Audycja Polskiego Radia z 1970 roku.  Audycja biograficzna przedstawiająca postać polskiego leksykografa, językoznawcy, tłumacza, bibliografa, pedagoga i bibliotekarza Samuela Bogumiła Linde. Poruszane wątki: pochodzenie, edukacja, poznanie języka polskiego, znajomość z Julianem Ursynem Niemcewiczem i innymi polskimi emigrantami przebywającymi w Lipsku, początek prac nad Słownikiem Języka Polskiego w 1794 roku, pobyt w Warszawie w czasie Powstania Kościuszkowskiego, funkcja bibliotekarza u Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w Wiedniu, spór o koncepcję kształtu słownika, przyjazd do Warszawy w 1903 roku, problemy ze słownikiem po zajęciu Warszawy przez wojska francuskie w 1807 roku, protektorat Napoleona Bonaparte, publikacja słownika w latach 1807-1814, życie prywatne.  W audycji wykorzystano „Autobiografię” Samuela Bogumiła Lindego, „Opowieść o Lindem i jego słowniku” Feliksa Przyłubskiego, „Józef Maksymilian Ossoliński - szkic biograficzny” Władysławy Jabłońskiej, „Nurt” Wacława Berenta, „Pamiętniki” Fryderyka hrabiego Skarbka i „Odę” Kazimierza Brodzińskiego.