Rzeczypospolitej. Bacznie obserwował trudne początki panowania Stanisława Augusta i długo nie tracił nadziei, że detronizacja otworzy mu drogę do korony. Lecz po zawodzie z r. 1764 nie liczył już na Austrię czy Francję, lecz na Rosję. Wreszcie, przy pomocy Repnina, uzyskał w r. 1768 od Rzeczypospolitej, na równi z bratem Karolem, pensję 12 000 dukatów rocznie, a zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia książętom saskim było przedmiotem kilku uchwał sejmowych, do sejmu grodzieńskiego 1793 r. włącznie. Mimo zainteresowania zabiegami podejmowanymi przez konfederatów barskich w celu usunięcia Stanisława Augusta i ponownego powołania na tron Sasów – przy czym brana była pod uwagę i jego osoba – K., jako ostrożny i liczący się już wówczas głównie z Rosją polityk, przeciwstawiał się czynnemu wciągnięciu Saksonii do tych politycznych rozgrywek. Jako administrator Saksonii K. starał się o odbudowę kraju, zniszczonego wojną siedmioletnią, dbał o skarb, wspierał przemysł i handel oraz reformował wojsko. Interesował się również rozwojem kultury i nauki, w r. 1764 ufundował Akademię Sztuk Pięknych w Dreźnie, a w 1765 pierwszą wyższą uczelnię górniczą na świecie – Akademię Górniczą we Freibergu. Znajdował się pod wpływem doradców cudzoziemskich, starał się o zbliżenie polityczne Saksonii z Francją, wiele daremnych starań włożył w zabiegi o uzyskanie godności w. mistrza Zakonu Niemieckiego (Krzyżaków).

Po złożeniu przedterminowym (15 IX 1768) godności administratora Saksonii K. uzyskał 70 000 talarów rocznie dożywotniej renty i wycofawszy się z życia politycznego opuścił Niemcy. Po paru latach podróży, głównie po Włoszech, osiadł w r. 1771 pod nazwiskiem «hrabiego Łużyc» (comte de Lusace) we Francji, gdzie przeprowadzał różne transakcje majątkowe, a od r. 1775 wszedł w posiadanie dóbr Pont-sur-Seine koło Troyes. W tym okresie (1777) udało mu się zalegalizować zawarte potajemnie 9 III 1765 r. małżeństwo z Włoszką, hr. Klarą Marią Spinucci (1741–1792), z którą miał kilkoro dzieci, w tym dwóch synów: Ludwika Ruperta i Józefa Ksawerego, zmarłych bezpotomnie jeszcze za życia ojca. W r. 1778 K. powrócił na krótko do wojska francuskiego jako dowódca dywizji Bretanii. W październiku 1781 r. uzyskał francuskie poddaństwo. Z początkiem 1791 r. wyemigrował do Rzymu i z tego tytułu wywłaszczony został w r. 1793 przez władze rewolucyjne z całego majątku pozostawionego we Francji. Po paru latach K. wrócił do Saksonii, gdzie osiadł w nabytym jeszcze w r. 1769 zamku Zabelitz, w którym zmarł 21 VI 1806 r.

 

Podob.: miedzioryt (K. w średnim wieku) I. Canabe’a, reprod. w: Polska, jej dzieje i kultura, W. [1928] II 219; –Estreicher; W. Enc. Ilustr. (W. Konopczyński); Allg. Dt. Biogr., XLIV; – Askenazy S., Die letzte polnische Königswahl, Göttingen 1894; tenże, Dwa stulecia XVIII i XIX, badania i przyczynki, W. 1910 II; Klimowicz M., Początki teatru stanisławowskiego (1765–1773), W. 1965; Konopczyński, Konfederacja barska, I–II; tenże, Mrok i świt, Studia historyczne, W. 1911; tenże, Polska w dobie wojny siedmioletniej, Kr.–W. 1909–11 I–II; Schlechte H., Die Staatsreform in Kursachsen 1762–1763, Berlin 1958; Skibiński M., Europa a Polska w dobie wojny o sukcesję austriacką w latach 1740–1745, Kr. 1913 I–II; – Correspondance inédite du général major de Martange, Ed. Ch. Bréard, Paris 1898; Correspondence inédite du prince François-Xavier de Saxe connu en France sous le nom de comte de Lusace précédée d’une notice sur sa vie par A. Thévenot, Paris 1874; Correspondance secrète du comte de Broglie avec Louis XV, Ed. D. Ozanam i M. Antoine, Paris 1956–61 I–II; Diariusze sejmowe z wieku XVIII, Wyd. W. Konopczyński, W. 1937 III; Politische Correspondenz Friedrichs des Grossen, Berlin (od 1878) XVIII, XX, XXIII; Vol. leg., VII 286–7, VIII 99, 550 569, X 334; – Korespondencja i papiery K-ego są rozproszone po wielu archiwach i bibliotekach: w Polsce: B. Czart.: rkp. 1135, 1153 i in., B. Ossol.: rkp. 11908, we Francji: Archives du Département de l’Aube, B. Pol. w Paryżu (zob. Katalog rękopisów…, Oprac. Cz. Chowaniec, Kr. 1939 I 51–62, opis rękopisów sygn. 57–79) i Bibliothèque Nationale w Paryżu, w Niemieckiej Republice Demokr.: głównie w Staatsarchiv Dresden (zob. Übersicht über die Bestände des Sächsischen Landeshauptarchivs u. seiner Landesarchive, Hrsg. v. H. Kretschmar, Leipzig 1955); – Uzupełnił E. Rostworowski na podstawie papierów K-ego z B. Pol. w Paryżu.

Ryszard W. Wołoszyński

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.