Na początku 1904 roku zwrócił się do dyplomatów japońskich z ofertą współdziałania. Narastające sprzeczności rosyjsko-japońskie otwierały perspektywę nowej wojny na Dalekim Wschodzie. Udało się mu nawiązać kontakt z ambasadą japońską w Londynie. Przedstawiciele PPS zaproszeni zostali do Tokio, dokąd udali się przez Stany Zjednoczone. Kiedy przybyli do Tokio okazało się, że gości tu też Roman Dmowski, który przybył z diametralnie przeciwną misją - starał się on przekonać Japończyków o szkodliwości powstania polskiego w zaborze rosyjskim.  Piłsudski w przedstawionym w Tokio memoriale podkreślał niejednolitość narodowościową Rosji i wskazywał, że celem politycznym PPS jest „rozbicie państwa rosyjskiego na główne części składowe i usamodzielnienie przemocą wcielonych w skład imperium krajów.”  Rozbicie imperium carskiego uważał za gwarancję samodzielnego bytu Polski, gdyż uważał, że pozbawiona swych podbojów Rosja przestanie być groźnym i niebezpiecznym sąsiadem. W załączonym projekcie umowy przewidywano m. in.organizację z jeńców-Polaków z armii rosyjskiej legionu polskiego i akcję polityczną na rzecz sprawy polskiej. Zarówno koncepcja legionu polskiego, jak i wszelkie postulaty polityczne zostały przez Japończyków odrzucone, ale zainteresowali się oni akcją wywiadowczą i sabotażową, na którą oprócz broni, amunicji i środków wybuchowych przekazali mu też znaczną kwotę pieniędzy, łącznie około 20 tysięcy funtów.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących życia i działalności Józefa Klemensa Piłsudskiego szukaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.