INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Piotr III Szafraniec z Pieskowej Skały h. Starykoń      Zürich, Zentralbibliothek, Ms. Rh. 172: Aurora consurgens, fol. 7r.

Piotr III Szafraniec z Pieskowej Skały h. Starykoń  

 
 
Biogram został opublikowany w XLVI tomie Polskiego Słownika Biograficznego w latach 2009-2010.

  

 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Szafraniec Piotr (junior) z Pieskowej Skały h. Starykoń (zm. 1441), krajczy nadworny, starosta żarnowiecki, sieradzki, spiski i głogowski, podkomorzy krakowski.

Był wnukiem Piotra (zm. 1398, zob.), jedynym synem Piotra seniora (zm. 1437, zob.) i zapewne Róży, bratankiem m.in. Jana (zob.) i Kochny (zob. Koniecpolska Konstancja), bratem Katarzyny, żony Marcina z Moskorzewa h. Pilawa, Elżbiety, żony podczaszego sieradzkiego Mikołaja z Irządza i Pukarzowa h. Szreniawa, Katarzyny, żony kaszt. sądeckiego Krystyna Koziegłowskiego h. Lis, i Małgorzaty.

Po raz pierwszy w źródłach odnotowany został S. w r. 1412, kiedy już samodzielnie prowadził sprawy majątkowe na roczkach krakowskich oraz gdy u boku ojca i stryja, Jana nadawał wieś Podstolice na rzecz ołtarza św. Bartłomieja w katedrze krakowskiej, uposażając drugiego altarystę. W r. 1415 ojciec wydzielił mu prawnie część majątku, zapisując zamek w Pieskowej Skale z kluczem wsi (Sułoszowa, Wielmoża, Milonki, Wola i Przeginia), tenutę wolbromską (m. Wolbrom, wsie Dłużec, Łobzów i Lgota), wsie Niegowonice i Rokitno (pow. lelowski) oraz dobra na Podolu (dziesięć wsi, m.in. Satanów ) i Czez (pow. latyczowski). W części zapisanych dóbr, w tym klucza pieskowo-skalskiego (bez Przegini) i wolbromskiego (bez Lgoty), ojciec zastrzegł sobie dożywocie. Na przełomie l. 1417 i 1418 znalazł się S. na Litwie, zapewne z orszakiem królewskim. Pod koniec lutego 1418 w Dubiczach w ziemi drohickiej wraz z m.in. Janem Melsztyńskim, Mikołajem Kępskim i Sieciechem z Grojca został odnotowany jako rycerz pasowany u boku w. ks. lit. Witolda, co mogłoby wskazywać, że był w tym czasie na jego służbie. W r. 1424 wziął udział w finansowanej przez stryja Jana i ojca, a po cichu prawdopodobnie aprobowanej przez króla Władysława Jagiełłę, drugiej wyprawie ks. lit. Zygmunta Korybutowicza do Czech. W czerwcu t.r. odprowadzał wojska księcia z Krakowa na Morawy. W r. 1426 otrzymał urząd krajczego królewskiego, a w r.n. był jednym z komisarzy królewskich. Latem 1429 prowadził na Śląsku działania zaczepne przeciw Wrocławiowi, współdziałając z taborytami, którzy najechali wtedy tę dzielnicę. Możliwe, że w l. 1428–30 (w listach do Witolda nie jest sprecyzowane, który z Szafrańców to czynił) spotykał się kilkakrotnie za przyzwoleniem królewskim z wodzami taborytów na zjazdach odbywanych pod Reichenbachem (obecnie Dzierżoniów) na Śląsku. W sierpniu 1430, z rozkazu króla, blokował na czele szlachty sądeckiej górskie przejście koło Muszyny i Czorsztyna, aby nie dopuścić do przewiezienia tamtędy insygniów koronacyjnych dla Witolda od króla węgierskiego i rzymskiego Zygmunta Luksemburskiego. Był w tym czasie star. spiskim (do niedawna w literaturze przedmiotu pełnienie tego urzędu przypisywano niesłusznie jego ojcu). Urząd sprawował już przed początkiem czerwca 1429, a wzmiankowany na nim był jeszcze 4 VII 1430. Zygmunt Luksemburski (obrażany przez S-a w listach) stanowczo domagał się od króla Władysława Jagiełły odwołania go ze starostwa, co najpewniej nastąpiło pod koniec sierpnia t.r., kiedy na urząd powrócił Jan Farurej z Garbowa. Na początku r. 1431 otrzymał S. od króla po ojcu podkomorstwo krakowskie oraz niegrodowe star. żarnowieckie. Od maja t.r. pełnił też obowiązki star. sieradzkiego (starostwo było w rękach jego ojca od r. 1418). W tym czasie czynił przygotowania do udziału w wyprawie królewskiej przeciw w. ks. lit. Świdrygielle; regulował sprawy majątkowe i zaciągał pożyczki (w sumie 225 grzywien). Na początku lipca 1431 ruszył na wojnę. Wraz z kaszt. wojnickim Dobiesławem Oleśnickim, marsz. Król. Pol. Janem Oleśnickim i kaszt. sądeckim Krystynem Koziegłowskim prowadził straż przednią wojsk królewskich. Zanim nadeszły główne siły, oddziały te 31 VII t.r. sforsowały z marszu Styr pod Łuckiem (most był zniszczony). Następnie król powierzył S-owi zadanie oczyszczenia Podola z wojsk Świdrygiełły. S. dowodząc dwutysięcznym oddziałem oraz mając do pomocy Piotra Niedźwiedzkiego, Dziersława z Włostowic i Hryćka Kierdejowicza, pokonał po drodze książąt Wasyla i Bałabana (21 VIII) w pobliżu wsi Tywanie niedaleko Krzemieńca; zdobył wtedy bogate łupy i uprowadził bydło. Wkrótce potem był jednym z sygnatariuszy rozejmu ze Świdrygiełłą, zawartego pod Łuckiem 2 IX. Po powrocie z wyprawy popadł wraz z ojcem w konflikt z żupnikiem wielicko-bocheńskim, Mikołajem z Tarnawy. Oskarżył żupnika o wybijanie fałszywej monety, natomiast ojciec zakwestionował szlachectwo Mikołaja. Obydwie sprawy zakończyły się w styczniu 1432 porażkami Szafrańców; obaj zostali skazani na zapłacenie kary na rzecz Mikołaja i sądu. Od końca stycznia do poł. marca t.r. zastępował ojca w pełnieniu obowiązków star. krakowskiego.

W r. 1433 był S. sygnatariuszem zatwierdzenia aktu unii grodzieńskiej przez króla i radę (3 I t.r.) oraz przywileju krakowskiego (9 I). Następnie aktywnie uczestniczył w wyprawie przeciw zakonowi krzyżackiemu. W dn. 18–19 V wprowadził w granice Królestwa oddziały «sierotek» z rejonu Brandenburgii; pomagał mu w tym ks. głogowski Henryk IX. Wojska husyckie w sile 7 tys. ludzi, dowodzone przez Jana Čapka z Sán, przeszły Odrę trzy mile poniżej Głogowa. Miejsce przeprawy nie było przypadkowe, gdyż podlegało jurysdykcji S-a, który był starostą na poł. Głogowa i Góry wraz z okręgami, z ramienia króla polskiego sprawującego tam kontrolę z racji opieki nad nieletnimi synami (Wacławem I, Władysławem, Przemysłem II i Bolesławem II) swej siostrzenicy Eufemii i ks. cieszyńskiego Bolesława. Urząd ten złożył S. najpewniej przed 15 X 1434, kiedy najstarszy z Bolesławowiców, Wacław, osiągnął pełnoletność. Na polskim brzegu S. wraz z podkomorzym poznańskim Piotrem Korczbokiem powitał husytów w imieniu króla i ogłosił, że otrzymają 12 gr od kopii oraz zaopatrzenie i odszkodowanie za jeńców. Następnie, na czele 200 konnych przydzielonych mu przez króla, dotarł z husytami przez Świebodzin do granicy Królestwa w rejonie Międzyrzecza. Tam pod koniec maja 1433 połączył się z siłami Wielkopolan, dowodzonymi przez woj. poznańskiego i star. wielkopolskiego Sędziwoja z Ostroroga. Wojska ruszyły wkrótce potem do Nowej Marchii i pustoszyły jej ziemie, ale nie wiadomo, czy uczestniczył w tym jeszcze S., któremu w tym czasie król polecił przyprowadzenie na potrzeby kampanii wojsk zaciężnych z Moraw. Pod koniec czerwca t.r. przebywał S. w Krakowie, a od początku sierpnia do początku września na czele wojsk w sile ok. 800 pieszych ubezpieczał na Kujawach i Powiślu granicę Królestwa od ewentualnych krzyżackich działań odwetowych. Po zakończeniu wyprawy wyprowadził opłacone wojska husyckie z Korony, omijając Głogów, gdyż tamtejsi mieszczanie nie chcieli ich wpuścić i pozabijali ludzi S-a, usiłujących otworzyć bramy. W poł. października przebywał już S. w Sieradzu, wypełniając obowiązki tamtejszego starosty, stamtąd też interweniował listownie u w. mistrza krzyżackiego Pawła Russdorfa, domagając się zwolnienia polskich jeńców (służących zapewne w jego oddziałach), między innymi sołtysa z Rogowa. Pod koniec r. 1433 ponownie znalazł się S. na Śląsku, realizując bliżej nieznane zadania wojskowe. Ks. oleśnicki Konrad VII Biały pisał pod koniec grudnia t.r. do Sędziwoja z Ostroroga, iż on i jego bracia obawiają się (podobnie jak mieszkańcy okręgów żmigrodzkiego i ścinawskiego) najazdu S-a na ich ziemie; prosząc o interwencję, powoływał się na ustalenia zjazdu niepołomickiego (11–20 XI), na którym wyjaśniono wcześniejsze nieporozumienia między nim a Koroną. Nie wiadomo jednak, jaka była przyczyna zamierzonego najazdu i czy doszedł on do skutku.

Na początku stycznia 1434 przebywał już S. w Wieliczce, wypełniając swoje obowiązki podkomorzego krakowskiego, wiążące się w tym wypadku z nadzorem nad żupami wielicko-bocheńskimi. Następnie udał się do Sieradza, gdzie 25 I t.r. przewodniczył tamtejszemu wiecowi. Dn. 27 II w Nowym Mieście Korczynie przywiesił swą pieczęć do dokumentu odnowienia unii grodzieńskiej. Tuż przed koronacją Władysława III, 25 VII, znalazł się w gronie najwyższych dostojników Królestwa, którzy w Krakowie poręczyli zebranej szlachcie, iż nieletni elekt po osiągnięciu 15 lat potwierdzi jej przywileje. W maju 1435 reprezentował S. panów z Pieskowej Skały na majowym ogólnopolskim zjeździe w Sieradzu, gdzie dyskutowano o prawie duchowieństwa do pobierania dziesięciny. Na zjeździe podjęto również decyzję o dalszym przetrzymywaniu w zamku sieradzkim Eliasza, szwagra królowej Zofii, który był kandydatem do tronu mołdawskiego. Wkrótce jednak Eliasz zbiegł (jak podał Długosz, za namową), a w przedsięwzięciu tym, obok dworu, miał swój udział S. i jego ojciec, w rękach których znajdował się zamek. W r. 1436 uczestniczył S. w zjeździe w Sieradzu, podczas którego 4 III t.r. dokonano potwierdzenia i opieczętowano dokument pokoju brzeskiego z zakonem krzyżackim. S. został wymieniony wśród gwarantów traktatu. Na kwietniowo-majowym zjeździe w Nowym Mieście Korczynie w r. 1438 podjęto decyzję o przyjęciu korony czeskiej, ofiarowanej przez taborytów Kazimierzowi Jagiellończykowi; postanowiono zorganizować wyprawę do Czech, a S-a wyznaczono do działań osłonowych, zabezpieczających granicę południową od strony Węgier. Równocześnie z wyjściem głównych sił z Krakowa rozpoczął S. działania na Spiszu. Oddziały pod jego dowództwem, jako star. spiskiego, operowały między Koszycami a Preszowem. Nie wiadomo jednak, czy uczestniczył w walkach do ich zakończenia w maju 1439, już bowiem na początku grudnia 1438 Polacy, planując dalsze walki o koronę czeską, zamierzali wtargnąć na Śląsk, a S. miał przygotowywać uderzenie na Syców i Namysłów; do realizacji tych planów jednak nie doszło. Nie brał też udziału w rozgrywce wiosną 1439 między opozycją na czele z kaszt. bieckim Spytkiem Melsztyńskim a bp. krakowskim Zbigniewem Oleśnickim, zakończonej podpisaniem w maju t.r. konfederacji nowokorczyńskiej i bitwą pod Grotnikami. Natomiast na początku marca 1440 uczestniczył w naradach dotyczących przyjęcia proponowanej królowi Władysławowi III korony węgierskiej. Nie wziął jednak udziału w wyprawie na Węgry.

Majątek zapisany przez ojca w r. 1415 próbował S. powiększyć, nabywając w r. 1431 od Andrzeja z Wierzchowiska jego część z poł. zamku w Bobolicach, Niegowy i poł. Zdowa (pow. lelowski), ale transakcja nie uzyskała klauzuli prawomocności. Udało mu się natomiast kupić (być może wraz z ojcem) w l. 1434–40 drugą część klucza bobolickiego z poł. zamku oraz Tarnawą i poł. Zdowa od Stanisława z Młodziejowic. Nie zdołał jednak utrzymać dóbr podolskich, które w l. 1415–30 wykupił od Szafrańców w. ks. Witold za 1 tys. kop gr szerokich praskich. Należność uregulował dopiero król Władysław Jagiełło w r. 1434 (dodając 150 grzywien rekompensaty), który dobra te, jeszcze w r. 1431, nadał star. samborskiemu Piotrowi Odrowążowi. Przed r. 1440 Szafrańcowie weszli w posiadanie pozostałych wsi klucza bobolickiego, a mianowicie Tomaszowic, Ogorzelnika, Boboliczek i Lgoty. W r. 1435 zakupił S. w Krakowie dom przy ul. Żydowskiej. W r. 1436, wraz z ojcem, zapisał augustianom przy kościele św. Katarzyny na podkrakowskim Kazimierzu 8 grzywien rocznego czynszu z Sidziny wraz z łąką zwaną Giglówka; nabytą wtedy przez nich obu wieś Filipowice przekazali na uposażenie kaplicy Ofiarowania NMP i Bożego Ciała w katedrze krakowskiej. Na początku r. 1441 sprzedał S. wieś Bogucice, będącą wcześniejszym uposażeniem kaplicy. Po śmierci ojca przejął niezadłużony majątek, na który składały się dobra leżące pod Krakowem: klucz pieskowoskalski wraz z zamkiem, Tomaszowice, część Podskalan, Brzezia i Gałązkowic z prawem patronatu w kościele św.św. Jakuba i Filipa na Kleparzu oraz Giebułtów, w pow. chęcińskim klucz oleszeński (Oleszno, Wola Oleszeńska i Lasocin), klucz secemiński (m. Secemin, wsie: Bichniów, Zwlecza i Zakrzów), ponadto Sudoł (pow. ksiąski), Bliżyn (pow. opoczyński), klucz bobolicki (pow. lelowski), Zawadów (ziemia sieradzka), tenuta będzińska (zamek i m. Będzin, Szczakowa i poł. Ciężkowic) i wolbromska, star. sieradzkie oraz sumy (bliżej niesprecyzowane) na innych królewszczyznach.

S. utrzymywał dobre kontakty z dostojnikami zaliczanymi zarówno do ludzi dworu królewskiego (Jan Czyżowski, Mikołaj z Brzezia) oraz ugrupowania iuniores (Dziersław z Rytwian, Abraham Zbąski, Andrzej Tęczyński, Jan Kuropatwa z Łańcuchowa, Stanisław Ćwikła z Konina), jak i stronnictwa bp. krakowskiego (Zbigniew Oleśnicki, Jan Koniecpolski; w r. 1438 biskup udzielił mu nawet 200 grzywien pożyczki). W przeciwieństwie do ojca miał S. porywczy charakter. Długosz przypisywał mu uprawianie alchemii i czarnej magii, oskarżał go też o zagarnięcie kosztowności przeznaczonych przez stryja, Jana, dla katedry włocławskiej, czego miał dokonać po jego śmierci (28 VII 1433). S. zmarł między 3 a 7 IV 1441.

Żoną S-a była bliżej nieznana Małgorzata (zm. po 4 III 1460). Dn. 31 V 1424 S. oprawił jej 800 grzywien posagu i tyleż wiana na poł. swych dóbr. W r. 1427 uzyskał wraz z żoną zgodę od papieża Marcina V na posiadanie przenośnego ołtarza. W r. 1454 wdowa Małgorzata sprzedała swój dom na wzgórzu wawelskim, będący prawdopodobnie częścią jej posagu, wikariuszowi krakowskiemu Jakubowi. Z małżeństwa S-a z Małgorzatą urodzili się syn Piotr (zm. 1456, zob.) i Małgorzata, żona star. kolskiego Jana Zawiszyca z Garbowa i Rożnowa h. Sulima.

 

Fedorowicz, Dostojnicy i urzędnicy, s. 51–2, 224, 254; Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Oprac. K. Dziwik, Kr.–Wr. 1966 I nr 118; Katalog dokumentów przechowywanych w archiwach państwowych Dolnego Śląska, Wyd. R. Żerelik, Wr. 1998 IX cz. 1 nr 273; PSB (Mikołaj z Tarnawy, Serafin Mikołaj); Słown. Hist.-Geogr. Ziem Pol., V (Choroń, Janowice, Koziegłowy); Urzędnicy, II/1, IV/1, 5, X; – Biskup M., Wojny Polski z Zakonem 1308–1521, Gd. 1993 s. 168, 178; Dziewulski W., Społeczeństwo śląskie a husyci, „Odr. i Refom. w Polsce” T. 5: 1960 s. 31; Gawęda S., Możnowładztwo małopolskie w XIV i w pierwszej połowie XV wieku. Studium z dziejów rozwoju wielkiej własności, Kr. 1966 s. 75–6; Heck R., Tabor a kandydatura jagiellońska w Czechach (1438–1444), Wr. 1964 s. 145–7, 189–90; Janota E., Bardyjów, Kr. 1862 s. 166; Kar tous P., Akcie polských vojsk na územi Slovenska v rokoch 1438–1439, „Historický časopis” T. 21: 1973 z. 1 s. 21–35; Kolak W., Klasztor augustianów przy kościele św. Katarzyny w Krakowie, Kr. 1982; Kurtyka J., Polscy starostowie na Spiszu w XV i w 1 połowie XVI wieku, Acta Univ. N. Copernici. Nauki Human.-Społ. Z. 240, Historia [Nr] 26: 1992 s. 204–5 (urząd starosty przypisany błędnie Piotrowi Szafrańcowi starszemu); tenże, Starostwo spiskie (1412–1769/70), w: Terra Scepusiensis. Stav bádania o dejinách Spiša, Red. M. Homza, R. Gładkiewicz, Levoča–Wr. 2004 s. 522–3 (urząd starosty przypisany błędnie Piotrowi Szafrańcowi starszemu); tenże, Starostwo spiskie i pierwsi starostowie. Z dziejów polityki Władysława Jagiełły wobec Zakonu Krzyżackiego i Zygmunta Luksemburskiego w latach 1411–1430, w: Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, Red. J. S. Matuszewski, L.–Ł. 2006 IX 174–9; tenże, Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, Kr. 1997; Laberschek J., Immobilienverkehr im mittelalterlichen Polen am Beispiel der Güter Bobolice, „Quaestiones Medii Aevi Nova” Vol. 6: 2001 s. 27–8, 35–6; Lewicki A., Powstanie Świdrygiełły, Kr. 1892 s. 95–6, 100; Majewski A., Zamek w Pieskowej Skale, „Teka Konserwatorska” 1953 z. 2 s. 708; Możejko B. i in., Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima, Gd. 2003 s. 46–7; Nikodem J., Polska i Litwa wobec husyckich Czech w latach 1420–1433, P. 2004; Pawiński A., Sejmiki ziemskie, początek ich i rozwój aż do ustalenia się posłów ziemskich w ustawodawstwie sejmu wielkiego 1374–1505, W. 1895 nr 124; Ptaśnik J., Studia nad patrycjatem krakowskim wieków średnich, „Roczn. Krak.” T. 16: 1914 cz. 2 s. 16–17; Skowron R., Przemiany w zabudowie miasteczka wawelskiego w okresie od XIV do XX wieku, w: Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, Red. J. Wyrozumski, Kr. 2007 s. 77–8; Sochacka A., Jan z Czyżowa namiestnik Władysława Warneńczyka. Kariera rodziny Półkozów w średniowieczu, L. 1993 s. 95; Sperka J., Piotr Szafraniec herbu Stary Koń na urzędzie starosty głogowskiego. Z dziejów kontaktów Cieszyna z Głogowem w pierwszej połowie XV wieku, w: Z badań nad dziejami politycznymi i społeczno-gospodarczymi Cieszyna od średniowiecza do czasów współczesnych, Red. I. Panic, Cieszyn 2005 s. 14–21; tenże, Szafrańcowie herbu Stary Koń. Z dziejów kariery i awansu w późnośredniowiecznej Polsce, Kat. 2001; Szybkowski S., Przedmałżeńskie i małżeńskie kłopoty młodszego Gniewosza z Dalewic z genealogią Szafrańców w tle, w: Studia z genealogii i prozopografii polskiej szlachty późnośredniowiecznej, Gd. 2003 s. 65–9, 223–4; Vach M., Jagellovská kandidatura v Čechách a jeji ohlas na Slovensku w letach 1438–1439, w: Česko-polský sborník vedeckých práci, Red. M. Kudelka, Praha 1955 I 194–200; – Akta grodz. i ziem., V; Akta odnoszące się do stosunków handlowych Polski z Węgrami głównie z archiwum koszyckiego z lat 1354–1505, Arch. Kom. Hist., 1902 IX nr 13; Akta Unii; Analecta Scepusii sacri et profani, Wyd. C. Wagner, Viennae-Posonii 1774–8 cz. 1 s. 141, cz. 3 s. 257; Bártfa szabad királyi város levéltára 1319–1526, Wyd. B. Ivani, Budapest 1910 I nr 220; Bull. Pol., IV; Cod. epist. saec. XV, II; Cod. epist. Vitoldi; Cod. Pol., III; Cod. Regni Pol. et M. Duc. Lit.; Cod. Univ. Crac., I; Daniłowicz I., Skarbiec dyplomatów papieskich, cesarskich, królewskich, Wyd. J. Sidorowicz, Wil. 1862 II nr 1562; Długosz, Annales, XI, XII; Długosz, Liber benef., I; Dok. sądu ziem. krak.; Kod. m. Kr., III; Kod. Mpol., IV; Kod. Wpol., V nr 443, IX; Korespondencja żupnika krakowskiego Mikołaja Serafina z lat 1437–1459, Wyd. W. Bukowski i in., Kr. 2006; Matricularum summ., IV; Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198–1525, Hrsg. E. Joachim, W. Hubatsch, Göttingen 1948 I; Script. Rer. Sil., VI nr 187; Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preussen im 15. Jahrhundert, Wyd. E. Weise, Königsberg 1939 I nr 181; Starod. Prawa Pol. Pomn., II nr 1385, 1386, 1634, 1891, 2131, 2181, 2346, 2390, 2391, 2443, 2449, 2457–2459, 2700, 2759, 2869, 2988, 3073, 3074, VII/2 nr 711; Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Hussitenkrieges, Wyd. F. Palacky, Praha 1873 II nr 883 s. 387–8; Zbiór dok. Mpol., cz. II nr 430, 439, 454, 491, 519, cz. V nr 1372, 1402; Żydzi w średniowiecznym Krakowie. Wypisy źródłowe z ksiąg miejskich krakowskich, Wyd. B. Wyrozumska, Kr. 1996 nr 309; – AGAD: Księgi grodzkie sieradzkie, t. 6 k. 204–4v, 206v, 207v, 214v, 215v, 216v, 219v, 220–20v, Księgi ziemskie łęczyckie, t. 5 k. 368v, Księgi ziemskie drohickie, t. 2 k. 488–8v; AP w Kr.: dok. perg., nr 200; AP w Kr., Oddz. na Wawelu: Castr. Crac., t. 4 s. 258, 279, 332, 342, 393, 518, 542, 549, 552, 579, 581, 588, 593, 596, 600, 864, t. 5 s. 112, t. 6 s. 44, 102, 164–5, 177, 324, 342, 338, 355, 367, 378, 386, 486, 498, t. 7 s. 50, 72–3, 88, 111, 133, 193, 286, 356, 405, t. 12 s. 292, Terr. Crac., t. 5 s. 308, t. 7 s. 193–4, 245, t. 8 s. 197, 231, t. 9 s. 81, 124, 134, t. 11 s. 164, 302–3, 484, t. 13 s. 224, t. 15 s. 112, 125, t. 150 s. 130, 141–2, 182–5, t. 195 s. 260, t. 312 s. 70; Arch. Kurii Metropolitalnej w Kr.: Acta Off., t. 6 s. 199; B. Czart.: dok. perg. nr 409, rkp. 3345 k. 161, 163; B. Jag.: rkp. 5348 II (2) s. 36–7; B. Nauk. PAU i PAN w Kr.: rkp. 1676 k. 202–4.

Jerzy Sperka

 
 

Chmura tagów

TAGI

Za pomocą tagów oznaczamy powiązania tematyczne postaci. Pozwalają one eksplorować serwis wg wybranych przez redakcję najważniejszych tematów dla danej postaci.

zakup domu w Krakowie, zapisy dla klasztorów krakowskich, rodzeństwo - 4 siostry, starostwo będzińskie (Woj. Krakowskie), sejmy XV w., starostwo spiskie, posiadanie domu w Krakowie, ojciec - Wojewoda Sandomierski, Unia Grodzieńska 1432, rycerstwo pasowane, pokój w Brześciu Kujawskim 1435, elekcja Kazimierza Jagiellończyka na króla Czech 1438, wojna o sukcesję czeską 1438, sprawa korony dla ks. Witolda, sygnatariusze Pokoju Brzeskiego 1435, świadkowanie na dokumentach królewskich, zainteresowanie alchemią, starostwo żarnowieckie (Woj. Krakowskie), żupy wielickie, dobra na Podolu, żona - nieznanego nazwiska, ojciec - urzędnik ziemski krakowski, dobra w Pow. Lelowskim, urzędy ziemskie krakowskie, dobra w Pow. Ksiąskim, kościół Św. Katarzyny w Krakowie, dobra w Woj. Sieradzkim, dobra w Pow. Chęcińskim, królewszczyzny w Woj. Sieradzkim, dobra w Pow. Opoczyńskim, zjazd nowokorczyński 1438, sejm 1436, sieradzki, królewszczyzny w Woj. Krakowskim, Archikatedra Krakowska na Wawelu, stryj - Biskup Włocławski, wojna Jagiełły ze Świdrygiełłą, stryj - Podkanclerzy Koronny, stryj - Kanclerz Wielki Koronny, ojciec - dyplomata, stryj - prałat w kapitule krakowskiej, ojciec - Wojewoda Krakowski, ojciec - starosta w Woj. Sieradzkim, utrata królewszczyzny, herb rodu Starychkoni, zięć - starosta w Woj. Kaliskim, ojciec - starosta w Woj. Krakowskim, ojciec - starosta w Woj. Sandomierskim, ojciec - Starosta Generalny Podolski, fundowanie altarii, starostwo wolbromskie (Woj. Krakowskie), fundacje kościelne XV w., ojciec - starosta w Woj. Łęczyckim, wyprawa pomorska 1433, patronat nad kościołem katolickim, ojciec - starosta w Woj. Podolskim, zamek w Pieskowej Skale, stryj - rektor, wyprawa łucka 1431, korespondencja z Wielkim Mistrzem krzyżackim, zapisy dla klasztorów XV w., rodzina Szafrańców h. Starykoń, dobra secemińskie, dobra Pieskowa Skała, ród Starychkoni, kandydatura Zygmunta Korybutowicza do tronu czeskiego, zapisy dla zakonów, królewszczyzny na Spiszu, ojciec - uczestnik Bitwy pod Grunwaldem, starostwo sieradzkie, urzędy nadworne koronne, ojciec - urzędnik nadworny królewski, sprawa Eliasza I Mołdawskiego, kościół Św.Św. Jakuba i Filipa na Kleparzu, Zamek w Bobolicach k. Myszkowa, dobra bobolickie (Woj. Krakowskie), Zamek w Będzinie, opieka nad Augustianami, zamek w Sieradzu, ojciec - sygnatariusz Unii Horodelskiej 1413, dobra oleszeńskie (w Pow. Chęcińskim), dzieci - 2, w tym syn (osób zm. do 1800), syn - starosta w Woj. Sieradzkim, syn - urzędnik ziemski krakowski
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 

Chmura tagów

 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.