INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Edward Karol Strasburger      Edward Strasburger, wizerunek na podstawie fotografii.
Biogram został opublikowany w latach 2006-2007 w XLIV tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 
Strasburger Edward Karol (1882–1923) ekonomista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Ur. 23 II w Warszawie, był wnukiem Edwarda Bogumiła (zob.), synem Karola Ludwika (zob.) i Anieli Karoliny, córki Juliana Simmlera (zob.), bratankiem Edwarda Adolfa (zob.), Józefa (zob.) i Juliana Teofila (zob.) oraz bratem stryjecznym Henryka Leona (zob.).
 
Po ukończeniu V Gimnazjum w Warszawie studiował S. od r. 1900 prawo na Uniw. Warsz. i w r. 1904 uzyskał stopień kandydata nauk prawnych. Następnie kontynuował studia na Wydz. Ekonomicznym uniw. w Monachium, gdzie w r. 1906 otrzymał stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie napisanej pod kierunkiem L. J. Brentano rozprawy Zur Entwicklung der Arbeiterfrage in Königreich Polen (München 1907). W r. 1909 zamieszkał w Krakowie i prowadził wykłady z ekonomii politycznej w Akad. Handlowej (1909–10) oraz na Wyższych Kursach dla Kobiet im. Adriana Baranieckiego (1910–12). Opublikował książkę Kooperacja spożywcza i jej rozwój w Królestwie Polskim (Kr. 1909), w której nowatorsko omówił istotę spółdzielczości oraz jej ewolucję w Król. Pol. na tle zachodnioeuropejskim; dowodził, że problem przebudowy społecznej może być rozwiązany na gruncie różnych form spółdzielczości (koncepcja tzw. republiki spółdzielczej). Po uzyskaniu doktoratu w r. 1911 na Wydz. Prawa UJ został asystentem w Katedrze Ekonomii Politycznej i Skarbowości. Na jego prace badawcze wywarli głównie wpływ Włodzimierz Czerkawski i Adam Krzyżanowski. Ogłosił broszurę Drożyzna (Kr. 1912), w której spółdzielczość spożywczą uznał za środek hamujący nadmierny wzrost cen. Problematyki spółdzielczości dotyczył też artykuł Istota, zasady i znaczenie kooperacji spożywczej („Ekonomista” T. 4: 1913). W r. 1913 habilitował się na podstawie pracy Gospodarka naszych wielkich miast (Kr. 1913), w której zanalizował budżety Warszawy, Łodzi, Krakowa, Lwowa i Poznania w pierwszej dekadzie XX w. W r. 1914 został docentem i prowadził wykłady z ekonomii politycznej na UJ oraz w Szkole Nauk Społeczno-Politycznych, założonej przez Zofię Daszyńską-Golińską i Wilhelma Feldmana.
 
W poł. r. 1915 przeniósł się S. na stałe do Warszawy, gdzie w październiku t.r. został asystentem seminarium ekonomii politycznej, prowadzonego przez Antoniego Kostaneckiego na Uniw. Warsz. Ogłosił broszurę Wielkomiejska polityka społeczno-gospodarcza ze szczególnym uwzględnieniem miast w Anglii i w Niemczech (W. 1915), a w warszawskim miesięczniku „Sfinks” opublikował artykuł Stan rolnictwa polskiego w dobie powojennej a program ekonomiczny Lubeckiego (T. 2: 1915, odb. W. 1915). W artykule Teoria potrzeb ze stanowiska gospodarczego („Ekonomista” T. 1–2: 1915, odb. W. 1915) przedstawił oryginalne opracowanie tej teorii. W r. 1915 objął po Władysławie Grabskim kierownictwo wydz. statystycznego Biura Pracy Społecznej Tow. Przemysłowców Guberni Król. Pol.; opracował pierwszy, obejmujący statystykę spółek akcyjnych Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego z uwzględnieniem innych ziem polskich, rok 1915, który nakładem Biura ukazał się w r. 1916 (W.). Od r. 1916 wykładał na Uniw. Warsz. historię doktryn ekonomicznych. Od t.r. był członkiem rzeczywistym Tow. Naukowego Warszawskiego; kierował w nim Komisją Statystyczną oraz redagował wydawnictwa jego Gabinetu Nauk Ekonomicznych. W l. 1916–17 był członkiem Komisji Podatków, Monopoli i Koncesji w Sekcji II (Finansowej) Zarządu m. stoł. Warszawy oraz Sekcji Porządku i Opieki Domowej w Wydz. II (Pomocy dla ludności) Komitetu Obywatelskiego m. stoł. Warszawy. W l. 1917–18 wykładał także historię doktryn ekonomicznych w Wyższej Szkole Handlowej. Ogłosił broszury Der Anteil Polens an den russischen Staatsfinanzen (Wien 1917, tłumaczenie polskie, W. 1918), Podatek gruntowy w Królestwie Polskim (W. 1918) i Samorząd miejski (W. 1918) oraz kolejne artykuły: Finanse Warszawy podczas Wojny („Likwidacja skutków wojny w dziedzinie stosunków prawnych i ekonomicznych w Polsce”, W. 1917 V), Metoda i cel badań nad historią doktryn ekonomicznych („Ekonomista” T. 4: 1917), Historia doktryn ekonomicznych w Polsce niepodległej (tamże T. 1: 1918), Poglądy ekonomiczne w Polsce w XV i XVI wieku (tamże T. 2–3: 1918, odb. W. 1918), Zagadnienie waluty podczas wojny (tamże T. 2: 1919) i Podatki wojenne (tamże T. 3–4: 1919).
 
Dn. 1 IV 1919 objął S. jako profesor nadzwycz. Katedrę Skarbowości na Wydz. Prawa i Nauk Państw. Uniw. Warsz. W l. 1919–21 reprezentował Wydział w Senacie Akademickim. Należał do oddz. warszawskiego Tow. Ekonomistów i Statystyków Polskich i uczestniczył w jego pracach nad przedłożonym w r. 1919 rządowi Ignacego Paderewskiego „Szkicem projektu reformy walutowej w Polsce” („Ekonomista” T. 1: 1919). Pod auspicjami towarzystwa organizował kursy dla urzędników Min. Skarbu. W l. 1919–22 był członkiem Rady Banku Handlowego w Warszawie. Brał udział w l. 1920–1 w pracach komisji rektorskiej ds. organizacji Wydz. Teologii Ewangelickiej na Uniw. Warsz. W tym okresie opublikował książkę Zagadnienie skarbowo-ekonomiczne na tle wojny (W. 1920), w której m.in. krytykował monopole państwowe, a także przedstawił sposoby likwidacji szkód wojennych w polskiej gospodarce. Ogłosił też artykuły: Finanse Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1920 („Ekonomista” T. 3: 1920) oraz Najnowsza reforma skarbowa w Niemczech (tamże T. 2: 1921). Dn. 1 I 1922 otrzymał profesurę zwycz. i został t.r. dziekanem Wydz. Prawa i Nauk Politycznych Uniw. Warsz. W listopadzie 1922 objął funkcję prezesa Rady Naczelnej ds. Pomocy Młodzieży Akademickiej i od t.r. był członkiem Rady Opiekuńczej Centrali Polskich Akademickich Związków Sportowych. W książce Ustrój Skarbowy Rzeczypospolitej Polskiej (W. 1922) krytykował różnorodność funkcjonujących wówczas ustaw skarbowych i przedstawił własny program ich nowelizacji i ujednolicenia. Był autorem skryptów akademickich Nauka skarbowości (W. 1922) i Prawo skarbowe polskie (W. 1922). Popularyzował wiedzę ekonomiczną na łamach czasopism warszawskich: „Przeglądu Gospodarczego”, „Tygodnika Ilustrowanego” i „Kuriera Warszawskiego” oraz krakowskiego „Czasu”. Propagował kooperatyzm jako ustrój oparty na zasadach sprawiedliwości społecznej, a także idee fiskalizmu, przeciwstawiając się etatyzmowi i socjalizmowi państwowemu. Zmarł na zawał serca 8 XII 1923 w Warszawie, został pochowany na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W pogrzebie wziął udział prezydent RP Stanisław Wojciechowski.
 
W małżeństwie zawartym w r. 1919 z Hanną Komierowską miał S. dwoje dzieci: Edwarda Karola (ur. 1920) i Hannę Urszulę (ur. 1922).
 
Pośmiertnie opublikowano artykuł S-a Odbudowa finansowa Austrii 1922/1923 („Ekonomista” T. 4: 1923) oraz rozszerzone wydanie podręcznika Nauka skarbowości (W. 1923 I).
 
 
 
Biogramy uczonych pol., cz. 1 z. 3; Enc. XX w., II; Encyklopedia Powszechna Ultima Thule, W. 1939 X; Gazda Z., Słownik biograficzny ekonomistów polskich od XIII wieku do połowy wieku XX, Kielce 1998; Ilustr. Enc. Trzaski, V; Łoza, Rodziny pol., I 151–3, 156; Słown. pol. tow. nauk., II cz. 3; Szulc, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski, s. 531–2; W. Enc. Ilustr., XVI; – Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1807–1915, Red. S. Kieniewicz, W. 1981; Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915–1939, Red. A. Garlicki, W. 1982; Kolendo H., Kształtowanie się kadry naukowej Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1915–1919, w: Studia i Mater. z Dziej. Nauki pol., S. E, 1983 z. 7 s. 48, 65, 86; Kras J., Wyższe Kursy dla Kobiet im. A. Baranieckiego w Krakowie 1868–1924, Kr. 1972; Landau Z., Tomaszewski J., Bank Handlowy w Warszawie S.A. Historia i rozwój 1870–1970, W. 1970 s. 228; Manteuffel, Uniw. Warsz. 1915/16–1934/5; Perkowska U., Kształtowanie się zespołu naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1860–1920), Wr. 1975; – Kalendarzyk polityczno-historyczny m. stoł. Warszawy na r. 1916, W. 1916; toż na r. 1917, W. 1917; Pamiętnik dwudziestolecia Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie 1906–1926, W. 1927 s. 62; Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Rok 1916, W. 1917 s. 9–10, 22, 52, 57; Sprawozdanie dyrekcji Akademii Handlowej w Krakowie za r. szk. 1910, Kr. 1910 s. 28; Sprawozdanie dyrekcji Kursów Wyższych dla Kobiet im. A. Baranieckiego za r. szk. 1910/11, Kr. 1911 s. 4; toż za r. szk. 1911/12, Kr. 1912 s. 4; Wierzbicki A., Wspomnienia i dokumenty (1877–1920), W. 1957 s. 320, 499; tenże, Żywy Lewiatan, W. 2001; – „Bibliogr. Pol.” R. 18: 1919, R. 19: 1920; „Czas” 1923 nr 279; „Ekonomista” T. 4: 1923 s. 1–11 (fot.); „Gaz. Warsz.” 1923 nr 337; „Kur. Warsz.” 1916 nr 285, 1923 nr 342, 343, 345; „Przew. Bibliogr.” R. 23: 1909, R. 35: 1912, R. 37: 1914, R. 38: 1915 nr 1–12 s. 62, R. 39: 1916 nr 1–12 s. 112, R. 1: 1920, R. 3: 1922; „Świat” 1923 nr 50; – AAN: sygn. 97, 154–7 (Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa); AGAD: sygn. 47 (Min. Oświaty); Arch. PAN: sygn. 121 (spuścizna S-a).
 
                                                                                                                                                                                                                                 Zbigniew Pustuła
 
 
 
 

Powiązane zdjęcia

   

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 

Postaci powiązane

 

Karol Ludwik Strasburger 

1848-11-08 - 1916-12-21 ekonomista
 

Józef Strasburger

1859-08-21 - 1924-11-09 chemik
 
 

Henryk Leon Strasburger

1887-05-28 - 1951-05-02 ekonomista
 
 
 

Postaci z tego okresu

 

w biogramy.pl

 

Stefan Filipkiewicz

1879-07-28 - 1944-08-23
malarz
 
 
więcej  

Postaci z tego okresu

 

w ipsb

 

Zenon Orłowski

1871-10-28 - 1948-03-29
balneolog
 

Władysław Szczepański

1877-05-21 - 1927-05-30
biblista
 
więcej  
  Wyślij materiały Wyślij ankietę
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.