Odcinek audycji cyklicznej Polskiego Radia. Profesor  Teresa Chynczewska-Hennel mówi o:  trzech nurtach mających na celu zbliżenie kościołów prawosławnego i katolickiego: powołaniu przez papieża Grzegorza III kongregacji do spraw kościołów wschodnich, reformie kościoła prawosławnego prowadzonej przez biskupów prawosławnych oraz pozycji bractw cerkiewnych, - utworzeniu patriarchatu w Moskwie w 1589 roku,  projekcie Konstantego Ostrogskiego utworzenia autokefalicznego kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej,  dziele Piotra Skargi „O jedności kościoła Bożego pod jednym pasterzem”,  jezuickiej misji w Moskwie mającej na celu zawarcie unii wyznaniowej, zjeździe biskupów prawosławnych - zwolenników unii  w Bełzie, Brześciu i Torczynie, delegacji biskupa łuckiego Cyryla Terleckiego oraz włodzimierskiego Hipacego Pocieja w Rzymie w 1595 roku, złożeniu aktu posłuszeństwa papieżowi, ogłoszeniu Unii na synodzie w Brześciu w 1596 roku, konfliktach wyznaniowych w Rzeczypospolitej spowodowanych Unią.